ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 11

 
11 Ґрунтові дослідження Дністровської низовини: перші наукові здобутки професора Н.Б. Вернандер (1901–1986) повна стаття
https://doi.org/
Коблош В.В.
Сторінки: 180-191
Короткий огляд

На основі історико-наукового аналізу висвітлено результати роботи наукової експедиції щодо топографічного і ґрунтово-геологічного обстеження району нижнього Дністра з метою визначення придатних для зрошення ділянок. Узагальнюючий матеріал представила професор Н.Б. Вернандер, що стало одним з перших її ґрунтознавчих напрацювань для потреб сільськогосподарської галузі. Вирішення завдань сільськогосподарського використання південних земель полягало в проблемних питаннях їх зрошення, яке різнилося впливом на окремі типи ґрунтів. Н.Б. Вернандер обґрунтувала низку суперечностей, що стосувалися солонцюватих ґрунтів і залежали від глибини й характеру ґрунтових вод, водопроникності породи, складу поливних вод. Вона запропонувала систему агротехнічних заходів для кожної з трьох охарактеризованих терас Дністра.

Ключові слова
сільське господарство, ґрунтові обстеження, родючість ґрунту, малопридатні ділянки, зрошення, тераси, солонцюватість, меліоративні заходи
Список використаних джерел та літератури
 1. Бірко П.В. Фізико-хімічні показники осолодіння солонцюватих ґрунтів півдня УСРР. Труди НДІ агроґрунтознавства та хімізації сіл. госп-ва. Т. 2 / НКЗС УСРР. Київ ; Харків : Держ. вид-во колг. і радг. літ-ри УСРР, 1936. С. 114–141.
 2. Вергунов В. А. Агрогрунтознавство в Україні (1930–1941) : зб. док. і матеріалів / НААН, ННСГБ ; уклад. та наук. ред. В. А. Вергунов. Київ : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. Ч. 2 : 1936–1941 рр. 368 с.
 3. Вернандер Н. Б. Грунти Дністровського низу і сільськогосподарське використання їх. Труди НДІ агроґрунтознавства та хімізації сіл. госп-ва. Т. 1 / НКЗС УСРР. Київ ; Харків : Держ. вид-во колг. і радг. літ-ри УСРР, 1936. С. 205–233.
 4. Гедройц К.К. Химический анализ почв. Руководство по ведению лабораторных и почвенных исследований. Петроград : «Новая деревня», 1923. 253 с.
 5. Історія кафедри ґрунтознавства. 200 років традицій вищої освіти. URL : http://knau.kharkov.ua/istoria-kaf-gruntoznavstva.html (дата звернення : 25.05.2028).
 6. Костриця М. Ю. Вернандер Наталія Борисівна. Енциклопедія сучасної України. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33606  (дата звернення : 25.05.2028).
 7. Особова справа Вернандер Наталії Борисівни // Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України. Ф. 27. Оп. 17л. Спр. 679. 6 арк.
 8. Щебетюк Н. Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20-х – у 30-і рр. ХХ ст. : монографія / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. В. А. Вергунов. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»», 2017. 380 с.
References
 1. Bіrko, P. V. (1936) Fіziko-hіmіchnі pokazniki osolodіnnya soloncyuvatih ґruntіv pіvdnya USRR [Physico-chemical indices of solodization soils of the south of the Ukrainian SSR]. Trudy NDI ahrogruntoznavstva ta khimizatsii sil. hosp-va [Proceedings of the Research Institute of Agrarian Sciences and Chemistry of Villages. households-va.]. 2 / NKZS USRR. Kyiv ; Kharkiv : Derzh. vyd-vo kolh. i radh. lit-ry USRR, 114–141. [in Ukrainian].
 2. Verhunov, V. A. (2013). Ahrohruntoznavstvo v Ukraini (1930–1941) : zb. dok. i materialiv [Agrore study in Ukraine (1930–1941)] / NAAN, NNSHB ; uklad. ta nauk. red. V. A. Verhunov. Kyiv : FOP Korzun D. Yu. Ch. 2 : 1936–1941 rr. 368. [in Ukrainian].
 3.  Vernander, N. B. (1936). Hrunty Dnistrovs'koho nyzu i sil's'kohospodars'ke vykorystannia ikh [Soils of the Dniester bottom and agricultural use of them]. Trudy NDI ahrogruntoznavstva ta khimizatsii sil. hosp-va [Proceedings of the Research Institute of Agrarian Sciences and Chemistry of Villages. households-va.]. 1 / NKZS USRR. Kyiv ; Kharkiv : Derzh. vyd-vo kolh. i radh. lit-ry USRR, 205–233. [in Ukrainian].
 4. Hedroits, K. K. (1923) Khymycheskyi analyz pochv. Rukovodstvo po vedenyiu laboratornыkh y pochvennыkh yssledovanyi [Chemical analysis of soils. Manual for Laboratory and Soil Research]. Petrohrad : «Novaia derevnia». 253. [in Ukrainian].
 5. Istoriia kafedry gruntoznavstva. 200 rokiv tradytsii vyshchoi osvity [History of the Department of Soil Science. 200 years of higher education traditions]. URL : http://knau.kharkov.ua/istoria-kaf-gruntoznavstva.html (date of treatment : 25.05.2028). [in Ukrainian].
 6.  Kostrytsia, M. Yu. Vernander Nataliia Borysivna [Vernander Natalia Borisovna]. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of modern Ukraine]. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33606 (date of treatment : 25.05.2028). [in Ukrainian].
 7.  Osobova sprava Vernander Natalii Borysivny [Personal case of Natalia Vernander] Tsentralnyj derzhavnyj arkhiv vyschykh orhaniv vlady ta upravlinnia (TsDAVO) Ukrainy, f. 27, op. 17l, spr. 679, 6 ark. [in Ukrainian].
 8.  Shchebetiuk, N. B. (2017). Rozvytok ahrarnoi nauky Ukrainy naprykintsi 20-kh –u 30-i rr. ХХst. : monohrafiia [The development of the agrarian science of Ukraine in the late 20’s –in the 30’s of the twentieth century : monograph] / NAAN ; NNSHB ; In-t istorii ahrar. nauky, osvity ta tekhniky ; auk. red. V. A. Verhunov. Kam’ianets-Podilskyi : TOV Drukarnia «Ruta», 380. [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018