ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 2

 
2 Фінансові засади утворення земської медицини Херсонської губернії повна стаття
https://doi.org/
Єрмілов В.С.
Сторінки: 37-46
Короткий огляд

У статті досліджується фінансовий аспект стану медичної допомоги населенню Херсонської губернії у доземський та земський період. У процесі проведення дослідження розв’язані такі основні завдання: охарактеризований стан піклування про населення (на прикладі економіки системи медичної допомоги) в Херсонській губернії в доземський період; розкриті особливості фінансування земської медицини, яка створювалася в губернії; показана динаміка фінансування медичної справи в губернії за 15 років утворення і становлення земської медицини. У статті робиться висновок, що медична допомога населенню Херсонської губернії в доземський період, незважаючи на існування тут медичних організацій декількох відомств, через постійне недофінансування була незадовільною. Втім, за 15 років утворення і становлення земської медицини в Херсонській губернії фінансування медико-санітарної справи здійснювалося за різноманітними напрямками і досягло значних сум, поставивши згодом земську медицину Херсонської губернії в ряд найбільш передових в Російській імперії.

Ключові слова
Херсонська губернія, земське самоврядування, земська медицина, фінансування медичної допомоги
Список використаних джерел та літератури
 1. Бабенко Л. Л., Шульга С. В., Зелюк В. В. Економічна діяльність Полтавського губернського земства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : навч. посіб. / ПОІППО, ПНПУ. Полтава, 2012. 80 с.
 2. Бойченко С. Г. Земства в Україні та проблема формування місцевого бюджету. Історичне краєзнавство в Україні : традиції та сучасність : матеріали VII Всеукр. конф. Київ, 1995. Ч. 1. С. 186–188.
 3. Іванов І. В. Економічна функція повітових органів земського самоврядування в Україні. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 4. С. 1–5.
 4. Козаченко А. І. Земські по датки й повинності як складова фінансової самостійності земського самоврядування. Теорія і практика правознавства. Вип. 1 (7). С. 1–10.
 5. Лобас Т. Л. Экономическая деятельность земских учреждений (1864–1914). На материалах земств Полтавской, Харьковской, Черниговской губерний : автореф. … канд. ист. наук. Москва, 1997.
 6. Пампура М. В. Відносини земського самоврядування з державними органами у сфері фінансово-господарської діяльності в Українських губерніях Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : історико-правове дослідження. Право і безпека. 2011. № 1 (38). С. 48–53.
 7. Обметко О. М. Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х – 90-х років ХІХ ст.) : автореф. дис. … канд.. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2003. 18 с.
 8. Андріяка Г. Фінансування медичних установ органами земського самоврядування Київської губернії впродовж 1904–1917 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2015. Вип. 1, ч. 2. С. 23–34.
 9. Исторический очерк деятельности Херсонского Губернского Земства за 1865–1899 гг. Херсон, 1904. Вып. 1. 327 с.
 10. Кузовова Н. М. Політико-правова діяльність земств Херсонської губернії у 1865–1914 рр. (за документами Державного архіву Херсонської області). Архіви України. 2012. № 1. С. 145–153.
 11. Уваров М. С. Обзор состояния земской медицины в Херсонской губернии. Земская медицина Херсонской губернии. Херсон, 1888. С. 717–796.
 12. Исторический очерк деятельности Херсонского Губернского Земства за 1865–1899 гг. Херсон, 1905. Вып. 2. 299 с.
 13. Обметко О. М. Роль земств у сфері охорони здоров’я населення українських губерній в останній чверті ХІХ ст. Історико-політичні студії. 2015. № 1. С. 55–62.
References
 1. Babenko, L. L., Shulha, S. V. and Zelyuk, V. V. (2012). Ekonomichnadiyal'nist' Poltavs'kohohuberns'kohozemstvaudruhiypolovyniXIXnapochatkuXXst. [Economic activity of the Poltava provincial zemstvo in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries] : Teaching manual. POIPPO, PNPU. Poltava, 80. [in Ukrainian].
 2. Boychenko, S. H. (1995). Zemstva v Ukrayini ta problema formuvannya mistsevoho byudzhetu [Zemstvos in Ukraine and the problem of the formation of the local budget]. Istorychne kraieznavstvo v Ukraini : tradytsii ta suchasnist [Historical Local History in Ukraine : Traditions and Contemporaneity : materials of VII All-Ukrainian Conference]. Kyiv. 1, 186–188. [in Ukrainian].
 3. Ivanov, I. V. (2012). Ekonomichna funktsiya povitovykh orhaniv zems'koho samovryaduvannya v Ukrayini [The economic function of county organs of zemstvos in Ukraine]. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy [Journal of the Academy of Advocacy of Ukraine]. 4, 1–5. [in Ukrainian].
 4. Kozachenko, A. I. Zems'ki podatky y povynnosti yak skladova finansovoyi samostiynosti zems'koho samovryaduvannya [Land taxes and duties as a component of the financial independence of zemstvo self-government]. Teoriia i praktyka pravoznavstva [Theory and practice of jurisprudence]. 1 (7). 1–10. [in Ukrainian].
 5. Lobas, T. L. (1997). Ekonomycheskaya deyatel'nost' zemskykh uchrezhdenyy (1864–1914). Na materyalakh zemstv Poltavskoy, Khar'kovskoy, Chernyhovskoy hubernyy [The economic activity of zemstvo institutions (1864–1914). On the materials of zemstvos of Poltava, Kharkov, Chernigov provinces]. Abstract thesis ... candidate of historical sciences. Moskva. [in Russian].
 6. Pampura, M. V. (2011). Vidnosyny zems'koho samovryaduvannya z derzhavnymy orhanamy u sferi finansovo-hospodars'koyi diyal'nosti v Ukrayins'kykh huberniyakh Rosiys'koyi imperiyi (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) : istoryko-pravove doslidzhennya [Relations of self-government of zemstvo with state authorities in the field of financial and economic activity in the Ukrainian provinces of the Russian Empire (second half of the XIX – early XX centuries) : historical and legal research]. Pravo i bezpeka [Right and safety]. 1 (38). 48–53. [in Ukrainian].
 7. Obmetko, O. M. (2003). Sotsial'no-ekonomichna diyal'nist' zemstv v Ukrayini (seredyna 60-kh – 90-kh rokiv XIX st.) [The socio-economic activity of zemstvos in Ukraine (mid 60's – 90's of the nineteenth century)]. Abstract thesis ... candidate of historical sciences : 07.00.01. Kyiv, 18. [in Ukrainian].
 8. Andriyaka, H. (2015). Finansuvannya medychnykh ustanov orhanamy zems'koho samovryaduvannya Kyyivs'koyi huberniyi vprodovzh 1904–1917 rr. [Financing of medical institutions by the self-government bodies of the Kyiv province during 1904–1917]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka [Scientific notes of the V. Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University]. Ser. History. 1, 2. 23–34. [in Ukrainian].
 9. Ystorycheskyy ocherk deyatel'nosty Khersonskoho Hubernskoho Zemstva za 1865–1899 hh. (1904). [Historical outline of the activities of the Kherson Provincial Zemstvo 1865–1899]. Kherson, 1. 327. [in Russian].
 10. Kuzovova, N. M. (2012). Polityko-pravova diyal'nist' zemstv Khersons'koyi huberniyi u 1865 – 1914 rr. (za dokumentamy Derzhavnoho arkhivu Khersons'koyi oblasti) [The political and legal activity of zemstvos of Kherson province in 1865 – 1914 (according to the documents of the State Archives of Kherson region)]. Arkhivy Ukrainy [Archives of Ukraine]. 1, 145–153. [in Ukrainian].
 11. Uvarov, M. S. (1888). Obzor sostoyanyya zemskoy medytsynы v Khersonskoy hubernyy [The review of the state of zemstvo medicine in Kherson province] Zemskaia medytsyna Khersonskoi hubernyy [Zemstvo’s medicine in the Kherson province]. Kherson, 717–796. [in Russian].
 12. (1905). Ystorycheskyy ocherk deyatel'nosty Khersonskoho Hubernskoho Zemstva za 1865–1899 hh. [Historical outline of the activities of the Kherson Provincial Zemstvo during the years of 1865–1899]. Kherson, 2. 299. [in Russian].
 13. Obmetko, O. M. (2015). Rol' zemstv u sferi okhorony zdorov"ya naselennya ukrayins'kykh huberniy v ostanniy chverti XIX st. [The role of zemstvos in the health care population of Ukrainian provinces in the last quarter of the nineteenth century]. Istoryko-politychni studii [Historical and political studios]. 1, 55–62. [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018