ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 4

 
4 Праці та спогади сучасників Першої світової війни як джерело до вивчення фінансової політики російського окупаційного режиму в Галичині та Буковині повна стаття
https://doi.org/
Орлик С.В.
Сторінки: 80-97
Короткий огляд

У статті проведено аналіз праць і спогадів сучасників Першої світової війни, щодо згадування ними впливу фінансової політики російської окупаційної влади на соціально-економічне життя Галичини і Буковини. У процесі аналізу цих праць зверталася увага на згадки фактів підриву економічного стану населення через проведення російською окупаційною владою грабежів, реквізицій та контрибуцій. Значну увагу приділено спогадам авторів відносно особливостей грошового обігу як складової фінансової політики на окупованих територіях. Досліджено праці, у яких розглядаються не лише проблеми фінансової політики на окупованих територіях Західної України, а й Російської імперії в цілому. Доведено, що праці та спогади сучасників Першої світової війни є важливим історичним джерелом, яке дає дослідникам певне розуміння процесів у царині державних фінансів, які мали місце в ті роки як у Російській імперії, так і на окупованих нею теренах Західної України.

Ключові слова
Перша світова війна, Російська імперія, Галичина, Буковина, російська окупація, фінансова політика
Список використаних джерел та літератури
 1.  Великочий В. С. Перша світова війна і проблеми репресій та біженства в Галичині: українська історіографія. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Івано-Франківськ, 2011. Вип. 19. С. 116–121.
 2.  Ільницький І. Проблеми історії Першої російської окупації Галичини (1914–1915 рр.) у сучасному науковому дискурсі. Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Київ, 2011. Випуск 19. С. 320–344. 
 3.  Крвошина Б. М. Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія : автореф. дис. … канд.. іст. наук : 07.00.06 ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2004. 21 с.
 4. Литвин М. Україна у Першій світовій війні : сучасна російська історіографія проблеми. Військово-науковий вісник. Львів, 2005. Вип. 7. С. 35– 47.
 5.  Реєнт О. П., Янишин Б. М. Україна в період Першої світової війни : історіографічний аналіз. Український історичний журнал. Київ, 2004. № 4. С. 3–33.
 6. Боголепов М. И. Война, финансы и народное хозяйство. Петроград, 1914. 58 с.
 7. Бернацкий М. В. Денежное обращение и займы / Военные займы : сборник статей. Петроград : тип. «Правда», 1917. С. 81–102.
 8. Маслов П. Экономические причины мировой войны. Москва, 1915. 67 с.
 9. Михайлов И. А. Государственные доходы и расходы России во время войны. Факты и цифры. Война и экономическая жизнь : очерки и материалы для характеристики народного и государственного хозяйства в связи с войной. Петроград : тип. «Правда», 1917. Вып. 5–7. 166 с.
 10. Мигулин П. П. Двухмиллиардный заём. Новый экономист. 1916. № 11. С. 2–5
 11. Меньков Ф. А. Военные займы и частные эмиссии. Новый экономист. 1916. № 34. С. 6–9.
 12. Мукосеев В. А. Военные займы России. Военные займы : сб. ст. Петроград : тип. «Правда», 1917. С. 142–194.
 13. Прокопович С. М. Война и народное хазяйство. Москва, 1917. 214 с.
 14. Соболев М. Н. Перестройка финансовой системы России в связи с введением подоходного налога и поимущественного налогов. Вопросы финансовой реформы в России. Москва, 1915. Т. 1. Вып. 1. С. 1–12.
 15. Струве П. Б. Война и экономическая жизнь. Москва ; Петроград, 1916. 45 c.
 16. Твердохлебов В. Н. Влияние войны на городские и земские финансы. Вопросы мировой войны : cб. ст. Петроград, 1915. С. 443–465.
 17. Туган-Барановский М. И. Откуда берутся деньги для войны. Петроград, 1917. 40 с.
 18. Туган-Барановский М. И. Бумажные деньги и метал. Новый экономист. 1916. № 40, С. 3–6 ; № 42. С. 4–7.
 19. Фридман М. И. Роль займов в финансировании войны. Военные займы : сб. ст. Петроград : тип. «Правда», 1917. С. 116–141.
 20. Шингарев А. Финансы России во время войны. Петроград, 1917. 27 с.
 21. Яснопольский Л. Военные выпуски кредитных билетов. Русские ведомости. 1916. № 56 (9 марта). С. 2.
 22. Честухин А. А., Лукин Б. Я. Новые налоги и повышение существующих налогов. Москва : юридический книж. магазин «ПРАВО» Ф. В. Вусыгина, 1915. 32 с.
 23. Левин С. М. Важнейшие законы, указы и распоряжения военного времени : сб. в 2-х т. Петроград : изд. Юридического книж. магазина Н. К. Мартынова, 1915–1916. Т. 1 : июль 1914 г. – апрель 1915 г. 1915. 728 с. ; Т. 2 : апрель – декабрь 1915 г. 1916. 512 с.
 24. Петрович І. (Крип’якевич І.) Галичина під час російської окупації. Серпень 1914 – червень 1915. Б.м.(Відень?) : вид-во «Політична бібліотека», 1915. 116 с.
 25. Орлик С. Проблеми фінансової політики Російської імперії в роки Першої світової війни в науковій спадщині М. І. Туган-Барановського. Український історичний журнал. Київ, 2017. № 1. С. 60 – 72.
 26. Орлик С. Проблеми внутрішніх військових позик в Російській імперії в період Першої світової війни у науковій спадщині сучасників тієї епохи. Історіографічні дослідження в Україні. Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. Вип. 26. С. 366–380.
 27. Брусилов А. А. Мои воспоминания. Москва : гос. изд-во ; отд. воен. лит-ры, 1929. 249 c.
 28. Милюков П. Н. Воспоминания. Москва : Политиздат, 1991. 528 c.
 29. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє – минуле (1914–1920 рр.). Мюнхен : Укр. вид-во, 1969. 543 c.
 30. Козельский О. Записки батарейного командира. Вып. 1. Петроград : изд. Б. А. Суворина, 1915. 97 c.
 31. Кравков В. П. Великая война без ретуши. Записки корпусного врача. Москва : Вече, 2014. 416 c.
 32. Пирейко А. В тылу и на фронте империалистической войны. Воспоминания рядового. Ленинград : раб. изд-во «Прибой», 1926. 63 c.
 33. Могиленский Е. А. Дневник заложника. 7 месяцев плена в Карлсбаде. Петроград : тип. «Двигатель», 1915. 226 c.
 34. Марголин А. Украина и политика Антанты (записки еврея и гражданина). Берлин : изд-во С. Ефрон, 1922. 397 c.
 35. Галаган М. З моїх споминів (1880-ті – 1920 р.) : документальнохудожнє видання. Київ : вид-во «Темпора», 2005. 656 c.
 36. Веверн Б. В. 6-я батарея 1914–1917 гг. Повесть о времени великого служения Родине : в 2-х т. Париж, 1938. Т. 1. 171 c. ; Т. 2. 184 с.
 37. Верцинский Э. А. Из мировой войны. Боевые записки и воспоминания командира полка и офицера Генерального Штаба за 1914–1917 годы. ТаллинРевель, 1931. 167 c.
 38.  Бобринский Н. А. На Первой мировой войне. Из записок графа Николая Алексеевича Бобринского : изд-во «Дворянское собрание» (альманах), 1995. № 3. С. 179–190.
 39. Лемке М. 250 дней в царской ставке (25 сент. 1915 – 2 июля 1916). Петербург : гос. изд-во. 1920. XVIII, 859 с.
 40. [Без автора] Як виглядає в нашім ріднім краю тепер в часі війни. New York : Руська видавнича спілка, б. р. 27 с.
 41. Д-р К. У. Перший напад Росії на Львів (1914). Нью Йорк. 1957. 105 с.
 42. Сосенко-Острук Я. Аматорський театр в Коломиї. «Над Прутом у лузі…». Коломия в спогадах. Торонто. 1962. 431 с.
References
 1. Velykochyi, V. S. (2011). Persha svitova viina i problemy represii ta bizhenstva v Halychyni : ukrainska istoriohrafiia [First World War and problems of repression and refugee in Galicia : Ukrainian historiography]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia. [Bulletin of the Precarpathian University. History]. IvanoFrankivsk. 19, 116–121. [in Ukrainian].
 2. Ilnytskyi, I. (2011). Problemy istorii Pershoi rosiiskoi okupatsii Halychyny (1914–1915 rr.) u suchasnomu naukovomu dyskursi [Problems of the History of the First Russian Occupation of Galicia (1914–1915) in the Contemporary Scientific Discourse]. Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st. [Problems of the history of Ukraine of the XIX – early XX centuries]. Кyiv. 19, 320–344. [in Ukrainian]
 3. Krvoshyna, B. M. (2004). Ukraina v Pershii svitovii viini : vitchyzniana istoriohrafiia [Ukraine in the First World War: domestic historiography] : avtoref. dys. … kand.. ist. nauk: 07.00.06 ; Lviv. nats. un-t im. I. Franka. Lviv. 21. [in Ukrainian].
 4. Lytvyn, M. (2005). Ukraina u Pershii svitovii viini: suchasna rosiiska istoriohrafiia problemy [Ukraine in the First World War: Contemporary Russian Historiography of the Problem]. Viiskovo-naukovyi visnyk [Military Scientific Herald]. Lviv. 7, 35–47. [in Ukrainian].
 5. Reient, O., Yanyshyn, B. (2004). Ukraina v period Pershoi svitovoi viiny : istoriohrafichnyi analiz [Ukraine during the First World War : historiographical analysis]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Magazine]. Кyiv. 4, 3–31. [in Ukrainian].
 6. Bogolepov, M. I. (1914). Voina, finansy i narodnoe khoziaistvo [War, finance and national economy]. Petrograd, 58. [in Russian].
 7. Bernatckii, M. V. (1917). Denezhnoe obrashchenie i zaimy [Money circulation and loans]. Voennye zaimy : sbornik statei [Military loans : a collection of articles.]. Petrograd : tipografiia «Pravda», 81–102. [in Russian].
 8. Maslov, P. (1915). Ekonomicheskie prichiny mirovoi voiny [Economic causes of World War]. Moskva, 67. [in Russian].
 9. Mikhailov, I. A. (1917). Gosudarstvennye dokhody i raskhody Rossii vo vremia voiny. Fakty i tcifry [State income and expenses of Russia during the War. Facts and figures]. Voina i ekonomicheskaia zhizn [War and economic life] : ocherki i materialy dlia kharakteristiki narodnogo i gosudarstvennogo khoziaistva v sviazi s voinoi. Petrograd : tipografiia «Pravda», 5–7, 166. [in Russian].
 10. Migulin, P. P. (1916). Dvukhmilliardnyi zaem [Two-Bill Loan]. Novyi economist [New Economist]. 11, 2–5. [in Russian].
 11. Menkov, F. A. (1916). Voennye zaimy i chastnye emissii [Military loans and private emissions]. Novyi economist [New Economist]. 34, 6–9. [in Russian].
 12. Mukoseev, V. A. (1917). Voennye zaimy Rossii [Military loans of Russia] Voennye zaimy : sbornik statei [Military loans : collection of articles]. Petrograd : tipografiia «Pravda», 142–194. [in Russian].
 13. Prokopovich, S. M. (1917). Voina i narodnoe khaziaistvo [War and people’s economy]. Moskva. 214. [in Russian].
 14. Sobolev, M. N. (1915). Perestroika finansovoi sistemy Rossii v sviazi s vvedeniem podokhodnogo naloga i poimushchestvennogo nalogov [The restructuring of the financial system of Russia in connection with the introduction of income tax and property taxes]. Voprosy finansovoi reformy v Rossii [Issues of financial reform in Russia.]. Moskva. 1, 1, 1–12. [in Russian].
 15. Struve, P. B. (1916). Voina i ekonomicheskaia zhizn [War and economic life.]. Moskva ; Petrograd. 45. [in Russian].
 16. Tverdokhlebov, V. N. (1915). Vliianie voiny na gorodskie i zemskie finansy [The Influence of War on Urban and Zemsky Finance]. Voprosy mirovoi voiny : Sbornik statei [World War Issues : collection of Articles.]. Petrograd, 443–465. [in Russian].
 17. Tugan-Baranovskii, M. I. (1917). Otkuda berutsia dengi dlia voiny [Where do you get money for the war?]. Petrograd, 40. [in Russian].
 18. Tugan-Baranovskii, M. I. (1916). Bumazhnye dengi i metal [Paper money and metal]. Novyi economist [New economist]. 40, 3–6 ; 42, 4–7. [in Russian].
 19. Fridman, M. I. (1917). Rol zaimov v finansirovanii voiny [The role of loans in financing the war]. Voennye zaimy : sbornik statei [Military loans : a collection of articles]. Petrograd : tipografiia «Pravda», 116–141. [in Russian].
 20. Shingarev, A. (1917). Finansy Rossii vo vremia voiny [Finances of Russia during the war.]. Petrograd. 27. [in Russian].
 21. Iasnopolskii, L. (1916). Voennye vypuski kreditnykh biletov [Military Issues of Credit Tickets]. Russkie vedomosti [Russian Gazette]. 9 marta. 56. 2. [in Russian].
 22. Chestukhin, A. A., Lukin, B. Ia. (1915). Novye nalogi i povyshenie sushchestvuiushchikh nalogov [New taxes and increase of existing taxes]. Moskva : iuridicheskii knizhnyi magazin «PRAVO» F. V. Vusygina, 32. [in Russian].
 23. Levin, S. M. (1915, 1916). Vazhneishie zakony, ukazy i rasporiazheniia voennogo vremeni: sbornik v 2-kh t. [Major laws, decrees and orders of wartime: a collection in 2 tons]. Petrograd : Izdanie Iuridicheskogo Knizhnogo Magazina N. K. Martynova, 1, 728 ; 2, 512. [in Russian].
 24. Petrovych, I. (Krypiakevych, I.) (1915). Halychyna pid chas rosiiskoi okupatsii. Serpen 1914 – cherven 1915. [Galicia during the Russian occupation. August 1914 – June 1915]. B. m.(Viden?) : v-vo «Politychna biblioteka», 116. [in Ukrainian].
 25. Orlyk, S. (2017). Problemy finansovoi polityky Rosiiskoi imperii v roky Pershoi svitovoi viiny v naukovii spadshchyni M. I. Tuhan-Baranovskoho [The problems of financial policy of the Russian empire during the First World War in the scientific heritage of M. I. Tuhan-Baranowski]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Magazine]. Kyiv. 1, 60–72. [in Ukrainian].
 26. Orlyk, S. (2016). Problemy vnutrishnikh viiskovykh pozyk v Rosiiskii imperii v period Pershoi svitovoi viiny u naukovii spadshchyni suchasnykiv tiiei epokhy [Problems of internal military loans in the Russian Empire during the First World War in the scientific heritage of contemporaries of the era]. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini [Historiographical studies in Ukraine]. Kyiv : Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 26, 366–380. [in Ukrainian]
 27. Brusilov, A. A. (1929). Moi vospominaniia [My memories]. Moskva : Gos. iz-vo. Otd. voen. Literatury, 249. [in Russian].
 28. Miliukov, P. N. (1991). Vospominaniia [Memories]. Moskva : Politizdat, 528. [in Russian].
 29. Doroshenko, D. (1969). Moi spomyny pro nedavnie – mynule (1914– 1920 rr.) [My remembrance of the recent – the past (1914–1920 biennium)]. Miunkhen : Ukrainske vydavnytstvo, 543. [in Ukrainian].
 30. Kozelskii, O. (1915). Zapiski batareinogo komandira [Battery Commander Notes]. Petrograd : izdanie B. A. Suvorina, 1, 97. [in Russian].
 31. Kravkov, V. P. (2014). Velikaia voina bez retushi. Zapiski korpusnogo vracha [Great War without retouch. Notes of the military doctor.]. Moskva : Veche, 416. [in Russian].
 32. Pireiko, A. (1926). V tylu i na fronte imperialisticheskoi voiny. Vospominaniia riadovogo [In the rear and on the front of the Imperialist War. Soldier’s memories]. Leningrad : Rabochee izdatelstvo «Priboi», 63. [in Russian].
 33. Mogilenskii, E. A. (1915). Dnevnik zalozhnika. 7 mesiatcev plena v Karlsbade [Hostage diary 7 months captivity in Karlsbad]. Petrograd : tip. Dvigatel, 226. [in Russian].
 34. Margolin, A. (1922). Ukraina i politika Antanty (zapiski evreia i grazhdanina) [Ukraine and the policy of the Entente (notes of a Jew and a citizen)]. Berlin : izd-vo S. Efron, 397. [in Russian].
 35. Halahan, M. (2005). Z moikh spomyniv (1880-ti – 1920 r.): Dokumentalnokhudozhnie vydannia [From my remembrances (1880–1920) : documentary and artistic edition]. Kyiv : V-vo Tempora, 656. [in Ukrainian].
 36. Vevern, B. V. (1938). 6-ia batareia 1914–1917 gg. Povest o vremeni velikogo sluzheniia Rodine : v 2-kh t. [The 6th battery of 1914-1917. Tale of the time of great service to the Motherlan]. Parizh. 1, 171 ; 2, 184. [in Russian].
 37. Vertcinskii, E. A. (1931). Iz mirovoi voiny. Boevye zapiski i vospominaniia komandira polka i ofitcera Generalnogo Shtaba za 1914–1917 gody [From the World War. Military notes and memoirs of the commander of the regiment and the officer of the General Staff for 1914–1917]. Tallin-Revel. 167. [in Russian].
 38. Bobrinskii, N. A. (1995). Na Pervoi mirovoi voine. Iz zapisok grafa Nikolaia Alekseevicha Bobrinskogo [At the First World War. From the notes of Count Nikolai Alekseyevich Bobrinsky]. Izd-vo «Dvorianskoe sobranie» (almanakh), 3, 181–182. [in Russian].
 39. Lemke, M. (1920). 250 dnei v tcarskoi stavke (25 sent. 1915 – 2 iiulia 1916) [250 days in the royal rate (September 25, 1915 – July 2, 1916)]. Peterburg : Gos. Izdatelstvo, XVIII, 859. [in Russian].
 40. [Bez avtora] Yak vyhliadaie v nashim ridnim kraiu teper v chasi viiny [What does our native land look like during the time of war]. New York : «Ruska vydavnycha spilka», 27. [in Ukrainian].
 41. D-r K. U. (1957). Pershyi napad Rosii na Lviv (1914) [Russia’s first attack on Lviv (1914)]. New York. 105. [in Ukrainian].
 42. Sosenko-Ostruk, Ya. (1962). Amatorskyi teatr v Kolomyi. «Nad Prutom u luzi…». Kolomyia v spohadakh [Amateur theater in Kolomyya. «Over the Prut in the meadow...». Colomium in memories]. Toronto, 431. [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018