ukr | eng
ННСГБ НААН  

Електронне наукове фахове видання
Історія науки і біографістика
2018 — № 2
Стаття № 18

 
18 Внесок доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак (1937−2010) у розвиток вітчизняної алелопатичної науки повна стаття
https://doi.org/
Юрчак Е.В.
Сторінки: 297-312
Короткий огляд

У статті, використовуючи методологічний інструментарій, розкрито внесок доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак (1937–2010) у розвиток вітчизняної алелопатії (хімічної взаємодії рослин). Учена акцентувала увагу на екологічних засадах алелопатії у різних типах фітоценозів: визначила роль мікроорганізмів ґрунтовтоми у посівах бобових, квіткових, плодових, кормових і ароматичних культур, що є актуальним і сприяє підвищенню рівня родючості ґрунту та збільшенню отримання високоякісної рослинницької продукції. На прикладі ароматичних рослин дослідниця комплексно обґрунтувала екологічний підхід у вирішенні актуальних завдань сільського господарства: формування ефективних сівозмін, підбір толерантних культур у сумісних посівах, зменшення дії ґрунтовтоми, керування структурою та функціями ґрунтового мікробоценозу тощо. Л.Д. Юрчак популяризувала наукові агроекологічні засади як основи альтернативного землеробства ‒ сільськогосподарської алелопатії. Вчена вперше порушила питання про вивчення ароматичних рослин у системі взаємовідносин їх з іншими організмами; розкрила причини ґрунтовтоми під ароматичними рослинами і запропонувала способи її подолання.

Ключові слова
хімічна взаємодія рослин, алелопатія, екологія, Л.Д. Юрчак, ароматичні рослини, мікроорганізми, ґрунтовтома
Список використаних джерел та літератури
 1. Юрчак Е. В. Становлення доктора сільськогосподарських наук Л. Д. Юрчак (1937–2010) як особистості та науковця. Історичні записки: зб. наук. праць; гол. ред. В. П. Михайлюк. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. Вип. 39. С. 230–237.
 2. Аллелопатия растений и почвоутомление: избр. тр. Гродзинский А. М. / отв. ред. В. Д. Романенко. Киев: Наук. думка, 1991. 432 с.
 3. Вергунов В. А. Сільськогосподарська дослідна справа у творчій спадщині академіка АН УРСР А. М. Гродзинського. Інтродукція рослин. 2012. № 4. С. 83‒90.
 4. Динамика коллинов, фитонематод и микрофлоры в полевой культуре / Н. Н. Дзюбенко, Л. Д. Юрчак, Д. Д. Сигарева, П. И. Бойко. Проблемы аллелопатии: тезисы докл. IV Всесоюз. совещ. по физиолого-биохим. основам взаимодействия растений в фитоценозах, (г. Киев, май 1976 г.). Центр. респ. ботан. сад АН УССР. Киев: Наук. думка, 1976. С. 53‒54.
 5. Юрчак Л. Д., Шроль Т. С. Роль послеукосных остатков рапса и сурепицы в земледелии. Химическое взаимодействие растений : [сборник]. Киев, 1981. С. 163‒169.
 6. Юрчак Л. Д., Шроль Т. С. Роль микроорганизмов в токсикозе почв под цветочными растениями. Аллелопатия в естественных и искусственных фитоценозах : [сборник]. Киев, 1981. С. 101‒107.
 7. Юрчак Е. В. Аналіз творчої спадщини Л. Д. Юрчак. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали XI Всеукр. конф. молодих вчених та спеціалістів, присвяч. 85-річчю Національної академії аграрних наук України, віковим ювілеям появи Панфильської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН», Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, 150-річчю від дня народження видатного вченого-агробіолога, одного із дієвих організаторів академічної науки – професора С. Л. Франкфурта, «Міжнародному року зернобобових», оголошен. рішенням Генеральної Асамблеї ООН, 15-річчю створення Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН й 10-річчю виходу електронного наукового фахового видання – міждвідомчого тематичного збірника «Історія науки і біографістика», (м. Київ, 16 травня 2016 р.). Вінниця, 2016. С. 288–290.
 8. Юрчак Э. В. Изучение интродуцированных ароматических растений в творческом наследии ученой-аллелопата Л. Д. Юрчак (1937–2010). Black Sea. Scientific Journal of Academic Research. Tbilisi, Georgia, 2014. С. 10–14.
 9. Юрчак Л. Д., Побирченко Г. А. Культура шалфея мускатного в Лесостепи Украины / отв. ред. Т. М. Черевченко. Киев: Наук. думка, 1997. 166 с.
 10. Юрчак Л. Д., Мороз П. А., Осипова И. Ю. Комплексная оценка аллелопатических особенностей ароматических растений. Ботаника и микология: Современные горизонты : сб. трудов. Киев : Академпериодика, 2007. С. 247‒260.
 11. Юрчак Л. Д. Алелопатія в агробіогеоценозах ароматичних рослин: монографія / відп. ред. П. А. Мороз ; рец. В. Г. Собко, Е. А. Головко. Київ : Фітосоціоцентр, 2005. 411 с.
 12. Биологическая активность летучих выделений и изолированных эфирных масел четырех видов можжевельника / Л. Д. Юрчак, В. Ф. Юрчак, Г. А. Побирченко и др. Фитонциды. Бактериальные болезни растений : тезисы докл. (г. Ужгород, октябрь 1985 г.). Киев : Наук. думка, 1985. Ч. 1. С. 64‒65.
 13. Юрчак Л. Д. Алелопатія: ретроспективний погляд, сучасний стан та перспективи досліджень. Інтродукція рослин. 2006. № 4. С. 12‒23.
References
 1. Yurchak, E. V. (2013). Stanovlennia doktora silskohospodarskykh nauk L. D. Yurchak (1937–2010) yak osobystosti ta naukovtsia [The formation of the doctor of agricultural sciences L. D. Yurchak (1937–2010) as an individual and a scientist]. Istorychni zapysky [Historical notes]. Luhansk : Vyd-vo SNU im. V. Dalia, 39. 230–237. [in Ukrainian].
 2. Romanenko,V. D. ed. (1991). Allelopatiya rasteniy i pochvoutomlenie : izbrannyie trudyi Grodzinskiy A. M. [Plant allelopathy and soil degeneration : Selected Works Grodzinsky A. M.]. Kiev : Nauk. Dumka, 432. [in Russian].
 3. Vergunov, V. A. (2012). Silskohospodarska doslidna sprava u tvorchii spadshchyni akademika AN URSR A. M. Hrodzynskoho. [Agricultural Experimental Case in the Creative Heritage of Academician of the Academy of Sciences of the USSR A. M. Grodzinsky] Іntrodukcіya roslyn. [Plant introduction]. 4. 83‒90. [in Ukrainian].
 4. Dzyubenko, N. N., Yurchak, L. D., Sigareva, D. D. and Bojko, P. I. (1976). Dinamika kollinov, fitonematod i mikroflory v polevoj kulture [Dynamics of collines, phytonematodes and microflora in field crops]. Problemy allelopatii [Problems of allelopathy]. Kiev : Nauk. dumka, 53‒54. [in Russian].
 5. Yurchak, L. D., Shrol, T. S. (1981). Rol posleukosnyh ostatkov rapsa i surepicy v zemledelii [Role of post-dried residues of rapeseed and turtlede in agriculture]. Himicheskoe vzaimodejstvie rastenij [Chemical interaction of plants]. Kiev. 163‒169. [in Russian].
 6.  Yurchak, L. D. and Shrol, T. S. (1981). Rol mikroorganizmov v toksikoze pochv pod cvetochnymi rasteniyami [The role of microorganisms in soil toxicosis under flowering plants]. Allelopatiya v estestvennyh i iskusstvennyh fitocenozah [Allelopathy in natural and artificial phytocenoses]. Kiev. 101‒107. [in Russian].
 7. Yurchak, E. V. (2016). Analіz tvorchoi spadshchyny L. D. Yurchak [Analis of the creative decline L. D. Yurchak]. Іstorіya osvіty, nauky і tekhnіky v Ukrainі [History of education, science and technology in Ukraine]. Vіnnycya. 288–290. [in Ukrainian].
 8. Yurchak, E. V. (2014). Izuchenie introducirovannyh aromaticheskih rastenij v tvorcheskom nasledii uchenoj-allelopata L. D. Yurchak (1937–2010) [The study of introduced aromatic plants in the creative heritage of the allelope scientist L. D. Yurchak (1937–2010)]. Black Sea. Scientific Journal of Academic Research. Tbilisi, Georgia. 10–14. [in Russian].
 9. Yurchak, L. D., Pobirchenko, G. A. (1997). Kultura shalfeya muskatnogo v Lesostepi Ukrainy [Sage Muscat Culture in the Forest-Steppe of Ukraine]. Kiev: Nauk. dumka. 166. [in Russian].
 10. Yurchak, L. D., Moroz, P. A., Osipova, I. Yu. (2007). Kompleksnaya ocenka allelopaticheskih osobennostej aromaticheskih rastenij [Complex evaluation of allelopathic characteristics of aromatic plants]. Botanika i mikologiya: Sovremennye gorizonty [Botany and Mycology: Modern Horizons]. Kiev : Akademperiodika, 247‒260. [in Russian].
 11. Yurchak, L. D. (2005). Alelopatіya v agrobіogeocenozah aromatychnyh roslyn [Aalopathy in agrobiogeocenoses of aromatic plants]. Kyiv : Fіtosocіocentr. 411 [in Ukrainian].
 12. Yurchak, L. D., Yurchak, V. F., Pobirchenko, G. A. (1985). Biologicheskaya aktivnost letuchih vydelenij i izolirovannyh efirnyh masel chetyreh vidov mozhzhevelnika [Biological activity of volatile emissions and isolated essential oils of four species of juniper] Fitoncidy. Bakterialnye bolezni rastenij [Phytoncides. Bacterial diseases of plants]. Kiev : Nauk. dumka, 1. 64‒65. [in Russian].
 13. Yurchak, L. D. (2006). Alelopatiia: retrospektyvnyi pohliad, suchasnyi stan ta perspektyvy doslidzhen [Allelopathy : a retrospective view, the current state and prospects of research]. Introduktsiia Roslyn [Plant introduction]. 4. 12‒23. [in Ukrainian].

Титульна сторінка Видання
© Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, 2018