Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Життєвий і творчий шлях генерала Андрія Вовка повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-04
Рогожа М.М., Рогожа М.М.
Сторінки: 55-71
Короткий огляд

Досліджено головні мотивації життя генерала Андрія Вовка – ідею і чин. Ідеєю життя одного з видатних очільників національно-визвольних змагань стала боротьба за вільну, незалежну, суверенну державу українського народу. Чин життя вояка за виборювання власної держави сприйнятий сумою набутих знань, навиків, життєвого досвіду, спрямованого на досягнення найвищої цілі українського народу. Ознайомлення з біографією генерала дало підстави ствердити: увесь його попередній період життя – родинне виховання, здобуття загальної та військової освіти, участь у бойових діях Першої світової війни – як підготовчий етап. Найбільш яскравий, виразний і суспільно значимий етап життя Андрія Вовка почався з періоду переходу на службу Українській Народній Республіці. Генерал Андрій Вовк долучився до процесу творення українського війська. Він очолював військові з’єднання, керував бойовим діями. Він – активний учасник Першого зимового походу Армії УНР. Військовий міністр. Після інтернування – активний учасник життя української громади за кордоном.

Ключові слова
генерал, ідея, чин, армія, боротьба, незалежність, УНР
Список використаних джерел та літератури
 1. Підкова І.З., Шуст Р.М. (ред). Довідник з історії України. А-Я. Київ: Генеза, 2001. 901 с.
 2. Тинченко Ярослав Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921): біографічний довідник. Київ: Темпора, 2007. Кн. І. 2007. 535 с.; іл.
 3. Тинченко, Я. Ю. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття(1917-1921). Ч. І. Київ: Тиражувальний центр УРП, 1995. 258 с.
 4. Омелянович-Павленко, М. В. Спогади українського командарма (1917-1920). Київ: Темпора, 2007. 608 с., іл.
 5. Шатайло О.Л. Спадкоємці козацької слави: біографії генералів Армії Української Народної Республіки – уродженців Черкащини. Дрогобич: Відродження, 2009.  190 с.: фотоіл.
 6.  Роман Коваль. Багряні жнива Української революції. Київ, Діокор, 2005. Видання друге, виправлене і доповнене. 265 с.
 7. Альманах «У 50-річчя Зимового Походу Армії УНР 6.12.1919 – 6.05.1920». Ред.: М. Крат, Ф. Грінченко. Нью-Йорк, 1973. 280 с.
 8. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 68.
 9. URL https://uk.wikipedia.org/wiki/II_Всеукраїнський _військовий з’їзд.
 10. ЦДАВО України. Ф. 3947. Особистий архів В.М. Петріва; Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 68.
 11. Эшелонная война. Железнодорожные войска России. Кн. 2. От Первой мировой до Великой Отечественной: 1917–1941. Москва: «Стэха», 2001. 496 с. 
 12. Ковальчук М. Останній заколот отамана О. Волоха (грудень 1919 р. – січень 1920 р.). Військово-історичний альманах. 2009. Ч. 2 (19). С. 18-41; 2010. Ч. 1 (20). С. 4-29.
 13. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921. Київ: Темпора, 2003. 608 с.
 14. ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 354
 15. ЦДАВО України. Ф. 1429 Оп. 4. Спр. 4в.
 16. ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр.196
 17. ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп.2. Спр. 141.
 18. ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 479. Арк. 110-111.
References
 1. Almanakh «U 50-richchia Zymovoho Pokhodu Armii UNR 6.12.1919 – 6.05.1920» Red.: M. Krat, F. Hrinchenko. [An almanac “In order of the 50-year of UPR Army’s Winter Hike 6.12.1919 – 6.05.1920” Red.: Krat M., Hrinchenko F.]. [in Ukrainian].
 2. Eshelonnaya voyna. Zheleznodorozhnyie voyska Rosii. Kn. 2. Ot Pervoy mirovoy do Velikoy Otechestvennoy: 1917-1941. [Echelon war. Railway troops of Russia. Book 2. From the First World War to The Great Patriotic War 1917-1941]. Moscow: ”Steha”, 2001. 496. [in Russian]
 3. Koval Roman (2005). Bahriani zhnyva Ukrainskoi revoliutsii. [Purple harvest of Ukrainian revolution]. Kyiv, Diokor. Vydannia druhe, vypravlene i dopovnene. 265. [in Ukrainian]
 4. Kovalchuk M. (2009). Ostannii zakolot otamana O. Volokha (hruden 1919 r. – sichen 1920 r.). Viiskovo-istorychnyi almanakh. [The last revolt of ataman O. Volokha (December 1919- January 1920) Military historical almanac] Ch. 2 (19), 18-41; 2010. Ch. 1 (20), 4-29. [in Ukrainian]
 5. Mazepa I. (2003) Ukraina v ohni y buri revoliutsii 1917 – 1921. [Ukraine on fire and storm of revolution 1917-1921] Kyiv: Tempora. 608. [in Ukrainian]
 6. 6. Pidkova I.Z., Shust R.M. (edited) (2001). Dovidnyk z istorii Ukrainy. A-Ya. [A reference book of history of Ukraine. A-Ya]. Kyiv: Heneza, 901. [in Ukrainian]
 7. Omelianovych-Pavlenko, M.V. (2007). Cpohady ukrains’koho komandarma (1917 – 1920). [Memories of the Ukrainian Army Commander (1917 – 1920)]. Kyiv: Tempora, 608. [in Ukrainian]
 8. Shatailo O.L. (2009). Spadkoiemtsi kozatskoi slavy: biohrafii heneraliv Armii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky – urodzhentsiv Cherkashchyny. [Heirs of Cossack glory: general’s biography of Ukrainian People’s Republic Army – natives of Cherkasy region]. Drohobych: Vidrodzhennia, 190. [in Ukrainian]
 9. TsDAVO Ukrainy. F. 3947. Osobystyi arkhiv V.M. Petriva; F. 1075. Op. 1. Spr. 68. [Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine F.3947. Personal archive of Petriv V.M. F.1075. D.1 C.68]. [in Ukrainian]
 10. TsDAVO Ukrainy. F. 5235. Op. 1. Spr. 354. [Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine. F. 5235. D. 1. C. 354]. [in Ukrainian]
 11. TsDAVO Ukrainy. F. 1429. Op.4. Spr.4b. [Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine. F. 1429. D. 4. C. 4b]. [in Ukrainian]
 12. TsDAVO Ukrainy. F.1078. Op.2. Spr.196. [Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine. F. 1078. D. 2. C. 196]. [in Ukrainian]
 13. TsDAVO Ukrainy. F.1429. Op.2. Spr.141. [Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine. F. 1429. D. 2. C. 141].[in Ukrainian]
 14. TsDAVO Ukrainy. F.1075. Op. 2. Spr. 479. 110-111. [Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine. F. 1075. D. 2. C. 479. 110-111][in Ukrainian]
 15. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy). [Central State Archives of Higher Authorities and Administration of Ukraine (CSAHAA of Ukraine) F. 1075. D. 1. C. 68]. [in Ukrainian]
 16. Tynchenko Yaroslav (2007). Ofitserskyi korpus Armii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky (1917-1921): biohrafichnyi dovidnyk. [Officer Corps of Ukrainian People’s Republic Army (1917-1921): biographic reference book]. Kyiv: Tempora. (Book I.) 535; il. [in Ukrainian]
 17. Tynchenko Ya. Yu. (1995). Ukrainske ofitserstvo: shliakhy skorboty ta zabuttia(1917-1921). Ch. I.[Ukrainian officer: Ways of Sorrow and Forgetting (1917-1921). Ch. I]. Kyiv: Tyrazhuvalnyi tsentr URP, 258. [in Ukrainian]
 18. II Vseukrainskyi viiskovyi z’izd. [The second Ukrainian military convention]. https://uk.wikipedia.org/wiki/II_Всеукраїнський _військовий з’їзд. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/II_Всеукраїнський _військовий з’їзд. [in Ukrainian]
сайт создан компанией web студия