Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Технологічні засоби для добування та переробки воску в експозиції Музею історії бджільництва Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-09
Дем’яненко Н.Д.
Сторінки: 158-167
Короткий огляд

У статті характеризується пасічницький інвентар індивідуального та заводського виробництва для добування та переробки чистого воску колекції Музею історії бджільництва Середньої Надніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: воскобійка, гвинтовий прес, воскотопка, гладкі та гравіювальні вальці. Висвітлено процеси добування чистого воску з бджолиних стільників у домашніх умовах. Описано особливості використання та технічні можливості роботи гладких та гравіювальних валець заводського виробництва. Цінність представленої колекції пасічницького інвентаря для добування та переробки воску визначається тим, що вона демонструє типові пристрої домашнього та заводського виробництва кінця ХІХ - середини ХХ ст., які розкривають технологію процесу добування та переробки воску.

Ключові слова
музейна колекція, інвентар пасічника, віск, воскобійка, прес гвинтовий, воскотопка, стільник, клинок, продукти бджільництва, валці гладкі, вальці гравіювальні
Список використаних джерел та літератури
 1. Герасько М. Знаряддя та пристрої для добування меду в експозиції музею НІЕЗ «Переяслав». Матеріали 6-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Український технічний музей: історія, досвід. Перспективи. Коростень: 2007. С 177.
 2. Записано автором 24.07.2015. Бойко Івана Григоровича 1938 року народження мешканця с. Вінинці Переяслав-Хмельницького району.
 3.  Записано автором 4.10.2016. від Торби Олени Федорівни 1928 року народження мешканки с. Помоклі Переяслав-Хмельницького району
 4. Зубер С. Знаряддя праці пасічника в контексті розвитку бджільництва (за матеріалами фондової колекції НІЕЗ «Переяслав»). Матеріали 6-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції Український технічний музей: історія, досвід. Перспективи. Коростень: 2007. С. 83.
 5. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». Фонди. Облікова документація. Інвентарна група: «ПХІМ».
 6. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». Фонди. Облікова документація. Інвентарна група: «Е».
 7. Сергієнко С. До історії виробництва штучної вощини (друга половини ХІХ ст.). Наука та наукознавство. 2008. № 3. С. 66.
 8. Скуратівський Т. Воскобійництво та шляхи його розвитку Народна творчість та етнографія. 1977. липень-серпень № 4. С. 65.
 9. http://sum.in.ua/s/inventa
 10. https://uk.wikipedia.org
References
 1. Herasko M. (2007) Znariaddia ta prystroi dlia dobuvannia medu v ekspozytsii muzeiu NIEZ «Pereiaslav» [Instruments and devices for extraction of honey in the exposition of NHER «Pereiaslav»] // Materialy 6-yi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Ukrainskyi tekhnichnyi muzei: istoriia, dosvid. Perspektyvy. [Materials of the 6th Ukrainian Scientific and Practical Conference Ukrainian Technical Museum: history, experience. Prospects]. Korosten. S 177.
 2. Zapysano avtorom 24.07.2015. Boiko Ivana Hryhorovycha 1938 roku narodzhennia meshkantsia s. Vinyntsi Pereiaslav-Khmelnytskoho raionu. [Posted by author on 24.07.2015. Boiko Ivan Hrygorovych (1938), Vinyntsi village, Pereiaslav-Khmelnytskyi district].
 3. Zapysano avtorom 4.10.2016. vid Torby Oleny Fedorivny 1928 roku narodzhennia meshkanky s. Pomokli Pereiaslav-Khmelnytskoho raionu. [Posted by author on 04.10.2016. Torba Olena Fedorivna (1928), Pomokli village, Pereiaslav-Khmelnytskyi district].
 4. Zuber S. (2007) Znariaddia pratsi pasichnyka v konteksti rozvytku bdzhilnytstva (za materialamy fondovoi kolektsii NIEZ «Pereiaslav») [Beekeeping tools in the context of beekeeping development (based on materials of fund collection of NHER «Pereiaslav»)] // Materialy 6-yi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Ukrainskyi tekhnichnyi muzei : istoriia, dosvid. Perspektyvy. [Materials of the 6th Ukrainian Scientific and Practical Conference Ukrainian Technical Museum: history, experience. Prospects]. Korosten. S. 83.
 5. Natsionalnyi istoryko-etnohrafichnyi zapovidnyk «Pereiaslav». Fondy. Oblikova dokumentatsiia. Inventarna hrupa:  «PKhIM». [National Historical and Ethnographic Reserve«Pereiaslav». Funds.Accounting records. Inventory group: «PHIM»].
 6. Natsionalnyi istoryko-etnohrafichnyi zapovidnyk «Pereiaslav». Fondy. Oblikova dokumentatsiia. Inventarna hrupa: «E». [National Historical and Ethnographic Reserve«Pereiaslav». Funds.Accounting records. Inventory group: «E»].
 7. Serhiienko S. (2008, №3) Do istorii vyrobnytstva shtuchnoi voshchyny (druha polovyny KhIKh st.) [To the history of artificial wax production (the second half of the XIX century]. // Nauka ta naukoznavstvo. [Study and science and]. S. 66.
 8. Skurativskyi T. (1977, №4) Voskobiinytstvo ta shliakhy yoho rozvytku [Waxing and ways of its development]. // Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folklore and ethnography]. S. 65.
 9. http://sum.in.ua/s/inventa
 10. https://uk.wikipedia.org
сайт создан компанией web студия