Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва в роки окупації гітлерівськими військами (1941–1943 рр.) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-07
Голікова О.М.
Сторінки: 100-139
Короткий огляд

Здійснено спробу подолати застарілий погляд на історію ХНАУ в роки Другої світової війни та окупації міста Вермахтом. Героїчна боротьба науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів проти гітлерівських окупантів на фронті та в комуністичному підпіллі, а також діяльність наукового колективу і студентів в евакуації в Катта-Кургані (Узбекистан) не охоплюють усього спектра проблем з історії ЗВО в роки війни. Ще одним напрямом діяльності робітників ХСГІ під час окупації є функціонування Харківської школи агрономів (синонімічна назва – Сільськогосподарський інститут). Цей ЗВО існував із середини 1942 р. до звільнення Харкова від загарбників 23 серпня 1943 р. Завдання публікації полягають, по-перше, у реконструкції передумов відкриття і визначенні завдань інституту в окупованому нацистами місті; по-друге, у з’ясуванні кола осіб, причетних до його діяльності. Напередодні 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі є необхідність неупередженого вивчення діяльності тих науково-педагогічних працівників ХСГІ, котрі намагалися вижити в жахливих умовах захопленого Вермахтом міста і зберегли вірність професії землероба. Джерельною базою дослідження послугували офіційні документи з Держаного архіву Харківської області й архіву Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, насамперед особові справи працівників, доповідні записки, накази тощо. Доведено, що відкриттям Харківської школи агрономів в умовах повністю зруйнованої довоєнної системи вищої спеціальної освіти окупанти прагнули подолати гостру нестачу фахівців аграрної галузі для підвищення прибутковості пограбування ресурсів України. Разом з тим цей заклад давав змогу не евакуйованим на схід працівникам ХСГІ та інших ЗВО міста вижити в умовах нацистського терору. Функціонування Харківської школи агрономів під час окупації уможливило відновлення Харківського СГІ відразу після звільнення міста від загарбників – 23 серпня 1943 р.

Ключові слова
Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва, нацистська окупація, евакуація в Катта-Курган, Харківська школа агрономів, Сільськогосподарський інститут у Харкові, Обласна Земельна управа
Список використаних джерел та літератури
 1. Киричок Р. І., Голікова О. М., Гриценко З. І. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. 1816–2006: нарис. Харків: ХНАУ, 2006. 367 с.: іл.
 2. Голікова О. М., Кравцов А. І., Киричок Р. І. Історія Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2011. 544 с.
 3. Поташов Ю. М. Викладачі Харківського СГІ під час окупації 1941–1943 рр. Заради життя майбутніх поколінь: матеріли наук. конф., присвяч. 70-річчю Великої Перемоги. Харків: ХНАУ, 2015. С. 168–170.
 4. Докладная записка Наркомзема УССР Совету Народных комиссаров УССР о возобновлении работы сельскохозяйственных учебных институтов после реэвакуации в 1943 году. ДАХО (Державний архів Харківської області). Ф. Р-1148. Оп. 11. Од. зб. 19. Арк. 1–2.
 5. Докладная записка директора института о состоянии материально-технической базы института в г. Харькове на период 25 сентября 1943 года после его освобождения от фашистских захватчиков. ДАХО. Ф. Р-1148. Оп. 11. Од. зб. 20. Арк. 1–2.
 6. Архіви окупації: 1941–1944. Анотований реєстр фондів державних архівів України. Державний комітет архівів України. Державний архів Харківської області. 403 фонди. Київ, 2005. URL : https://archives.gov.ua/Publicat/AO-1941-1944.php#Top (дата звернення : 21.01.2020)
 7. Архів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.
 8. Семененко Олександр. Харків, Харків … 2-ге вид. Мюнхен: Сучасність, 1977. 49 с. URL : https://www.litmir.me/br/?b=650977&p=42 (дата звернення : 13.01.2020)
 9. Дражевська Л., Соловей О. Діяльність органів самоврядування і громадських організацій у Харківській області в 1941–43 рр. Харків за часів німецької окупації 1941–1943: спогади / [передм. Ю. Ш.]. Нью-Йорк: Б. в., 1985. С. 5–16. URL : http:// http://diasporiana.org.ua/memuari/6535-drazhevska-l-solovey-o-harkiv-u-roki-nimetskoyi-okupatsiyi-1941-1943/ (дата звернення : 31.01.2020)
 10. Соловей О., Дражевська Л. У Просвіті і навколо. Харків за часів німецької окупації 1941–1943: спогади / [Передм. Ю. Ш.]. Нью-Йорк: Б. в., 1985. С. 17–29 с. URL : http:// http://diasporiana.org.ua/memuari/6535-drazhevska-l-solovey-o-harkiv-u-roki-nimetskoyi-okupatsiyi-1941-1943/ (дата звернення : 10.01.2020)
 11. Скоробагатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941–1943). Харків : Прапор, 2004. 368 с. URL : http://resource.history.org.ua/item/0009154 (дата звернення : 13.01.2020)
 12. Левченко Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941–1944 рр. : монографія / за наук. ред. К. П. Двірної. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 402 c. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25258/1/Levchenko.pdf (дата звернення : 13.01.2020)
 13. Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині: зб. док / відп. за вип. Є. Пелешук. Київ; Харків : Укрдержвидав, 1944. 54 с.
 14. Сліди фашистських звірів: зб. статей про німецький розбій у Харкові. Київ; Харків : Укрдержвидав, 1944. 78 с.
 15. Судовий процес. Про звірства німецько-фашистських загарбників на території м. Харкова і Харківської області в період їх тимчасової окупації: зб. матеріалів / за заг. ред. М. Ляховича. Харків : Б. в., 1944. 131с.
 16. Харьковщина в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) : сб. док. и мат. / под ред. А. В. Тесленко. Харьков : Прапор, 1965. 423 с.
 17. Из стенограммы беседы, проведенной в Харьковском сельскохозяйственном институте с проф. Мигулиным A. A., Телетовым И. С., Супруненко А. И., Смирновым В. Г. и Писчимукой П. С. Город и война: Харьков в годы Великой Отечественной войны. [Воспоминания об оккупированном Харькове] / сост. С. М. Куделко, С. И. Посохов, Е. В. Дьякова. Санкт-Петербург: Алейтея, 2012. С. 210–225.
 18. Війна очима дітей: зб. архів. документів / Держархів Харків. обл. – Харків : ФОП Тарасенко, 2013. 220 с. URL : http://archives.kh.gov.ua/wp-content/uploads/2015/09/Viyna-ochima-ditey.pdf (дата звернення : 14.01.2020)
 19. Город и война: Харьков в годы Великой Отечественной войны. [Воспоминания об оккупированном Харькове] / Сост. С. М. Куделко, С. И. Посохов, Е. В. Дьякова. СПб. : Алейтея, 2012. С. 15. URL : http://docplayer.ru/42780937-Rossiyskiy-gosudarstvennyy-gumanitarnyy-universitet-harkovskiy-nacionalnyy-universitet-imeni-v-n-karazina.html (дата звернення : 14.01.2020)
 20. Науменко В. М., Нестеренко В. А. Зона військової адміністрації 1941–1943 рр.: основні напрями окупаційної економічної та соціальної політики. Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: Історичні нариси: У 2 кн. / ред. колегія: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець та ін. Київ: Наук. думка, 2011. С. 368–391.
 21. Рекотов П. В. Органи управління на окупованій території України (1941–1944 рр.). Укр. іст. журн. 1997. № 3. С. 90–101.
 22. Рибальченко Р. К. Ветухов Михайло Олексійович (1902–1959). Харківська культурна еміграція 1942–1943 років. Харків : Курсор, 2005. С. 20–23.
 23. Марченко Е. С., Калиниченко И. В. Алексей Ветухов: судьба на изломе эпох. «Луньовські читання». Матеріали науково-практичних семінарів (2010–2014 рр.). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. С. 174–185. URL : http://historiography.karazin.ua/resources/files/20170550200450_253177436ad15.pdf (дата звернення : 22.01.2020)
 24. Потильчак О. В. Нацистська політика у сфері підготовки спеціалістів із середньою та вищою спеціальною освітою в Україні (1942–1944 рр.). Архіви окупації 1941–1944/ Держ. комітет архівів України. Київ : Києво-Могилян. акад, 2006. С. 782–790. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12884/1/Potylchak.pdf (дата звернення : 22.01.2020)
 25. Тихоненко Д. Г., Вергунов В. А., Горін М. О., Новосад Н. М. Ґрунтознавство в Україні: історія та сучасність: монографія / за ред. Д. Г. Тихоненка з передмовою. Харків : Майдан, 2016. 300 с. URL : http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/452/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення : 31.01.2020)
 26. Даниленко О. В. Ветухів Михайло Олексійович. Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Ін-т історії України. Київ : Наук. думка, 2003. 688 с.: іл. URL : http://www.history.org.ua/?termin=Vetukhiv_M (дата звернення : 31.01.2020)
 27. Кохно В.М. Відмич-Бандура Іван Никифорович. Енциклопедія сучасної України : Т. 4. В–Вог. / гол. ред. колегія: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Романів О. М. та ін.; керівник наук.-ред. підготовки ЕСУ Железняк М. Г. [Б. м.]: Координаційне бюро ЕСУ НАН України, 2005. 700 с. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34392 (дата звернення : 03.02.2020)
 28. Чернявський М.В. Дрюченко Михайло Михайлович. Енциклопедія сучасної України : Т. 8. Дл–Дя. / гол. ред. колегія: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Романів О. М. та ін.; керівник наук.-ред. підготовки ЕСУ Железняк М. Г. [Б. м.]: Координаційне бюро ЕСУ НАН України, 2008. 716 с. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21966 (дата звернення : 03.02.2020)
 29. УкрНДІЛГА – 85 років / за ред. В. П. Ткача, В. Л. Мєшкової. Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2015. 220 с, іл. URL : http://uriffm.org.ua/sites/default/files/publishing/tkach_myeshkova_ukrndilga_85_rokiv.pdf (дата звернення : 04.02.2020)
 30. Вергунов В.А. Воробйов Семен Осипович. Енциклопедія Сучасної України. Т. 5. Вод–Гн. / гол. ред. колегія: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Романів О. М. та ін.; керівник наук.-ред. підготовки ЕСУ Железняк М.Г. [Б. м.] : Координаційне бюро ЕСУ НАН України, 2006. 728 с. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29742 (дата звернення : 04.02.2020)
 31. Москалев Б. Г., Москалева Н. П. Тайны войны: почему погибло харьковское подполье? Время: газета. Харьков, 27 апреля 2012 г. URL : http://timeua.info/270412/58533.html (дата обращения : 04.02.2020)
 32. Вергунов В.А. Єгоров Михайло Андрійович (1879–1942) – відомий вітчизняний вчений-аграрій в галузі агрохімії. Trends of Modern Science – 2014 : materials of the X Іnternational Scientific and Practical Conference, May 30 – June 7, 2014. Sheffild, 2014. Vоl. 11 : History. P. 70–73. URL : http://www.rusnauka.com/17_PMN_2014/Istoria/3_172568.doc.htm (дата звернення : 04.02.2020)
 33. Титаренко Д.М. Культурні процеси в Україні у роки нацистської окупації (зона військової адміністрації). Львів : Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014. С. 260.
References
 1. Kirichok, R. I., Golikova, O. M. and Grytsenko, Z. І. (2006). Xarkivs`ky`j nacional`ny`j agrarny`j universy`tet imeni V. V. Dokuchayeva. 1816–2006: nary`s. [Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev]. Kharkiv : KhNAU named after V. V. Dokuchaiev. 2006. 367. [in Ukrainian].
 2. Golikova, O. M., Kravcov, A. I. and Kirichok, R. I. (2011). Іstorіja Harkіvs'kogo nacіonal'nogo agrarnogo unіversitetu іmenі V. V. Dokuchaєva [History of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev]. Kharkiv : KhNAU named after V. V. Dokuchaiev. 544. [in Ukrainian].
 3. Potashov Yu. M. (2015). Vy`kladachi Xarkivs`kogo SGI pid chas okupaciyi 1941–1943 rr. [Teachers of the Kharkiv Agricultural Institute during the occupation of 1941–1943]. Zarady` zhy`ttya majbutnix pokolin`: materily` nauk. konf., pry`svyach. 70-richchyu Vely`koyi Peremogy`. [For the Life of Future Generations: Proceedings of the Scientific Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Great Victory]. Kharkiv : KhNAU named after V. V. Dokuchaiev. 168–170. [in Ukrainian].
 4. Dokladnaya zapiska Narkomzema USSR Sovetu Narodnyih komissarov USSR o vozobnovlenii rabotyi selskohozyaystvennyih uchebnyih institutov posle reevakuatsii v 1943 godu . [Memorandum of the People's Commissar of Agriculture of the Ukrainian SSR to the Council of People's Commissars of the Ukrainian SSR on the resumption of the work of agricultural educational institutions after re-evacuation in 1943]. SAKhR (State Archive of Kharkiv Region), f. Р-1148, op. 11, spr. 19, ark. 1–2. [in Russian].
 5. Dokladnaya zapiska direktora instituta o sostoyanii materialno - tehnicheskoy bazyi instituta v g . Harkove na period 25 sentyabrya 1943 goda posle ego osvobozhdeniya ot fashistskih zahvatchikov . [Memorandum of the director of the institute on the state of the material and technical base of the institute in Kharkov for the period of September 25, 1943 after its liberation from the fascist invaders]. SAKhR, f. Р-1148, op. 11, spr. 20, ark. 1–2. [in Russian].
 6. Arxivy` okupaciyi: 1941–1944. (2005).[Archives of occupation: 1941–1944]. Anotovany`j reyestr fondiv derzhavny`x arxiviv Ukrayiny`. Derzhavny`j komitet arxiviv Ukrayiny`. Derzhavny`j arxiv Xarkivs`koyi oblasti. 403 fondy`. [Annotated register of funds of state archives of Ukraine. State Committee of Archives of Ukraine. State Archives of Kharkiv Region. 403 funds]. Kyiv. URL : https://archives.gov.ua/Publicat/AO-1941-1944.php#Top (last accessed : 21.01.2020).
 7. Arxiv XNAU im. V. V. Dokuchayeva. [Archive of KhNAU named after V. V. Dokuchaiev].
 8. Semenenko Oleksandr. (1977). Xarkiv, Xarkiv …[Kharkiv, Kharkiv…]. Myunxen: Suchasnist`, 49. URL : https://www.litmir.me/br/?b=650977&p=42 (last accessed : 13.01.2020). [in Ukrainian].
 9. Drazhevs`ka L., Solovej O. (1985). Diyal`nist` organiv samovryaduvannya i gromads `ky`x organizacij u Xarkivs`kij oblasti v 1941–43 rr. [Activities of self-government bodies and public organizations in the Kharkiv region in 1941–43]. Xarkiv za chasiv nimecz`koyi okupaciyi 1941–1943: spogady`. [Kharkiv during the German occupation of 1941–1943: memories]. N`yu-Jork: B. v., 5–16. URL : http:// http://diasporiana.org.ua/memuari/6535-drazhevska-l-solovey-o-harkiv-u-roki-nimetskoyi-okupatsiyi-1941-1943/ (last accessed : 31.01.2020). [in Ukrainian].
 10. Solovej O., Drazhevs`ka L. (1985). U Prosviti i navkolo. Xarkiv za chasiv nimecz`koyi okupaciyi 1941–1943: spogady`. [Kharkiv during the German occupation of 1941–1943: memories]. N`yu-Jork: B. v., 17–29 с. URL : http:// http://diasporiana.org.ua/memuari/6535-drazhevska-l-solovey-o-harkiv-u-roki-nimetskoyi-okupatsiyi-1941-1943/ (last accessed : 10.01.2020). [in Ukrainian].
 11. Skorobagatov A. V. (2004). Xarkiv u chasy` nimecz`koyi okupaciyi (1941–1943). [Kharkiv during the German occupation (1941–1943)]. Xarkiv : Prapor, 368. URL : http://resource.history.org.ua/item/0009154 (last accessed : 13.01.2020). [in Ukrainian].
 12. Levchenko Yu. I. (2017). Osobly`vosti realizaciyi polity`ky` okupacijnoyi vlady` v administraty`vno-tery`torial`ny`x ody`ny`cyax Ukrayiny` 1941–1944 rr. : monografiya [Peculiarities of the implementation of the policy of the occupying power in the administrative-territorial units of Ukraine in 1941–1944: monograph]. Kyiv :: Vy`d-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 402. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25258/1/Levchenko.pdf (last accessed : 13.01.2020). [in Ukrainian].
 13. Peleshuk Ye. ed. (1944). Zvirstva i zlochy`ny` nimecz`ko-fashy`sts`ky`x zagarbny`kiv na Xarkivshhy`ni: zb. dok. [Atrocities and crimes of Nazi invaders in Kharkiv region: a collection of documents]. Kyiv; Xarkiv : Ukrderzhvy`dav, 54. [in Ukrainian].
 14. Slidy` fashy`sts`ky`x zviriv: zb. statej pro nimecz`ky`j rozbij u Xarkovi. (1944). [Traces of fascist beasts: a collection of articles about the German robbery in Kharkov]. Kyiv; Xarkiv : Ukrderzhvy`dav, 78. [in Ukrainian].
 15. Lyaxovy`ch M. ed. (1944). Sudovy`j proces. Pro zvirstva nimecz`ko-fashy`sts`ky`x zagarbny`kiv na tery`toriyi m. Xarkova i Xarkivs`koyi oblasti v period yix ty`mchasovoyi okupaciyi: zb. materialiv [On the atrocities of the Nazi invaders in the city of Kharkiv and Kharkiv region during their temporary occupation: a collection of materials]. Xarkiv : B. v., 131. [in Ukrainian].
 16. Teslenko A. V. ed. (1965). Harkovschina v godyi Velikoy Otechestvennoy voynyi (1941–1945 gg.) : sb. dok. i mat. [Kharkiv region during the Great Patriotic War (1941–1945): collection of documents and materials]. Harkov : Prapor, 423. [in Russian].
 17. Kudelko S. M., Posohov S. I., Dyakova E. V. (2012). Іz stenogrammyi besedyi, provedennoy v Harkovskom selskohozyaystvennom institute s prof. Migulinyim A. A., Teletovyim I. S., Suprunenko A. I., Smirnovyim V. G. i Pischimukoy P. S. [From the transcript of a conversation held at the Kharkov Agricultural Institute with prof. Migulin A.A., Teletov I.S., Suprunenko A.I., Smirnov V.G. and Pischimuka P.S.]. Gorod i voyna: Harkov v godyi Velikoy Otechestvennoy voynyi. Vospominaniya ob okkupirovannom Harkove [City and War: Kharkov during the Great Patriotic War. Memories of occupied Kharkov]. . Sankt-Peterburg : Aleyteya, 210–225. [in Russian].
 18. Vijna ochy`ma ditej: zb. arxiv. dokumentiv / Derzharxiv Xarkiv. obl. (2013). [War through the eyes of children: a collection of archival documents / State Archives of Kharkiv. reg.]. Xarkiv : FOP Tarasenko, 220. RL : http://archives.kh.gov.ua/wp-content/uploads/2015/09/Viyna-ochima-ditey.pdf (last accessed : 14.01.2020) [in Ukrainian].
 19. Kudelko S. M., Posohov S. I., Dyakova E. V. (2012). Gorod i voyna: Harkov v godyi Velikoy Otechestvennoy voynyi. Vospominaniya ob okkupirovannom Harkove [City and War: Kharkov during the Great Patriotic War. Memories of occupied Kharkov]. Sankt-Peterburg : Aleyteya, 15. URL : http://docplayer.ru/42780937-Rossiyskiy-gosudarstvennyy-gumanitarnyy-universitet-harkovskiy-nacionalnyy-universitet-imeni-v-n-karazina.html (last accessed : 14.01.2020). [in Russian].
 20. Naumenko V. M., Nesterenko V. A. (2011). Zona vijs`kovoyi administraciyi 1941–1943 rr.: osnovni napryamy` okupacijnoyi ekonomichnoyi ta social`noyi polity`ky` [Zone of military administration of 1941–1943: main directions of occupation economic and social policy]. Ukrayina u Drugij svitovij vijni: poglyad z XXI st.: Istory`chni nary`sy` [Ukraine in the Second World War: a look from the XXI century: Historical essays]. Kyiv : Naukova dumka, 368–391. [in Ukrainian].
 21. Rekotov P. V.(1997) Organy` upravlinnya na okupovanij tery`toriyi Ukrayiny` (1941–1944 rr.) [Governing bodies in the occupied territory of Ukraine (1941–1944)]. Ukr. ist. zhurn. [Ukr. ist. Magazine]. Kyiv. 3, 90–101. [in Ukrainian].
 22. Ry`bal`chenko R. K. (2005). Vetuxov My`xajlo Oleksijovy`ch (1902–1959). [Vetukhov Mikhail Alekseevich (1902–1959).]. Xarkivs`ka kul`turna emigraciya 1942–1943 rokiv [Kharkiv cultural emigration of 1942–1943]. Xarkiv : Kursor, 20–23. [in Ukrainian].
 23. Marchenko E. S., Kalinichenko I. V. (2014). Aleksey Vetuhov: sudba na izlome epoh [Alexey Vetukhov: destiny at the turn of the ages]. «Lun`ovs`ki chy`tannya». Materialy` naukovo-prakty`chny`x seminariv (2010–2014 rr.) ["Lunyov readings". Materials of scientific and practical seminars (2010-2014)]. Xarkiv : XNU imeni V. N. Karazina, 174–185. URL : http://historiography.karazin.ua/resources/files/20170550200450_253177436ad15.pdf (last accessed : 22.01.2020). [in Russian].
 24. Poty`l`chak O. V. (2006). Nacy`sts`ka polity`ka u sferi pidgotovky` specialistiv iz seredn`oyu ta vy`shhoyu special`noyu osvitoyu v Ukrayini (1942–1944 rr.) [Nazi policy in the field of training specialists with secondary and higher special education in Ukraine (1942–1944)]. Arxivy` okupaciyi 1941–1944/ Derzh. komitet arxiviv Ukrayiny` [Archives of occupation 1941–1944 / Gos. Committee of Archives of Ukraine]. Kyiv: Ky`yevo-Mogy`lyan. akad,  782–790. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12884/1/Potylchak.pdf (last accessed :  22.01.2020). [in Ukrainian].
 25. Ty`xonenko D. G. ed. (2016). G`runtoznavstvo v Ukrayini: istoriya ta suchasnist`: monografiya [Soil science in Ukraine: history and modernity: monograph]. Xarkiv : Majdan, 300. URL : http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/452/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F.pdf (last accessed : 31.01.2020). [in Ukrainian].
 26. Dany`lenko O. V. (2003). Vetuxiv My`xajlo Oleksijovy`ch [Vetukhiv Mykhailo Oleksiiovych]. Ency`klopediya istoriyi Ukrayiny` [Encyclopedia of the History of Ukraine]. Kyiv : Naukova dumka. 1, 688. [in Ukrainian]. URL : http://www.history.org.ua/?termin=Vetukhiv_M (last accessed :  31.01.2020) [in Ukrainian].
 27. Koxno V.M. (2005). Vidmy`ch-Bandura Ivan Ny`ky`forovy`ch [Vidmych-Bandura Ivan Nikiforovich]. Ency`klopediya suchasnoyi Ukrayiny` [Encyclopedia of modern Ukraine]. [B. m.]: Koordy`nacijne byuro ESU NAN Ukrayiny`. 4, 700. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=34392 (last accessed : 03.02.2020) [in Ukrainian].
 28. Chernyavs`ky`j M.V. (2008). Dryuchenko My`xajlo My`xajlovy`ch [Dryuchenko Mikhail Mikhailovich]. Ency`klopediya suchasnoyi Ukrayiny` [Encyclopedia of modern Ukraine]. [B. m.]: Koordy`nacijne byuro ESU NAN Ukrayiny`. 8, 716. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21966 (last accessed : 03.02.2020) [in Ukrainian].
 29. Tkach V. P., Myeshkova V. L. ed. (2015). UkrNDILGA – 85 rokiv [UkrNDILGA - 85 years old]. Xarkiv : TOV «Planeta-Print», 220. URL : http://uriffm.org.ua/sites/default/files/publishing/tkach_myeshkova_ukrndilga_85_rokiv.pdf (last accessed : 04.02.2020). [in Ukrainian].
 30. Vergunov V.A. (2006). Vorobjov Semen Osy`povy`ch [Vorobyov Semyon Osipovich]. Ency`klopediya suchasnoyi Ukrayiny` [Encyclopedia of modern Ukraine]. [B. m.]: Koordy`nacijne byuro ESU NAN Ukrayiny`. 5, 728. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29742 (last accessed : 04.02.2020). [in Ukrainian].
 31. Moskalev B. G., Moskaleva N. P. (2012). Taynyi voynyi : pochemu pogiblo harkovskoe podpole ? [Secrets of the war: why did the Kharkov underground die?]. Vremya : gazeta [Time: newspaper.]. Harkov, 27 aprelya . URL : http://timeua.info/270412/58533.html (last accessed : 04.02.2020). [in Russian].
 32. Vergunov V.A. (2014). Yegorov My`xajlo Andrijovy`ch (1879–1942) – vidomy`j vitchy`znyany`j vcheny`j-agrarij v galuzi agroximiyi [Egorov Mikhail Andreevich (1879–1942) – a famous domestic scientist-agrarian in the field of agrochemistry]. Trends of Modern Science – 2014 : materials of the X Іnternational Scientific and Practical Conference, May 30 – June 7, 2014. Sheffild, 2014. Vоl. 11 : History. P. 70–73. URL : http://www.rusnauka.com/17_PMN_2014/Istoria/3_172568.doc.htm (last accessed :  04.02.2020). [in Ukrainian].
 33. Ty`tarenko D.M. (2014). Kul`turni procesy` v Ukrayini u roky` nacy`sts`koyi okupaciyi (zona vijs`kovoyi administraciyi) [Cultural processes in Ukraine during the Nazi occupation (military administration zone).].  L`viv : Nacz. akad. nauk Ukrayiny`, In-t ukrayinoznavstva im. I. Kry`p'yakevy`cha, 260. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия