УДК 94(477)"1946-1947"

Павла Рогова          
Рогова Павла Іванівна
канд. іст. наук,
директор ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського
(м. Київ)

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНОЮ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО:
СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ

У статті представлено досвід та перспективи розвитку наукової і практичної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки (ДНПБ) України імені В.О. Сухомлинського щодо формування системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі нашої держави, в якій бере участь дана бібліотека і книгозбірні що входять до очолюваної нею мережі.

В статье представлено опыт и перспективы развития научной и практической деятельности Государственной научно-педагогической библиотеки (ГНПБ) Украины имени В.О. Сухомлинского относительно формирования системы научно-информационного обеспечения образовательной отрасли нашей страны, в которой принимает участие данная библиотека и библиотеки возглавляемой ею сети.

The experience and aspects of the development of scientific and practical work of Ukrainian State Scientific Pedagogical Library nd. a V.O. Sychomlinskiy concerning the system formation of scientific - information ensuring of Ukrainian educational field, where this Library and its branches take place, are presented in the article.

Становлення суверенної незалежної України супроводжується суттєвими змінами в царині суспільних відносин, що передбачає новий тип взаємозв'язку освіти і суспільства в цілому, що зумовлено двома взаємопов'язаними чинниками: перехідним періодом і залишковими кризовими явищами. У той же час, варто зазначити, що необхідність створення нової системи освіти в Україні не означає недолугість і недосконалість попередньої. Потреба змін зумовлена передусім потребою у нових висококваліфікованих фахівцях в усіх галузях господарства, адже, як вважає В. Г. Кремень, саме оновлена, осучаснена освіта і наука, нададуть знання, які стануть стрижнем діяльності і конкретної людини, і суспільства в цілому, що й забезпечить конкурентоспроможність і країни, і людини [1, с. 137].

З огляду на зазначене вище варто наголосити, що бібліотеки освітянської галузі є одними з головних чинників інноваційного розвитку педагогічної науки, освіти і практики та підвищення фахової майстерності освітян держави. У зв'язку з цим у пострадянській Україні у 1999 р. було засновано Державну науково-педагогічну бібліотеку України (ДНПБ України).

Бібліотека була створена згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 128 від 30.10.1999 р. [2] за ініціативою Академії педагогічних наук України (АПН України) та Міністерства освіти і науки України (МОН України). Увійшовши до структури АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського отримала статус науково-дослідної установи, об'єднавши у своїй діяльності функції бібліотеки загальнодержавного рівня та спеціальної академічної книгозбірні, яка своєю головною метою визначила: науково-інформаційне забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти, науки і практики, фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі України, сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, методик викладання окремих навчальних предметів, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів і їх структурних підрозділів - бібліотек, а також сприяння освіті, самоосвіті педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних кадрів, молоді, що навчається, батьків. Виходячи із соціального статусу ДНПБ України, як всеукраїнської галузевої бібліотеки, необхідно було визначити основні напрями її діяльності, зокрема, розробку теоретичних, методичних та організаційно-управлінських засад щодо розбудови новоствореної книгозбірні та удосконалення роботи діючих бібліотек АПН України та МОН України, узгодити науково-дослідну, науково-організаційну та координаційну роботу ДНПБ України з АПН України, МОН і бібліотеками галузі та інших систем і відомств.

Водночас при вирішенні зазначених вище питань новоствореній державній бібліотеці необхідно було стрімко пройти той шлях становлення, який здолали інші державні бібліотеки України за 80 і більше років свого розвитку. Отже динаміку зростаючої ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського України можна зарахувати так: 10 років - за 1 рік.

Головними завданнями ДНПБ України, яка повинна була створити систему інформаційного забезпечення освітянської галузі, було визначено наступне:

Незважаючи на певні труднощі, які були і є у досить молодої державної бібліотеки на першому етапі її становлення, колектив почав розробляти фундаментальні наукові проекти, досліджувати вагомі питання теоретичного і практичного характеру, що знайшли своє втілення як у роботі державної галузевої бібліотеки, так і у книгозбірнях освітянської галузі України. Ця цілеспрямована науково-обґрунтована робота щодо діяльності бібліотек галузі, як спеціальних здійснюється з метою координації та кооперації даних книгозбірень щодо їх інноваційного інформаційного забезпечення реформування й модернізації вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики, підвищення фахового рівня освітян України.

Як науково-дослідна установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства впродовж перших семи років своєї діяльності бібліотека досліджувала три комплексних наукових проекти, які сприяли створенню системи, це:

У межах першої НДР впродовж 5 річчя, було здійснено наступне:

Усе здійснене заклало фундамент для розробки системи науково-інформаційного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики, розбудови сучасного рівня науково інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та мережі освітянських бібліотек. У 2003 р. колективом ДНПБ України було розпочато НДР "Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України" (науковий керівник - канд. іст. наук Лутовинова В. І.), в якій упродовж 2003 - 2007 рр:

Дослідження ступеню задоволення інформаційних потреб освітян під час проведення даної НДР показало недостатність у освітянській галузі держави вторинних інформаційних видань, які висвітлюють стан наукових розробок у сучасній педагогічній науці й освіті, а в деяких випадках - навіть незнання про їхнє існування. Бібліографічні видання, які почала готувати ДНПБ України з перших років своєї роботи з глибокою ретроспекцією, ґрунтовним науковим підходом, відповідають на актуальні психолого-педагогічні запити й надходять до бібліотек освітянської мережі України, національних і державних бібліотек. На кінець 2006 р. їх уже нараховувалось понад 50. Науковими консультантами робіт є провідні науковці АПН України, які сприяють актуальності тем, глибині ретроспекції. Так, зокрема, були підготовлені бібліографічні покажчики: "Професійна освіта України за роки незалежності (1991 - 2003 рр.)" (наук. конс. акад. АПН України Ничкало Н. Г.), "Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку (2004, вип. 1)" (наук. конс. канд. пед. наук Кизенко В. І.), "Сучасні освітні технології (Вип. I-IV)" (наукові консультанти: канд. пед. наук Чорна К. І., канд. іст. наук. Єрмаков І. Г. та ін.), каталог "Підручники і навчальні посібники (1748 - 1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського" (наук. ред., канд. іст. наук Рогова П. І.) та інші. Загальний обсяг виданої продукції становить 75 друк. арк., тираж 35 тис. прим. Для популяризації творчого доробку визначних діячів педагогічної науки України й світу та з метою практичного втілення наукових досягнень у навчально-виховний процес закладів освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського вперше в Україні започаткувала підготовку біобібліографічних видань у серіях: "Видатні педагоги світу", "Академіки АПН України" та "Ювіляри АПН України". У межах цих серій підготовлено й видано понад 30 біобібліографічних посібників (загальний обсяг 45 друк. арк., тираж до 1 000 прим.) [8]. Також у рамках даної НДР розпочато групове та індивідуальне інформування членів Президії АПН України, провідних фахівців інститутів АПН України та МОН України, науково-інформаційне забезпечення планових наукових тем установ АПН України, державних та національних програм [9] тощо.

Відповідно до завдань даної НДР у 2006 р. в структурі ДНПБ України створено відповідний відділ і започатковано підготовку реферативних документів для відображення їх в електронному варіанті в електронній загально-реферативній базі даних "Україніка наукова" та її паперовому варіанті УРЖ "Джерело" серія 3 "Соціальні і гуманітарні науки", який випускають Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського та Інститут проблем реєстрації. Розроблено методичні та організаційні засади даного напряму роботи, відібрано для реферування одинадцять ваківських періодичних видань, зокрема, "Філософія освіти", "Вища освіта в Україні", "Неперервна професійна освіта", "Дефектологія" тощо. Як відомо вищим рівнем інформаційної діяльності є створення концептографічних і оглядово-аналітичних документів. Виходячи з надзвичайної важливості й корисності таких документів для освітянської галузі, у ІІ половині 2006 р. новоствореним відділом науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського розроблено концептуальні, методичні та організаційні засади його діяльності, розпочато роботу з цього напряму. Зокрема, керівником НДР Лутовиновою В. І. підготовлено 2 науково-методичні посібники: "Методика бібліографування" та "Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації", ініційовано проведення цільових науково-практичних семінарів тощо. Вищезазначені напрями роботи та й інші бібліотечні технології потребують від бібліотечних працівників не тільки високого професійного рівня, а й наявності у відділі спеціалістів із науковим ступенем. Як відомо, сьогодні кадрове питання у бібліотеках України є великою проблемою, і це стосується не тільки книгозбірень галузі, а й всієї загальнодержавної бібліотечної системи.

У зв'язку з цим з 2003 р. у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова директором ДНПБ України, канд. іст. наук П. І. Роговою ініційовано підготовку фахівців із інтегрованої спеціальності "педагог-бібліотекар", які проходять практику у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та науковій бібліотеці НПУ ім. М. П. Драгоманова. П. І. Рогова викладає студентам даної спеціальності комплекс фахових дисциплін.

Хочу підкреслити, що вся науково-дослідна діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського націлена на вдосконалення роботи бібліотек галузі. Зокрема, приділяється чимала увага інформатизації діяльності як головної книгозбірні галузі, так і бібліотек освітянської мережі. У зв'язку з цим уже в межах першого наукового проекту фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського було розроблено три етапи комп'ютеризації бібліотек освітянської мережі, в яких обґрунтовано їх поступові інноваційні кроки: на першому етапі книгозбірням рекомендовано підключитись до Інтернету, створити свій веб-сайт і через нього надавати доступ користувачам до вітчизняного та світового інформаційного простору. Головним завданням другого етапу є створення електронного каталогу бібліотеки, електронних тематичних і проблемно-орієнтованих баз даних, які значно підвищують оперативність бібліографічного пошуку інформації. Третій етап комп'ютеризації передбачає формування потужного ресурсного центру повнотекстових документів із актуальних педагогічних питань та розвитку і освіти [10].

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з 2003 р. йде цим шляхом, і тільки на четвертому році діяльності у бібліотеці розпочато комп'ютеризацію технологічних процесів. Створено веб-сайт, локальну мережу, відкрито медіацентр із 10 ма АРМами для користувачів бібліотеки, швидкісний інтернет, завдяки якому освітянська спільнота, перш за все науковці АПН України, мають можливість ознайомитись із інформаційним ресурсом і вторинною продукцією ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, отримати допомогу у пошуку фахової інформації через навігатор, поданий на ньому. На 1.04.2007 р. технічний парк бібліотеки нараховує 35 комп'ютерів, 12 принтерів, 3 сканери. У кінці 2006 р. бібліотекою придбано АІБС "ІРБІС", завдяки якій формується електронний каталог як нових документів, що надходять до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського - книг, дисертацій, авторефератів дисертацій з актуальних психолого-педагогічних питань із частковим анотуванням, так і статей із фахових періодичних видань. Сформована база даних 300 фахових періодичних видань України та Російської Федерації.

З огляду на важливість розвитку інформаційного ресурсу в електронній формі з 2006 р. у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського розпочато створення повнотекстової бази даних, до якої входять праці В. О. Сухомлинського, дисертації та автореферати дисертацій з психолого-педагогічних питань, електронні підручники тощо. З 2007 р. здійснюється оцифрування рідкісних та цінних видань ХVІІІ - початку ХХ ст. з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, що отримали статус документів національного надбання України, і які також вводяться до цієї бази.

Одним із важливих завдань бібліотеки є надання доступу до вітчизняних та іноземних фахових журналів, реферативних баз даних через інтернет. Так через веб-сайт ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського надано доступ до створеного в АПН України фахового електронного журналу "Інформаційні технології і засоби навчання", включеного до переліку наукових фахових видань України; опрацьовується питання щодо надання доступу до інших електронних журналів. З 2007 р. згідно з угодою між АПН України та Британською Радою в Україні користувачам ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського надається доступ до понад 1 000 статей британських і міжнародних періодичних видань, можливість читати та роздруковувати понад 8 500 повнотекстових документів.

Формування всеукраїнського єдиного інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти (ВЄГІР) відповідно до змінюваних інформаційних потреб суспільства є головною метою нового проекту бібліотеки - "Теоретичні засади формування всеукраїнського єдиного інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського" (науковий керівник - канд. іст. наук. Рогова П. І.), який розроблятиметься впродовж 2006 - 2010 рр. Поставлена мета обумовила такі завдання НДР:

Практичним результатом цієї роботи стануть сформульовані теоретичні, методичні та організаційні засади створення ВЄГІР на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, зокрема, буде розроблено модель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу, низку інструктивно-технологічних документів, науково-методичних рекомендацій для бібліотек різних типів і видів освітянської мережі щодо вище означеного питання тощо. Буде визначено шляхи й методи формування повноцінного всеукраїнського інформаційного ресурсу на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань психолого-педагогічної науки і освіти як в традиційній, так і в електронній формі відповідно до змінюваних інформаційних потреб суспільства, надано доступ користувачам до бібліографічних і повнотекстових баз як електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і бібліотек галузі.

Актуальність НДР, які розробляє ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського підтверджується й тим, що в їх рамках науковцями бібліотеки здійснюються відповідні дисертаційні дослідження, що зорієнтовані на глибоку розробку досліджуваних тем, що також сприяє розвитку галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства й книгознавства та виконанню головної мети освітянських бібліотек - створенню повноцінної системи інформаційного забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики.

Згідно із Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", однією з головних функцій державних бібліотек є науково-методична діяльність (НМД), спрямована на очолювані мережі, їх організація, удосконалення діяльності шляхом впровадження інновацій і підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців тощо. Цей напрямок роботи ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського здійснює з перших років свого існування, що передбачено її статусом як всеукраїнського науково-методичного й координаційного центру бібліотек галузі. Мета НМД - методичне забезпечення всіх напрямів розвитку бібліотек, технологічних процесів їх бібліотечної роботи відповідними рішеннями, рекомендаціями на основі здійснення таких основних функцій, як науково-дослідна, аналітико-синтетична, експериментальна, інноваційна, технологічна, управлінська, впроваджувальна, інформаційна, педагогічна. НМД у ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського є складовою її наукових проектів, адже науково-дослідна й науково-методична робота обумовлена спільністю їх завдань.

Варто відзначити, що використовуючи у своїй роботі науковий і практичний досвід зарубіжних і вітчизняних бібліотек із вищезазначених питань, у НМД ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського закладено ті позиції й аспекти, які характерні для розвитку спеціальних бібліотек, зокрема, освітянської галузі України, що вперше об'єднані в мережу і потребують постійної науково-методичної уваги до свого розвитку. З цією метою, створений у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського відділ наукового і прикладного бібліотекознавства, аналізує, координує та здійснює широкий спектр методичної роботи, пов'язаної з розробкою та впровадженням оптимальних бібліотечних технологій, спрямованих на вдосконалення діяльності різних видів бібліотек галузі тощо.

Чималу об'єднуючу та координуючу роль у вищезазначеному процесі відіграють всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, чати, науково-методичні ради та інші заходи, які систематично проводить ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, і на яких відбувається практичне втілення наукових розробок бібліотеки. Значна увага приділяється підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників за відповідною системою, яку здійснює ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Це, зокрема, започаткування спільно з МОН України та Інститутом психології ім. М. С. Костюка АПН України фахового видання "Шкільна бібліотек плюс", підготовка фахівцями ДНПБ України науково-методичних посібників у серії "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек", а саме: "Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу", "Укладання друкованих каталогів із фондів бібліотек України, надрукованих гражданським шрифтом (ХVІІІ - поч. ХХ с.)", "Традиційні каталоги наукових бібліотек: організація, ведення і редагування", "Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та ін.; наукових збірників, зокрема, "Історія освітянських бібліотек України"(2006), бібліографічних посібників із бібліотечної справи, здійснення інформаційно-аналітичних оглядів стану бібліотек мережі, які надсилаються до МОН України, начальників обласних і міських управлінь освіти, ректорів вузів, директорів інститутів АПН України, завідувачів бібліотек, методичні консультації, виїзди на місця, Дні фахівця, Веб сайт бібліотеки http://www.library.edu-ua.net, на якому відкрито відповідну сторінку.

Одне з головних питань, якому відділ приділяє чималу увагу, - це цілеспрямоване фінансування комплектування фондів бібліотек галузі для формування інформаційного ресурсу та покращення їхньої матеріально-технічної бази (комп'ютеризація, підключення до Інтернет тощо).

Незважаючи на певні труднощі, яких є досить у молодої бібліотеки, колектив у своїх наукових проектах розробляє питання подальшого розвитку як ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і книгозбірень освітянської галузі України. Вирішення зазначеного вище надасть можливість повноцінно здійснювати науково-інформаційне забезпечення розвитку сучасної педагогічної науки і практики. Стратегічні плани роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек галузі на найближчу перспективу - це продукування та інтеграція електронних інформаційних ресурсів галузі (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек галузі) у зведений електронний каталог освітянських бібліотек, забезпечення його багатоаспектного використання і входження до Національної системи електронних бібліотек держави; продукування вторинних документів із психолого-педагогічних питань як у традиційній так і електронній формі тощо. Архіважливим є створення на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського сучасного всеукраїнського галузевого центру з корпоративної каталогізації, формування повнотекстової галузевої бази даних в електронній формі, яка включатиме наукову продукцію інститутів АПН України та вторинну інформацію ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського й інших бібліотек держави. На регіональному (обласному рівні) бібліотеки освітянської галузі згідно з цією моделлю трансформуватимуться в сучасні науково-інформаційні центри з психолого-педагогічних питань. Створення Веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, який на сьогодні вже розробляється колективом бібліотеки, і який забезпечить не лише доступ до електронного каталогу бібліотеки, її повнотекстових баз даних, а й надасть можливість отримати новий ряд послуг, орієнтованих на задоволення потреб цільової категорії користувачів, зокрема, віртуальну довідку, електронну доставку документів, професійне спілкування у форумі, тощо.

Головна освітянська книгозбірня своєю науково-дослідною та науково-методичною діяльністю без сумніву впливає на розвиток і реформаційні процеси у бібліотеках освітянської галузі держави, фаховий рівень бібліотечних працівників, динаміку вітчизняного галузевого бібліотекознавства, що у свою чергу дає позитивний результат у головному - здійсненні науково-інформаційного забезпечення фахових інформаційних потреб науковців і практиків держави, які модернізують освіту України та просувають входження нашої держави у світовий інформаційний простір.

Окреслені вище інноваційні напрями діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо науково-інформаційного забезпечення фахових потреб освітян, вже знайшли позитивний відгук системі бібліотек освітянської галузі України, а головне в освітянській державі, про що свідчить щорічно зростаюча кількістю читачів бібліотеки з усієї України, відгуки, тощо. Колектив ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського впродовж перших 7 років своєї діяльності розбудовував бібліотеку, як всеукраїнський галузевий інформаційний центр: незважаючи на нестабільне й незначне фінансування, становлення колективу, кадрові проблеми, враховуючи наукові досягнення і практичний досвід бібліотек України і освіту, послідовно здійснюючи свою головну мету щодо інноваційного розвитку освіти й науки України.

Але не зважаючи на позитивні зрушення щодо створення системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України, яка передбачає цілісність та єдність багатьох її напрямів, спрямованих на пошук, упорядкування, аналітико-синтетичну переробку, збереження та поширення наукової інформації, слід вказати на проблеми, які вимагають уже сьогодні свого вирішення. Це:

Список використаної літератури

 1. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). - К.: Грамота, 2003. - С. 173.
 2. Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовт. 1999 р. № 2018 // Законодавство - бібліотекам України: Довідк. вид. / Нац. парлам. б ка України. - К., 2000. - Вип. 1: Загальні засади діяльності бібліотек. - С. 162.
 3. Положення про мережу освітянських бібліотек міністерства освіти і науки України та АПН України // Шкільна б-ка plus. - 2003. - № 3-4. - С. 1-4.
 4. Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. ХІХ - 20 ті роки ХХ ст.): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Рогова Павла Іванівна. - К., 2004. - 265 с. - Бібліогр.: с. 181-222.
 5. Історія освітянських бібліотек України: Науковий збірник / АПН України; ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського; Ред.-кол.: П. І. Рогова (гол.), К. Т. Селіверстова (заст. гол.) та ін. - К.: Вирій, 2006. - 404 с.
 6. Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2000 - 2005 рр.): Збірник / АПН України. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Уклад.: Здановська В. П., Хемчян І. І.; Наук. ред.: Рогова П. І., Букшина Т. Ф.; Відп. за вип. Букшина Т. Ф.; Літ. ред. Клименко О. З. - К.: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2006. - 252 с.
 7. Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України / АПН України; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Авт. кол.: О. В. Сухомлинська, В. Ю. Биков, П. І. Рогова, Ю. І. Артемов та ін. // Освіта України. - 2006. - 17 берез. (№ 21). - С. 6; Шкіл. б ка плюс. - 2006. - Берез. (№ 5). - С. 2-6.
 8. Пономаренко Л. О. Формування системи бібліографічних посібників у ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 3. - С. 137-145.
 9. Палащина Н. А. Бібліографічна діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Н. А. Палащина, О. В. Углова. // Вісн. Кн. палати. - 2006. - № 6. - С. 18-20.
 10. Артемов Ю. І. Три етапи інформатизації ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Ю. І. Артемов // Історія освітянських бібліотек України: Наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К.: Вирій, 2006. - С. 124-127.

  Титульна сторінка Видання
  © Рогова Павла Іванівна, 2007