ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 17

 
17 Струнне виробництво в Опішні – успішний проект 1911 р. повна стаття
https://doi.org/
Щербань А.Л.
Сторінки: 279-296
Короткий огляд

Метою даної статті є перший аналіз наявних джерел щодо започаткованого органами влади 1911 р. виробництва струн, котре проіснувало в Опішні до початку 1940-х років. Вперше детально охарактеризовано історію створення, діяльність і наслідки існування унікального навчального закладу – Інструкторської струнної навчальної майстерні Полтавського Губернського земства. Заснований в Опішні внаслідок взаємодії органів центральної (Головного Управління Землеустрою та Землеробства) й місцевої (Полтавського губернського земства) влади, цей заклад започаткував у Російській імперії та СРСР виготовлення струн для професійних музичних інструментів і матеріалу для зашивання ран у хірургії – кетгуту. Наведено дані про викладачів, учнів, технологічний процес створення струн. Зроблено висновок про необхідність увіковічення досліджуваного виробництва через встановлення в Опішні меморіальної дошки.

Ключові слова
Опішня, струни, Сергій Коргуєв, Теодор Кнюпфер, Інструкторська струнна навчальна майстерня Полтавського Губернського земства
Список використаних джерел та літератури
 1. Коргуев С. П. Кустарное производство музыкальных инструментов в России. Кустарная промышленность России. Разные промыслы : очерки / Г.У.З.иЗ, Отд. сел. экономии и с.-х. статистики. Санкт-Петербург, 1913. Т. 1. С. 17–49.
 2. Кустарное производство музыкальных инструментов и струнъ : (отчет профессора С.-П.-Б. консерваторіи С. П. Коргуева). Отчеты и изследования по кустарной промышленности в Россіи. Санкт-Петербург : тип. В. Ф. Киршбаума, 1912. Т. 10. С. 22–34.
 3. Обзор деятельности за 1911 год / Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. Санкт-Петербург, 1912. 312 с.
 4. Обзор деятельности за 1912 год / Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. Санкт-Петербург, 1913. 296 с.
 5. Обзор деятельности за 1914 год / Гл. Упр. Землеустройства и Земледелия. Петроград : Канцелярія Главноуправляющаго Землеустройства и Земледелия, 1915. 367 с.
 6. Обзор деятельности земств по кустарной промышленности. СанктПетербург : тип. В. Ф. Киршбаума, 1913. Вып. 1. 279, 4, 5 c.
 7. Обзор деятельности земств по кустарной промышленности. СанктПетербург : тип. В. Ф. Киршбаума, 1916. Вып. 3. 315, 3, 3 c.
 8. Полтавский вестник. 1913. 28 мая [№ 3137]. С. 3.
 9. Полтавский вестник. 1913. 22 июня [№ 3158]. С. 3.
 10. Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1912 г. по 1-е октября 1913 г. Полтава : электр. тип. Г. И. Маркевича, 1913. Год 10. 210 c.
 11. Середа Т. І. Опішнянська струнна майстерня (Історія). 1965 р. // Музей Опішнянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. Спр. № 261. 7 арк.
 12. Середа Т. І. Опішня. 1860–1915 // Музей Опішнянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. 96 арк.
 13. Спогади Олександра Плеханова. Лист автору від 10 грудня 2010 р. // Приватний архів Анатолія Щербаня.
 14. Торгово-промышленный календарь-справочник Украины на 1923 год. Киев : Правда, 1923. 527 с.
 15. Щербань О. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня Полтавського губернського земства (1894–1899). Полтавський краєзнавчий музей : зб. наук. ст. Полтава : Дивосвіт, 2008. Вип. 4, кн. 1 : Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. С. 390–413.
 16. ОАО «Татхимфармпрепараты» – история и современность. URL : http://www.medbusiness.ru/293.php (дата звернення : 6.06.2018).
References
 1. Korguev, S. P. (1913). Kustarnoe proizvodstvo muzykal'nyh instrumentov v Rossii. [Handicraft work of musical instruments in Russia]. Kustarnaja promyshlennost’ Rossii. Raznye promysly : ocherki. [Handicraft industry of Russia. Different crafts : sketches]. St. Petersburg, 1, 17–49. [in Russian].
 2. (1912). Kustarnoe proizvodstvo muzykal'nyh instrumentov i strun (Otchet professora S.-P.-B. konservatorіi S. P. Korgueva). [Handicraft work of musical instruments and strings (The report of professor S.-P.-B. conservatory S. P. Korguyev’s)]. Otchety i izsledovanija po kustarnoj promyshlennosti v Rossіi. [Reports and researches on handicraft industry in Russia]. St. Petersburg, 10, 22–34. [in Russian].
 3. (1912). Obzor dejatel’nosti za 1911 god. [Activities overview for 1911]. St. Petersburg, 312.
 4. (1913). Obzor dejatel’nosti za 1912 god. [Activities overview for 1912]. St. Petersburg, 296.
 5. (1915). Obzor dejatel’nosti za 1914 god. [Activities overview for 1914]. Petrograd, 367.
 6. (1913). Obzor dejatel’nosti zemstv po kustarnoj promyshlennosti. [Activities overview of handicraft on cottage industry]. St. Petersburg, 279, 4, 5.
 7. (1916). Obzor dejatel'nosti zemstv po kustarnoj promyshlennosti. [Activities overview of handicraft on cottage industry]. St. Petersburg, 3, 315, 3, 3.
 8. (1913). Poltavskij vestnik. [Poltava bulletin], 3137, 3.
 9. (1913). Poltavskij vestnik. [Poltava bulletin], 3158, 3.
 10.  Romashkevich, A. D. (1913). Materialy k istorii Petrovskogo Poltavskogo kadetskogo korpusa s 1-go oktjabrja 1912 g. po 1-e oktjabrja 1913 g. God desjatyj. [Materials to history of Poltava Peter’s military school from October 1st, 1912 to October 1st, 1913.]. Poltava, The tenth year, 210. [in Russian].
 11. Sereda, T. I. (1965). Opishnians'ka strunna majsternia (Istoriia). [The Opishnyan string studio (History).]. Muzej Opishnians’koi spetsializovanoi shkoly IIII stupeniv [Museum of the Opishna Specialized School of I-III degrees], spr. 261, 7 ark. [in Ukrainian].
 12. Sereda, T. I. Opishnya. 1860–1915. Muzej Opishnians’koi spetsializovanoi shkoly I-III stupeniv [Museum of the Opishna Specialized School of I-III degrees], 96 ark. [in Ukrainian].
 13. (2010). Spohady Oleksandra Plekhanova. Lyst avtoru vid 10 hrudnia 2010 r. [Memoirs of Alexander Plekhanov. Letter to the author dated December 10, 2010]. Pryvatnyj arkhiv Anatoliia Scherbania [Anatoly Shcherban’s private archive]. [in Ukrainian].
 14. (1923). Torgovo-promyshlennyj kalendar’-spravochnik Ukrainy na 1923 god [The commerce and industry calendar-reference book of Ukraine for 1923]. Kiev, 527 [in Russian]. 
 15. Scherban’, O. (2008). Opishnians’ka zrazkova honcharna navchal’na majsternia Poltavs'koho huberns’koho zemstva (1894–1899). [The Opishnya exemplary potter training workshop of the Poltava provincial zemstvo (1894–1899)]. Poltavs’kyj kraieznavchyj muzej : zbirnyk naukovykh statej. [Poltava Museum of Local Lore : Collection of scientific articles. Little-known pages of history, museum science, monuments protection]. Poltava, 4, 1 : Malovidomi storinky istorii, muzeieznavstvo, okhorona pam’iatok. 390–413. [in Ukrainian].
 16.  OAO «Tathimfarmpreparaty» – istoriya i sovremennost’ [OJSC «Tatkhimpharmpreparaty» – the history and modernity].  http://www.medbusiness.ru/293.php (date of treatment : 6.06.2018). [in Russian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018