ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2015 — № 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
від 24 березня 2015 р. (протокол № 3)


  Зміст  
1 Бондур Т.О.  Деякі аспекти розвитку економічної теорії у працях М.І. Туган-Барановського  
2 Горак В. В.  Професор Ф.І. Ломінський (1856–1927) – засновник гістофізіологічного напряму сучасної вітчизняної меедицини  
3 Горбань Ю.А.  Науково-педагогічні ідеї М.І. Пирогова в контексті реформування вищої освіти в Україні  
4 Камчатний В.Г.  Науково-педагогічні та практичні досягнення професора І. П. Осипова (1855–1918 рр.) у площині аналітичної хімії  
5 Кунець В.В.  Деякі аспекти розвитку досліджень із проблем фізіології шлункового травлення у свиней кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.  
6 Лютик Т.В.  Інноваційний імператив економічного розвитку  
7 Мерко О.М., Щербіна А.Д.  Розробки вчених Кримської астрофізичної обсерваторії АН СРСР у рамках експерименту «Галактика»  
8 Надрага М.C.  Читацькі інтереси польських гімназистів Львова в другій Речі Посполитій  
9 Павлушко Ю.І.  Академік Олексій Андрійович Бугуцький: найважливіші індикатори наукової і професійної біографії  
10 Пашківська О.А.  Роль І-го Всеукраїнського з’їзду у справі вивчення продуктивних сил та народного господарства України у вирішенні проблем ґрунтознавства в середині 20-х рр. ХХ ст.  
11 Ріжняк Л.Я.  Історія розвитку апаратного забезпечення інформатизації вищих технічних навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)  
12 Соколівська З.П., Шендеровський В.А.  Концепція націоналізму як основа державотворення у європейських та українських націологів  
13 Степаненко В.А.  Проблема «безпеки людини» в умовах репресивно-тоталітарної системи в УРСР 1930-х. рр.  
14 Тараненко О.Г.  Життя і наукова діяльність професора Людмили Олександрівни Шепотько (1932–2003)  
15 Тупчієнко М.П.  Біографічний аспект археологічних дослідженнь Н.М. Бокій на Кіровоградщині  
16 Уткін О.І.  Українська господарська академія в Чехословаччині: створення та діяльність  
17 Чалаван В.А.  М. І. Нижній – організатор в галузі оплати праці аграріїв (1960-ті рр. ХХ ст.)  
18 Шевченко В.Ф.  Деякі аспекти науково-дослідної діяльності в умовах українізації доби Центральної Ради (1917–1918)  

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2015