Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Європейський досвід транскордонного співробітництва повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-02
Балян А.В.
Сторінки: 15-32
Короткий огляд

Автором поставлено мету – провести аналіз формування основних норм транскордонного співробітництва України та Європейського Союзу в історичному аспекті. Доведено, що наближення кордону Європейського Союзу вимагає вироблення стратегії використання переваг євро-регіонального та транскордонного співробітництва західних прикордонних регіонів України з прикордонними територіями сусідніх країн у нових геополітичних умовах, що дозволить нейтралізувати негативні наслідки, які виникнули у зв’язку з введенням візового режиму, запровадженням сусідніми державами нового законодавства у сфері регулювання торгівлі та міграції. Показано, що збалансований розвиток прикордонних регіонів зумовлює потребу у виробленні спільного стратегічного документу, який би окреслював єдине бачення пріоритетів розвитку євро-регіонального співробітництва. Методи дослідження – загальнонаукові (аналіз, синтез, класифікація і систематизація), структурно-функціональні, джерелознавчі, контент-аналіз. Інформаційною базою дослідження слугували збірники наукових праць, матеріали науково-практичних конференцій, результати вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень, статистичні щорічники, довідкові матеріали, періодичні видання.

Ключові слова
транскордонне співробітництво, Європейський Союз, міграція, візовий режим, міжрегіональне співробітництво, соціально-економічний розвиток, транснаціональне співробітництво, регіон
Список використаних джерел та літератури
 1. Європейська Рамкова Конвенція про Транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями. Страсбург: Рада Європи, 1995. 35 с.
 2. Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 р. URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. С. 1-7.
 3. Кіш Є. Регіональна політика Європейського Союзу. Незалежний культурологічний журнал. Львів, 2002. №23. С.133-157.
 4. Кіш Є. Транскордонне співробітництво та регіональна політика Європейського Союзу. На шляху до Європи. Український досвід Єврорегіонів. Інститут Схід-Захід. Київ: Логос, 2000. С.13–34.
 5. Консолідовані договори ЄС. Київ: Port-Royal, 1999.
 6. Повідомлення Європейської Комісії. «Прокладаючи шлях для  запровадження нового Інструмента відносин з країнами-сусідами». Brussels, 1 липня 2003 р. СОМ (2003) 393 final.
 7. Протокол №2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується між територіального співробітництва. Ukrainian version. Information and Documentation Centres of the Council of Europe. URL://www.delukr.cec.eu.int/ua/eu_and_country/bilateral_relations.htm.
 8. Розширена Європа – Сусідні країни. Нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами. (11.03.2003). Повідомлення Європейської Комісії для Ради та Європейського Парламенту.  URL://www.delukr.cec.eu.int/ua/eu_and_country/bilateral_relations.htm.
 9. Practical Guide to Cross-border Cooperation. Second Edition. 1998. Gronau: European Commission. AEBR, 1998. P.15.
 10. Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Brussels, 11.3.2003. COM (2003) 104 final. URL://europa.eu.comm/ external_relations/we/doc/com03_104_en.pdf.
References
 1. (1995). Jevropejsjka Ramkova Konvencija pro Transkordonne spivrobitnyctvo mizh terytorialjnymy obshhynamy abo vlastjamy [European Framework Convention on Transfrontier Cooperation between territorial communities or authorities]. Strasburg. 35. [in Ukrainian].
 2. (2004). Zakon Ukrajiny Pro transkordonne spivrobitnyctvo vid 24 chervnja 2004 r. [Law of Ukraine on Transfrontier Cooperation, 24th July, 2004]. URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 1–7. [in Ukrainian].
 3. Kish, Je. (2002). Regionalna polityka Jevropejsjkogho Sojuzu [Regional polic of European Union]. Nezalezhnyj kulturologhichnyj zhurnal [Independent culturological journal]. Ljviv. 23. 133–157. [in Ukrainian].
 4. Kish Je. (2000). Transkordonne spivrobitnyctvo ta regionalna polityka Jevropejsjkogho Sojuzu [Transfrontier cooperation and regional policy of European Union]. Na shljakhu do Jevropy. Ukrajinsjkyi dosvid Jevroreghioniv. Instytut Skhid-Zakhid [On the way to Europe. Ukrainian experience of Euroregions. Institute East–West]. Kyjiv. 13–34. [in Ukrainian].
 5. (1999). Konsolidovani doghovory JeS [Consolidated agreements of EU]. Kyjiv. [in Ukrainian].
 6. (2003). Povidomlennja Jevropejsjoji komisiji. «Prokladajuchy shljakh dlja zaprovadzhennja novogho instrumenta vidnosyn z krajinamy-susidamy» [Message from European Commission. «Opening the way for the introduction of a new instrument of relations with neighboring countries»]. Brussels. СОМ 393 final. [in Ukrainian].
 7. Protokol do Jevropejsjoji ramkovoji konvenciji pro transkordonne spivrobitnyctvo mizh terytorialjnymy obshhynamy abo vlastjamy, jakyj  stosujetjsja mizhterytorialjnogho spivrobitnyctva [Protocol to the European framework convention on transfrontier cooperation between territorial communities or authorities concerning interterritorial cooperation]. Ukrainian version. Information and Documentation Centres of the Council of Europe. URL://www.delukr.cec.eu.int/ua/eu_and_country/bilateral_relations.htm [in Ukrainian].
 8. (2003). Rozshyrena Jevropa – Susidni krajiny. Nova structura vidnosyn z nashymy skhidnymy ta pivdennymy susidamy. Povidomlennja Jevropejsjoiji Komisiji dlja Rady ta Jevropejsjkogho Parlamentu [Expanded Europe – neighboring countries. New structure of relationship with our eastern and southern neighbors. Message of European Commission for Council of European Parliment]. http://www.delukr.cec.eu.int/ua/eu_and_country/bilateral_relations.htm. [in Ukrainian].
 9. (1998). Practical Guide to Cross-border Cooperation. Second Edition. Gronau: European Commission. AEBR. 15. [in English].
 10. (2003). Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Brussels. COM (2003) 104 final. URL://europa.eu.comm/ external_relations/we/doc/com03_104_en.pdf. [in English].
сайт создан компанией web студия