ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 3

 
3 Україна після помаранчевої революції 2005–2010 рр.: наміри, нереалізовані ідеї-стратегії в етнонаціональній політиці повна стаття
https://doi.org/
Коцур В.В.
Сторінки: 47-79
Короткий огляд

У даній статті розкриваються особливості державної політики щодо національних меншин в Україні на початку ХХІ ст. Висвітлюються особливості законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в Україні. Досліджено процес зміни та удосконалення законодавчої бази щодо національних меншин України у 2005-2010 рр., після помаранчевої революції, в умовах соціально-економічних змін, політичних криз, формування – ідей, стратегій національного розвитку, нормативно-правових засад міжнаціональних відносин. Визначено, що основними нормативно-правовими документами, які необхідно було затвердити на законодавчому рівні щодо національних меншин – це Концепція державної етнонаціональної політики, нова редакція Закону України «Про національні меншини» та проект «Стратегії державної етнонаціональної політики». Ці документи повинні були закласти основу подальшої розбудови державності та захисту національних меншин, базуватися на суспільному консенсусу та опиратися на підтримку громадських організацій з метою збереження миру в Україні. Визначено, що етномовна та етнонаціональна політика 2005-2010 рр. мала певні регіональні особливості. Найбільш гостро мовно-культурна проблема постала на південному-сході країни та АР Крим.

Водночас відсутність стратегії етнонаціональної політики, концепції мовної політики, нездатність та нерішучість модернізувати законодавство стосовно національних меншин стали однією із причин втрати В.А. Ющенком своїх позицій як Президента України.

Ключові слова
національні меншини, національно-культурні товариства, етнополітичні процеси, законодавча база, Закони України, органи влади, депортовані народи, національна злагода
Список використаних джерел та літератури
 1. Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. 884 с.
 2. Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації : монографія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 328 с.
 3. Білявська О. С. Регіональний аспект етнополітики сучасної України: етнокультурні процесу у Закарпатті. URL : http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/2323/1/Bilyavsk.pdf (дата звернення : 14.06.2018).
 4. 25 років незалежності : нариси історії творення нації та держави / Боряк Г. В., Головко В. В., Даниленко В. М. та ін. ; НАН України ; Ін-т історії України ; Київ : Ніка-центр, 2016. 796 с.
 5. Вітман К. М. Державна етнонаціональна політика України: чергова спроба концептуалізації. URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/115/app-36_Vitman_K_M_%2815-26%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (дата звернення : 14.06.2018).
 6. Державна програма розвитку і функціонування української мови за 2004–2010 рр. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1546-2003-%D0%BF  дата звернення : 14.06.2018).
 7. Довідка щодо забезпечення прав національних спільнот на Буковині (Чернівецька обласна державна адміністрація). URL : http://versii.cv.ua/news/rumunskyj-aspekt-v-chernivetskij-oblasti/4019.html  дата звернення : 17.06.2018).
 8. Донбас в етнополітичному вимірі / ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2014. 584 с.
 9. Етнополітичні процеси в Україні : регіональні особливості / авт. кол. : Панчук М., Євтух В., Войналович В., Котигоренко В., Калакура О., Кочан Н., Макаренко Н., Горбань Т., Ляшенко О., Ковач Л. ; ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України ; Київ, 2011. 396 с.
 10. Євсєєва Г. П. Питання державної мовної політики у діяльності парламентських партій та блоків. Університетські наукові записки. 2010. № 1 (33). С. 196–202.
 11. Закарпаття в етнополітичному вимірі / ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2008. 682 с.
 12. Заключний звіт про результати виконання Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15523.html  (дата звернення : 17.06.2018).
 13. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин». URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/802-15 (дата звернення : 17.06.2018).
 14. Котигоренко В. О. Щодо стратегії державної етнонаціональної політики. Стратегічні пріоритети. 2008. № 1(6). С. 40–52.
 15. Кресіна І., Лойко Л., Явір В. Концепція державної етнонаціональної політики України (Проект). Політичний менеджмент. Київ, 2010. № 2. С. 65–72.
 16. Кривицька О. В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України : монографія / ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ, 2015. 328 с.
 17. Крим : шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / НАН України, Інститут історії України ; відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2014. 456 с.
 18. Круглашов А., Щербатюк О. Регіональні аспекти діяльності груп інтересів в Україні (на прикладі Чернівецької області). Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2013. Вип. 5 (67). С. 290–306.
 19. Люблянские рекомендации по интеграции разнообразных обществ. URL : http://www.osce.org/hcnm/ljubljana-guidelines  (дата звернення : 17.06.2018).
 20. Магрицька І. Мовна політика «Помаранчевої» влади. URL : http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/4551/1/6048p.PDF  дата звернення : 17.06.2018).
 21. Майборода О. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні. Київ : УАДУ, 1996.
 22. Мельник С., Черниченко С. Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації : монографія. Ужгород : ПоліПрінт, 2010. 164 с.
 23. Петруньок Б. Кримськотатарські громадські організації періоду репатріації в контексті міграційних процесів. Українознавчий альманах. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. С. 35–39.
 24. Політичні ідентичності в сучасній Україні / за ред. М. С. Кармазіної. Київ : ІПіЕНД, 2015. 288 с.
 25. Проект Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України». URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3581&skl=7  (дата звернення : 17.06.2018).
 26. Процеси політизації етнічності в Україні : загрози та можливості для державної політики в умовах зовнішньої агресії. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Degterenko-15095.pdf  (дата звернення : 17.06.2018).
 27. Рада національних товариств Миколаївської області. Історія. За національну згоду та порозуміння. URL : http://festival-druzba.com.ua/?page_id=51&lang=uk  (дата звернення : 17.06.2018).
 28. Рафальський І. О. Національно-державне самовизначення України : внутрішні чинники та зовнішні виклики / ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ ; Ніжин : вид-во Лисенко М. М, 2016. 480 с.  
 29. Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті : історіографічний нарис. Київ, 2000. С. 447 с.
 30. Резнік О. Структурні виміри участі в Помаранчевій революції та революції гідності. Українське суспільство : моніторинг соціальних змін / Інститут соціології НАН України. Київ : 2014. Вип. 1 (15). Т. 1. С. 141–146.
 31. Решетніков Ю. В., Різникова Я. О. Актуальні питання реалізації державної етнонаціональної політики України. Державне управління : теорія та практика. 2014. № 1. С. 5–11.
 32. Склярська О. Етнодемографічні та етнополітичні процеси в українсько-угорському прикордонні на початку ХХІ ст. Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 416–421.
 33. Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України : історичний досвід, модерні виклики, перспективи (аналітична доповідь) / Інститут історії України НАН України. Київ, 2016. 616 с.
 34. Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим : місце в модерному національному проекті (аналітична записка) / Інститут історії України НАН України. Київ, 2016. 66 с.
 35. Стан дотримання та захист прав національних меншин в Україні. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Київ, 2006. 93 с.
 36. Стратегія державної етнонаціональної політики. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33206  (дата звернення : 14.06.2018).
 37. Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації. Аналітична доповідь. Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. 160 с.
 38. Угорці у місцевих органах самоврядування та у виконавчій владі. URL : http://uzhgorod.net.ua/news/44979 (дата звернення : 14.06.2018).
 39. Українці-русини : етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку / НАН України, МАУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. Київ, 2013. 777 с.
 40. Шайхатдінов А. З. Особливості реалізації державної етнополітики у донецькій області на сучасному етапі. Наукові праці ЧДУ. Миколаїв, 2010. Вип. 108. Т. 121. С. 79–83.
 41. Шипка Н. Особливості формування сучасної державної етнонаціональної політики України. Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. Львів, 2011. Вип. 23. С. 170–175.
 42. Ширай В. В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. за спец.: 07.00.01 – історія України. Київ, 2014. 203 с.
 43. Rheteoretichs of Names and Naming / edited by Star Medzerian Vanguri. New York : by Routledge, 2016. 224 p.
References
 1. Adamovych, S. V. (2009). Sobornist ta rehionalnyi rozvytok u suspilno-politychnomu zhytti nezalezhnoi Ukrainy [Unification and regional development in the socio-political life of independent Ukrain]. Ivano-Frankivsk : Misto NV, [City of HB]. 884. [in Ukrainian].
 2. Andriiash, V. I. (2013). Derzhavna etnopolityka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia [State Ethnic Policy of Ukraine in the Conditions of Globalization : monograph]. Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, [View of the BSU them. Petro Mohyla]. 328. [in Ukrainian].
 3. Biliavska, O. S. Rehionalnyi aspekt etnopolityky suchasnoi Ukrainy: etnokulturni protsesu u Zakarpatti. [Regional aspect of ethnopolitics of modern Ukraine : ethnocultural process in Transcarpathia]. URL : http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/2323/1/Bilyavsk.pdf  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 4. Boriak, H. V., Holovko, V. V. and Danylenko, V. M. and other. (2016). 25 rokiv nezalezhnosti : narysy istorii tvorennia natsii ta derzhavy. [25 years of independence : essays on the history of creation of the nation and the state] / NAN Ukrainy ; In-t istorii Ukrainy. [National Academy of Sciences of Ukraine ; Institute of History of Ukraine]. Kyiv : Nika-tsentr, [Nika-center]. 796. [in Ukrainian].
 5. Vitman, K. M. Derzhavna etnonatsionalna polityka Ukrainy: cherhova sproba kontseptualizatsii. [State ethnonational policy of Ukraine : another attempt of conceptualization]. URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/115/app-36_Vitman_K_M_%2815-26%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (date of treatment : 14.06.2018) [in Ukrainian].
 6. Derzhavna prohrama rozvytku i funktsionuvannia ukrainskoi movy za 2004–2010 rr. [State Program for the Development and Functioning of the Ukrainian Language for 2004–2010]. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1546-2003-%D0%BF  (date of treatment : 14.06.2018) [in Ukrainian].
 7. Dovidka shchodo zabezpechennia prav natsionalnykh spilnot na Bukovyni (Chernivetska oblasna derzhavna administratsiia). [Reference on the provision of the rights of national communities in Bukovina (Chernivtsi Regional State Administration)]. URL : http://versii.cv.ua/news/rumunskyj-aspekt-v-chernivetskij-oblasti/4019.html  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 8. (2014). Donbas v etnopolitychnomu vymiri [Donbass in the ethnopolitical dimension] / IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [IpIend them. I. F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv. 584. [in Ukrainian].
 9. (2011). Panchuk, M., Yevtukh, V., Voinalovych, V., Kotyhorenko, V., Kalakura, O., Kochan, N., Makarenko, N., Horban, T., Liashenko, O. and Kovach, L. Etnopolitychni protsesy v Ukraini : rehionalni osoblyvosti. [Ethnopolitical processes in Ukraine : regional peculiarities.] / Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [Institute of Political and Ethnonational Studies I. F. Kuras NAS of Ukraine]. Kyiv. 396. [in Ukrainian].
 10. Ievsieieva, H. P. (2010). Pytannia derzhavnoi movnoi polityky u diialnosti parlamentskykh partii ta blokiv [The question of state language policy in the activities of parliamentary parties and blocs.] Universytetski naukovi zapysky. [University scientific notes]. 1 (33). 196–202. [in Ukrainian].
 11. (2008). Zakarpattia v etnopolitychnomu vymiri [Transcarpathia in the ethnopolitical dimension] / IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, [Institute of Political and Ethnonational Studies them I. F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 682. [in Ukrainian].
 12. Zakliuchnyi zvit pro rezultaty vykonannia Derzhavnoi prohramy rozvytku i funktsionuvannia ukrainskoi movy na 2004–2010 roky. [Final report on the results of the implementation of the State Program for the Development and Functioning of the Ukrainian Language for 2004–2010]. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15523.html  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 13. Zakon Ukrainy «Pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi khartii rehionalnykh mov abo mov menshyn». [The Law of Ukraine «On Ratification of the European Charter for Regional or Minority Languages»]. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/802-15  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 14. Kotyhorenko, V. O. (2008). Shchodo stratehii derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky. [Regarding the strategy of state ethno-national policy]. Stratehichni priorytety. [Strategic priorities]. Kyiv, 1(6). 40–52. [in Ukrainian].
 15. Kresina, I., Loiko, L., Yavir, V. (2010). Kontseptsiia derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky Ukrainy (Proekt). [Concept of the state ethno-national policy of Ukraine (Project)]. Politychnyi menedzhment. [Political management]. Kyiv. 2. 65–72. [in Ukrainian].
 16. Kryvytska, O. V. (2015). Demarkatsiini linii v etnopolitychnomu prostori Ukrainy : monohrafiia [Demarcation lines in the ethnopolitical space of Ukraine : monograph]. Kyiv : IPiEND im. I. F. Kurasa, NAN Ukrainy, [IpIend them. I. F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine : monograph]. 328. [in Ukrainian].
 17. Smolii, V. A. ed. (2014). Krym : shliakh kriz viky. Istoriia u zapytanniakh i vidpovidiakh. [Crimea : the way through the ages. History Questions and Answers] / NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy. [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine] Kyiv , 456. [in Ukrainian].
 18. Kruhlashov, A. and Shcherbatiuk, O. (2013). Rehionalni aspekty diialnosti hrup interesiv v Ukraini (na prykladi Chernivetskoi oblasti). [Regional aspects of the activity of interest groups in Ukraine (for example, Chernivtsi region)]. Naukovi zapysky IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. [Scientific Papers I. F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 5 (67). 290–306. [in Ukrainian].
 19. Liublianskye rekomendatsyy po yntehratsyy raznoobraznыkh obshchestv. [Ljubljana recommendations for the integration of diverse societies]. URL : http://www.osce.org/hcnm/ljubljana-guidelines  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 20. Mahrytska, I. Movna polityka «Pomaranchevoi» vlady. [Language policy of the «Orange» authorities]. URL : http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/4551/1/6048p.PDF  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 21. Maiboroda, O. (1996). Etnonatsionalni protsesy v suchasnii Ukraini. [Ethnonational Processes in Contemporary Ukraine]. Kyiv : UADU, [in Ukrainian].
 22. Melnyk, S., Chernychenko, S. (2010). Etnichne ta movne rozmaittia Ukrainy. Analitychnyi ohliad sytuatsii : monohrafiia [Ethnic and Linguistic Diversity of Ukraine. Analytical review of the situation : monograph]. Uzhhorod : PoliPrint, 164. [in Ukrainian].
 23. Petrunok, B. (2014). Krymskotatarski hromadski orhanizatsii periodu repatriatsii v konteksti mihratsiinykh protsesiv [Crimean Tatar community organizations of the repatriation period in the context of migration processes]. Ukrainoznavchyi almanakh [Ukrainian Studies Almanac]. Kyiv : Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka [Kyiv Taras Shevchenko National University]. 35–39. [in Ukrainian].
 24. (2015). Karmazinа, M. S. ed. Politychni identychnosti v suchasnii Ukraini [Political Identities in Modern Ukraine]. Kyiv : IPiEND, 288. [in Ukrainian].
 25. Proekt Zakonu Ukrainy «Pro Kontseptsiiu derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky Ukrainy» [Draft Law of Ukraine «On the Concept of the State Ethnic and Ethnic Policy of Ukraine»]. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3581&skl=7  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 26. Protsesy polityzatsii etnichnosti v Ukraini : zahrozy ta mozhlyvosti dlia derzhavnoi polityky vumovakh zovnishnoi ahresii [The processes of politicization of ethnicity in Ukraine : threats and opportunities for state policy in the context of external aggression]. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Degterenko-15095.pdf  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 27. Rada natsionalnykh tovarystv Mykolaivskoi oblasti [Council of National Societies of Mykolaiv Oblast]. Istoriia. Za natsionalnu zghodu ta porozuminnia. [History. For national consensus and understanding]. URL : http://festival-druzba.com.ua/?page_id=51&lang=uk  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 28. Rafalskyi, I. O. (2016). Natsionalno-derzhavne samovyznachennia Ukrainy : vnutrishni chynnyky ta zovnishni vyklyky [National-Self-determination of Ukraine : Internal Factors and External Challenges] / IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [Institute of Political and Ethnonational Studies them I. F. National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv ; Nizhyn : Vydavnytstvo Lysenko M. M, 480. [in Ukrainian].
 29. Rafalskyi, O. O. (2000). Natsionalni menshyny Ukrainy u XX stolitti : istoriohrafichnyi narys. [National Minorities of Ukraine in the 20th Century : Historiographical Essay]. Kyiv, 447. [in Ukrainian].
 30. Reznik, O. (2014). Strukturni vymiry uchasti v Pomaranchevii revoliutsii ta revoliutsii hidnosti [Structural measurements of participation in the Orange Revolution and Dignity Revolution]. Ukrainske suspilstvo : monitorynh sotsialnykh zmin. [Ukrainian society : monitoring social change]. Kyiv : Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy. 1 (15), 1. 141–146. [in Ukrainian].
 31. Reshetnikov, Yu. V. and Riznykova, Ya. O. (2014). Aktualni pytannia realizatsii derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky Ukrainy. [Actual questions of realization of state ethnonational policy of Ukraine]. Derzhavne upravlinnia : teoriia ta praktyka [Public Administration : Theory and Practice]. 1. 5–11. [in Ukrainian].
 32. Skliarska, O. (2017). Etnodemohrafichni ta etnopolitychni protsesy v ukrainsko-uhorskomu prykordonni na pochatku XX st. [Ethnodemographic and Ethnopolitical Processes in the Ukrainian-Hungarian Border at the Beginning of the Twentieth Century]. Narodoznavchi zoshyty. [Cognitive notebooks]. 2 (134). 416–421. [in Ukrainian].
 33. Smolii, V., Kulchytskyi, S. and Yakubova, L. (2016). Donbas i Krym v ekonomichnomu, suspilno-politychnomu ta etnokulturnomu prostori Ukrainy : istorychnyi dosvid, moderni vyklyky, perspektyvy (analitychna dopovid). [Donbas and Crimea in the economic, sociopolitical and ethno-cultural space of Ukraine : historical experience, modern challenges, perspectives (analytical report)] / Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 616. [in Ukrainian].
 34. Smolii, V., Kulchytskyi, S. and Yakubova, L. (2016). Donbas i Krym : mistse v modernomu natsionalnomu proekti (analitychna zapyska). [Donbass and Crimea: place in the modern national project (analytical note)] / Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 66. [in Ukrainian].
 35. (2006). Stan dotrymannia ta zakhyst prav natsionalnykh menshyn v Ukraini [Status of observance and protection of the rights of national minorities in Ukraine]. Spetsialna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny. [Special report of the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv, 93. [in Ukrainian].
 36. Stratehiia derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky. [Strategy of state ethno-national policy]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33206  (date of treatment : 14.06.2018). [in Ukrainian].
 37. (2015). Superechnosti identychnostei v Ukraini ta shliakhy yikh rehuliuvannia v kontekstakh polityky hromadianskoi konsolidatsii ukrainskoi natsii [Conflicts of identities in Ukraine and ways of their regulation in the contexts of the policy of civil consolidation of the Ukrainian nation]. Analitychna dopovid. [Analytical report]. / IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [Institute of Political and Ethnonational Studies them. I. F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 160. [in Ukrainian].
 38. Uhortsi u mistsevykh orhanakh samovriaduvannia ta u vykonavchii vladi [Hungarians in local self-government bodies and in the executive branch]. URL : http://uzhgorod.net.ua/news/44979  [in Ukrainian].
 39. Skrypnyk, H. ed. (2013). Ukraintsi-rusyny : etnolinhvistychni ta etnokulturni protsesy v istorychnomu rozvytku [Ukrainian Rusyns : ethnolinguistic and ethnocultural processes in historical development] / NAN Ukrainy, MAU, IMFE im. M. T. Rylskoho [National Academy of Sciences of Ukraine, UIA, Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology. M. T. Rilsky]. Kyiv, 777. [in Ukrainian].
 40. Shaikhatdinov, A. Z. (2010). Osoblyvosti realizatsii derzhavnoi etnopolityky u donetskii oblasti na suchasnomu etapi [Shayhatdinov AZ Features of the implementation of state ethnopolitics in the Donetsk region at the present stage]. Naukovi pratsi ChDU. [Scientific works of the BSU]. Mykolaiv, 108, 121. 79–83. [in Ukrainian].
 41. Shypka, N. (2011). Osoblyvosti formuvannia suchasnoi derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky Ukrainy [Features of the formation of modern state ethno-national policy of Ukraine]. Ukrainska natsionalna ideia : realii ta perspektyvy rozvytku [Ukrainian national idea : realities and prospects of development]. Lviv, 23. 170–175. [in Ukrainian].
 42. Shyrai, V. V. (2014). Suspilno-politychne stanovyshche krymskykh tatar v Ukraini kintsia XX – pochatku XXI st. : dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kand. ist. nauk. za spets. : 07.00.01 – Istoriia Ukrainy [The socio-political situation of the Crimean Tatars in Ukraine at the end of the 20th – the beginning of the 21st century : Dis. for obtaining the degree of Cand. is sciences for specialty : 07.00.01 – History of Ukraine]. Kyiv, 203. [in Ukrainian].
 43. (2016). Rheteoretichs of Names and Naming [Rheteoretichs of Names and Naming] / Edited by Star Medzerian Vanguri. [Edited by Star Medzerian Vanguri]. New York : by Routledge, 224. [in English].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018