ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 1

 
1 Літературно-публіцистична біографіка П. Стебницького як складова його національно-ідентифікаційних візій повна стаття
https://doi.org/
Демуз І.О.
Сторінки: 1-36
Короткий огляд

У статті окреслено внесок Петра Стебницького – українського книговидавця, публіциста, письменника, державного діяча у розвиток такого жанру як біографіка, проаналізовано його літературно-публіцистичні праці, присвячені персоналіям.

Поряд із проблемно-хронологічним, порівняльно-історичним та описовим методами дослідження у статті використовувалися також біографічний метод, контент-аналіз та джерелознавча критика.

Розглядаємо літературно-публіцистичну біографіку П. Стебницького як інструмент саморефлексії у питаннях вибору національної та світоглядної ідентичності.

Встановлено, що П. Стебницький не займався біографістикою в академічному сенсі, тобто він не створив жодної наукової чи науково-популярної (інтелектуальної) біографії. Як засвідчив аналіз, він звертався переважно до літературно-публіцистичних біографій та біографічної белетристики. Серед існуючих жанрів біографістики у доробку діяча виявлені біографічні нариси, проблемно-біографічні нариси, некрологи, а також спогади, матеріали до біографії, рецензії. Серед персоналій, до яких звертався П. Стебницький, слід назвати: М. Драгоманова, П. Куліша, І. Котляревського, Б. Грінченка, Д. Мордовця, М. Ковалевського, Ф. Вовка, В. Доманицького, О. Русова, А. Свидницького, О. Стороженка, Ю. Словацького та ін.

Ключові слова
Петро Стебницький, літературно-публіцистична біографіка, біографічна белетристика, біографічні нариси, некрологи, спогади, національна ідентичність
Список використаних джерел та літератури
 1. Білокінь С. Видавнича діяльність товариства «Друкарь». Персональний сайт Сергія Білоконя. URL : http://www.s-bilokin.name/Culture/Drukar.html  (дата звернення : 02.06.2018).
 2. Борець А. А. Публіцистика Петра Стебницького : проблема держави та нації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. Київ, 2012. 214 с.
 3. Буряк Л. П. Я. Стебницький і Д. Л. Мордовець : на перехресті національних інтересів. Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) : монографія / Миронець Н., Піскун В., Старовойтенко І. та ін. Київ, 2013. С. 135–149.
 4. Варава Т. В. Діяльність та науково-довідкові видання словникових комісій Всеукраїнської Академії наук (1918–1933) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. Київ, 2000. 241 с.
 5. Демуз І. Співпраця П. Я. Стебницького з родиною Грінченків у книговидавничій галузі (початок ХХ ст.). Наукові записки з української історії : зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 35. С. 39–53.
 6. Дзюба Т. А. Публіцистика другої половини XIX – першої третини XX ст. : модель національної ідентичності : дис. … д-ра наук із соц. наук : 27.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. Київ, 2014. 300 с.
 7. Ирпенский А. М. П. Драгоманов. Сын Отечества. 1905. 9. VI. С. [?].
 8. Іваницька С. Постать Михайла Драгоманова як «значущого іншого» в публіцистичній спадщині Петра Стебницького (1900-ті – 1920-ті роки). Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) : монографія / Миронець Н., Піскун В., Старовойтенко І. та ін. Київ, 2013. С. 121–134.
 9. Іваницька С. Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905–1919 роки). Українська біографістика. 2012. Вип. 9. С. 275–293.
 10. Лист П. Стебницького до Є. Чикаленка від 16 січня 1913 р.  Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901–1922 роки / упоряд. : Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко ; вступ. ст. : Н. Миронець, І. Старовойтенко. Київ : Темпора, 2008. С. 323.
 11. Лист П. Стебницького до Є. Чикаленка від 7 березня 1908 р.  Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901–1922 роки / упоряд. : Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко ; вступ. ст. : Н. Миронець, І. Старовойтенко. Київ : Темпора, 2008. С. 85.
 12. Лист П. Я. Стебницького до О. М. Куліш від 25 січня 1910 р. Листування П. Я. Стебницького / упоряд., вступ. ст. і комент. І. О. Демуз. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2011. С. 187–189.
 13. Ляшко С. М. Поняття «наукова біографія» у теорії та практиці історико-біографічних досліджень. Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Київ, 2013. Вип. 10. С. 25–47.
 14. Марінеско В. Ю. Літературна біографія як жанрова модель: особливості еволюції, атрибутивні та модусні ознаки. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер.  Філологія. Літературознавство. 2012. Т. 193, вип. 181. С. 59–63.
 15. П. С. Новые произведения Шевченка. Украинский вестник. 1906. № 7. С. ?–535.
 16. Пойда О. А. Постать Олекси Стороженка в епістолярії та спогадах (штрихи до портрета митця). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Історія. Вінниця, 2007. Вип. 12. С. 123–127.
 17. С…ий. Открытие памятника Котляревскому в Полтаве. Областное обозрение и вестник казачьих войск. 1903. 31. VIII. С. [?].
 18. Смуток П. Драгоманов и мировая война. Украинская жизнь. 1916. Вып. VІІ–VІІІ. С. 16–34.
 19. Смуток П. М. М. Ковалевский и украинство. Украинская жизнь. 1916. Вып. IV–V. С. 65–69.
 20. Смуток П. Памяти Русова. Украинская жизнь. 1915. Вып. 10. С. 10–14.
 21. Стебницький П. Анатоль Свидницький. [Біографічний нарис]. [1920-ті роки] // Інститут рукопису НБУВ. Ф. 244. Од. зб. 92. 7 арк.
 22. Стебницький П. Борис Грінченко. П. Стебницький. Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. Інни Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. С. 96–111.
 23. Стебницький П. Борис Грінченко. [Стаття]. [1920 р.] // Інститут рукопису НБУВ. Ф. 244. Од. зб. 89. 23 арк.
 24. Стебницький П. В столітні роковини Ю. Словацького. Літературно-науковий вісник. Львів-Київ, 1909. Т. ХLVІІ. Кн. VІІІ. С. 285–286.
 25. Стебницький П. Данило Мордовець. [Стаття]. [Після 1905 р.] // Інститут рукопису НБУВ. Ф. 244. Од. зб. 91. 11 арк.
 26. Стебницький П. До біографії І. П. Котляревського. Наше минуле. 1918. Ч. ІІ. С. 166–167.
 27. Стебницький П. До біографії проф. Хв. К. Вовка (Волкова). Збірник природничої секції Українського наукового товариства, присвячений пам’яті Вовка. [?]. С. 5–10.
 28. Стебницький П. Драгоманов и мировая война. Стебницький П. Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. Інни Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. С. 112–128.
 29. Стебницький П. З архіву Д. Л. Мордовцева. Стебницький П. Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. Інни Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. С. 189–210.
 30. Стебницький П. Культурно-громадська праця П. О. Куліша. Стебницький П.  Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. Інни Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. С. 136–149.
 31. Стебницький П. Некрологи В. Ф. Федоровського, С. С. Караскевич. Календар, на рік звичайний 1919-ий / під ред. М. Кушніра ; «Благодійне товариство». Київ, 1919. С. [?].
 32. Стебницький П. Нові видання творів Драгоманова. Стебницький П.  Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. Інни Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. С. 129–135.
 33. Стебницький П. Олекса Стороженко. [Стаття]. [Після 1905 р.] // Інститут рукопису НБУВ. Ф. 244. Од. зб. 93. 10 арк.
 34. Стебницький П. Останні місяці В. М. Доманицького. Стебницький П.  Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. Інни Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. С. 150–153.
 35. Стебницький П. Памяти В[еликого] К[нязя] Константина Константиновича. [Стаття]. Б. д. // Інститут рукопису НБУВ. Ф. 244. Од. зб. 94. 9 арк.
 36. Стебницький П. Пантелеймон Куліш. [Стаття, підготовчі матеріали]. [1919 р.] // Інститут рукопису НБУВ. Ф. 244. Од. зб. 90. 29 арк.
 37. Стебницький П. Проф. Хв. К. Вовк (1847–1918). Календар, на рік звичайний 1919-ий / під ред. М. Кушніра ; «Благодійне товариство». Київ, 1919. С. 119–120.
 38. Стебницький П. Проф. Хведір Вовк. Книгарь. Літопис українського письменства. Київ, 1918. Ч. 11. С. 61–622.
 39. Стебницький П. Спомини про Хв. К. Вовка. Наше минуле. 1918. Ч. 2. Некрологи й спомини. С. 141–148.
 40. Степченко О. П. Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні. Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2010. Вип. 14. С. 294–305.
 41. Торкут Н. М., Марінеско В. Ю. Біографістика як метажанр : спроба теоретико-літературної ідентифікації феномена. Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. 2014. № 4. С. 4–11.
 42. Харитоненко О. Жанрові грані біографічного дискурсу в сучасній періодиці. Журналістика. Вип. 16 (41). Київ, 2017. С. 150–171.
 43. Харитоненко О. Сучасна публіцистична біографіка. Образ. Вип. 1 (23). Суми, 2017. С. 18–27.
References
 1. Bilokin, S. Vydavnycha diialnist tovarystva «Drukar» [Publishing activities of the company «Drukar»]. Personalnyi sait Serhiia Bilokonia [Personal Site of Serhiia Bilokin]. URL : http://www.s-bilokin.name/Culture/Drukar.html. (date of treatment : 02.06.2018). [in Ukrainian].
 2. Borets, A. A. (2012). Publitsystyka Petra Stebnytskoho : problema derzhavy ta natsii [Petro Stebnytskyi’s Publicism : the problem of the state and the nation]. Candidate’s thesis. Kyiv, 214. [in Ukrainian].
 3. Buriak, L. (2013). P. Ya. Stebnytskyi i D. L. Mordovets : na perekhresti natsionalnykh interesiv [P. Ya. Stebnytskyi and D. L. Mordovets : at the intersection of the national interests]. Petro Stebnytskyi v ukrainskomu natsionalnomu zhytti (do 150-richchia vid dnia narodzhennia) [Petro Stebnytskyi in the Ukrainian National Life (on the 150th anniversary of his birth)]. Kyiv, 135–149. [in Ukrainian].
 4. Varava, T. V. (2000). Diialnist ta naukovo-dovidkovi vydannia slovnykovykh komisii Vseukrainskoi Akademii nauk (1918–1933) [Activities and scientific-information publications of the vocabulary commissions of the All-Ukrainian Academy of Sciences (1918–1933)]. Candidate’s thesis. Kyiv, 241. [in Ukrainian].
 5. Demuz, I. (2014). Spivpratsia P. Ya. Stebnytskoho z rodynoiu Hrinchenkiv u knyhovydavnychii haluzi (pochatok ХХ st.) [P. Y. Stebnitsky’s cooperation with Hrinchenko’s family in the book publishing (the beginning of the 20th century)]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii [Scientific Proceedings in History of Ukraine]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 35. 39–53. [in Ukrainian].
 6. Dziuba, T. A. (2014). Publitsystyka druhoi polovyny XIX – pershoi tretyny XX st.: model natsionalnoi identychnosti [Publicism of the second half of the 19th – the early of the 20th century : the model of national identity]. Doctor’s thesis. Kyiv, 300. [in Ukrainian].
 7. Irpenskiy, A. (1905). M. P. Drahomanov [M. P. Drahomanov]. Syn Otechestva [Son of the Fatherland]. 9. VI. [?]. [in Russian].
 8. Ivanytska, S. (2013). Postat Mykhaila Drahomanova yak «znachushchoho inshoho» v publitsystychnii spadshchyni Petra Stebnytskoho (1900-ti – 1920-ti roky) [The figure of Mykhailo Drahomanov as «Significant Other» in the publicistic heritage of Petro Stebnytskyi (1900s – 1920s)]. Petro Stebnytskyi v ukrainskomu natsionalnomu zhytti (do 150-richchia vid dnia narodzhennia) [Petro Stebnytskyi in the Ukrainian National Life (on the 150th anniversary of his birth)]. Kyiv, 121–134. [in Ukrainian].
 9. Ivanytska, S. (2012). Postat ta idei Mykhaila Drahomanova u refleksiiakh Petra Stebnytskoho (1905–1919 roky) [The figure and ideas of Mykhailo Drahomanov in the reflections of Petro Stebnytskyi (1905–1919)]. Ukrainskabiohrafistyka [Ukrainian Biographistica]. 9. 275–293. [in Ukrainian].
 10. Lyst P. Stebnytskoho do Ye. Chykalenka vid 16 sichnia 1913 r. [The P. Stebnytskyi’s letter to Ye. Chykalenko dated January 16, 1913]. Ye. ChykalenkoiP. Stebnytskyi. Lystuvannia. 1901–1922 roky [Ye. Chykalenko and P. Stebnytskyi. Correspondence. 1901–1922]. Kyiv : Tempora, 323. [in Ukrainian].
 11. Lyst P. Stebnytskoho do Ye. Chykalenka vid 7 bereznia 1908 r. [The P. Stebnytskyi’s letter to Ye. Chykalenko dated March 7, 1908]. Ye. Chykalenko i P. Stebnytskyi. Lystuvannia. 1901–1922 roky [Ye. Chykalenko and P. Stebnytskyi. Correspondence. 1901–1922]. Kyiv : Tempora, 85. [in Ukrainian].
 12. Lyst P. Ya. Stebnytskoho do O. M. Kulish vid 25 sichnia 1910 r. [The P. Stebnytskyi’s letter to O. M. Kulish dated January 25, 1910]. Lystuvannia P. Ya. Stebnytskoho / uporiadkuv., vstup. st. i koment. I. O. Demuz [Correspondence of P. Ya. Stebnytskyi / Collating, introductory article and comment. of I.O. Demuz]. Korsun-Shevchenkivskyi : Havryshenko V. M., 187–189. [in Ukrainian].
 13. Liashko, S. M. (2013). Poniattia «naukova biohrafiia» u teorii ta praktytsi istoryko-biohrafichnykh doslidzhen [The concept of «scientific biography» in the theory and practice of historical and biographical researches]. Ukrainska biohrafistyka [Ukrainian Biographistica]. Kyiv, 10. 25–47. [in Ukrainian].
 14. Marinesko, V. Yu. (2012). Literaturna biohrafiia yak zhanrova model: osoblyvosti evoliutsii, atrybutyvni ta modusni oznaky [Literary biography as a genre model: features of evolution, attributive and modus characteristics]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia» [Scientific Papers of Chernomorsky Petro Mohyla State University of the Kyiv-Mohyla Academy Complex]. 193. 181. 59–63. [in Ukrainian].
 15. P. S. (1906). Novye proizvedeniya Shevchenka [New works of Shevchenko]. Ukrainskiyvestnik [Ukrainian Bulletin]. 7. ?–535. [in Russian].
 16. Poida, O. A. (2007). Postat Oleksy Storozhenka v epistoliarii ta spohadakh (shtrykhy do portreta myttsia) [The figure of Oleksy Storozhenko in epistolary and memoirs (features to the portrait of the writer)]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho [Scientific Proceedings of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University]. Vinnytsia, 12. 123–127. [in Ukrainian].
 17. S…iy. (1903). Otkrytie pamyatnika Kotlyarevskomu v Poltave [The opening of the monument to Kotlyarevsky in Poltava]. Oblastnoe obozrenie i vestnik kazach’ikh voysk [Regional Review and Bulletin of the Cossack Forces]. 31. VIII. [?]. [in Russian].
 18. Smutok, P. (1916). Dragomanov i mirovaya voyna [Dragomanov and World War]. Ukrainskaya zhizn’ [Ukrainian Life]. VІІ–VІІІ. 16–34. [in Russian].
 19. Smutok, P. (1916). M. M. Kovalevskiy i ukrainstvo [M. M. Kovalevskiy and Ukrainianness]. Ukrainskaya zhizn’ [Ukrainian Life]. IV–V. 65–69. [in Russian].
 20. Smutok, P. (1915). Pamyati Rusova [Memory of Rusov]. Ukrainskaya zhizn’ [Ukrainian Life]. 10. 10–14. [in Russian].
 21. Stebnytskyi, P. Anatol Svydnytskyi. [Biohrafichnyi narys]. [1920-ti roky] Svidnitskyi [Anatol’ Svidnitskyi]. [Biographical essay]. [1920s]. Instytut rukopysu NBUV [Institute of Manuscript of the V. Vernadskyi National Library of Ukraine]. F. 244. Od. zb. 92. 7 ark. [in Ukrainian].
 22. Stebnytskyi, P. (2009). Borys Hrinchenko [Borys Hrinchenko]. P. Stebnytskyi. Vybrani tvory / Uporiadkuvannia ta vstupna stattia Inny Starovoitenko [P. Stebnitsky. Selected Works / Collating and introductory article of Inna Starovoitenko]. Kyiv : Tempora, 96–111. [in Ukrainian].
 23. Stebnytskyi, P. Borys Hrinchenko. [1920 r.] [Borys Hrinchenko]. [1920 s.]. Instytut rukopysu NBUV [Institute of Manuscript of the V. Vernadskyi National Library of Ukraine]. F. 244. Od. zb. 89. 23 ark. [in Ukrainian].
 24. Stebnytskyi, P. (1909). V stolitni rokovyny Yu. Slovatskoho [In the 100th anniversary of Yu. Slovatskyi]. Literaturno-naukovyi visnyk [Literary and Scientific Bulletin]. Lviv-Kyiv, ХLVII. VIII. 285–286. [in Ukrainian].
 25. Stebnytskyi, P. Danylo Mordovets. [Pislia 1905 r.] [Danylo Mordovets]. [after 1905 s]. Instytut rukopysu NBUV [Institute of Manuscript of the V. Vernadskyi National Library of Ukraine]. F. 244. Od. zb. 91. 11 ark. [in Ukrainian].
 26. Stebnytskyi, P. (1918). Do biohrafii I. P. Kotliarevskoho [To the biography of I.P. Kotliarevskyi]. Nashe mynule [Our Past]. II. 166–167. [in Ukrainian].
 27. Stebnytskyi, P. Do biohrafii prof. Khv. K. Vovka (Volkova) [To the biography of professor Khv. К. Vovk (Volkov)]. Zbirnyk pryrodnychoi sektsii Ukrainskoho naukovoho tovarystva, prysviachenyi pam’iati Vovka [Collection of the Natural Science Section of the Ukrainian Scientific Society Devoted to the Memory of Vovk]. [?]. 5–10. [in Ukrainian].
 28. Stebnytskyi, P. (2009). Dragomanov i mirovaya voyna [Dragomanov and World War]. Stebnytskyi P.  Vybrani tvory / Uporiadkuvannia ta vstupna stattia Inny Starovoitenko [Stebnitsky P. Selected Works / Collating and introductory article of Inna Starovoitenko]. Kyiv : Tempora, 112–128. [in Russian].
 29. Stebnytskyi, P. (2009). Z arkhivu D. L. Mordovtseva [From the archive of D. L. Mordovtsev]. Stebnytskyi P.  Vybrani tvory / Uporiadkuvannia ta vstupna stattia Inny Starovoitenko [Stebnitsky P. Selected Works / Collating and introductory article of Inna Starovoitenko]. Kyiv : Tempora, 189–210. [in Ukrainian].
 30. Stebnytskyi, P. (2009). Kulturno-hromadska pratsia P. O. Kulisha [Cultural and social work of P. O. Kulish]. Stebnytskyi P. Vybrani tvory / Uporiadkuvannia ta vstupna stattia Inny Starovoitenko [Stebnitsky P. Selected Works / Collating and introductory article of Inna Starovoitenko]. Kyiv : Tempora, 136–149. [in Ukrainian].
 31. Stebnytskyi, P. (1919). Nekrolohy V. F. Fedorovskoho, S. S. Karaskevych [Memoirs of V. F. Fedorovskyi, S. S. Karaskevych]. Kalendar, na rik zvychainyi 1919-yi / pid red. M. Kushnira. «Blahodiine tovarystvo» [The Calendar is a Year-Round 1919s. (Eds.) M. Kushnir. «Charitable Society»]. Kyiv, [?]. [in Ukrainian].
 32. Stebnytskyi, P. (2009). Novi vydannia tvoriv Drahomanova [New editions of Drahomanov’s works]. Stebnytskyi. Vybrani tvory / Uporiadkuvannia ta vstupna stattia Inny Starovoitenko [P. Stebnitsky. Selected Works / Collating and introductory article of Inna Starovoitenko]. Kyiv : Tempora, 129–135. [in Ukrainian].
 33. Stebnytskyi, P. Oleksa Storozhenko. [Pislia 1905 r.] [Oleksa Storozhenko] [after 1905s]. Instytut rukopysu NBUV [Institute of Manuscript of the V. Vernadskyi National Library of Ukraine], f. 244, od. zb. 93, 10 ark. [in Ukrainian].
 34. Stebnytskyi, P. (2009). Ostanni misiatsi V. M. Domanytskoho [The last months of V. M. Domanytskyi]. Stebnytskyi P. Vybrani tvory / Uporiadkuvannia ta vstupna stattia Inny Starovoitenko [Stebnitsky P. Selected Works / Collating and introductory article of Inna Starovoitenko]. Kyiv : Tempora, 150–153. [in Ukrainian].
 35. Stebnytskyi, P. Pamyati V[elikogo] K[nyazya] Konstantina Konstantinovicha [Memory of G[rand] D[uke] Konstantin Konstantinovich]. Instytut rukopysu NBUV [Institute of Manuscript of the V. Vernadskyi National Library of Ukraine], f. 244, od. zb. 94, 9 ark. [in Russian].
 36. Stebnytskyi, P. Panteleimon Kulish. [1919 r.] [Panteleimon Kulish] [1919s]. Instytut rukopysu NBUV [Institute of Manuscript of the V. Vernadskyi National Library of Ukraine], f. 244, od. zb. 90, 29 ark. [in Ukrainian].
 37. Stebnytskyi, P. (1919). Prof. Khv. K. Vovk (1847–1918) [Professor Khv. К. Vovk (1847–1918)]. Kalendar, na rik zvychainyi 1919-yi. Pid red. M. Kushnira. «Blahodiine tovarystvo» [The Calendar is a Year-Round 1919s. (Eds.) M. Kushnir. «Charitable Society»]. Kyiv, 119–120. [in Ukrainian].
 38. Stebnytskyi, P. (1918). Prof. Khvedir Vovk [Professor Khvedir Vovk]. Knyhar. Litopys ukrainskoho pysmenstva [Bookman. Chronicle of Ukrainian Literature]. Kyiv, 11. 617–622. [in Ukrainian].
 39. Stebnytskyi, P. (1918). Spomyny pro Khv. K. Vovka [Memoirs about Khv. К. Vovk]. Nashe mynule [Our Past]. II. Nekrolohy y spomyny [II. Necrologues and Memoirs]. 141–148. [in Ukrainian].
 40. Stepchenko, O. P. (2010). Epistoliarii P. Stebnytskoho ta B. Hrinchenka z fondiv Instytutu rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho yak dzherelo z vyvchennia natsionalnoi vydavnychoi spravy v Ukraini [The epistolary of P. Stebnytskyi and B. Hrinchenko from the funds of the Institute of Manuscripts of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine as a source for the study of national publishing in Ukraine]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy : arkheohrafichni doslidzhennia unikalnykh arkhivnykh ta bibliotechnykh fondiv [Manuscript and Book Heritage of Ukraine : Archeographic Research of Unique Archival and Library Funds]. Kyiv, 14. 294–305. [in Ukrainian].
 41. Torkut, N. M., Marinesko, V. Yu. (2014). Biohrafistyka yak metazhanr : sproba teoretyko-literaturnoi identyfikatsii fenomena [Biographistica as a meta-genre : an attempt to explain the theoretical and literary phenomenon]. Derzhavatarehiony[State and Regions]. 2014. № 4. 4–11. [in Ukrainian].
 42. Kharytonenko, O. (2017). Zhanrovi hrani biohrafichnoho dyskursu v suchasnii periodytsi [Genre verges of biographical discourse in contemporary periodicals]. Zhurnalistyka [Journalism]. 16 (41). Kyiv, 150–171.
 43. Kharytonenko, O. (2017). Suchasna publitsystychna biohrafika [Contemporary publicistic biographica]. Obraz [Image]. 1 (23). Sumy, 18–27. [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018