УДК 63(051)(477)

Анікіна Ольга Петрівна
канд. іст. наук, ст. наук. співроб. ДНСГБ УААН
(м. Київ)

РЕПЕРТУАР УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПЕРІОДИКИ 20-30-х рр. ХХ ст. —
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА З ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Проаналізовано роботи, в яких досліджувалася періодика, у т. ч. і сільськогосподарська, здобутки на шляху створення репертуару галузевих періодичних видань. Наголошено на необхідності видання бібліографічного покажчика за всіма галузями сільського господарства "Сільськогосподарські періодичні видання в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.".

Ольга Анікіна  
Ольга Анікіна  
Постановка проблеми. Журнальні статті — основний спосіб репрезентації наукових досліджень, а журнали є одним із основних засобів наукових комунікацій між ученими України та інших країн. Ретроспективний аналіз публікацій учених у галузі сільськогосподарських наук відбиває специфіку кадрового потенціалу, напрями теоретичних досліджень та визначає вклад українських учених у розвиток вітчизняної науки певного історичного періоду, дозволяє оцінити їхній науковий доробок із позицій сучасності. Аналіз сільськогосподарської періодики має науково-історичне та джерелознавче значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нашими попередниками вже охоплено багато різних аспектів при вивченні українських періодичних видань взагалі, крім того, є поодинокі спроби досліджень за напрямом "сільське господарство".

Проаналізуємо основні теоретичні і практичні досягнення і публікації, у яких є постановочні питання з даної проблеми. Перш за все слід зазначити плідну діяльність Науково-дослідного центру періодики при науковій бібліотеці ім. В. Стефаника. У матеріалах науково-теоретичних конференцій Центру — "Українська періодика: Історія і сучасність", "Збірники праць науково-дослідного центру періодики", "Українська журналістика в іменах", серія "Періодичні видання міст України", монографії історичного плану та ін. — поряд із висвітленням різноманітних проблем пресології, журналістики, джерелознавства тощо, неодноразово піднімалося питання про створення бібліографічного репертуару українських періодичних видань. Дослідження НДЦ періодики носять переважно регіональний характер. Найбільш ґрунтовно аналізуються видання діаспори та західного регіону України.

Праця Л. Пинди стосується української періодики в галузевому аспекті [1]. У роботі досліджуються питання аналітичного змісту часописів, здійснюється докладний аналіз сільськогосподарської бібліографічної інформації на сторінках видань Східної Галичини у 20-30-х рр. ХХ ст. На сучасному етапі привертають увагу роботи В. Дерлеменка присвячені розповсюдженню науково-технічної інформації сільськогосподарською періодикою [2]. Виокремлюються ґрунтовністю праці А. Акопова, в яких висвітлено історію виникнення та розвитку спеціальних журналів, у т. ч. cкорочену характеристику розвитку сільськогосподарської періодики, окремих принципів її організації як складової частини загального потоку спеціальної періодики, розроблено типологію радянських науково-технічних і спеціальних журналів [3]. Його класифікація враховує їхні галузеві і функціональні особливості.

Переважна більшість робіт радянської доби, які безпосередньо стосуються сільськогосподарської періодики, в основному не містять об'єктивних висновків, усі вони пропагандистського спрямування. Преса аналізується в контексті проведення економічної політики партії в аграрній сфері у 20-30-х роках ХХ ст. Особлива увага приділена партійно-радянській періодиці як дієвому засобу реалізації цієї політики. Так, публікації Л. Снітко розкривають роль преси в "наступі соціалізму по всьому фронту", з'ясовують значення видань як джерела з історії колективізації [4]. Подібний підхід до історичних явищ у дисертаційній роботі М.П. Федорини. Серед партійно-радянських періодичних видань автором аналізуються галузеві сільськогосподарські часописи як джерело з історії розвитку соціалістичного змагання та поширення передових методів праці в сільському господарстві в 30-х роках ХХ ст. Звернено особливу увагу на розкриття функціональної особливості цих видань як потужного ідеологічного агітатора й пропагандиста. Ролі періодичної преси у пропаганді ідей суцільної колективізації сільського господарства у 20-х роках ХХ ст. присвячена робота М.Ф. Остапенко [6]. О.І. Мукомела розглядає становлення масової селянської газети в Україні 1921-1925 років як окремого типу періодики [7] та ін. Отже, історичне значення галузевої періодики для розбудови України в складний час 20-30-х років ХХ ст. було розкрито неповно та упереджено.

Насправді, як показало наше дослідження, сільськогосподарські часописи 20-30-х років ХХ ст. в УРСР представляють досить потужний пласт джерел, що мали важливе історичне значення для розвитку галузі, прикладних та наукових досліджень. У сучасній історичній літературі як об'єкт наукових узагальнень вони не проаналізовані.

В основному нечисленні праці радянських дослідників повністю вкладалися в ідеологічну концепцію радянської історичної науки. Почасти вони не витримують наукової критики, бо здебільшого написані в залежності від пануючої ідеології, яка припускала лише дозволені політичні контексти. Бо ж саме періодика — потужний механізм впливу на маси, дієвий засіб реалізації державної політики на селі. На певних історичних етапах вона мала визначальне значення у формуванні потрібної владі громадської думки. Заідеологізованість значної кількості праць залежала від впливу ідей марксизму в оцінці історичних явищ. Таким чином, радянськими науковцями було залишено поза увагою багато важливих сторін діяльності українських періодичних видань. Крім ідеологічної, існують ще й інші важливі функції — інформаційно-пізнавальна, комунікативна, організаційна, наукова. Серед головних функцій слід зазначити також архівну та джерельну. Здійснений аналіз показав, що тематичний зріз української періодики, зокрема з питань сільського господарства та агрономічної науки, представлений досить фрагментарно.

Цілі і завдання статті. Отже, мета даної статті — показати необхідність створення репертуару періодичних видань за всіма галузями сільського господарства в Україні 20-30-х рр. ХХ ст. на основі аналізу попередніх теоретичних і практичних праць.

Викладення основного матеріалу. Поряд з теоретичними проблемами вивчення періодичних видань слід зазначити необхідність створення їхнього репертуару. Що ж до практичних здобутків на цьому шляху, слід наголосити на діяльності Бібліотечно-бібліографічного бюро Сільськогосподарського наукового комітету України. Особливо плідним періодом стали 1922-1927 роки. Унаслідок копіткої праці Бюро встигло підготувати до друку декілька томів матеріалів до сільськогосподарської бібліографії України. Але побачив світ лише перший том. Збірник мав назву "Матеріяли сільсько-господарської бібліографії України" [8]. Систематичний покажчик складено за краєзнавчим принципом, де поряд з книгами зібрано статті з різних періодичних видань.

Як показав аналіз, систематичної реєстрації сільськогосподарської періодики ранньої радянської доби не здійснювалося, порівнюючи з тим, як це проводилося до 1917 р. (Систематична реєстрація журнальних статей із сільського господарства велася тільки з 1884 по 1911 роки включно). За радянської доби з 1931 року аналітичний розпис журнальних статей починає вміщуватися у збірниках Всесоюзної асоціації сільськогосподарської бібліографії "Сельскохозяйственная литература СССР" [9, с. 44]. Бібліографія статей з сільського господарства завжди заслуговувала пильної уваги, адже галузеві журнали, зважаючи на відгуки багатьох учених, мали великий вплив на розвиток вітчизняної агрономічної думки [9, с. 44]. З 1934 року важливим джерелом стає "Літопис періодичних видань" Всесоюзної Книжкової палати. У 1938-1939 роках виходить "Ежегодник периодических изданий СССР".

З 1936 року Книжкова Палата України випускає "Літопис журнальних статей". Відмітимо її значну заслугу у поновленні роботи над бібліографічним репертуаром преси у повоєнні роки. Так, у 1956 році виходить із друку покажчик "Періодичні видання УРСР. 1918-1950: Журнали" [10], який з роками стає бібліографічною рідкістю, адже наклад його становив лише 1000 примірників. Посібник не повністю враховує всі журнали, про що й було зазначено у його вступній частині. Збірник Всесоюзної КП "Периодическая печать СССР. 1917-1949: Журналы, труды и бюллетени по сельскому хозяйству" [11] є більш вичерпним. Особливої уваги в ньому заслуговувало виявлення періодичних видань дослідних установ. Але слід зазначити, що періодичні видання науково-дослідних станцій відображені все ж недостатньо порівняно з іншою сільськогосподарською періодикою.

Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук у 1987 році випустила "Перечень отечественных журналов по сельскому хозяйству, хранящихся в депозитарном фонде ЦНСХБ ЮО ВАСХНИЛ" [12], у якому висвітлено періодичну продукцію, присвячену аграрній галузі України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського у 1998 році видала посібник "Джерела українознавства" [13], де подано відомості покажчиків змісту окремих часописів з сільськогосподарської тематики.

Отже, попередні розробки не охоплюють загалом проблему: не повністю відтворено репертуар сільськогосподарської періодики, особливості її розвитку; не розкрито, можливо, найважливіше її значення — як історичного джерела, не з'ясовано місце у житті нації, загальноукраїнському розвитку. У науковий обіг необхідно якомога повніше вводити невідомі та забуті видання.

У цьому плані, безперечно, позитивним фактом є створення при Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук Центру історії аграрної науки з метою проведення галузевих комплексних наукових досліджень, зокрема з проблем започаткування, становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи, освіти, науки і техніки України, а також вивчення внеску в сільськогосподарську науку видатних вітчизняних учених, маловідомих, забутих, репресованих. Адже незважаючи на те, що в Україні сільське господарство є однією з провідних галузей, сторінки його історії залишаються не достатньо розкритими.

Серед наукових тем, розроблюваних у Центрі, можна також виокремити дослідження сільськогосподарських періодичних видань. Періодика саме на сучасному етапі стоїть поряд з такими важливими джерелами, як архівні матеріали, офіційні звіти, документи державних установ та організацій. Іноді в пресі знаходимо набагато більше різнобічного матеріалу, ніж в інших джерелах. Зазначені видання являють собою документальний пласт, який сьогодні здійснює основну функцію — архівну, зберігаючи для нащадків неоціненні скарби досягнень сільського господарства та аграрної науки. Можемо говорити вже про певні здобутки. Так, у результаті науково-бібліографічного пошуку в фондах ДНСГБ УААН, НБУВ, Парламентської бібліотеки, інших бібліотек та архівах, а також у різних бібліографічних джерелах було виявлено, зібрано, проаналізовано та систематизовано періодичні видання з агрономії (понад 300 назв). У 2001 році вийшли друком бібліографічні покажчики-путівники "Періодичні видання з агрономії в Україні 1919-1940" та "Періодичні та продовжувані видання на Полтавщині (ХІХ-ХХ ст.)" [14]. Із здобуттям та утвердженням української незалежності з'явилася можливість об'єктивно вивчити надбання національного генію, використати всі позитивні досягнення вітчизняної науки і техніки. Тому особливо актуальною є проблема створення українського книжкового репертуару. Бібліографічні видання ДНСГБ УААН — це вагомий внесок у його поповнення. Крім того, результатом всебічного комплексного науково-історичного аналізу становища періодичних видань з агрономії, особливостей функціонування, тематики, наукового рівня публікацій, достовірності у відображенні поступального розвитку вітчизняної наукової агрономічної думки є захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук [15]. Але галузева періодика охоплює набагато ширший спектр питань і проблем сільського господарства: техніка, тваринництво, ветеринарія, садівництво, лісівництво тощо. У зв'язку з цим виникла необхідність здійснити науково-історичний аналіз усього масиву періодики 20-30-х років ХХ століття, розширивши таким чином джерельну базу для численних історичних досліджень, які сьогодні так актуальні та активно розроблювані істориками науки і техніки.

Висновки. Отже, фактичний матеріал не достатньо проаналізовано та осмислено. Потрібно повніше розкрити незамінне значення сільськогосподарської періодики як джерела з історії вітчизняної аграрної науки, а також з'ясувати її місце у житті хліборобської нації. За складних історичних суспільно-політичних умов галузева періодична преса відіграла історичну роль, але до цього часу значна кількість часописів чекає свого введення у науковий обіг. Тому пошукова робота триває, і у 2006 році ДНСГБ УААН заплановано видання повного бібліографічного покажчика-путівника "Сільськогосподарські періодичні видання в Україні 20-30-х рр. ХХ ст."

Список використаної літератури

 1. Пинда Л.А. Українські сільськогосподарські видання Східної Галичини як джерело бібліографічної інформації (20-30-х рр. ХХ ст): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.08. — К., 1999. — 16 с.
 2. Дерлеменко В.В. Розповсюдження бібліографічними джерелами і сільськогосподарською періодикою науково-технічної інформації в Україні (кінець XVIII — перша половина XX ст.) // Укр. періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. Сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / За ред. М.М. Романюка. — Л., 2002. — С. 198-201.; Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби. — К.: ІАЕ УААН, 2001. — С. 95-98.
 3. Акопов А.И. Отечественные специальные журналы 1765-1917. — Ростов-на-Дону, 1986. — 126 с.; Акопов А.И. Специальные журналы: Методология. История. Типология: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.10.10. — К., 1991. — 41 с.
 4. Снітко Л.П. Стан і організація партійної і радянської преси УРСР в період наступу соціалізму по всьому фронту (1929-1932) // Вісник Київ. ун-ту.- Сер.: Історія і право. — 1965. — № 7. — С. 132-140.
 5. Федорина П.М. Партійно-радянська преса як джерело з історії розвитку соціалістичного змагання та поширення передових методів праці в сільському господарстві (1933-1937 рр.): Дис. ... канд. іст. наук. — К., 1972. — 216 с.
 6. Остапенко Н.Ф. Роль массовых крестьянских газет УССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства (1926-1929 гг.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — К., 1982. — 24 с.
 7. Мукомела А.И. Становление типа массовой крестьянской газеты на Украине (1921-1923 гг.): Автореф дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. — Л., 1978. — 26 с.
 8. Матеріяли сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік / С.-Г. Наук. Ком. Загальна секція. Бібліогр.-Бібліотеч. бюро; Упоряд. К. Дубняк. — Х.: Рад. селянин, 1927. — Т. 1, вип. 1. — 207 с.
 9. Михеев Н.М. Библиографические указатели сельскохозяйственной литературы. 1783-1954 годы / ЦНСХБ ВАСХНИЛ. — М.: Госсельхозиздат, 1956. — 192 с.
 10. Періодичні видання УРСР. 1918-1950: Журнали: Бібліогр. довід. / М-во культури УРСР. Кн. палата УРСР; Уклад. М.І. Багрич, Д.Х. Мазус; Відп. ред. Г.О. Кравченко. — К.: Головвидав; Вид-во КП УРСР, 1956. — 464 с.
 11. Периодическая печать СССР. 1917-1949: Журналы, труды и бюллетени по сельскому хозяйству: Библиогр. указ. / ВКП: Ред.: В.М. Шевченко, А.Б. Велижаева. — М., 1955. — 230 с.
 12. Перечень отечественных журналов по сельскому хозяйству, хранящихся в депозитарном фонде ЦНСХБ ЮО ВАСХНИЛ. — К., 1987. — 154 с.
 13. Джерела українознавства. Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / Вступ. ст. Н.Г. Солонської; Уклад.: Н.М. Погребецька, Л.М. Ковінченко; Відп. ред. В.Ю. Омельчук; НБУВ. — К., 1998. — 128 с.
 14. Періодичні видання з агрономії в Україні. 1918-1940: Журнали, "Бюлетені", "Вісті", "Наукові записки", "Збірники наукових праць", "Труди": Наук.-доп. ретросп. бібліогр. покажч. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов. — К., 2002. — 160 с; Періодичні та продовжувані видання на Полтавщині (ХІХ-ХХ ст.) / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна; Наук. ред. В.А. Вергунов. — К., 2002. — 46 с.
 15. Анікіна О.П. Періодичні видання як джерело з історії агрономії в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис.. ... канд. іст. наук: 07.00.17. — К., 2004. — 21 с.

Титульна сторінка Видання
© Анікіна Ольга Петрівна, 2006