ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2014 — № 3

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 30 жовтня 2014 р. (протокол № 13)


  Зміст  
1 Бондарчук С. М.  Інтелектуальні портрети учених-гігієністів Київського університету Св. Володимира, Одеського і Харківського університетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  
2 Власов В. І.  Глобализация в оценке исследователей Российской академии государственной службы  
3 Вовк О. І.  «Борець за панування людини над силами природи, агроном та видатний винахідник, природодослідник, що значно випередив свій час»: образ В. Н. Каразіна у дзеркалі радянської історіографії (1920-ті – 1980-ті рр.)  
4 Голікова О. М.  Варшавське лісівниче училище (1816 р. засн.) та його роль у становленні вищої лісівничої освіти в Україні  
5 Демченко Т. Ф.  Внесок академіка Є.О. Патона у будівництво дерев’яних мостів на залізницях України  
6 Захарчук О. О.  Еволюційний процес формування мережі сортовивчення  
7 Ісак Л. М.  Історичні етапи впровадження статистичних методів у галузі генетики та селекції тварин  
8 Куйбіда В. В.  Історія формування та характеристика анатомічних і фізіологічних народних термінів  
9 Латиш В. І.  Професор Л.Ф. Ніколаї (1844–1908 рр.) як історик науки і техніки  
10 Літвінов О. П.  На передових рубежах науково-технічної революції: розробки вчених Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона в другій половині ХХ ст.  
11 Ожерельєва В. М.  О. Ф. Глянцев (1902–1990 рр.) – вітчизняний учений в галузі рослинництва та землеробства  
12 Стрелко О. Г.  Академік В. М. Образцов про наукові принципи проектування залізничних станцій та вузлів  
13 Татарчук В. В.  Вчений у галузі авіабудування В. Ф. Бобров (1884–1946 рр.): віхи біографії (до 130-річчя з дня народження)  
14 Чернова Н. Ф.  Вчення В.І. Вернадського про ноосферу  
15 Щиголь Г. С.  Професор Д. Ф. Лихвар та діяльність Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР (1956–1959)  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2014