ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 13

 
13 Формування науково-освітнього світогляду вітчизняного педагога, вченого-аграрія, зачинателя літакобудування, князя О.С. Кудашева (1872–1917 рр.) повна стаття
https://doi.org/
Мілостян Ю.Г.
Сторінки: 207-229
Короткий огляд

У даній праці при застосуванні бібліографічного, статистичного методів, а також методів персоналізації, джерелознавчого й архівознавчого аналізу відтворено становлення науково-освітнього світогляду піонера вітчизняного літакобудування, державного та громадського діяча, педагога, дослідника в галузі агрономії князя Олександра Сергійовича Кудашева (1872–1917). У процесі дослідження використано матеріали Державного архіву Одеської області, Державного архіву м. Києва та Центрального державного історичного архіву Санкт-Петербургу. У роботі розкрито генеалогію древнього дворянського роду Кудашевих, представники якого склали світову плеяду видатних діячів військового мистецтва, дипломатії, державного будівництва, культури та науки. Охарактеризовано найближче сімейне оточення Олександра Сергійовича, завдяки якому перші роки його життя пройшли в православній, благочестивій, високоморальній, висококультурній, високодуховній, творчій атмосфері. Автором відтворено процес навчання у Другій Київській чоловічій гімназії (1886 р.), Першій Санкт-Петербурзькій гімназії (1886–1890 рр.), Санкт-Петербурзькому інституті інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І (1890–1895 рр.). Розкрито становлення його особистості, формування наукових інтересів, влаштування особистого сімейного життя, вибору подальшого професійного шляху

Ключові слова
Олександр Сергійович Кудашев, науково-освітній світогляд, родовід, навчання, освіта, Друга Київська чоловіча гімназія, Перша Санкт-Петербурзька гімназія, Санкт-Петербурзький інститут інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І
Список використаних джерел та літератури
 1. Аттестат зрелости № 417 ученика Первой Санкт-Петербургской гимназии А.С. Кудашева (1890 г.) // Центральний державний історичний архів Санкт-Петербургу (далі – ЦДІАСПб). Ф. 114. Оп. 1. Спр. 7183. Арк. 2.
 2. Вергунов В. Украинские аграрные студии пионера отечественного воздухоплавания – князя А. С. Кудашева. Вечірня Полтава. 2017. 25 жовт. [№ 43 (1287)]. С. 20–21.
 3. Вергунов В. Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О. С. Кудашева у 1903– 1908 роках. Дослідження з історії техніки : зб. наук. праць. 2016. Вип. 23. С. 42–52.
 4. Вергунов В. А. Князь О. С. Кудашев (1872–1917) – педагог, ученийаграрій та піонер літакобудування в Україні : наук. доп. / НААН, ННСГБ. Київ, 2017. 22 с.
 5. Вергунов В. А. Невідомі сторінки державної служби та аграрне експериментаторство князя О. С. Кудашева у київський період життя та творчості (До 145-річчя від дня народження). Питання історії науки і техніки. 2017. № 1 (41). С. 47–66.
 6. Волков С. В. Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь / изд-ние Ун-та Дмитрия Пожарского, 2016. 1940 с.
 7. До 145-річчя від дня народження і 100-річчя від дня смерті Олександра Кудашева. URL : http://kpi.ua/2017-11-07 (дата звернення : 11.06.2018).
 8. Екстраординарний професор Кудашев Олександр Сергійович (1872–1917) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1900−1908 рр. / НААН, ННСГБ ; уклад. і наук. ред. В. А. Вергунов. Київ 2017. 210 с. (Сер. «Відомі вчені– природознавці та освітяни» ; кн. 9).
 9. Згуровский М. Першовідкривач повітроплавання в Росії. Дзеркало тижня. 2010. № 19 (799), 22 трав. С. 11.
 10. Згуровский М. З. Александр Кудашев : первопроходец. Киевские политехники-пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения. 2-е изд., перераб. и доп. Київ : НТУУ «КПИ» ИПК «Политехника», 2011. С. 41–52. 
 11. Згуровський М. З. Олександр Кудашев : першопроходець. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування. Київ : КТУУ «КПІ» ; Вид-во «Політехніка», 2016. С. 21–34.
 12. Калмыкова Д. И. Текстологические характеристики «новых» переводов романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и лингвистические основания их датировки. 50 лет научной школы Г. А. Золотовой : текст в зеркале интерпретаций : сб. ст. / отв. ред. А. В. Уржа. Москва : МАКС Пресс, 2017. С. 187–200.
 13. Карамаш С. Ю., Татарчук В. В. Зачинатель вітчизняного літакобудування О. С. Кудашев та Київський політехнічний інститут (з неопублікованих архівних джерел). Дослідження з історії техніки. 2005. Вип. 6. С. 147–155.
 14. Карамаш С., Татарчук В. Київський період життя князя О. С. Кудашева – зачинателя вітчизняного літакобудування. Дослідження з історії техніки. 2006. Вип. 12. С. 231–236.
 15. Карамаш С., Татарчук В. Піонер-літакобудівник князь Олександр Кудашев. Київ : КММ, 2010. 72 с.
 16. Кондуит ученика Первой Санкт-Петербургской гимназии А.С. Кудашева (1890 г.) // ЦДІАСПб. Ф. 114. Оп. 1. Спр. 7183. Арк. 1–4.
 17. Кудашев Александр Сергеевич. URL : http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskayaimperiya/kudashev-aleksandr-sergeevich/  (дата звернення : 11.06.2018).
 18. Метрическая книга Покровского храма с. Малая Выска на 1872 г. // Державний архів Одеської області. Ф. 37. Оп. 2. Спр. 78. Арк. 1070 зв.
 19. Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний (1868–1917). В 2 кн. Кн. 1 / изд-ние А. К. Наумовой и О. А. Кусевицкой, Нью-Йорк, 1954. 55 с.
 20. Письмо директора института Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения императора Александра I [М.Н. Герсеванова] № 2321 от 7 декабря 1893 г. в Санкт-Петербургское городское присутствие по военной повинности о студенте князе А.С. Кудашеве // ЦДІАСПб. Ф. 381. Оп. 1. Спр. 575. Арк. 340.
 21. Письмо С. С. Кудашева от 31 августа 1886 р. директору Первой СанктПетербургской гимназии с прошением об учебе своего сына Александра в этом заведении // ЦДІАСПб. Ф. 114. Оп. 1. Спр. 7183. Арк. 1.
 22. Письмо С.С. Кудашева от 5 июля 1890 г. к директору СанктПетербургского института инженеров путей сообщения императора Александра I М.Н. Герсеванову о поступлении его сына А.С. Кудашева в вуз // ЦДІАСПб. Ф. 381. Оп. 1. Спр. 575. Арк. 336.
 23. Похвальный лист ученика 4-го класса Киевской второй мужской гимназии А.С. Кудашева (1886 г.) // ДАК. Ф. 81. Оп. 51. Спр. 1080. Арк. 239.
 24. Прошение князя А. С. Кудашева от 1 июля 1890 г. о зачислении его в студенты Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения императора Александра I // ЦДІАСПб. Ф. 381. Оп. 1. Спр. 575. Арк. 335.
 25. Расписание уроков Киевской 2-й гимназии на 1886 учебный год // Державний архів м. Києва (далі – ДАК). Ф. 81. Оп. 54. Спр. 14. Арк. 213.
 26. Решение Педагогического совета Первой Санкт-Петербургской гимназии о награждении выпусника А. С. Кудашева золотой медалью [1890 г.] // ЦДІАСПб. Ф. 114. Оп. 1. Спр. 7183. Арк. 6.
 27.  Род Александра Сергеевича Кудашева. URL : http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C: 310286 (дата звернення : 11.06.2018).
 28. Сведения о числе учеников Киевской 2-й гимназии по состоянию на 1 сентября 1885 г. // ДАК. Ф. 81. Оп. 54. Спр. 14. Арк. 214.
 29. Свидетельство № 956 от 29 июля 1886 года, выданное А.С. Кудашеву об окончании Киевской второй мужской гимназии //  ЦДІАСПб. Ф. 114. Оп. 1. Спр. 7183. Арк. 5.
 30. Список лиц, участвующих в преподавании в Киевской 2-й гимназии на 1885/6 учебный год // ДАК. Ф. 81. Оп. 54. Спр. 14. Арк. 201–209.
 31. Список учебных заведений Киевской губернии всех ведомств и всех категорий за 1886 г. // ДАК. Ф. 81. Оп. 48. Спр. 15. Арк. 5зв.
 32. Споруди О. В. Беретті в м. Києві: Перша та Друга київські гімназії URL : http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1005 (дата звернення : 11.06.2018).
 33. Татарчук В. В. Кудашев Олександр Сергійович. Енциклопедія Сучасної України / НАНУ, НТШ, Ін-т енцикл. дослідж. Київ : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. Т. 15 (Кот-Куз). С. 626.
 34. Формулярный список о службе штатного преподавателя и и.о. экстраординарного профессора кафедры строительного искусства Киевского политехнического института императора Александра II, титулярного советника, инженера путей сообщения князя Александра Сергеевича Кудашева // ДАК. Ф. 18. Оп. 2. Спр. 144. Арк. 57.
 35. Якуніна О. Як новатори з Малої Виски прославляють Кіровоградщину. URL : http://persha.kr.ua/article/105082-yak-novatory-z-maloyi-vyskyproslavlyayut-kirovogradshhynu/ (дата звернення : 11.06.2018)
References
 1. (1890). Attestat zrelosty № 417 uchenyka Pervoi Sankt-Peterburhskoi hymnazyy A. S. Kudasheva [The matriculation certificate No. 417 of the pupil of the First St. Petersburg Gymnasium A. S. Kudasheva] // Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Sankt-Peterburhu (dali – TsDIASPb) [Central state archival archives of St. Petersburg (nextly – CSAASPb)], f. 114, op. 1, spr. 7183, ark. 2. [in Russian].
 2. Vergunov, V. (2017). Ukrainskie agrarnye studii pionera otechestvennogo vozdukhoplavaniia  – kniazia A.S. Kudasheva [Ukrainian agrarian studios of the pioneer of domestic aeronautics – Prince A. S. Kudashev] Vechrnia Poltava [Evening Poltava]. 25 zhovt. [43 (1287)]. 20–21. [in Russian].
 3. Verhunov, V. (2016). Ukrainski ahrokhimichno-hruntoznavchi ta zemlerobski upodobannia inzhenera shliakhiv spoluchennia kniazia O. S. Kudashevau 1903–1908 rokakh. Doslidzhennia z istorii tekhniky [Ukrainian agrochemical and soil science and agricultural preferences of the engineer of the ways of the coupling of Prince O. S. Kudashev in 1903–1908 years]. 23. 42–52. [in Ukrainian].
 4. Verhunov, V. A. (2017). Kniaz O. S. Kudashev (1872–1917) – pedahoh, uchenyi-ahrarii ta pioner litakobuduvannia v Ukraini : nauk. dop. Kyiv, 22 [Prince O. S. Kudashev (1872–1917) – a pedagogue, an agrarian scientist and a pioneer of aircraft construction in Ukraine : Sciences. add. Kyiv, 22]. [in Ukrainian].
 5. Verhunov, V. A. (2017). Nevidomi storinky derzhavnoi sluzhby ta ahrarne eksperymentatorstvo kniazia O. S. Kudasheva u kyivskyi period zhyttia ta tvorchosti (Do 145-richchia vid dnia narodzhennia) [Unknown pages of the civil service and agrarian experimentation of Prince O. S. Kudashev during the Kiev period of life and work (To the 145th anniversary of his birth)]. Pytannia istorii nauky i tekhniky [Questions of the history of science and technology]. 1 (41). 47–66. [in Ukrainian].
 6. Volkov, S. V. (2016). Vysshee chinovnichestvo Rossiiskoi imperii. Kratkii slovar / izd-nie Un-ta Dmitriia Pozharskogo [The highest officialdom of the Russian Empire. A brief dictionary / published by Un. Dmitry Pozharsky]. 1940. [in Russian]. 
 7. Do 145-richchia vid dnia narodzhennia i 100-richchia vid dnia smerti Oleksandra Kudasheva [To the 145th anniversary of the birthday and 100th anniversary of the death of Alexander Kudashev]. URL : http://kpi.ua/2017-11-07  (application date : 11/06/2018). [in Ukrainian].
 8. Vergunov, V. A. compl. and ed. (2017). Ekstraordynarnyi profesor Kudashev Oleksandr Serhiiovych (1872–1917) : biobibliohr. pokazhch. nauk. pr. za 1900−1908 rr. / NAAN, NNSGB [Extraordinary Professor Kudashev Alexander Sergeevich (1872–1917) : bibliographical index of scientific works for the years 1900–1908 / NAAS, NSAL]. Kyiv. 210. (Ser. «Vidomi vcheni–pryrodoznavtsi ta osvitiany» ; kn. 9). (Ser. «Famous Natural Scientists and Educators», book 9). [in Ukrainian].
 9. Zghurovsky, M. (2010). Pershovidkryvach povitroplavannia v Rosii [The pioneer of aeronautics in Russia] Dzerkalo tyzhnia. [Mirror of the week]. 19 (799), May 22. 11. [in Ukrainian].
 10.  Zgurovskii, M. Z. (2011). Aleksandr Kudashev pervoprokhodets [Alexander Kudashev : the pioneer]. Kievskie politekhniki-pionery aviatsii kosmonavtiki raketostroeniia. 2-e izd pererab. i dop. [Kiev polytechnics are pioneers of aviation, cosmonautics, rocket engineering. 2 edition revised and supplemented. Kiev : National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute» IPC «Polytechnic», 41–52. [in Russian].
 11. Zghurovskyi, M. Z. (2016). Oleksandr Kudashev : pershoprokhodets [Alexander Kudashev : the pioneer]. Kyivski politekhniky bilia vytokiv svitovoi aviatsii, kosmonavtyky ta raketobuduvannia [Kyiv Polytechnics at the origins of world aviation, astronautics and rocketry]. Kyiv : National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute» View «Polytechnic», 21–34. [in Ukrainian].
 12.  Kalmykova, D. I. and Urzha, A. V. edts. (2017). Tekstologicheskie kharakteristiki «novykh» perevodov romana Marka Tvena «Prikliucheniia Toma Soiera» i lingvisticheskie osnovaniia ikh datirovki . [Textual characteristics of «new» translations of Mark Twain’s novel «The Adventures of Tom Sawyer» and the linguistic foundations of their dating]. 50 let nauchnoi shkoly G. A. Zolotovoi tekst v zerkale interpretatsii : sb. st [50 years of the scientific school of G. A. Zolotova : text in the mirror of interpretations : digest of articles]. Moscow : MAX Press, 187–200. [in Russian].
 13. Karamash, S. Yu. and Tatarchuk, V. V. (2005). Zachynatel vitchyznianoho litakobuduvannia O. S. Kudashev ta Kyivskyi politekhnichnyi instytut (z neopublikovanykh arkhivnykh dzherel) [The initiator of the national aircraft construction O. S. Kudashev and the Kiev Polytechnic Institute (from unpublished archival sources)]. Doslidzhennia z istorii tekhniky [Research on the history of technology]. 6. 147–155. [in Ukrainian].
 14. Karamash, S. and Tatarchuk, V. (2006). Kyivskyi period zhyttia kniazia O. S. Kudasheva – zachynatelia vitchyznianoho litakobuduvannia [Kiivsky period of the prince O. S. Kudashev – the pioneer of the vichtznyannogo litokaduvannya]. Doslidzhennia z istorii tekhniky [Research on the history of technology]. 12. 231–236. [in Ukrainian].
 15.  Karamash, S. and Tatarchuk, V. (2010). Pioner-litakobudivnyk kniaz Oleksandr Kudashev [Pioneer-aircraft builder Prince Alexander Kudashev]. Kyiv : KMM. 72. [in Ukrainian].
 16. (1890). Konduit uchenika Pervoi Sankt-Peterburgskoi gimnazii A. S. Kudasheva [Conduit pupil of the First St. Petersburg Gymnasium A. S. Kudasheva] // TsDIASPb [CSAASPB], f. 114, op. 1, spr. 7183, ark. 1–4. [in Russian].
 17. Kudashev Aleksandr Sergeevich. URL : http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/kudashev-aleksandr-sergeevich/  (application date : 11/06/2018) [in Russian].
 18. (1872). Metrychna knyha Pokrovskoho khramu s. Mala Vyska. [Metric book of Pokrovsky church vil. Small Viska] // Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odessa Oblast], f. 37, op. 2, spr. 78, ark. 1070 zv. [in Russian].
 19. Naumova, A. K. and Koussevitzky O. A. (1954). Naumov, A. N. Iz utselevshikh vospominanii 1868–1917. V 2 kn. Kn. 1. [From surviving memories (1868–1917). In 2 books. Book. 1]. New York, 55. [in Russian].
 20. (1893). Pismo direktora instituta Sankt-Peterburgskogo instituta inzhenerov putei soobshcheniia imperatora Aleksandra I [M. N. Gersevanova] 2321 ot 7 dekabria 1893 g. v Sankt-Peterburgskoe gorodskoe prisutstvie po voennoi povinnosti o studente kniaze A. S. Kudasheve [Letter from the director of the Institute of the St. Petersburg Institute of Railway Engineers Emperor Alexander I [М. N. Gersevanov] No. 2321 of December 7, 1893, in the St. Petersburg city presence for military service on the student prince A. S. Kudashev] // TsDIASPb [CSAASPb], f. 381, op. 1, spr. 575, ark. 340. [in Russian].
 21. (1886). Pismo S. S. Kudasheva ot 31 avgusta 1886 r. direktoru Pervoi Sankt-Peterburgskoi gimnazii s prosheniem ob uchebe svoego syna Aleksandra v etom zavedenii [Letter from S. S. Kudashev dated August 31, 1886 to the director of the First St. Petersburg Gymnasium with a request for the education of his son Alexander in this institution] // TsDIASPb [CSAASPb], f. 114, op. 1, spr. 7183, ark. 1 [in Russian].
 22. (1890). Pismo S. S. Kudasheva ot 5 iiulia 1890 g. k direktoru Sankt-Peterburgskogo instituta inzhenerov putei soobshcheniia imperatora Aleksandra I M. N. Gersevanovu o postuplenii ego syna A. S. Kudasheva v vuz [Letter from S. S. Kudasheva from July 5, 1890 to the director of the St. Petersburg Institute of Engineers of Communications of Emperor Alexander I M. N. Gersevanov on the arrival of his son A. S. Kudasheva in high school] // TsDIASPb [CSAASPb], f. 381, op. 1, spr. 575, ark. 336.
 23. (1886). Pokhvalnyi list uchenika 4-go klassa Kievskoi vtoroi muzhskoi gimnazii A. S. Kudasheva [The laudatory leaf of the pupil of the 4th class of the Kiev Second Gymnasium of the A. S. Kudashev] // DAK, f. 81, op. 51, spr. 1080, ark. 239. [in Russian].
 24. (1890).ProsheniekniaziaA. S. Kudashevaot 1 iiulia 1890 g. ozachisleniiegovstudentySankt-PeterburgskogoinstitutainzhenerovputeisoobshcheniiaimperatoraAleksandraI [The request of Prince A. S. Kudasheva of July 1, 1890 on enrolling him in the students of the St. Petersburg Institute of Railway Engineers Emperor Alexander I] // TsDIASPb [CSAASPb], f. 381, op. 1, spr. 575, ark. 335. [in Russian].
 25. (1886). Raspisanie urokov Kievskoi 2-i gimnazii na 1886 uchebnyi god [Schedule of the lessons of the Kiev 2nd Gymnasium for the 1886 school year] // Derzhavnii arkhiv m. Kieva (dali DAK) [State archives of Kyiv (nextly – SAK)], f. 81, op. 54, spr. 14, ark. 213 [in Russian].
 26. (1890). Reshenie Pedagogicheskogo soveta Pervoi Sankt-Peterburgskoi gimnazii o nagrazhdenii vypusnika A. S. Kudasheva zolotoi medaliu [1890 g.] [Decision of the Pedagogical Council of the First St. Petersburg Gymnasium on the award of graduate A. S. Kudashev Gold Medal [1890]] // TsDІASPb [CSAASPb], f. 114, op. 1, spr. 7183, ark. 6 [in Russian].
 27. Rod Aleksandra Sergeevicha Kudasheva [The genus of Alexander Sergeevich Kudashev] URL : http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:310286 (application date : 11/06/2018). [in Russian].
 28. (1885). Svedeniia o chisle uchenikov Kievskoi 2-i gimnazii po sostoianiiu na 1 sentiabria 1885 g. [Information on the number of pupils of the Kiev Second Gymnasium as of September 1, 1885] // DAK [SAK], f. 81, op. 54, spr. 14, ark. 214. [in Russian].
 29. (1886). Svidetelstvo 956 ot 29 iiulia 1886 goda vydannoe A. S. Kudashevu ob okonchanii Kievskoi vtoroi muzhskoi gimnazii [Certificate No. 956 of July 29, 1886, issued by A. S. Kudashev about the end of the Kiev second gymnasium] // TsDІASPb [CSAASPB],f. 114, op. 1, spr. 7183, ark. 5 [in Russian].
 30. (1886). Spisok lits uchastvuiushchikh v prepodavanii v Kievskoi 2-i gimnazii na 1885/6 uchebnyi god [List of persons participating in the teaching in the Kiev 2 nd gymnasium for the 1885/6 academic year] // DAK [SAK], f. 81, op. 54, spr. 14, ark. 201–209 [in Russian].
 31. (1886). Spisok uchebnykh zavedenii Kievskoi gubernii vsekh vedomstv i vsekh kategorii za 1886 g. [List of educational institutions of the Kiev province of all departments and all categories for 1886] // DAK [SAK], f. 81, op. 48, spr. 15, ark. 5zv. [in Russian].
 32. SporudyO. V. Beretti v m. Kyievi : Persha ta Druha kyivski himnazii [Beretti’s Buildings in Kyiv : First and Second Kyiv Gymnasia] URL : http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1005 (application date : 11/06/2018). [in Ukrainian].
 33. Tatarchuk, V. V. (2014). Kudashev Oleksandr Serhiiovych [Kudashev Alexander Sergeevich]. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of Contemporary Ukraine]. Kyiv : TOV «NVP Polihrafservis», 15 (Kot–Kuz). 626 [in Ukrainian].
 34. Formuliarnyi spisok o sluzhbe shtatnogo prepodavatelia i i. o. ekstraordinarnogo professora kafedry stroitelnogo iskusstva Kievskogo politekhnicheskogo instituta imperatora Aleksandra II, tituliarnogo sovetnika, inzhenera putei soobshcheniia, kniazia Aleksandra Sergeevicha Kudasheva [A list of the services of a full-time teacher and an acting teacher. an extraordinary professor of the Department of Construction Art of the Kiev Polytechnic Institute of Emperor Alexander II, titular adviser, engineer of communications of Prince Alexander Sergeevich Kudashev] // DAK [SAK], f. 18, op. 2, spr. 144, ark. 57. [in Russian].
 35. Iakunina, O. Yak novatory z Maloi Vysky proslavliaiut Kirovohradshchynu [As innovators from Lesser Whiskey, Kirovograd region is glorified] URL : http://persha.kr.ua/article/105082-yak-novatory-z-maloyi-vysky-proslavlyayut-kirovogradshhynu/ (application date : 11/06/2018). [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018