ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 10

 
10 Історія зародження та становлення ембріології (ІV ст. до н. е. – кінець ХХ ст.) повна стаття
https://doi.org/
Кебкало Т.Г.
Сторінки: 168-179
Короткий огляд

У статті розкриваються найважливіші етапи формування ембріології як науки, які закладалися ще вченими древньої Греції Гіппократом та Аристотелем. Метою статті є висвітлення внеску відомих вчених для розвитку ембріології впродовж ІV ст. до н. е. – кінця ХХ ст. Встановлено, що значний внесок у розвиток ембріології здійснив російський вчений К. Ф. Вольф, якому належить відкриття зародкових листків та первинних органів. Засновником сучасної ембріології визнано російського вченого-натураліста К. М. Бера (1792–1876), який встановив основні закони історичного розвитку організмів. Створення еволюційної ембріології, яка базується на принципах вчення про клітинну будову організмів, належить О.О. Ковалевському(1840–1901) та І.І. Мечнікову (1845–1916). Багатьма їхніми роботами без істотних поправок користується сучасна ембріологія. У ХХ ст. ембріологія збагатилась фундаментальними дослідженнями О.М. Сєверцова, І.І. Шмальгаузена, П.П. Іванова, П.Р. Свєтлова, А.А. Захваткіна, Р.А. Шмідта, а також О.Г. Кнорре.

Ключові слова
ембріологія, індивідуальний розвиток, вчені-натуралісти, персоналії, зародок, онтогенез, філогенез
Список використаних джерел та літератури
  1. Белоусов Л. В. Введение в общую эмбриологию. Москва, 2008. 390 с.
  2. Бляхер Л. Я. Очерк истории морфологии животных. Москва, 1962. 263 с.
  3. Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б., Геращенко С. Б., Акімченков М. О., Толоконнікова Н. М. Видатні гістологи. Біографічний довідник. Коломия, 2001. 144 с. 
  4. Талпош В. С. Зоологія : Cловник-довідник. Поняття, терміни. Тернопіль, 2000. 240 с.
References
  1. Belousov, L. V. (2008). Vvedenievobshchuyuembriologiyu [Introduction to general embryology]. Moscow. 390. [in Russian]
  2. Blyakher, L. Ya. (1962). Ocherk istorii morfologii zhivotnykh [Essay on the history of animal morphology]. Moscow, 263. [in Russian]
  3. Dieltsova, O. I., Chaikovskyi, Yu. B., Herashchenko, S. B., Akimchenkov, M. O. and Tolokonnikova, N. M. (2001). Vydatni histolohy. Biohrafichnyy dovidnyk [Outstanding histologists. Biographical guide]. Kolomyya, 144. [in Ukrainian].
  4. Talposh, V. S. (2000). Zoolohiia: Slovnyk-dovidnyk. Poniattia, terminy. [Zoology: Dictionary-Directory. Concepts, terms]. Ternopil, 240. [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018