УДК 001:63(048)(091)

Романчук Людмила Олександрівна
ст. наук. співроб. ДНСГБ УААН;
Каргіна Ольга Василівна
наук. співроб. ДНСГБ УААН;
Самойлова Людмила Григорівна
провід. інж.-прогр. ДНСГБ УААН
(м. Київ)

ІСТОРІЯ АГРАРНОЇ НАУКИ НА СТОРІНКАХ
РЕФЕРАТИВНИХ ВИДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УААН

Висвітлено питання щодо інформаційного забезпечення аграрної науки і агропромислового виробництва цінними історичними літературними джерелами. Проведено аналіз історичного матеріалу в реферативних журналах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН за основними напрямами розвитку аграрної науки України.

Постановка проблеми. Вчені-аграрії стверджують, що саме аналіз історії аграрної цивілізації, її фундаментальних основ і глобальних наслідків поширення сільського господарства по земній кулі, дасть можливість побудувати деякі перспективи на майбутнє і визначити провідні фактори, які принципово обмежують її розвиток. Досі недостатньо розвинутий теоретичний аналіз екологічних катастроф, їхньої багатостадійності, підходів до впливу на біосферу на різних етапах цього процесу. 25000 видів вищих рослин, понад 1000 видів хребетних — такі існуючі на сьогодні цифри вимерлих або близьких до зникнення видів. Швидкість зникнення видів рослинного та тваринного біорізноманіття під антропогенним впливом ставить екологічну проблему на перше місце [2].

Наукові працівники ДНСГБ УААН, які готують реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України", розуміючи важливість проблеми вивчення історичного досвіду аграрної цивілізації на нашій українській землі, намагаються допомогти вченим, господарям-практикам обрати вірний шлях на перспективу щодо різних галузей агропромислового комплексу України. Зокрема, відновити галузь вівчарства, конярства, інших тварин та птиці, удосконалити селекцію стратегічних с.-г. культур, особливо льону і буряка цукрового, олійних і плодових культур, визначитись у першочерговому вирішенні проблем біотехнології, ветеринарної медицини, гідромеліорації, екологічного землеробства і лісокористування, захисту рослин тощо, обґрунтувати економічну ефективність людської діяльності та її наслідків.

Із 2001 року реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України" Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук започаткував на своїх сторінках рубрику "Історія аграрної науки", де висвітлюються основні етапи становлення і розвитку вітчизняної аграрної науки та освіти, витоки яких сягають часів Трипільської культури і живляться неоціненним досвідом прадавніх українців-аграріїв [7].

Аналіз останніх публікацій. На сторінках української бібліотечної преси досить мало публікацій, в яких аналізуються питання щодо джерельного і тематичного навантаження реферативних видань (Карташов Р., Кочубей Л., Сорока М., Зайченко Н.).

Цілі та завдання статті. З метою вивчення повноти інформаційного забезпечення вітчизняної аграрної науки і виробництва цінними історичними джерелами, які сприятимуть відродженню на вищому рівні вікових, перевірених часом надбань національної культури господарювання та використанню їх для інтенсифікації сталого розвитку сучасного агропромислового виробництва в Україні, науковці реферативного відділу ДНСГБ УААН провели аналіз масиву рефератів історичної тематики в РЖ "АПК України" (2001-2005 рр.) і спеціального випуску "Ветеринарна медицина" (2005 р.) за основними напрямами розвитку аграрної науки.

Виклад основного матеріалу. Значну увагу в РЖ "АПК України" приділено основним історичним етапам розвитку й управління аграрною наукою та освітою, а також організації сільськогосподарської дослідної справи на Україні (2001.2.9*; 2001.3.3/4, 8; 2002.1.2/3; 2002.2.1/2; 2002.4.3; 2004.1.8; 2004.2.5; 2004.3.8/10; 2004.4.8), зокрема агрономії (2001.2.1; 2004.2.9), системи землеробства України (2004.4.7), ветеринарії (2005.ВМ. 9)**.

Висвітлено історію створення, розвитку і результати наукової роботи провідних науково-дослідних і освітніх установ мережі Української академії аграрних наук: Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла (2003.1.2), Селекційно-генетичного інституту УААН (2004.1.9), Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького (2002.3.7), Інституту експериментальної клінічної ветеринарної медицини (2002.3.6; 2005.2.1/2), Інституту ветеринарної медицини (2005.ВМ.1), Інституту винограду і вина "Магарач" (2004.1.12), а також Білоцерківської дослідної селекційної станції (2003.1.6), Устимівської (2003.3.1) й Якимівської дослідних станцій (2003.2.2), Кримської державної с.-г. дослідної станції (2002.4.8) та ін.

Подається матеріал про життєвий шлях і наукову спадщину видатних українських учених-аграріїв у контексті розвитку вітчизняної науки і освіти:

Таблиця
та ін.

Велика кількість рефератів присвячена питанням з історії економіки й організації агропромислового комплексу України: аграрної думки та економічних учень (2001.2.9; 2002.2.43); приватизації і аудиту (2002.2.47/48; 2003.4.11). Знайшли своє відображення принципи і закономірності розвитку земельного менеджменту (2002.2.44), питання земельних реформ (2002.3.20), зокрема Столипінської реформи (2002.2.45; 2004.2.5). Показано реферати щодо історії виникнення податкової системи за часів Київської Русі (2001.3.5), а також розвитку зерновиробництва на Півдні України (2001.2.3).

Велику увагу приділено питанням виникнення землеустрою і першим землевпорядним діям (2003.3.2), економічній теорії й оптимізації землекористування в Україні (2001.4.1; 2002.2.2; 2003.3.5).

Не обійдене увагою питання з історії вітчизняної механізації та електрифікації сільського господарства, зокрема с.-г. машинобудування, конструювання та експлуатації машин і обладнання (2001.3.1/2; 2002.2.4/5; 2004.3.1; 2005.3.6/7, 9/10).

Розкрито історичні аспекти формування системи удобрення (2005.2.8), раціонального застосування мікробіологічних (2003.2.10) і сидеральних (зелених) добрив (2004.1.10).

Знайшли своє відображення історичні аспекти актуальних питань с.-г. екології, зокрема екологічні пріоритети пореформеного розвитку АПК України (2003.1.141), динаміка забруднення радіонуклідами с.-г. та лісової продукції (2001.4.138), ефективність полезахисних лісосмуг з інтродукованих порід (2003.4.413), планування адаптованого екологічно безпечного зрошення (2000.1.185), екологічні основи перетворюючого впливу лісової рослинності на степове середовище (2000.4.102) та агроекологічні аспекти застосування добрив у польовій сівозміні (2002.4.156).

Висвітлено історичні аспекти розвитку вітчизняної селекції основних сільськогосподарських культур (2002.4.9; 2003.2.8), зокрема пшениці (2001.2.4; 2003.3.1, 5, 6, 8; 2004.4.4, 6), картоплі (2001.3.10; 2001.4.2; 2004.3.11), гречки (2002.3.10; 2005.3.2), льону (2001.2.6; 2001.4.2); хмелю (2003.3.8), буряку цукрового (2001.3.6), плодових, горіхоплідних, субтропічних, ефіролійних культур, а також винограду, історія якого охоплює 2500 років (2001.2.225; 2002.1.1).

Відображено історичні етапи розвитку досліджень стосовно генетичної стійкості рослин щодо збудників особливо небезпечних хвороб (2002.4.4), а також історію розробки методів боротьби з вірусами рослин в Україні (2001.2.8).

В історичному аспекті розглядаються ключові етапи розвитку генетичної науки, зокрема в Україні (2002.4.5/7), її досягнення у другій половині ХХ-го сторіччя. Цікаві матеріали вміщено з історії селекції і використання стародавніх сортів України і їхніх нащадків у родоводах сучасних зернових культур, буряка цукрового, винограду та інших с.-г. культур (2003.3.3/9; 2005.1.10).

Ряд рефератів присвячено питанням історії виникнення та сучасного розвитку лісокультурної справи (2001.2.7; 2004.4.3), лісової типології (2005.3.7), степового лісорозведення на Півдні України (2002.3.8; 2004.2.7; 2005.4.), лісового транспорту (2005.2.16) та посівних і лісосадильних машин лісокультурного виробництва в Україні (2002.2.4), вирощування лісових культур за участю сосни, модрини, дуба, бука (2004.1.371/372; 2002.1.407; 2002.3.397), селекції і генетики лісових деревинних порід в Україні (2002.4.392) і проблеми оптимізації лісистості в Україні (2004.4.385) — результати довгострокового аналізу динаміки лісистості і з урахуванням змін її кордонів і території в різні історичні часи, моніторингу гірських лісів Українських Карпат (2001.4.309), а також невідомим сторінкам лісової дослідної справи в Україні (2002.4.404).

Висвітлюються історичні аспекти розвитку вчення про генетику, селекцію і біотехнологію у тваринництві, зокрема формування високопродуктивних стад ВРХ (2001.3.287; 2002.2.9; 2004.2.10, 271; ), походження, методи розведення (2003.4.14) і збереження генофонду порід великої рогатої худоби (2004.4.10), а також страусівництва — нової перспективної галузі птахівництва (2005.1.2), і рибництва (2002.2.9); розвиток і завдання біотехнології (2002.3.9). Відзначається пріоритет вітчизняних вчених у галузі зооінженерії (2001.3.7; 2005.1.4), історія якої сягає 18-го століття.

Серед представлених рефератів у РЖ "АПК України" відображено першоджерела з історії розвитку конярства на теренах України, яка має свої витоки із часів Трипільської культури (2004.4.245), а також ветеринарної лікувальної справи праукраїнців, яка з тих же часів вже базувалася на багатовіковій практиці. Наші пращури добре знали лікарські рослини, були здібними хірургами, першими почали каструвати бугаїв та робити складні операції (2005.ВМ.9). Пізніше, вже в наші часи, ця практика відіграла визначальну роль — першими академіками в галузі ветеринарної освіти стали українці (Яновський А.І., Прозоров Г.М.). Багато відомих українських ветеринарів-емігрантів внесли значний внесок у розвиток ветеринарної освіти та науки зарубіжжя. Їхні наукові досягнення увійшли до "золотого фонду" світової ветеринарної медицини.

Висвітлена історія народної ветеринарії України: обряди; причини хвороб; їхні назви; рецепти лікування тварин ліками рослинного, тваринного і мінерального походження [5]. Все це вчить людей, що в певній екологічній ніші все мусить бути гармонійно пов'язане: ґрунт, рослинний світ, людина, тварина, зовнішні чинники, що формують здоров'я людини чи тварини (2001.4.3/9; 2003.4.7; 2005.2.3/4; 2005.ВМ.9/13).

Аналіз інформаційного масиву реферативних публікацій свідчить про досить повне, хоча й нерівноцінне, відображення основних напрямів історичного розвитку аграрної науки і агропромислового виробництва України.

Результати проведеного дослідження дають змогу зробити висновок, що більш повного висвітлення потребують питання механізації і електрифікації сільського господарства, зокрема нетрадиційних енергоносіїв, формування раціональної системи удобрення с.-г. культур і захисту їх від хвороб і шкідників, генетики с.-г. рослин і окремих видів тварин, меліорації, екології і харчової та переробної промисловості.

Слід зауважити, що успішному вирішенню проблеми всебічного висвітлення історичної тематики може сприяти більш активне надходження першоджерел з науково-дослідних і освітніх установ мережі УААН, які самі, мають бути зацікавлені у пропаганді наукових здобутків своїх колективів і окремих визначних учених, а також слушні зауваження і цінні пропозиції з боку читацької аудиторії і колег-бібліотечних працівників [1, 4, 6].

У 2005 році ми започаткували спеціалізовані видання реферативних журналів за окремими галузями агропромислового комплексу України. Вже вийшов у світ спецвипуск "Ветеринарна медицина — 2005" реферативного журналу "АПК України". Підготовлено до видання два інших спецвипуски РЖ: "Лісівництво. Лісове господарство" і "Меліорація та водне господарство" [3], у зв'язку з чим звертаємося до науковців науково-дослідних установ УААН, Міністерства аграрної політики з проханням надсилати до головної наукової сільськогосподарської бібліотеки України — ДНСГБ УААН наукові публікації аграрно-історичного спрямування для висвітлення їх у реферативному журналі "АПК України" та в спеціальних галузевих випусках РЖ на перспективу. Хочеться висловити сподівання, що за практичної і матеріальної підтримки реферування наукової літератури з питань АПК буде розвиватися в Україні швидкими темпами [4, 8].

Висновки. Колектив реферативного відділу постійно працює над удосконаленням процесів відбору і реферування публікацій історичного спрямування з метою більш повного і всебічного їх відображення в РЖ "АПК України" і спеціальних випусках, усвідомлюючи всю важливість цієї копіткої, але такої необхідної роботи і сподіваючись, що вона сприятиме вдосконаленню культури господарювання на благодатній землі України і підвищенню якості життя нашого працелюбного і терплячого народу.

Список використаної літератури

  1. Агропромисловий комплекс України: реферативний журнал / УААН. ДНСГБ; Голов. ред. Зубець М.В. — К., 2001-2005.
  2. Генетическая компонента биоразнообразия крупного рогатого скота / Глазко Т.Т., Зубец М.В., Кушнир А.В., Тарасюк С.И., Глазко В.И.; Под ред.: Шумного В.К., Патыки В.Ф. — К., 2005. — 223 с. — Бібліогр.: 340 назв.
  3. Каргіна О.В. Ветеринарна медицина: Спец. вип. РЖ "АПК України" / УААН. ДНСГБ. — К., 2005. — 110 с.
  4. Каргіна О.В. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН і бібліотеки науково-дослідних установ УААН на шляху створення Сучасної аграрної енциклопедії // Агроінком. — 2003. — № 1/2. — С. 55-57.
  5. Народна ветеринарія України / Рудик С.К. — К., 2002. — 110 с. — (Сер.: Б-ка вет. медицини). — № 10/12.
  6. Романчук Л.О. Реферативне інформаційне забезпечення АПК України в умовах реформування сільського господарства // Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, політика, інформація: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19-20 квіт. 2001 р. / Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 2001. — С. 232-235.
  7. Романчук Л.О. Сільськогосподарські функції ландшафтів у давньослов'янський час // Український селянин: Пр. наук.-досл. ін-ту селянства / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: Кульчицький С.В. — Черкаси, 2001. — Вип. 3. — С. 87-88.
  8. Романчук Л.О., Каргіна О.В. Маркетинг у підвищенні якості інформаційного забезпечення науковців та фахівців АПК // Управління організацією: регіональні аспекти: Матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Політехніка, 2002. — С. 266.

Титульна сторінка Видання
© Романчук Людмила Олександрівна, 2006
© Каргіна Ольга Василівна, 2006
© Самойлова Людмила Григорівна, 2006