ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 14

 
14 Удосконалення інноваційних технологій органічного землеробства в Інституті сільського господарства Причорномор’я НААН на початку ХХІ ст. повна стаття
https://doi.org/
Орехівський В.Д.
Сторінки: 230-253
Короткий огляд

Встановлено, що негативний вплив чинників інтенсифікації на навколишнє природне середовище розвинув становлення нових підходів до господарювання із застосуванням інноваційних технологій органічного землеробства. Визначено, що інноваційні технології органічного землеробства для посушливих умов Південного Степу України, розроблені в Інституті сільського господарства Причорномор’я НААН на початку ХХІ ст., забезпечують відновлення природного стану навколишнього середовища та отримання екологічно безпечної продукції. Вони ґрунтуються на використанні науково обґрунтованої структури посівних площ і сівозмін, застосуванні раціонального обробітку ґрунту, внесенні науково обґрунтованих органічних добрив, вирощуванні сидеральних культур на зелене добриво, запровадженні екологічно безпечних агротехнічних та біологічних заходів при вирощуванні сільськогосподарських культур

Ключові слова
удосконалення, інноваційні технології, науково обґрунтовані заходи, органічне землеробство, виробництво, сільськогосподарські культури, екологічно чиста продукція
Список використаних джерел та літератури
 1. Бойко П. І. Біологічна та екологічна роль сівозмін у землеробстві. Київ : Знання, 1990. 48 с.
 2. Коваленко Н. П. Екологічно збалансовані сівозміни в системі альтернативного землеробства : історичні аспекти. Агроекологічний журнал. 2012. № 4. С. 95–99.
 3. Коваленко Н. П. Наукові основи становлення та розвитку землеробства в Україні. Вісник аграрної науки. 2017. Спец. вип. (трав.). С. 60–66.
 4. Писаренко В. М., Писаренко П. В., Пономаренко С. В. Органічне землеробство для приватного сектора. Полтава, 2017. 140 с.
 5. Бойко П. І., Коваленко Н. П. Проблеми екологічно врівноважених сівозмін. Вісник аграрної науки. Київ. 2003. № 8. С. 9–13.
 6. Бойко П. І., Бородань В. О., Коваленко Н. П. Екологічно збалансовані сівозміни – основа біологічного землеробства. Вісник аграрної науки. 2005. № 2. С. 9–13.
 7. Бегей С. В., Шувар І. А. Екологічне землеробство : підруч. Львів : «Новий Світ» – 2000, 2007. 432 с.
 8. Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 490 с.
 9. Юркевич Є. О., Коваленко Н. П., Бакума А. В. Агробіологічні основи сівозмін Степу України : монографія. Одеса : Одеське видавництво «ВМВ», 2011. 240 с.
 10. Короткий звіт за 2011 р. про виконання НТП «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» на тему : «Розробити інноваційні технології конкурентоспроможного органічного виробництва продукції рослинництва в Південному Степу України (Одеська область)» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2011. 26 арк.
 11. Короткий звіт за 2012 р. про виконання НТП «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» на тему: «Розробити інноваційні технології конкурентоспроможного органічного виробництва продукції рослинництва в Південному Степу України (Одеська область)» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2012. 34 арк.
 12. Заключний звіт за 2011–2013 рр. про виконання НТП «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» на тему: «Розробити інноваційні технології конкурентоспроможного органічного виробництва продукції рослинництва в Південному Степу України (Одеська область)» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2013. 94 арк.
 13. Короткий звіт за 2014 р. про виконання НТП «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» на тему: «Удосконалення інноваційних технологій органічного виробництва продукції рослинництва в Південному Степу України (Одеська область)» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2014. 38 арк.
 14. Заключний звіт за 2014–2015 рр. про виконання НТП «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» на тему: «Удосконалення інноваційних технологій органічного виробництва продукції рослинництва в Південному Степу України (Одеська область)» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2015. 93 арк.
 15. Короткий звіт за 2011 р. про виконання НТП «Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на основі енергоощадних технологій їх вирощування» на тему: «Розробити наукові основи вологоощадних і енергоощадних технологій вирощування нових сортів зернових культур, спрямованих на адаптацію до умов Причорноморського Степу та стабільне виробництво високоякісного зерна» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2011. 42 арк.
 16. Короткий звіт за 2012 р. про виконання НТП «Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на основі енергоощадних технологій їх вирощування» на тему: «Розробити наукові основи вологоощадних і енергоощадних технологій вирощування нових сортів зернових культур, спрямованих на адаптацію до умов Причорноморського Степу та стабільне виробництво високоякісного зерна» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2012. 37 арк.
 17. Короткий звіт за 2013 р. про виконання НТП «Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на основі енергоощадних технологій їх вирощування» на тему: «Розробити наукові основи вологоощадних і енергоощадних технологій вирощування нових сортів зернових культур, спрямованих на адаптацію до умов Причорноморського Степу та стабільне виробництво високоякісного зерна» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2013. 24 арк.
 18. Короткий звіт за 2014 р. про виконання НТП «Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на основі енергоощадних технологій їх вирощування» на тему: «Розробити наукові основи вологоощадних і енергоощадних технологій вирощування нових сортів зернових культур, спрямованих на адаптацію до умов Причорноморського Степу та стабільне виробництво високоякісного зерна» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2014. 44 арк.
 19. Заключний звіт за 2011–2015 рр. про виконання НТП «Наукові основи раціонального використання, охорони і управління якістю ґрунтів для забезпечення сталої родючості» на тему: «Розробити систему оптимізації мінерального живлення рослин на основі ґрунтово-рослинної діагностики та інформаційно-аналітичну систему управління технологічними процесами вирощування сільськогосподарської продукції високої якості в умовах Південного Степу України» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2015. 136 арк.
 20. Короткий звіт за 2016 р. про виконання НТП «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України» на тему: «Розробити нові способи оптимізації мінерального живлення сільськогосподарських культур для одержання продукції високої якості та відновлення родючості ґрунтів степової зони України» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2016. 33 арк.
 21. Короткий звіт за 2016 р. про виконання НТП «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України» на тему: «Дослідити вплив довготривалого використання добрив на біологічне різноманіття ґрунту Причорноморського Степу» // Науковий архів Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН. 2016. 23 арк.
 22. Захарчук О. В. Сорт як інноваційна основа розвитку рослинництва. Агроінком. 2009. № 5–8. С. 17–22.
 23. Цандур М. О., Друз’як В.Г., Янюк Н. А., Харіпончук Т. І. Зайняті пари як базовий елемент органічного землеробства. Вісник аграрної науки. 2014. № 9. С. 5–9.
 24. Цандур М., Друз’як В. Сила сидерального пару в Степу. TheUkrainianFarmer. 2015. №3. С. 132–134.
 25. Цандур М.О., Сербіна С.А., Друз’як В.Г. Сівозміна з сидеральним паром є оптимальною в ґрунтово-кліматичних умовах Причорноморського Степу. Зерно і хліб. 2015. № 4. С. 32–33.
References
 1. Boiko, P.I. (1990). Biolohichna ta ekolohichna rol sivozmin u zemlerobstvi [A biological and ecological role of crop rotations is in agriculture]. Kyiv : Znannia, 48. [in Ukrainian].
 2. Kovalenko, N. P. (2012). Ekolohichno zbalansovani sivozminy v systemi alternatyvnoho zemlerobstva: istorychni aspekty [Ecologically balanced crop rotations in the system of alternative agriculture : historical aspects]. Ahroekolohichnyy zhurnal. 4, 95–99. [in Ukrainian].
 3. Kovalenko, N. P. (2017). Naukovi osnovy stanovlennia ta rozvytku zemlerobstva v Ukraini [Scientific bases of becoming and development of agriculture are in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky. Spets. vyp., 60–66. [in Ukrainian].
 4. Pysarenko, V. M., Pysarenko, P. V. and Ponomarenko, S. V. (2017). Orhanichnezemlerobstvodlyapryvatnohosektora [Organic agriculture is for a private sector]. Poltava. 140. [in Ukrainian].
 5. Boiko, P. I. and Kovalenko, N. P. (2003). Problemy ekologichno vrivnovazhenyh sivozmin [Problems of the ecologically balanced crop rotations]. Visnyk ahrarnoi nauky. 8, 9–13. [in Ukrainian].
 6. Boiko, P. I., Borodan, V. O., Kovalenko, N. P. (2005). Ekolohichno zbalansovani sivozminy – osnova biolohichnoho zemlerobstva [The Ecologically balanced crop rotations are basis of biological agriculture]. Visnyk ahrarnoi nauky. 2, 9–13. [in Ukrainian].
 7. Behei, S. V., Shuvar, I. A. (2007). Ekolohichne zemlerobstvo [Ecological agriculture]. Lviv : Novyi svit – 2000, 432. [in Ukrainian].
 8. Kovalenko, N. P. (2014). Stanovlennya ta rozvytok naukovo-orhanizatsiynykh osnov zastosuvannya vitchyznyanykh sivozmin u systemakh zemlerobstva (druha polovyna XIX – pochatok XXI st.) : monohrafiya [The becoming and development of scientifically-organizational bases of application of home crop rotations in the systems of agriculture (the second half of ХІХ is beginning of ХХІ of century) : monograph]. Kyiv : TOV «Nilan-LTD», 490. [in Ukrainian].
 9. Yurkevych, Ye. O., Kovalenko, N. P. and Bakuma, A. V. (2011). Ahrobiolohichni osnovy sivozmin Stepu Ukrainy : monohrafiia [Agrobiological bases of crop rotations of Steppe of Ukraine : monograph]. Odesa : Odeske vydavnytstvo «VMV», 240. [in Ukrainian].
 10. (2011). Korotkyi zvit za 2011 r. pro vykonannia NTP «Orhanichne vyrobnytstvo silskohospodarskoi produktsii» na temu : «Rozrobyty innovatsiini tekhnolohii konkurentospromozhnoho orhanichnoho vyrobnytstva produktsii roslynnytstva v Pivdennomu Stepu Ukrainy (Odeska oblast)». [Short report for 2011 about implementation of STP «Organic production of agricultural goods» on a theme : «Work out innovative technologies of competitive organic production of goods of plant-grower in South Steppe of Ukraine (Odesa area)»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 26 ark. [in Ukrainian].
 11. (2012). Korotkyi zvit za 2012 r. pro vykonannia NTP «Orhanichne vyrobnytstvo silskohospodarskoi produktsii» na temu : «Rozrobyty innovatsiini tekhnolohii konkurentospromozhnoho orhanichnoho vyrobnytstva produktsii roslynnytstva v Pivdennomu Stepu Ukrainy (Odeska oblast)». [Short report for 2012 about implementation of STP «Organic production of agricultural goods» on a theme : «Work out innovative technologies of competitive organic production of goods of plant-grower in South Steppe of Ukraine (Odesa area)»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 34 ark. [in Ukrainian].
 12. (2013). Zakliuchnyi zvit za 2011–2013 rr. pro vykonannia NTP «Orhanichne vyrobnytstvo silskohospodarskoi produktsii» na temu : «Rozrobyty innovatsiini tekhnolohii konkurentospromozhnoho orhanichnoho vyrobnytstva produktsii roslynnytstva v Pivdennomu Stepu Ukrainy (Odeska oblast)». [Post-mortem report for 2011–2013 about implementation of STP «Organic production of agricultural goods» on a theme : «Work out innovative technologies of competitive organic production of goods of plant-grower in South Steppe of Ukraine (Odesa area)»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 94 ark. [in Ukrainian].
 13. (2014). Korotkyi zvit za 2014 r. pro vykonannia NTP «Orhanichne vyrobnytstvo silskohospodarskoi produktsii» na temu : «Udoskonalennia innovatsiinykh tekhnolohii orhanichnoho vyrobnytstva produktsii roslynnytstva v Pivdennomu Stepu Ukrainy (Odeska oblast)». [Short report for 2014 about implementation of STP «Organic production of agricultural goods» on a theme : «Work out innovative technologies of competitive organic production of goods of plant-grower in South Steppe of Ukraine (Odesa area)»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 38 ark. [in Ukrainian].
 14. (2015). Zakliuchnyi zvit za 2014–2015 rr. pro vykonannia NTP «Orhanichne vyrobnytstvo silskohospodarskoi produktsii» na temu : «Udoskonalennia innovatsiinykh tekhnolohii orhanichnoho vyrobnytstva produktsii roslynnytstva v Pivdennomu Stepu Ukrainy (Odeska oblast)». [Post-mortem report for 2014–2015 about implementation of STP «Organic production of agricultural goods» on a theme : «Work out innovative technologies of competitive organic production of goods of plant-grower in South Steppe of Ukraine (Odesa area)»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 93 ark. [in Ukrainian].
 15. (2011). Korotkyi zvit za 2011 r. pro vykonannia NTP «Naukovi osnovy pidvyshchennia efektyvnosti zernovoho kompleksu na osnovi enerhooshchadnykh tekhnolohii yikh vyroshchuvannia» na temu : «Rozrobyty naukovi osnovy volohooshchadnykh i enerhooshchadnykh tekhnolohii vyroshchuvannia novykh sortiv zernovykh kultur, spriamovanykh na adaptatsiiu do umov Prychornomorskoho Stepu ta stabilne vyrobnytstvo vysokoiakisnoho zerna». [Short report for 2011 about implementation of STP «Scientific bases of increase of efficiency of grain-growing complex on the basis of energy-saving technologies of their growing» on a theme : «Work out scientific bases of maintenance of moisture and energy-saving technologies of growing of new varieties of the grain-crops sent to adaptation to the terms of black sea Region Steppe and stable production of high-quality grain»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 42 ark. [in Ukrainian].
 16. (2012). Korotkyi zvit za 2012 r. pro vykonannia NTP «Naukovi osnovy pidvyshchennia efektyvnosti zernovoho kompleksu na osnovi enerhooshchadnykh tekhnolohii yikh vyroshchuvannia» na temu : «Rozrobyty naukovi osnovy volohooshchadnykh i enerhooshchadnykh tekhnolohii vyroshchuvannia novykh sortiv zernovykh kultur, spriamovanykh na adaptatsiiu do umov Prychornomorskoho Stepu ta stabilne vyrobnytstvo vysokoiakisnoho zerna». [Short report for 2012 about implementation of STP «Scientific bases of increase of efficiency of grain-growing complex on the basis of energy-saving technologies of their growing» on a theme : «Work out scientific bases of maintenance of moisture and energy-saving technologies of growing of new varieties of the grain-crops sent to adaptation to the terms of black sea Region Steppe and stable production of high-quality grain»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 37 ark. [in Ukrainian].
 17. (2013). Korotkyi zvit za 2013 r. pro vykonannia NTP «Naukovi osnovy pidvyshchennia efektyvnosti zernovoho kompleksu na osnovi enerhooshchadnykh tekhnolohii yikh vyroshchuvannia» na temu : «Rozrobyty naukovi osnovy volohooshchadnykh i enerhooshchadnykh tekhnolohii vyroshchuvannia novykh sortiv zernovykh kultur, spriamovanykh na adaptatsiiu do umov Prychornomorskoho Stepu ta stabilne vyrobnytstvo vysokoiakisnoho zerna». [Short report for 2013 about implementation of STP «Scientific bases of increase of efficiency of grain-growing complex on the basis of energy-saving technologies of their growing» on a theme : «Work out scientific bases of maintenance of moisture and energy-saving technologies of growing of new varieties of the grain-crops sent to adaptation to the terms of black sea Region Steppe and stable production of high-quality grain»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 24 ark. [in Ukrainian].
 18. (2014). Korotkyi zvit za 2014 r. pro vykonannia NTP «Naukovi osnovy pidvyshchennia efektyvnosti zernovoho kompleksu na osnovi enerhooshchadnykh tekhnolohii yikh vyroshchuvannia» na temu : «Rozrobyty naukovi osnovy volohooshchadnykh i enerhooshchadnykh tekhnolohii vyroshchuvannia novykh sortiv zernovykh kultur, spriamovanykh na adaptatsiiu do umov Prychornomorskoho Stepu ta stabilne vyrobnytstvo vysokoiakisnoho zerna». [Short report for 2014 about implementation of STP «Scientific bases of increase of efficiency of grain-growing complex on the basis of energy-saving technologies of their growing» on a theme : «Work out scientific bases of maintenance of moisture and energy-saving technologies of growing of new varieties of the grain-crops sent to adaptation to the terms of black sea Region Steppe and stable production of high-quality grain»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN, 44 ark. [in Ukrainian].
 19. (2015). Zakliuchnyi zvit za 2011–2015 rr. pro vykonannia NTP «Naukovi osnovy ratsionalnoho vykorystannia, okhorony i upravlinnia yakistiu gruntiv dlia zabezpechennia staloi rodiuchosti» na temu : «Rozrobyty systemu optymizatsii mineralnoho zhyvlennia roslyn na osnovi gruntovo-roslynnoi diahnostyky ta informatsiino-analitychnu systemu upravlinnia tekhnolohichnymy protsesamy vyroshchuvannia silskohospodarskoi produktsii vysokoi yakosti v umovakh Pivdennoho Stepu Ukrainy». [Post-mortem report for 2011–2015 about implementation of STP «Scientific bases of the rational use, guard and quality management of soils for providing of permanent fertility» on a theme : «Work out the system of optimization of mineral feed of plants on the basis of ground-vegetable diagnostics and informative-analytical control system by the technological processes of growing of agricultural produce of high quality in the conditions of South Steppe of Ukraine»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN. 136 ark. [in Ukrainian].
 20. (2016). Korotkyi zvit za 2016 r. pro vykonannia NTP «Rozrobyty naukovi zasady zbalansovanoho vykorystannia gruntovykh resursiv, prohnoz rozvytku ta upravlinnia vidtvorenniam rodiuchosti gruntiv yak osnovy staloho rozvytku Ukrainy» na temu : «Rozrobyty novi sposoby silskohospodarskykh kultur dlia oderzhannia produktsii vysokoi yakosti ta vidnovlennia rodiuchosti gruntiv stepovoi zony Ukrainy». [Short report after 2016 about implementation of STP «Work out scientific principles of the balanced use of the ground resources, prognosis of development and management the recreation of fertility of soils as bases of steady development of Ukraine» on a theme : «Work out the new methods of optimization of mineral feed of agricultural cultures for the receipt of products of high quality and proceeding in fertility of soils of steppe zone of Ukraine»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN. 33 ark. [in Ukrainian].
 21. (2016). Korotkyi zvit za 2016 r. pro vykonannia NTP «Rozrobyty naukovi zasady zbalansovanoho vykorystannia gruntovykh resursiv, prohnoz rozvytku ta upravlinnia vidtvorenniam rodiuchosti gruntiv yak osnovy staloho rozvytku Ukrainy» na temu : «Doslidyty vplyv dovhotryvaloho vykorystannia dobryv na biolohichne riznomanittia gruntu Prychornomorskoho Stepu». [Short report after 2016 about implementation of STP «Work out scientific principles of the balanced use of the ground resources, prognosis of development and management the recreation of fertility of soils as bases of steady development of Ukraine» on a theme : «Investigate influence of the of long duration use of fertilizers on the biological variety of soil of black sea Region Steppe»] // Naukovyi arkhiv Instytutu silskoho hospodarstva Prychornomoria NAAN. 23 ark. [in Ukrainian].
 22. Zakharchuk, O. V. (2009). Sort yak innovatsiina osnova rozvytku roslynnytstva. [Sort as innovative basis of development of plant-grower]. Ahroinkom. 5–8, 17–22. [in Ukrainian].
 23. Tsandur, M. O., Druziak, V. H., Yaniuk, N. A., Khariponchuk, T. I. (2014). Zainiati pary yak bazovyi element orhanichnoho zemlerobstva. [Concerned pairs as base element of organic agriculture]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agrarian Science].9, 5–9. [in Ukrainian].
 24. Tsandur, M., Druziak, V. (2015). Syla syderalnoho paru v Stepu. [Power sideration pair is in Steppe]. The Ukrainian Farmer. 3, 132–134. [in Ukrainian].
 25. Tsandur, M.O., Serbina, S.A., Druziak, V.H. (2015). Sivozmina z syderalnym parom ye optymalnoiu v gruntovo-klimatychnykh umovakh Prychornomorskoho Stepu. [Crop rotation from sideration pair is optimal in the ground-climatic terms of black sea Region Steppe]. Zerno i khlib [Grain and bread]. 4, 32–33. [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018