Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Наукова спадщина краєзнавця О. М. Цинкаловського (1898–1983 рр.) в контексті розвитку «Волиніани» повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-05
Рушай Е.І.
Сторінки: 72-85
Короткий огляд

У статті, на основі недосліджених документів з особового фонду Олександра Миколайовича Цинкаловського (1898–1983 рр.), що зберігаються у Львівській національній бібліотеці ім. В. Стефаника, проаналізовано науковий доробок ученого. Особливу увагу приділено аналізу його листів до Академії наук УРСР щодо видання головної праці всього життя О. Цинкаловського – історико-географічного словника «Стара Волинь і Волинське Полісся». У цій праці він упорядкував інформацію про 1400 населених пунктів та історично важливих об'єктів Волині та волинського Полісся від найдавніших часів до 1914 р. Дискусійним питанням залишаються причини відмови видання цієї розвідки в Радянській Україні.

Констатуємо зацікавленість О. Цинкаловського, перш за все, дослідженнями з краєзнавства та археології, хоча коло його наукових пошуків не обмежується цими дисциплінами. Дослідник є автором безлічі праць (напр., «Княжий город Володимир», «Волинські деревляні церкви (XVII–XVIIIст.)», «Матеріали до археології Володимирського повіту» та ін.), присвячених історії рідного краю, зокрема Волині, Полісся та Підляшшя. Олександр Цинкаловський – видатний учений світового рівня, який здійснив неоціненний внесок у розвиток «волиніани» та популяризацію краєзнавчих студій. Тому подальшого ґрунтовного вивчення потребує його наукова спадщина в галузях етнології, етнографії, музейництва та спеціальних історичних дисциплін.

Ключові слова
Олександр Миколайович Цинкаловський, краєзнавство, краєзнавчі студії, археологія, наукові дослідження, «волиніана», «Стара Волинь і Волинське Полісся»
Список використаних джерел та літератури
 1. Автобіографія О. Цинкаловського (рукопис) // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника. Ф. 237. Спр. 1. П. 1. Арк. 2.
 2. Бобак О. М. Час відкривати істину. Родовід Олександра Цинкаловського – патріарха волинського краєзнавства. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. 112 с.
 3. Окремі документи його, як студента теології Варшавського університету та члена української студентської громади у Варшаві (1926–1929, 1931 рр.) // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. о/п 601.
 4. Охріменко Г., Скляренко Н., Каліщук О., Ткач В., Романчук О. Олександр Цинкаловський та праісторія Волині. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2017. 740 с.
 5. Цинкаловський О. Княжий город Володимир. Львів, 1935. 128 с.
 6. Археологічні знахідки та пам'ятки у м. Володимирі-Волинському – перелік та матеріали // Львівська національна наукова бібліотека України ім.В.Стефаника. Ф. 237. Спр. 90. П. 9. Арк.1
 7. Цинкаловський О. Волинські деревляні церкви (XVII–XVIII ст.). Львів, 1935. 15с.
 8. Цинкаловський О. Матеріяли до археології Володимирського повіту. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1937. Том CLIV. С. 183–240.
 9. Рушай Е. Науково-організаційна діяльність О. М. Цинкаловського на посаді директора Кременецького краєзнавчого музею (за матеріалами кореспонденції 1939–1941 рр.). Переяславський літопис. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип.1(15). С.12–20.
 10. Документація Кременецького Краєзнавчого музею, директора О. М. Цинкаловського // ККМ – 40468–Док–4444.
 11. Матеріали щодо організації видання Історико-географічного і економічного словника «Стара Волинь і Волинське Полісся» О. Цинкаловського // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Ф. 237. Спр. 13. П. 1. Арк. 1.
 12. Лист до О. Цинкаловського з повідомленням про пересилку грошей на видання праці «Стара Волинь і Волинське Полісся» // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Ф. 237. Спр. 230.Арк. 1.
 13. Листи до Цинкаловського Олександра щодо видання часопису «Археологія» та рецензування праці адресата «Стара Волинь і Волинське Полісся» // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Ф. 237. Спр. 248. П. 14. Арк. 2.
 14. Листи до Цинкаловського О. стосовно пересилки з м. Києва до м. Кракова рукопису праці адресата «Стара Волинь і Волинське Полісся» // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Ф. 237. Спр. 249. П. 14. Арк. 1.
 15. Лист до Цинкаловського О. щодо видання його наукової праці в Києві // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Ф. 237. Спр. 233. П. 13.Арк.1
 16. Кирієнко О.Ю. Цензура в Україні. Інститут історії України: вид. 2013. Енциклопедія історії України: Т. 10: Т–Я. URL: http://www.history.org.ua/?termin=tsenzura_v_ukrajini (дата звернення : 10.03.2020)
 17. Листи до Цинкаловського Олександра // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Ф. 237. Спр. 244. П. 13.Арк.1
References
 1. Avtobiohrafiia O.Tsynkalovskoho (rukopys)[Autobiography of O. Tsinkalovsky (manuscript)]. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V.Stefanyka. f.237. spr.1. p.1. ark.2.[In Ukrainian]
 2. Bobak O.M. (2008) Chas vidkryvaty istynu. Rodovid Oleksandra Tsynkalovskoho – patriarkha volynskoho kraieznavstva [Time to open the truth. Pedigree of Alexander Tsinkalovsky – patriarch of Volyn regional studies]. Lutsk. 112. [in Ukrainian]
 3. Okremi dokumenty yoho, yak studenta teolohii Varshavskoho universytetu ta chlena ukrainskoi studentskoi hromady u Varshavi (1926–1929, 1931rr.) [Separate documents by him as a student of theology at the University of Warsaw and as a member of the Ukrainian student community in Warsaw (1926-1929, 1931)]. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V.Stefanyka. o/p 601[in Ukrainian]
 4. Okhrimenko H., Skliarenko N., Kalishchuk O., Tkach V., Romanchuk O. (2017) Oleksandr Tsynkalovskyi ta praistoriia Volyni [Alexander Tsinkalovsky and prehistory of Volyn]. Lutsk. 740. [in Ukrainian]
 5. Tsynkalovskyi O. (2017) Kniazhyi horod Volodymyr. Istoryko-kraieznavchi narysy. [Princess town Vladimir: historical and ethnographic essays] Lviv. 128. [in Ukrainian]
 6. Arkheolohichni znakhidky ta pamiatky u m.Volodymyri-Volynskomu - perelik ta materialy [Archaeological finds and monuments in Volodymyr-Volynskyi - list and materials]. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im.V.Stefanyka. f.237. spr.90. p.9 ark.1 [in Ukrainian]
 7. Tsynkalovskyi, O. (1935). Volynski derevliani tserkvy (XVII–XVIII st.) [Volyn wooden churches (XVII – XVIII]. Lviv.15[in Ukrainian]
 8. Tsynkalovskyi, O. (1937). Materialy do arkheolohii Volodymyrskoho povitu [Materials to the archeology of Vladimir district]. Zapysky Naukovoh otovarystva imeni Shevchenka [Notes of the Shevchenko Scientific Society]. Lviv. Tom CLIV.183–240. [in Ukrainian]
 9. Rushai E. (2019) Naukovo–orhanizatsiina diialnist O. M. Tsynkalovskoho na posadi dyrektora Kremenetskoho kraieznavchoho muzeiu (za materialamy korespondentsii 1939–1941). [Rushai E. Scientific and organizational activity of AM Tsinkalovsky as director of the Kremenets Museum of Local Lore (according to correspondence from 1939–1941)] Pereiaslavskyi litopys [Pereyaslav Chronicle]. Pereiaslav, 1 (15), 12-20. [in Ukrainian]
 10. Kor е spondentsiia Kremenetskoho kraieznavchoho muzeiu 1939–1941. [Correspondence of the Kremenets Local History Museum 1939 – 1941]. KKM–40468–Dok–4444. 365. [in Ukrainian]
 11. Materialy shchodo orhanizatsii vydannia Istoryko–heohrafichnoho i ekonomichnoho slovnyka «Stara Volyn i Volynske Polissia» O.Tsynkalovskoho [Materials on the organization of the edition of the Historical-geographical and economic dictionary «Old Volyn and Volyn Polissya» by O. Tsinkalovsky].Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V.Stefanyka. f.237. spr.13. p.1. ark.1. [in Ukrainian]
 12. Lyst do O.Tsynkalovskoho z povidomlenniam pro peresylku hroshei na vydannia pratsi «Stara Volyn i Volynske Polissia» [Letter to O. Tsinkalovsky with a message on the transfer of money to the edition of the work «Old Volyn and Volyn Polissya»]. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V.Stefanyka. f.237. spr.230. ark.1. [in Ukrainian]
 13. Lysty do Tsynkalovskoho Oleksandr ashchod ovydannia chasopysu "Arkheolohiia" ta retsenzuvannia pratsi adresata "Stara Volyn i Volynske Polissia» [Letters to Alexander Tsinkalovsky on the publication of the journal "Archeology» and reviewing the work of the recipient of «Old Volyn and Volyn Polissya»]. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V.Stefanyka. f.237. spr.248. p.14. ark.2. [in Ukrainian]
 14. Lysty do Tsynkalovskoho O. stosovno peresylky z m. Kyieva do m.Krakova rukopysu pratsi adresata «Stara Volyn i Volynske Polissia» [Letters to Tsinkalovsky O. concerning the shipment from Kiev to Krakow of the manuscript of the work of the recipient of «Old Volyn and Volyn Polissya»]. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V.Stefanyka. f.237. spr.249. p.14. ark.1. [in Ukrainian]
 15. Lyst do Tsynkalovskoho O. shchodo vydannia yoho naukovoi pratsi v Kyievi [Letter to Tsinkalovsky O. about the publication of his scientific work in Kiev]. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V.Stefanyka. f.237. spr.233. p.13.ark.1[in Ukrainian]
 16. Kirienko O.Y. (2013) Tsenzura v Ukraini[Censorship in Ukraine]. Instytut istorii Ukrainy[Institute of History of  Ukraine]. 2013. http://www.history.org.ua/?termin=tsenzura_v_ukrajini (last accessed:10.03.2020). [inUkrainian].
 17. Lysty do Tsynkalovskoho Oleksandra[Letters to Alexander Tsinkalovsky]. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V.Stefanyka. f.237. spr.244. p.13.ark.1 [in Ukrainian]
сайт создан компанией web студия