ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 8

 
8 Супійська дослідна меліоративна болотна станція в період німецько-фашистської окупації УРСР (1941–1943 рр.) повна стаття
https://doi.org/
Довгорук Ю.О.
Сторінки: 139-148
Короткий огляд

У статті розглянуто роботу Супійської дослідної меліоративної болотної станції (нині Панфильської дослідної станції Інституту землеробства НААН) в період німецько-фашистської окупації 1941–1943 рр. На основі аналізу архівних джерел та окупаційної преси проаналізовано процес науково-дослідної роботи а також подано дані про загальний стан станції в зазначений період.

Разом з встановленням системи німецько-фашистської окупаційної влади на захопленій території УРСР відбувалося часткове відновлення функціонування наукових установ. Зокрема, це стосувалося і науково-дослідної мережі сільськогосподарського сектору. Діяльність подібного роду закладів перебувала під цілковитим контролем органів місцевого самоврядування та під керівництвом відповідних профільних німецьких організацій.

Метою даної статті є дослідження самої роботи станції в зазначений період, що залишається до нашого часу малодослідженою темою. Відомо те, що за 3-річний період окупації установа займалася науковими розробками з вирішення ряду тогочасних потреб сільського господарства: дослідженнями науково-обґрунтованої структури посівних площ, сівозміни, систем удобрення, засобів обробітку ґрунту, захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб і ін. Необхідно зазначити і те, що станція проводила наукову роботу як і інші науково-дослідні установи, що виконували замовлення і проекти окупаційної влади. Досвід роботи установи в тяжкі роки війни і окупації є унікальним і потребує детального розгляду і аналізу як вченими-аграріями, так і істориками вітчизняної сільськогосподарської справи.

Ключові слова
меліорація, Супій, болото, станція, німецько-фашистська окупація, Яготин, Панфили
Список використаних джерел та літератури
 1. Вергунов В. А., Хижняк В. П. Українські науково-дослідні сільськогосподарські заклади в роки Великої Вітчизняної війни. Історичні записки : зб. наук. пр. Луганськ : вид-во СХУ ім. В. Даля, 2004. С. 19–25.
 2. Голос Полтавщини. 1942. 30 серп. [№ 112].
 3. Довгорук Ю. О. Супійська дослідна станція в роки німецько-фашистської окупації. Яготинські вісті. 20 лют. 2018. С. 4.
 4. Звіт про науково-дослідну роботу проведену Супійською дослідною меліоративною болотною станцією в 1941 році // Бібліотека Панфильської дослідної станції Інституту землеробства НААН. 89 с.
 5. Нове українське слово. 1942. 2 серп. [№ 177].
 6. Отчет о научно-исследовательской работе, проведенной Супойской опытной мелиоративной болотной станцией за 1942 год // Бібліотека Панфильської дослідної станції Інституту землеробства НААН. 92 с.
 7. Отчет о научно-исследовательской работе, проведенной Супойской опытной мелиоративной болотной станцией за 1943 год // Бібліотека Панфильської дослідної станції Інституту землеробства НААН. 78 с.
 8. Ткачов О. І., Камінський В. Ф., Штакал М. І., Вергунов В. А. Панфильська дослідна станція ННЦ Інститут землеробства НААН : історія та здобутки (до 75-річчя від дня утворення). Яготин. 2012. 172 с.
 9. Рідна нива (Яготин). 1942. 13 серп. [№27].
 10. Філіпович Є. О. Хроніки Київського інженерно-меліоративного інституту 1931 року. Рівне, 2013. Т. 2. 219 с.
References
 1. Vergunov, V. A. and Khizhnyak V. P. (2004). Ukrainski naukovo-doslidni silskohospodarski zaklady v roky Velykoi Vitchyznianoi viiny [Ukrainian Agricultural Research Establishments during the Great Patriotic War]. Istorychni zapysky [Historical notes]. Lugansk : Cinderella nats untitled V. Dahl. 19–25. [in Ukrainian].
 2. Holos Poltavshchyny [Voice of Poltava region]. 1942. 30 Aug. [112]. [in Ukrainian].
 3. Dovgoruk, Y. O. (2018). Supiiska doslidna stantsiia v roky nimetsko-fashystskoi okupatsii [Supiiska research station during the years of the Nazi occupation]. Yahotynski visti[Yagotin news]. 20 Feb. 4. [in Ukrainian].
 4. (1941). Zvit pro naukovo-doslidnu robotu provedenu Supiiskoiu doslidnoiu melioratyvnoiu bolotnoiu stantsiieiu v 1941 rotsi [Report on the research work carried out by the Supay Research Experimental Reclamation Marine Station in 1941]. Biblioteka Panfylskoi doslidnoi stantsii Instytutu zemlerobstva NAAN [Library of the Panfil Research Station of the Institute of Agriculture of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 89. [in Ukrainian].
 5. (1942). Nove ukrainske slovo. [New Ukrainian word]. 2 Aug. [177]. [in Ukrainian].
 6. Otchet o nauchno-yssledovatelskoi rabote provedennoi Supoiskoi opіtnoi melyoratyvnoi bolotnoi stantsyei za 1942 hod [Report on scientific research carried out by the Supoyian Experimental Meliorative Marine Station for 1942]. Biblioteka Panfylskoi doslidnoi stantsii Instytutu zemlerobstva NAAN [Library of the Panfil Research Station of the Institute of Agriculture of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 92. [in Russian].
 7. Otchet o nauchno-yssledovatelskoi rabote provedennoi Supoiskoi opыtnoi melyoratyvnoi bolotnoi stantsyei za 1943 hod [Report on the research work carried out by the Sukoyi Experimental Meliorative Marsh Station for 1943]. Biblioteka Panfylskoi doslidnoi stantsii Instytutu zemlerobstva NAAN [Library of the Panfil Research Station of the Institute of Agriculture of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 78. [in Russian].
 8. Tkachev, O. I., Kaminsky, V. F., Stakal, M. I. and Vergunov, V. A. (2012). Panfylska doslidna stantsiia NNTs Instytut zemlerobstva NAAN: istoriia ta zdobutky (do 75-richchia vid dnia utvorennia) [Panfilsk Research Station of the National Academy of Sciences Institute of Agriculture of the National Academy of Sciences: history and achievements (to the 75th anniversary of the day of formation)]. Yagotin. 172. [in Ukrainian].
 9. Ridna nyva. Yahotyn. [Native field. Yagotin]. 1942. 13 Aug. [27]. [in Ukrainian].
 10. Philipovich, Y. O. (2013). Khroniky Kyivskoho inzhenerno-melioratyvnoho instytutu 1931 roku [Chronicles of the Kiev Engineering and Melioration Institute of 1931]. Rivne, 2. 219. [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018