Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Динамічна астрономія в Харківському університеті у 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. в контексті діяльності професора О. І. Раздольського (1877–1942) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-06
Балишев М.А.
Сторінки: 86-99
Короткий огляд

Запропоноване дослідження присвячене висвітленню сторінок наукової біографії українського астронома-теоретика професора Олексія Івановича Раздольського. На сьогодні не виявлено окремих публікацій, спрямованих на вивчення фактів із життя та творчості проф. О. І. Раздольського. У незначній кількості астрономічних видань його прізвище згадується лише під час посилання на роботи в галузі теоретичної астрономії в Харківському університеті у 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. У матеріалах періодики, в т.ч. зарубіжної, надаються стислі коментарі стосовно окремих тем наукової роботи астронома та його педагогічної діяльності у Харківському державному університеті. Тобто ім’я вченого фактично втрачене для історії вітчизняної науки. Вважаємо, що докладного вивчення потребують основні факти науково-дослідної роботи Раздольського в Харківській астрономічній обсерваторії, його безпосередня участь у формуванні тематики та організації робіт у галузі небесної механіки упродовж 1930-х років.

Автором застосовано спеціальні методи – історико-біографічний, ретроспективний та методи джерелознавчого аналізу. Їх використання дозволило визначити основні етапи наукової біографії О. І. Раздольського, дослідити його науковий доробок, в цілому – оцінити внесок ученого у розвиток астрономічної науки. Встановлено, що Раздольський працював у галузі теоретичної астрономії, спеціалізуючись на визначенні і поліпшенні елементів орбіт астероїдів головного поясу Сонячної системи (з урахуванням збурень від планет), обчисленні їх руху. Але найбільшу значимість мали його роботи, пов’язані з рухом астероїдів-троянців Юпітера. Проаналізовано численні наукові праці астронома, які вже давно стали бібліографічною рідкістю, але не втратили своєї фундаментальності. Перспектива подальшого розгортання даної теми полягає у підготовці комплексного історико-біографічного дослідження життя та творчості проф. О. І. Раздольського в контексті сукупного вивчення історії астрономії у Харкові першої половини ХХ ст.

Ключові слова
О. І. Раздольський, динамічна астрономія, малі планети, небесна механіка, астероїди-троянці, періодична орбіта, Харківська астрономічна обсерваторія
Список використаних джерел та літератури
 1. Особові документи О. І. Раздольського. Архів Науково-дослідного інституту астрономії ХНУ імені В. Н. Каразіна.
 2. Раздольский А. И. Приложение эллиптических функций к решению основной геодезической задачи. Руcский астрономический журнал. 1925. Т. 2. № 2. С. 77–88.
 3. Rasdolsky O. I. Uber die Berechnung periodischer Losungen. Astronomische Nachrichten. 1926. Vol. 227. No. 5443. P. 315–318.
 4. Schaumasse A. Revue des travaux astronomiques. L'Astronomie. 1927. Vol. 41. P. 337–339.
 5. Раздольский А. И. Теория малых планет Юпитеровой группы. Руcский астрономический журнал. 1927. Т. 4. № 3. С. 204–224.
 6. Rasdolsky A. Theorie der kleinen Planeten vom Typus . Arkiv för matematik, astronomi och fysik. 1929. Vol. 21. No. 3. P. 1–28.
 7. Раздольский А. И. Вычисление среднего эллипса орбиты 787 Moskva с учетом возмущений. Астрономический журнал. 1931. Т. 8. № 1. С. 75–78.
 8. Барабашов Н. П. Отчет Харьковской астрономической обсерватории. Астрономический журнал. 1932. Т. 9. № 3–4. С. 294–298.
 9. Rasdolsky A. Bestimmung einer mittleren Ellipse fur den Planeten 472 Roma mit Berucksichtigung der Storungen. Astronomische Nachrichten. 1931. Vol. 244. No. 5833. P. 7–10.
 10. Роздольський О. І. Про рух малої планети 55 Pandora. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1931. № 3. С. 63–65.
 11. Kleine Planeten, Jahrgang 1932: Elemente und Oppositions-Ephemeriden. Berlin: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Kommissionsverlag), 1931. 144 p.
 12. Planeten und Monde: 5635. Verzeichnis Berechner. Astronomischer Jahresbericht. 1932. Vol. 33. S. 142.
 13. Planeten und Monde: 5627. Verzeichnis Berechner. Astronomischer Jahresbericht. 1934. Vol. 35. S. 138.
 14. Rasdolsky A. Sur l’Orbite periodique de la Planete Nestor. Journal des Observateurs. 1934. Vol. 17. No. 7. P. 97–101.
 15. Роздольський О. І. Нова система елементів 51 Nemausa. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1933. № 4. С. 61–62.
 16. Раздольский А. И. Малая планета 51 Nemausa. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1935. № 5. С. 103–108.
 17. Роздольський О. І. Застосування методу моментальних коливань до вивчення руху планет Юпітерової групи відносно центрів лібрації L4 та L5. Учені записки Харківського державного університету. 1936. Т. 4. С. 11–32.     
 18. Роздольський О. І. Про орбіти характеристичних планет у рухомих полях. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1935. № 5. С. 97–102.
 19. Роздольський О. І. Про застосування обертового поля до орбіт характеристичних малих планет. Учені записки Харківського державного університету. 1936. Т. 6–7. С. 55–66.
 20. Planeten und Monde: 5659. Verzeichnis Berechner. Astronomischer Jahresbericht. 1938. Vol. 38. S. 201.
 21. Барабашов Н. П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1937 г. Астрономический журнал. 1938. Т. 15. № 3. С. 278–279.
 22. Роздольський О. І. Застосування обертового поля до канонічного розв’язання проблеми незбуреного еліптичного руху малих планет. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1938. № 6. С. 25–40.
 23. Роздольський О. І. Про орбіту планети у гравітаційному полі Сонця. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. 1938. № 6. С. 41–46.
 24. Барабашов Н. П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1939 г. Астрономический журнал. 1940. Т. 17. № 3. С. 94–96.
 25. Роздольський О. І. Про застосування канонічних елементів Делоне. Учені записки Харківського державного університету. 1941. Т. 23. С. 101–103.
 26. Балышев М. А. Из истории Харьковской обсерватории: биографические очерки. 200 лет астрономии в Харьковском университете / под ред. проф. Ю. Г. Шкуратова. Харьков : ХНУ, 2008. С. 99–154.
References
 1. Osobovi dokumenty O. I. R o zdolsko g o (1903–1941) [Personal documents of O. I. Rozdolsky]. Archives of the Institute of Astronomy V. N. Karazin Kharkiv National University [In Russian. In Ukrainian].
 2. Razdolskiy, A. I. (1925). Prylozhenye ellypticheskikh funktsiy k resheniyu osnovnoy geodezicheskoy zadachi [Application of elliptic functions to the solution of the main geodesic problem]. Russian Astronomical Journal.2, 77-88. [In Russian].
 3. Rasdolsky, O. I. (1926). Über die Berechnung periodischer Losungen [Über die Berechnung periodischer Losungen]. Astronomische Nachrichten. 227, 315–318.
 4. Schaumasse, A. (1927). Revue des travaux astronomiques [Revue des travaux astronomiques]. L'Astronomie. 41, 337–339.
 5. Razdolskiy, A. I. (1927). Teor i ya mal y kh planet Yup i terovo y g rupp y [The theory of Minor planets of the Jupiter group]. Russian Astronomical Journal. 4, 204–224. [In Russian].
 6. Rasdolsky, A. (1929). Theorie der kleinen Planeten vom Typus [Theorie der kleinen Planeten vom Typus]. Arkiv för matematik, astronomi och fysik. 21, 1–28.
 7. Razdolskiy, A. I. (1931). V y chyslenye sredneho e llypsa orbyt y 787 Moskva s uchetom vozmushchenyi [Calculation of the average ellipse of the 787 Moskva orbit with taking into account of the perturbations]. Astronomical Journal. 8, 75–78. [In Russian].
 8. Barabashov, N. P. (1932). Otchet Kharkovsko y astronom i chesko y observatorii[Report of the Kharkiv Astronomical Observatory]. Astronomical Journal. 9, 294–298. [In Russian].
 9. Rasdolsky, A. (1931). Bestimmung einer mittleren Ellipse für den Planeten 472 Roma mit Berücksichtigung der Störungen [Bestimmung einer mittleren Ellipse für den Planeten 472 Roma mit Berücksichtigung der Störungen]. Astronomische Nachrichten. 244, 7–10.
 10. Rozdolskiy, O. I. (1931). Pro rukh maloy planety 55 Pandora [About the movement of the Minor planet 55 Pandora]. Publications of the Kharkiv Astronomical Observatory. 3, 63–65. [In Ukrainian].
 11. Kleine Planeten, Jahrgang 1932. Elemente und Oppositions-Ephemeriden (1931). [Kleine Planeten, Jahrgang 1932. Elemente und Oppositions-Ephemeriden]. Berlin : Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Kommissionsverlag), 144.
 12. Planeten und Monde : 5635. Verzeichnis Berechner (1932). [Planeten und Monde: 5635. Verzeichnis Berechner]. Astronomischer Jahresbericht. 33, 142.
 13. Planeten und Monde : 5627. Verzeichnis Berechner(1934). [Planeten und Monde: 5627.Verzeichnis Berechner]. Astronomischer Jahresbericht. 35, 138.
 14. Rasdolsky, A. (1934). Sur l ’ Orbite periodique de la Planete Nestor [Sur l’Orbite periodique de la Planete Nestor]. Journal des Observateurs. 17, 97–101.
 15. Rozdolskiy, O. I. (1933). Nova systema elementiv 51 Nemaus a [The New system of elements of 51 Nemausa]. Publications of the Kharkiv Astronomical Observatory. 4, 61–62. [In Ukrainian].
 16. Razdolskiy, A. I. (1935). Malaya planeta 51 Nemausa [Minor planet 51 Nemausa]. Publications of the Kharkiv Astronomical Observatory. 5, 103–108. [In Russian].
 17. Rozdolskiy, O. I. (1936). Zastosuvannia metodu momentalnykh kolyvan do vyvchennia rukhu planet Yupiterovoi hrupy vidnosno tsentriv libratsii L4 ta L5 [Application of the method of momentary oscillations to the study of the motion of the planets of the Jupiter group with regarding to the centers of libration L4 and L5].  Scientific Notes of Kharkiv State University. 4, 11–32. [In Ukrainian].
 18. Rozdolskiy, O. I. (1935). Pro orbity kharakterystychnykh planet u rukhomykh poliakh [On the orbits of characteristic planets in moving fields]. Publications of the Kharkiv Astronomical Observatory. 5, 97–102. [In Ukrainian].
 19. Rozdolskiy, O. I. (1936). Pro zastosuvannia obertovoho polia do orbit kharakterystychnykh malykh planet [On the application of a rotating field to the orbits of characteristic Minor planets]. Scientific Notes of Kharkiv State University. 6–7, 55–66. [In Ukrainian].
 20. Planeten und Monde: 5659. Verzeichnis Berechner (1938). [Planeten und Monde: 5659. Verzeichnis Berechner]. Astronomischer Jahresbericht. 38, 201.
 21. Barabashov, N. P. (1938). Otchet o deyatelnosti Astronomicheskoy observatorii Kharkovskogo gosudarstvennogo universiteta za 1937 g . [Report on the activities of the Astronomical Observatory Kharkiv State University in 1937]. Astronomical Journal. 15, 278–279. [In Russian].
 22. Rozdolskiy, O. I. (1938). Zastosuvannia obertovoho polia do kanonichnoho rozv’iazannia problemy nezburenoho eliptychnoho rukhu malykh planet [Application of the rotational field to the canonical solution of the problem of the perturbed elliptical motion of Minor planets]. Publications of the Kharkiv Astronomical Observatory. 6, 25–40. [In Ukrainian].
 23. Rozdolskiy, O. I. (1938). Pro orbitu planety u hravitatsiinomu poli Sontsia [About the orbit of a planet in the gravitational field of the Sun]. Publications of the Kharkiv Astronomical Observatory. 6, 41–46. [In Ukrainian].
 24. Rozdolskiy, O. I. (1941). Pro zastosuvannia kanonichnykh elementiv Delone [On the application of the canonical elements of Delaunay]. Scientific Notes of Kharkiv State University. 23, 101–103. [In Ukrainian].
 25. Balyshev, M. A. (2008). Iz istorii Kharkovskoy observatorii: biograficheskie ocherki [To the history of the Kharkiv Observatory: biographical researches]. 200 let astronomii v Kharkovskom universitete [200 years of astronomy in Kharkiv University]. Kharkiv : KhNU, 632. [In Russian].
сайт создан компанией web студия