ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 5

 
5 До питання здійснення культурних трансформацій в УСРР (20-і рр. ХХ ст.) повна стаття
https://doi.org/
Свистович С.М.
Сторінки: 98-111
Короткий огляд

На основі аналізу літератури та архівних джерел досліджується процес поширення серед населення України упродовж 20-х рр. ХХ ст. «пролетарської культури» та соціалістичного побуту. Визначено роль у цьому процесі державних органів влади завдяки агітаційно-пропагандистським методам роботи яких більшовицька ідеологія проникала у свідомість громадян УСРР. Розглядається процес утворення, концепція діяльності, структура, кадрове забезпечення, характер підпорядкування державі та особливості функціонування мережі політико-освітніх установ на селі (сільбудів) та в місті (робітничих клубів), інтернаціональних клубів. Аналізуються форми активності осередків громадських організацій «Друзі дітей», «Друзі радіо» та «Друзі радянської кінематографії», що діяли при міських клубах. Через встановлення джерел матеріального забезпечення сільбудів з’ясовуються причини їх перманентного перебування у фінансовій скруті.

Ключові слова
громадське об’єднання,політико-освітня установа, сільбуд, клуб, Україна
Список використаних джерел та літератури
 1. Агрогуртки. Вісті ЦК КП(б)У. Харків, 1929. № 6–7. С. 2.
 2. Афанасьєв В. В. Історія культосвітньої роботи на Україні (1917–1941). Харків, 1968. 218 с.
 3. Вечернее заседание XIII Луганской окружной партийной  конференции от 12/І 1928 г. // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2574. Арк. 1–263.
 4. Висновки щодо політико-освітньої роботи на селі з матеріалів кущових семінарів Харківської округи. 1925–1926. Харків, 1927. 88 с.
 5. Временный проект по организации пролеткульта // ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 1. Спр. 478. Арк. 80.
 6. Доклад о политике партии в деревне // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 844. Арк. 81-82.
 7. Журба М. А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань українського села (20–30 рр. ХХ ст.). Київ : Науковий світ, 2002. 456 с.
 8. Зельманов М. Клуб и ячейки советской общественности. Коммунистическое просвещение. Москва, 1925. № 1. С. 22–26.
 9. Информация товарища Шмидта на Бюро Николаевского окружного партийного комитета от 18 февраля 1930 г. // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20, Спр. 3081. Арк. 5–16.
 10. Кокошко Ф. І. Діяльність культурно-освітніх організацій півдня України в період культурного піднесення (1917–кінець 1920) : aвтореф. дис.... канд. іст. наук. Донецьк, 1999. 19 с.
 11. Культурне будівництво на Україні. Збірник документів в 2 т. Київ, 1959. Т. 2. 904 с.
 12. Культурное строительство в СРСР. Москва, 1935. 164 с.
 13. Малахов Г. Готуємо кадри. Селянський будинок. Харків, 1930. № 13–14. С. 14–15.
 14. Мандрик Я. Культура українського села в період сталінізму. 1929– 1938 рр. Івано-Франківськ, 1998. 415 с.
 15. Массовое просвещение в СССР. К итогам первой пятилетки. Москва, 1933. 140 с.
 16. Молоткіна В. К. Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921–1929 рр.) : дис.... канд. істор. наук. ПереяславХмельницький, 2005. 234 с.
 17. Политпросветработа в городе. Состоит из вновь проредактированных статей и журналов «Коммунистическое просвещение», «Клуб», «Красный библиотекарь» с приложениями и дополнительными материалами. Москва– Ленинград, 1927. 240 с.
 18. Поправка // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 423. Арк. 8.
 19. Программная декларация организации «Комфут» // ЦДАГО України. Ф. 1, Оп. 20. Спр. 747. Арк. 59-60.
 20. Протокол № 3 колегії НКО УСРР від 15 січня 1929 р. // ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 9. Спр.73. Арк. 14.
 21. Протокол заседания коллегии Главполитпросвета от 2/VIII 1921 г. // ЦДАГО України. Ф. 1, Оп. 20, Спр. 632. Арк. 44.
 22. Статут про селянські будинки // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 631. Арк. 118–124.
 23. Циркулярное письмо ЦК КП(б)У // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 1779. Арк. 35–36.
 24. Циркулярное письмо ЦК КП(б)У о клубах национальных меньшинств и интернациональных клубах от 6 июля 1921 г. // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 748. Арк. 69.
References
 1. (1929). Ahrohurtky [Agrarian circles]. Visti TsK KP(b)U [The news of the Central Committee of the CP (b) U]. 6–7. [in Ukrainian].
 2. Afanasiev, V. V. (1968). Istoriia kultosvitnoi roboty na Ukraini (1917–1941) [History of cultural and educational work in Ukraine (1917–1941)]. Kharkiv. [in Ukrainian].
 3. Vechernee zasedanie XIII Luganskoy okruzhnoy partiynoy konferentsii ot 12/I 1928 g. [Evening session of the 13th Lugansk District Party Conference dated 12/1928]. TsDAHO Ukrainy, f 1, op. 20, spr. 2574, ark. 1–263. [in Ukrainian].
 4. (1927). Vysnovky shchodo polityko-osvitnoi roboty na seli z materialiv kushchovykh seminariv Kharkivskoi okruhy. 1925–1926. [Conclusions on political and educational work in the village from the materials of shrub seminars of the Kharkiv district. 1925–1926.]. Kharkiv. [in Ukrainian].
 5. Vremennyiy proekt po organizatsii proletkulta [Temporary project for organization of proletarian]. TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 1, spr. 478, ark. 80. [in Russian].
 6. Doklad o politike partii v derevne [Report on party politics in the village]. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 844, ark. 81–82. [in Russian].
 7. Zhurba, M. A. (2002). Etnonatsionalni ta mizhnarodni aspekty diialnosti hromadskykh obiednan ukrainskoho sela (20–30 rr. ХХ st.) [Ethnonational and international aspects of the activity of public associations of the Ukrainian village (20 – 30 years of the XX century)]. Kyiv. [in Ukrainian].
 8. Zelmanov, M. (1925). Klub i yacheiki sovetskoi obshchestvennosti[Club and cell of the Soviet public]. Kommunystycheskoe prosveshchenye [Communist education]. 1. [in Russian].
 9. Informatsiya tovarischa Shmidta na Byuro Nikolaevskogo okruzhnogo partiynogo komiteta ot 18 fevralya 1930 g. [Information Comrade Schmidt on the Bureau of the Mykolaiv District Party Committee of February 18, 1930.] TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 3081, ark. 5–16. [in Russian].
 10. Kokoshko, F. I. (1999). Diialnist kulturno-osvitnikh orhanizatsii pivdnia Ukrainy v period kulturnoho pidnesennia (1917–kinets 1920): avtoref. dys. ... kand. ist. nauk [Activities of cultural and educational organizations of the south of Ukraine during the period of cultural uplift (1917 – the end of 1920) : the dissertation author's abstract of the candidate of historical sciences]. Donetsk. [in Ukrainian].
 11. (1959). Kulturne budivnytstvo na Ukraini. Zbirnyk dokumentiv v 2 t. [Cultural construction in Ukraine. Collection of documents in 2 volumes]. Kyiv. 2. [in Ukrainian].
 12. (1935). Kulturnoe stroytelstvo v SRSR [Cultural construction in the USSR]. Moscow. [in Russian].
 13. Malakhov, H. (1930). Hotuiemo kadry [We are preparing footage]. Selianskyi budynok [Peasant house]. 13–14. [in Ukrainian].
 14. Mandryk, Ya. (1998). Kultura ukrainskoho sela v period stalinizmu 1920– 1938 rr. [The culture of the Ukrainian village during the period of Stalinism 1920– 1938.]. Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].
 15. (1933). Massovoe prosveshchenye v SSSR. K itoham pervoi piatiletky [Mass education in the USSR. To the results of the First Five-Year Plan]. Moskow. [in Russian].
 16. Molotkina, V. K. (2005). Kulturno-osvitnia diialnist hromadskykh orhanizatsii Ukrainy v umovakh NEPu (1921–1929rr.) : dys. ... kand. istor. nauk. [Cultural and educational activity of public organizations of Ukraine in the conditions of the NEP (1921 – 1929) : Diss. ... Candidate history sciences]. PereyaslavKhmelnytsky. [in Ukrainian].
 17. (1927). Politprosvet rabota v horode. Sostoit iz vnov proredaktirovanih stateyi zhurnalov «Kommunisticheskoyeprosveshchenye», «Klub», «Krasnyi bibliotekar» s prilozheniyamii dopolnitelnymi materyalami [Political work in the city. Consists of newly edited articles and journals «Communist enlightenment», «Club», «Red Librarian» with attachments and additional materials]. Moskow, Leninhrad. [in Russian].
 18. Popravka [Amendment]. TsDAHO Ukrainy, f 1, op. 20, spr. 423, ark. 8. [in Ukrainian].
 19. Programmnaya deklaratsiya organizatsii «Komfut» [The program declaration of the organization «Comfut»]. TsDAHO Ukrainy, f 1, op. 20, spr. 747, ark. 59–60. [in Russian].
 20. Protokol № 3 kolegiyi NKO USRR vid 15 sichnya 1929 r. [Minutes No. 3 of the Collegium of the Peopleʼs Commissariat of the Ukrainian SSR dated January 15, 1929.]. TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 9, spr. 73, ark. 14. [in Ukrainian].
 21. Protokol zasedaniya kollegii Glavpolitprosveta ot 2/VIII 1921 g. [Minutes of the meeting of the Collegium of the Glavpolitprosvet from 2/VIII 1921]. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 632, ark. 44. [in Russian].
 22. Statut pro selyanskI budinki [Statute on peasant homes]. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 631, ark. 118–124. [in Ukrainian].
 23. Tsirkulyarnoe pismo TsK KP(b)U [Circular letter CK KP(b)U]. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 1779, ark. 35–36. [in Ukrainian].
 24. Tsirkulyarnoe pismo TsK KP(b)U o klubah natsionalnyih menshinstv i internatsionalnyih klubah ot 6 iyulya 1921 g. [Circular letter of the Central Committee of the Communist Party (Bolshevik) on the clubs of national minorities and international clubs of July 6, 1921]. TsDAHO Ukrainy, f. 1, op. 20, spr. 748, ark. 69. [in Russian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018