Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Науково-організаційна діяльність Аполлона Мевіуса в галузі металургії (до 200 річчя від дня народження) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-10
Журило Д.Ю.
Сторінки: 168-186
Короткий огляд

У статті наведено біографічні дані та професійні досягнення видатного металурга, лауреата Демидівської премії Аполлона Федоровича Мевіуса. Показано походження Мевіуса, наведено дані за його місцем навчання, а так само служби по гірському відомству Російської імперії.

Показано, що Мевіус, будучи начальником Луганського гірничого округу, активно сприяв розвитку вітчизняного гірничо-рудного комплексу, становленню Керченської металургії, геологічних пошуків і будівництва металургійних підприємств.

Пояснені причини, за якими маститий вчений, колишній начальник Луганського гірничого округу не отримав посади професора кафедри металургії в Санкт-Петербурзі. Наведено результати роботи Мевіуса в З'їзді гірничопромисловців Півдня Росії, прийоми та методи статистичної обробки, детально розроблені ним і покладені в основу діяльності організованого Харківського комітету з перевезень мінерального палива.

Наведено основні друковані роботи Аполлона Федоровича, в яких він передбачив будівництво декількох заводів металургійного профілю.

У статті показано результати роботи Аполлона Федоровича Мевіуса в 1887-95 рр. викладачем металургії в Харківському практичному технологічному інституті, його досягнення на цій роботі і причини, з яких він залишив педагогічну діяльність.

Незважаючи на те, що Аполлон Федорович Мевіус увійшов в історію науки і техніки як видатний вчений, який боровся за технічний прогрес своєї Батьківщини, його ім'я в Харкові не увічнено ні пам'ятником, ні назвою вулиці, ні навіть меморіальною дошкою на будинках, в яких він працював або проживав.

Аполлон Мевіус автор не тільки класичних книг з металургії, а й технічного французько-російського словника, який він складав 28 років. Словник надав велику допомогу російським інженерам і технікам, яким за родом своїх занять доводилося звертатися до іноземної технічної літератури.

Таким чином, Аполлон Федорович Мевіус був одним з найосвіченіших гірничих інженерів свого часу, видатним педагогом і вченим, збагатив вітчизняну технічну літературу фундаментальними працями з ливарної справи та металургії чорних металів. Праці Мевіуса не втратили свого значення і сьогодні.

Ключові слова
Мевіус, металургія, гірнича справа, чавун, викладання, мінеральне паливо
Список використаних джерел та літератури
 1. Гнип П. І. Видатний російський металург А. Ф. Мевіус (до 135 річчя з дня народження). Вісник АН УРСР, № 1, 1956. С. 63 – 70.
 2. Темник Ю. А. Столетнее горное гнездо. Луганский завод (1795 – 1887 гг.). Луганск: Шико, 2004. 530 с.
 3. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку 1885 – 2010 рр. / [За ред. проф. Ніколаенка В. І.] - Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 408 с.
 4. Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф.-1632, оп. 2, спр. 202. «О преподавателе металлургии на 3 курсе статском советнике горном инженере Аполлоне Федоровиче Мевиусе, 1887 р., 19 арк.
 5. Журило А. Г., Журило Д. Ю. Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины. Краткие очерки: монография. Харьков: Підручник НТУ «ХПІ», 2013. 260 с.
 6. Мезенин Н. А. Лауреаты демидовских премий. / Н. А. Мезенин. Ленинград: Наука, 1987. 198 с. (С. 108-109).
 7. Журило Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX – начале XX веков : монографія. Харьков: Підручник НТУ «ХПІ», 2016. 264 с.
 8. Развитие литейного производства в Украинской ССР / Ващенко К. И., Петриченко А. М., Шульте Ю. А. Под ред. В. А. Ефимова. Киев: Наукова думка, 1988. 376 с. (С. 289).
 9. Краткий очерк истории съездов горнопромышленников Юга России. / Под редакцией Н. Ф. фон Дитмара. Харьков: Типография Зильберберга, 1908. 173 с.
 10. Тиме И.А. Отзыв об отчете Д. И. Менделеева. Горный журнал, № 12, 1900. С. 432.
 11. Известия Южно-Русского Общества технологов, № 5, 1899. 148 с.
 12. Юбилей А.Ф. Мевиуса. Горный журнал, 1890, т. 3. С. 188.
 13. ГАХО. Ф. 40. Оп. 121. Д. 91. Метрическая книга Каплуновской (Рождество-Богородичной) церкви, 1898 р. С. 186.
References
 1. Gnip P. І. (1956) Vidatniy rosіys'kiy metalurg A. F. Mevіus (do 135 rіchchya z dnya narodzhennya) [Prominent russian metallurgist A. F. Mevius (to the 135 th anniversary of his birth).] Vіsnik AN URSR, 63 – 70. [in Ukrainian].
 2. Temnik Yu. A. (2004) Stoletnee gornoe gnezdo. Luganskiy zavod (1795 — 1887 gg.). [Centenary mountain nest. Luhansk plant (1795-1887).] Lugansk: Shiko, 530. [in Russian].
 3. Natsіonal'niy tekhnіchniy unіversitet «Kharkіvs'kiy polіtekhnіchniy іnstitut». Іstorіya rozvitku 1885 – 2010 rr. (2010) [National technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». The history of development of 1885 – 2010 years.] / [Za red. prof. Nіkolaenka V. І.] - Kharkіv: NTU «KhPІ»,  408. [in Ukrainian].
 4. Derzharkhiv Kharkivs’koyi oblasti [State Archives of Kharkiv region]. F.-1632, Op. 2, Spr. 202. 19 arc. [in Russian].
 5. Zhurilo A. G., Zhurilo D. Yu. (2013) Vydayushchiesya metallurgi i liteyshchiki Khar'kovshchiny. Kratkie ocherki: monografiya. [Outstanding metallurgists and foundry workers of Kharkiv region. Brief essays: monograph.] Khar'kov: Pіdruchnik NTU «KhPІ», 260. [in Russian].
 6. Mezenin N. A. (1987) Laureaty demidovskikh premiy. [Prizewinners of Demidov prizes.] Leningrad: Nauka,  198. 108-109. [in Russian].
 7. Zhurilo D. Yu. (2016) Stanovlenie i razvitie Khar'kovskogo Tekhnologicheskogo instituta v kontse XIX – nachale XX vekov: monografіya. [Formation and development of the Kharkiv Technological Institute in the late XIX-early XX centuries: monograph.] Khar'kov: Pіdruchnik NTU «KhPІ», 264. [in Russian].
 8. Razvitie liteynogo proizvodstva v Ukrainskoy SSR (1988) [The development of foundry production in the Ukrainian SSR] / Vashchenko K. I., Petrichenko A. M., Shul'te Yu. A. Pod red. V. A. Efimova. Kiev: Naukova dumka, 376. 289. [in Russian].
 9. Kratkiy ocherk istorii s'ezdov gornopromyshlennikov Yuga Rossii. (1908). [A brief outline of the history of mining congresses in the South of Russia.] / Pod redaktsiey N. F. Fon Ditmara. Khar'kov: Tipografiya Zil'berberga, 173. [in Russian].
 10. Time I. A. (1900) Otzyv ob otchete D. I. Mendeleeva. [Review of the report of D. I. Mendeleev.] Gornyy zhurnal. [Mining magazine.], 12, 432. [in Russian].
 11. Izvestiya Yuzhno-Russkogo Obshchestva tekhnologov (1899) [Proceedings of the Southern-Russian Society of technologists.], 5, 148. [in Russian].
 12. Yubiley A. F. Meviusa. (1890) [Anniversary оf A. F. Mevius.] Gornyy zhurnal, [Mining magazine], 3, 188. [in Russian].
 13. Derzharkhiv Kharkivs’koyi oblasti [State Archives of Kharkiv region]. F. 40. Op. 121. Spr. 91. 186 arc. [in Russian].
сайт создан компанией web студия