ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 16

 
16 Наукова спадщина П.І. Гавсевича (1883 – 1920) в системі Товариства дослідників Волині повна стаття
https://doi.org/
Шадріна О.В.
Сторінки: 265-278
Короткий огляд

На основі аналізу архівних та інших матеріалів розкрито умови заснування одного із перших регіональних краєзнавчих товариств на Правобережній Україні − Товариства дослідників Волині (1900–1920). Розглянуто напрями та проблеми, які вирішувало Товариство протягом своєї діяльності. Здійснено спробу відтворити деякі аспекти особистого життя та науково-організаційної роботи українського вченого-аграрія П.І. Гавсевича у період співпраці із Товариством у 1910–1913 рр. Охарактеризовано та здійснено аналіз безпосередньо змісту його науково-статистичних праць щодо сільськогосподарського обстеження Волинського краю. Доведено, що запровадження П.І. Гавсевичем прогресивних заходів організації агрономічної допомоги на місцях відіграло значну роль на стан сільського господарства та на розвиток Волинського краю загалом.

Ключові слова
Товариство дослідників Волині, П.І. Гавсевич, сільськогосподарський перепис, повітове опитування, анкета
Список використаних джерел та літератури
 1. Силка О. З. Науково-статистичні матеріали земських агрономів В. Л’Етьєнна, П. Гавсевича, Т. Зінченка. Гуржіївські історичні читання. Черкаси, 2015. Вип. 10. С. 80–81.
 2. Вергунов В. А. П. І. Гавсевич (1879–1920) – організатор системного дослідження культури лікарських рослин, державний та громадський діяч у роки перших сподівань державності України. Гілея: науковий вісник. Київ, 2014. Вип. 87. С. 92–99.
 3. Вергунов В. А. П. І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (до 100-річного ювілею). Агроекологічний журнал. 2016. Вип. 2. С. 16–29.
 4. Гриб Н. И., Чуйко В. К. Полтавская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная опытная станция им. Н. И. Вавилова. Киев : Лыбидь, 1991. 232 с.
 5. Костриця М. Товариство дослідників Волині крізь призму XX століття. Краєзнавство. 2000. Вип. 1–2. С. 26–31.
 6. Тарногурська К. А. Товариство дослідників Волині: діяльність та напрями дослідження (1900–1920 роки). Молодий вчений. 2014. Вип. 10 (13), жовтень. С. 89–92.
 7. Отчет о деятельности Общества исследователей Волыни и Волынского центрального музея за 1913 год / Общество исследователей Волыни. Житомир, 1915. 98 с.
 8. Отчет о состоянии Московского сельскохозяйственного института за 1911 год / Московский сельскохозяйственный институт. Москва : типо-литогр., В. Рихтер. 1912. С. 33‒38.
 9. Вергунов В. А., Підгайна Т. М. Осьмак Кирило Іванович (1890–1960) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911–1926 роки. Київ : ФОП «Корзун Д. Ю.», 2014. 126 с. (Сер. «Біобібліогр. вчених-аграріїв України», кн. 56).
 10. Отчет о деятельности Общества Исследователей Волыни за 1910 год / Общество исследователей Волыни. Житомир : Электр. тип. насл. М. Дейвимана, 1911. С. 23–24.
 11. Самородов В. М. Науково-організаційна діяльність П. І. Гавсевича (1879–1920) з розвитку лікарського рослинництва. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали IX Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, Київ, 22 трав. 2014 р. / НААН, ННСГБ, Полтавська держ. с.-г. досл. станція ім. М. І. Вавилова Ін-ту свинарства і агропромислового виробництва НААН, М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. Ін-т експертизи сортів рослин. Київ: ФОП «Корзун Д.Ю.», 2014. С. 130–133.
 12. Гавсевич П. И. О разработке материалов поволостного обследования. Журналы заседаний губернского агрономического совещания 12–17 мая 1911 года. Житомир : электр. тип. насл. М. Дейвимана, 1911. С. 105‒110.
References
 1. Sylka, O. Z. (2015). Naukovo-statystychni materialy zemskykh ahronomiv V. LEtienna, P. Havsevycha, T. Zinchenka [Scientific and statistical materials of zemstvo agronomists V. L'Etienne, P. Gavsevich, T. Zinchenko]. Hurzhiivski istorychni chytannia [Gurzhiev Historical Readings]. Cherkasy. 10, 80–81. [in Ukrainian].
 2. Verhunov, V. A. (2014) P. I. Havsevych (1879–1920) – orhanizator systemnoho doslidzhennia kultury likarskykh roslyn, derzhavnyi ta hromadskyi diiach u roky pershykh spodivan derzhavnosti Ukrainy [P. I. Gavsevich (1879-1920) – organizer of systematic study of the culture of medicinal plants, state and public figure in the years of the first hopes of statehood of Ukraine]. Hileia : naukovyi visnyk [Gilea]. Kyiv. 87,  92–99. [in Ukrainian].
 3. Vergunov, V. A. (2016). P. І. Gavsevych (1883–1920) ta іstorіya stanovlennya doslіdnoi stantsіi lіkarskykh roslyn Іnstitutu agroekologіi і pryrodokorystuvannya NAAN (do 100-rіchnogo yuvіleyu) [P. I. Havsevich (1883– 1920) and the history of the development of a research station of medicinal plants of the Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Sciences (until the 100-th anniversary)]. Agroekologіchniy zhurnal [Agroecological journal]. 2, 16–29. [in Ukrainian].
 4. Hryb, N. Y. and Chuiko, V. K. (1991). Poltavskaia ordena Trudovoho Krasnoho Znameny selskokhoziaistvennaia opytnaia stantsyia im. N. I. Vavilova [Poltava Order of the Red Banner of Labor Agricultural Experimental Station. N. I. Vavilov]. Kiev : Lybid. 232. [in Russian].
 5. Kostritsya, M. (2000). Tovarystvo doslіdnykіv Volynі krіz pryzmu XX stolіttya [Society of Volyn researchers through the prism of the XX century]. Kraeznavstvo [Regional history]. 1–2, 26–31. [in Ukrainian].
 6. Tarnogurska, K. A. (2014). Tovarystvo doslіdnykіv Volynі : dіyalnіst ta napryamy doslіdzhennya (1900–1920 roky) [Society of Volyn Researchers : Activities and Research Areas (1900–1920)]. Molodiy vcheniy [Young scientist]. 10 (13), zhovten, 89–92. [in Ukrainian].
 7. Otchet o deyatelnosti Obshchestva Issledovateley Volyni i Volynskogo tsentralnogo muzeya za 1913 god (1915). [Report on the activities of the Society of Researchers of Volhynia and Volyn Central Museum for 1913] / Obshchestvo Issledovateley Volyni. Zhitomir. 98. [in Russian].
 8. Otchet o sostoyanіi Moskovskogo selskokhozyaystvennogo instituta za 1911 god (1912). [Report on the state of the Moscow Agricultural Institute for 1911] / Moskovskiy selskokhozyaystvennyj institut. Moskva.  33‒38. [in Russian].
 9. Vergunov, V. A. and Pіdgayna, T. M. (2014). Osmak Kyrylo Іvanovich (1890–1960) : bіobіblіogr. pokazhch. nauk. pr. za 1911–1926 roky [Osmak Kirill Ivanovich (1890–1960) : biobibliographical index of scientific works for 1911–1926 years]. Kyiv : FOP «Korzun D. Yu.», 126. (Ser. «Bіobіblіogr. vchenikh-agrarіiv Ukrainy», kn. 56). [in Ukrainian].
 10. Otchet o deyatelnosti Obshchestva Izsledovateley Volyni za 1910 god (1911) [Report on the activities of the Society of Researchers of Volhynia in 1910] / Obshchestvo Issledovateley Volyni. Zhitomir. 23–24. [in Russian].
 11. Samorodov, V. M. (2014). Naukovo-organіzatsіyna dіyalnіst P. І. Gavsevicha (1879–1920) z rozvytku lіkarskogo roslinnitstva [Scientificorganizational activity of P. I. Gavsevich (1879–1920) on the development of medicinal plant growing]. Іstorіya osvіty, nauky і tekhnіky v Ukrainі : materіaly IX Vseukr. konf. molodikh uchenikh ta spetsіalіstіv, Kyiv, 22 trav. 2014 r. [History of education, science and technology in Ukraine]. / NAAN, NNSGB, Poltavska derzh. s.-g. dosl. stantsіya іm. M. І. Vavilova Іn-tu svinarstva і agropromyslovogo vyrobnytstva NAAN, M-vo agrar. polіtyky ta prodovolstva Ukrainy, Ukr. Іn-t ekspertizy sortіv roslyn. Kyiv : FOP «Korzun D. Yu.», 130–133. [in Ukrainian].
 12. Gavsevich, P. I. (1911). O razrabotke materialov povolostnogo obsledovaniya [On the development of survey materials]. Zhurnaly zasedaniy gubernskogo agronomicheskogo soveshchaniya 12–17 maya 1911 goda [Magazines of the meetings of the provincial agronomical meeting on May 12−17, 1911]. Zhitomir : elektr. tip. nasl. M. Deivymana, 105‒110. [in Russian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018