ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 7

 
7 Професор Василь Іванович Альбіцький – провідний учений Харківського технологічного інституту у галузі гідравліки (19.03.1850 – після 1916) повна стаття
https://doi.org/
Гутник М.В.
Сторінки: 126-138
Короткий огляд

Показано науковий доробок провідного ученого у галузі гідравліки – Василя Івановича Альбіцького. Наведено відомості про родину, у якій народився майбутній вчений, та його дитинство. Представлені дані щодо перших викладацьких практик молодого науковця.

Розглянуто стан вищої освіти у тогочасній Російській імперії, зокрема наведено дані про чинні університети. Разом з тим, подана інформація про відповідність навчальних ступенів і табелю про ранги.

Розкрито новий етап багатогранної діяльності В.І. Альбіцького, а саме його служба у Харківському практичному технологічному інституті (з 1898 р. ХТІ). Тут учений не лише викладав фундаментальні дисципліни, але й розробляв власні нові курси, видав друком декілька монографій, сконструював пристрої, на які отримав патенти від іноземних урядів. Охарактеризована його робота як засновника та керівника гідравлічною лабораторією. Окреслено конфлікт ученого з Г.Ф. Проскурою.

Показана робота В.І. Альбіцького як експерта за запрошенням суду та керівника спорудженням турбінних установок. Крім того, стверджується, що учений є автором першої гідроелектростанції на Дніпрі. З’ясована його роль у переговорах із Норвегією та щодо будівництва у Керченському проливі шлюзової дамби.

Подано відомості про причини відставки В.І. Альбіцького з роботи у ХТІ та замовчування про його доробок за радянські часи.

Ключові слова
Василь Альбіцький, гідравліка, турбіни, Харківський технологічний інститут, наукові дослідження, гідравлічна лабораторія, чистка водогону, перша гідроелектростанція
Список використаних джерел та літератури
 1. Харьковский политехнический институт. 1885–1985. История развития / отв. ред. Н. Ф. Киркач. Харьков : Вища школа, 1985. 224 с.
 2. Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского технологического института в конце ХІХ – начале ХХ веков. Харьков : НТУ «ХПІ», 2016. 264 с.
 3. Альбіцький Василь Іванович. URL : http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%90.html (дата звернення : 11.03.2018).
 4. Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900–1917 / сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов ; отв. ред. О. А. Платонов. Москва : Ин-т рус. цивилизации, 2008. 640 с.
 5. Тверитникова О. Є., Посвятенко Н. І., Мельник Т. В. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 272 с.
 6. Меленки. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. СПб., 1896. Т. 37 и 4 доп. С. 39.
 7. Малицкий Н. В. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии 1750–1900. История Владимирской духовной семинарии. Москва, 1902. Вып. 3 (II). 336 с.
 8. Державний архів Харківської області (далі ДАХО). Ф. Р-1682. Оп. 2. Спр. 6. 73 арк.
 9. Иванов Е. А. Ученые степени в Российской империи. XVIII в. – 1917 г. Москва : РАН, Ин-т рос. истории, 1994. 196 с.
 10. Мазалова М. А., Уракова Т. В. Развитие государственной системы образования в России в XIX в. Санкт-Петербург, 2016. С. 23. URL :  http://www.p-lib.ru/pedagogika/mazalova/mazalova24.html (дата звернення : 10.03.2018).
 11. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1881–1913. 1885. Т. 5. С. 156–163.
 12. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 63, 24 арк.
 13. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 175. 291 арк.
 14. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 182. 112 арк.
 15. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 188. 77 арк.
 16. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 372. 78 арк.
 17. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 617. 128 арк.
 18. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 650. 203 арк.
 19. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 729. 137 арк.
 20. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 516. 135 арк.
 21. Каскад Пазских ГЭС. URL : http://www.tgc1.ru/?id=167 (дата звернення : 10.01.2018).
 22. Зеленская Л. И. Интеллектуальные инвестиции для развития рекреационной географии в старопромышленных регионах Украины. Геополитика и экогеодинамика регионов. 2014. Т. 10, вип. 2. С. 328–331.
 23. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 517а. 97 арк.
 24. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 552. 21 арк.
 25. Альбицкий В. И. Патентований професором В. И. Альбицким способ очистки водопроводов вообще и водопроводов в частности. Труды Одиннадцатого Всероссийского водопроводного и санитарно-технического съезда в Риге. 1914. Вып. 4. С. 153–164.
 26. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 754. 195 арк.
 27. Лоскутова М. В. Съезды русских естествоиспытателей и профессорско-преподавательский корпус университетов российской империи (1860–1910) / под ред. М. В. Грибовского, С. Ф. Фоминых. Томск, 2012. С. 76–93.
 28. ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 760. 36 арк.
 29. Альбицкий В. Пазрецкие водопады. Их прошлое и желательное будущее. Новое время. 1916. 2 июн.
References
 1. Kirkach,N.  ed. (1985). Harkovskiy politehnicheskiy institut. 1885–1985. Istoriya razvitiya [Kharkov polytechnic institute. 1885–1985. History of development]. Kharkov. 224. [in Russian].
 2. Zhurilo, D. Ju. (2016). Stanovlenie i razvitie Har’kovskogo tehnologicheskogo instituta v konce XIX – nachale XX vekov [Formation and development of the Kharkov Institute of Technology in the late XIX – early XX centuries]. Kharkov. 264. [in Russian].
 3. Albitskiy Vasil Ivanovich. http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_A.html [date of access : 11.03.2018]. [in Ukrainian].
 4. Stepanov, A. D. and Ivanov, A. A. (2008). Chernaya sotnya. Istoricheskaya entsiklopediya 1900–1917 [Black hundred. Historical encyclopedia 19001917]. Moscow. 640. [in Russian].
 5. Tveritnikova, O. E., Posvyatenko, N. I. and Melnik, T. V. (2015). Narisi istorii rozvitku prikladnih tehnschnih nauk v Ukrayini. Z dosvsdu Harkivskogo politehnichnogo snstitutu: monografiya [Historical essays about development of applied technical sciences in Ukraine. Using experience of Kharkiv polytechnic institute: monograph]. Kharkiv. 272. [in Ukrainian].
 6. (1896) Melenki [Melenki]. Entsiklopedicheskiy slovar Brokgauza i Efrona [Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron]. Sankt Petersburg. 37. 39. [in Russian].
 7. Malitskiy, N. V. (1902). Spiski vospitannikov Vladimirskoy duhovnoy seminarii 1750–1900 [Lists of students of the Vladimir Theological Seminary 1750–1900]. Istoriya Vladimirskoy duhovnoy seminarii [History of the Vladimir Theological Seminary], Moscow. 336. [in Russian].
 8. Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti (DAKhO) [State Archive of Kharkov region], f. R-1682, op. 2, spr. 6, 73. [in Russian].
 9. Ivanov, E. A. (1994). Uchenyie stepeni v Rossiyskoy imperii. XVIII. – 1917. [Scientific degrees in Russian empireXVIII. – 1917.] Moskow. 196. [in Russian].
 10. Mazalova, M. A. and Urakova, T. V. (2016). Razvitie gosudarstvennoy sistemyi obrazovaniya v Rossii v XIX v. [Development of the state educational system in Russia in the XIX century]. Sankt-Peterburg, 2016. 23. URL : http://www.p-lib.ru/pedagogika/mazalova/mazalova24.html  (date of access : 10.03.2018) [in Russian].
 11. (1885). Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete collection of the Russian Empire laws]. 5, 156–163. [in Russian].
 12. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 63, 24. [in Russian].
 13. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 175, 291. [in Russian].
 14. DAKhO, f. 770, spr. 182, 112. [in Russian].
 15. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 188, 77. [in Russian].
 16. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 372, 78. [in Russian].
 17. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 617, 128. [in Russian].
 18. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 650, 203. [in Russian].
 19. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 729, 137. [in Russian].
 20. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 516, 135. [in Russian].
 21. Kaskad Pazskih GES [The cascade of Pazsky hydroelectric power stations]. http://www.tgc1.ru/?id=167 (date of access :10.01.2018). [in Russian].
 22. Zelenskaya, L. I. (2014). Intellektualnyie investitsii dlya razvitiya rekreatsionnoy geografii v staropromyishlennyih regionah Ukrainyi [Intellectual investments for the development of recreational geography in the old industrial regions of Ukraine]. Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]. 10, 2. 328–331. [in Russian].
 23. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 517a, ark. 97. [in Russian].
 24. DAKhO. f. 770, op. 1, spr. 552, ark. 21. [in Russian].
 25. Albitskiy, V. I. (1914). Patentovaniy profesorom V.I. Albitskim sposob ochistki vodoprovodov voobsche i vodoprovodov v chastnosti [Patenting by Prof. V. I. Albitsky method of cleaning water pipes in general and water pipes in particular]. Trudyi Odinnadtsatogo Vserossiyskogo vodoprovodnogo i sanitarno-tehnicheskogo s’ezda v Rige [Proceedings of the Eleventh All-Russian Water, Sanitary and Technical Congress in Riga]. 4. 153–164. [in Russian].
 26. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 754, 195. [in Russian].
 27. Loskutova, M. V. (2012) S’ezdyi russkih estestvoispyitateley i professorsko-prepodavatelskiy korpus universitetov rossiyskoy imperii (1860–1910) [Congresses of Russian naturalists and the universities staff of the Russian Empire (1860–1910)]. Tomsk. 76–93. [in Russian].
 28. DAKhO, f. 770, op. 1, spr. 760, 36 ark. [in Russian].
 29. Albitskiy, V. (1916). Pazretskie vodopadyi. Ih proshloe i zhelatelnoe buduschee [Pazretskie waterfalls. Their Past and Desirable Future] Novoe vremya [New Time]. 2 June. [in Russian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018