ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 12

 
12 Наукові відкриття вчених Національної академії наук України в 60–80-х рр. ХХ сторіччя повна стаття
https://doi.org/
Косско Т.Г.
Сторінки: 192-206
Короткий огляд

Метою статті є висвітлення історії здобутків науковців Національної академії наук України, найвизначнішими з яких є наукові відкриття. Відкриття вносять докорінні зміни в рівень пізнання і тому мають світове значення. Актуальність цього дослідження зростає в рік 100-літнього ювілею створення Національної академії наук України. Методом історичного аналізу були проаналізовані відкриття науковців академії періоду 60–80-х рр. ХХ ст. Відкриття українських вчених були тісно пов’язані із напрямками наукових досліджень у області фізики, матеріалознавства, хімії, біології. Зареєстровані відкриття створено як окремими вченими, так і в результаті дослідницької роботи декількох науковців, імена яких не повинні бути забутими. Велика кількість наукових відкриттів є свідченням ефективної роботи науковців академії. В теперішній час ефективність державної науково-технологічної та інноваційної політики залежить від виявлення пріоритетів науковотехнологічного та інноваційного розвитку країни, реалізації наукових здобутків, використання результатів наукових відкриттів.

Ключові слова
наукові відкриття, науковці, академія наук, напрямки наукових досліджень, явище, властивість, закономірність, винахід
Список використаних джерел та літератури
 1. Храмов Ю. А. Физики. Биографический справочник. Москва : Наука, 1983. 321 с.
 2. Храмов Ю. О. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів. Київ : Фенікс, 2012. 813 с.
 3. Шендеровський В. А. Нехай не гасне світ науки. Київ : Рада, 2003. Т. 1. 416 с.
 4. Вісин О. О. Відкриття вчених, народжених українською землею. Модернізація науково-технологічної політики України : матеріали Двадцять першої Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, Київ, 15 квіт. 2016 р.Київ, 2016. С. 46–49.
 5. Научные открытия ученых Украины / Андрощук Г. А., Бошицкий Ю. Л., Булат Э. А., Потоцкий В. В., Иванов В. А. Киев : Новая идеология, 2004. 111 с.
 6. Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. Утверждено Постановлением Совета Министров СССР № 435 от 24 апреля 1959 г. Москва : ЦНИИПИ, 1959. 134 с.
 7. Храмов Ю. А. История формирования и развития физических школ на Украине. Киев : Феникс, 1991. 216 с.
 8. Открытия в СССР 1957–1967 : сборник кратких описаний открытий, внесенных в Государственный реестр СССР. Москва : ЦНИИПИ, 1968. 100 с.
 9. Азаров А. М. Открытия учёных СССР. Справочник. Киев : Наукова думка, 1988. 320 с.
 10. Открытия в СССР 1979. Сборник кратких описаний открытий, внесенных в Государственный реестр открытий СССР. Москва :  ЦНИИПИ, 1980. 36 с.
 11. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. № 40–44. Ст. 356. URL : http://zakon4.rada.gov.ua  (дата звернення : 25.04.2018).
 12. Булат Є. О. Наукове відкриття, як об’єкт цивільних правовідносин : автореф. дис.…канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2010. 16 с. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua  (дата звернення : 25.04.2018).
References
 1. Khramov, Yu. A. (1983). Fiziki. Biograficheskiyspravochnik [Physicists. Biographical reference]. Moskva : Nauka, 321. [in Russian].
 2. Khramov, Yu. O. (2012). Fizyka. Istoriya fundamentalnykh ideі, teoriі ta vidkryttiv. [Physics. The history of fundamental ideas, theories and discoveries]. Kyiv : Feniks, 813. [in Ukrainian].
 3. Shenderovskіy, V. (2003). Nekhay ne hasne svit nauky [Let not quenched world of science]. Kyiv : Rada, 1, 416. [in Ukrainian].
 4. Visyn, O. O. (2016). Vidkryttyavchenykh, narodzhenykhukrayinskoiuzemleiu [The discovery of scientists born of Ukrainian soil]. Materialy Dvadtsiat pershoi Vseukrainskoi naukovoi konferentsii molodykh istorykiv nauky, tekhniky i osvity ta spetsialistiv, Kyiv, 15 kvit. 2016 r. [Materials of the Twenty First All-Ukrainian Scientific Conference of Young Historians of Science, Technology and Education and Professionals, Kyiv, April 15. 2016]. Kyiv, 245. 46–49 [in Ukrainian].
 5. Androshchuk, G. A., Boshitskiy, Yu. L., Bulat, E. A., Pototskiy, V. V. and Ivanov, V. A. (2004). Nauchnyye otkrytiya uchenykh Ukrainy [Scientific discoveries of Ukrainian scientists]. Kyev : Novaia ideologiia, 111. [in Russian].
 6. (1959). Polozheniyeobotkrytiyakh, izobreteniyakhiratsionalizatorskikhpredlozheniyakh. [Regulations on discoveries, inventions and rationalization proposals]. Utverzhdeno Postanovleniem Soveta Ministrov SSSR № 435 ot 24 aprelja 1959 g. [Approved by Resolution of the Council of Ministers of the USSR No. 435 of April 24, 1959]. Moskva : TsNIIPI, 134. [in Russian].
 7. Khramov, Yu. A. (1991). Istoriya formirovaniya i razvitiya fizicheskikh shkol na Ukraine [The history of the formation and development of physical schools in Ukraine]. Kiev : Feniks, 216. [in Russian].
 8. (1968). OtkrytiyavSSSR 1957–1967 : sbornik kratkikh opisaniy otkrytiy, vnesennykh v Gosudarstvennyy reyestr SSSR. [Discoveries in the USSR 1957–1967. A collection of short descriptions of discoveries made in the State Register of the USSR]. Moskva : TsNIIPI, 100. [in Russian].
 9. Azarov, A. M. (1988). Otkrytiya uchenykh SSSR. Spravochnik. [Discovery of scientists of the USSR. Reference]. Kiev : Naukova dumka, 320. [in Russian].
 10. (1980). OtkrytiyavSSSR 1979. Sbornikkratkikhopisaniyotkrytiy, vnesennykhvGosudarstvennyyreyestrotkrytiySSSR [Discoveries in the USSR 1979. Collection of short descriptions of discoveries made in the State Register of Discoveries of the USSR]. Moskva: TsNIIPI, 1980. 36. [in Russian].
 11. (2003). TsyvilnyykodeksUkrayiny [The Civil Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) [Information from the Supreme Council of Ukraine]. 40–44. 356. URL : http:// zakon4.rada.gov.ua. (date of treatment : 25/04/2018). [in Ukrainian].
 12. Bulat, Ye. O. (2010). Naukovevidkryttya, yakobiekttsyvilnykhpravovidnosyn[Scientific discovery as an object of civil legal relations] : avtoref. dys. kand. yuryd. Nauk : 12.00.03 / In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy [Institute of State and Law. V. Koretsky of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 16. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua  (date of treatment : 25/04/2018). [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018