Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Харківський період» науково-організаційної діяльності В.Ф. Ніколаєва (1922 – 1927) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-11
Коцур Р.В.
Сторінки: 187-198
Короткий огляд

У статті на основі аналізу низки джерел автором висвітлено мало вивчені аспекти інтелектуальної біографії одного із відомих українських селекціонерів, природо охоронця, ботаніка, В.Ф. Ніколаєва підчас науково-організаційної роботи в Харкові 1922–1927 роках. Саме на цей час припадає один із етапів розвитку селекційної справи на теренах України, вагомий внесок в розбудову якої зробив учений. Автором відслідковується вплив корпорації вчених на становлення і розвиток В.Ф. Ніколаєва як ученого, організатора дослідної справи. Зокрема, формуючи вплив відомого фахівця у галузі рослинництва М.М. Кулеша, який одночасно був директором Центральної контрольно-насіннєвої станції Наркомзему УСРР. Етапи становлення світогляду В.Ф. Ніколаєва розглядаються на тлі розвитку тогочасної аграрної науки в Харківському науковому регіоні.

Ключові слова
В. Ф. Ніколаєв, наука, селекція, ботаніка, навчання, освіта, рослинний світ
Список використаних джерел та літератури
 1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 166, оп. 12, спр. 5362, арк.1–2.
 2. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні : навч. посіб. для студ. вузів. Київ, 2002 : Вища школа, 195.
 3. Николаев В.Ф. Очередные задачи экскурсионно-выставочно-музейного дела на Украине. Путь к коммунизму. 1923. № 1–2, 56–62.
 4. Гелей С. Д. «Книгоспілка» Енциклопедія сучасної України. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8692 (2017, черв 05).
 5. Ніколаєв Валентин Федорович (1889–1974): біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1915–1993 рр.Полтава : Дивосвіт, 2017. - 472.
 6. Всесоюзный институт растениеводства. Сайт Зооинженерного факультета МСХА. URL: https://www.activestudy.info/vavilov-vsesoyuznyj-institut-rastenievodstva/ (2018, February 16).
 7. Николаев В. Ф. (). «Не боги горшки обжигают» Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, материалы. Москва: Наука, 1987. С.238–245.
 8. Балян І.В. Науково-організаційна діяльність М.М. Кулешова у системі Всесоюзного інституту рослинництва (ВІР) (грудень 1925 – березень 1933). Історія науки і біографістика. 1. http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2016_1_3 (2018, February 16).
 9. Всесоюзный институт растениеводства. (Рассказывают сотрудники ВИРа). Н.Н. Кулешов. Рядом с Н.И. Вавиловым : сб. воспоминаний. 2-е изд, доп. Москва: Сов. Россия, 1973. - 71–80.
 10. Ніколаєв В.Ф., Фріденталь С.М. Чина (Lathyrus sativus L.) в українських умовах. Ботанічно-агрономічний нарис. Вісті Харківського сільськогосподарського  інституту. Харків, 1927. №8–9. 29–41.
References
 1. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archives of Supreme Authorities and Governments of Ukraine], f. 166, op. 12, spr. 5362, ark.1–2 [in Ukrainian].
 2. Fedorchenko V.K., Dorova T.A. (2002). IstoriiaturyzmuvUkraini : navch. posib. dliastud. vuziv [History of tourism in Ukraine: textbook. way. for students. universities]. Kyiv. Vyshcha shkola. [in Ukrainian].
 3. Nikolaev V.F. (1923). Ocherednyie zadachi ekskursionno-vyistavochno-muzeynogo dela na Ukraine [The next tasks of excursion-exhibition-museum business in Ukraine]. Thepathtocommunism, no. 1-2, 56-62. [in Russian].
 4. Helei S.D. «Knyhospilka» [Book Union]. Encyclopedia of modern Ukraine. Review, http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8692 (2017, Jun 05). [in Ukrainian].
 5. (2017) Nikolaiev Valentyn Fedorovych (1889–1974): biobibliohr. pokazhch. nauk. pr. za 1915–1993 rr. [Nikolaiev Valentyn Fedorovych (1889–1974):bibliographic index of scientific works for]. Poltava : Dyvosvit, 472. [in Ukrainian].
 6. Vsesoyuznyiy institut rastenievodstva. [All-Union Institute of Plant Industry]. W.E.B. zoo-engineering faculty. https://www.activestudy.info/vavilov-vsesoyuznyj-institut-rastenievodstva/ (2018, February 02). [in Russian].
 7. Nikolaev V. F. (1987). «Ne bogi gorshki obzhigayut». [No gods burn pots]. Nikolay Ivanovich Vavilov: Essays, memoirs, materials. Moscow: Nauka, 238-245. [in Russian].
 8. Balian I.V. (2016). Naukovo-orhanizatsiina diialnist M.M. Kuleshova u systemi Vsesoiuznoho instytutu roslynnytstva (VIR) (hruden 1925 – berezen 1933). [Scientific and organizational activity of MM Kuleshov in the system of the All-Union Institute of Plant Breeding (VIR) (December 1925 – March 1933)]. History of science and biography. Review , no 1 http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2016_1_3 (2018, February 16). [in Ukrainian].
 9. (1973). Vsesoyuznyiy institut rastenievodstva. (Rasskazyivayut sotrudniki VIRa). N.N. Kuleshov. [All-Union Institute of Plant Industry. (Tells from IPI employees). N.N. Kuleshov]. Next to N.I. Vavilov: sat. memories. Moscow: Sov. Russian, 71-80. [in Russian].
 10. Nikolaiev V.F., Fridental S.M. (1927). Chyna (Lathyrus sativus L.) v ukrainskykh umovakh. Botanichno-ahronomichnyi narys. [Rank (Lathyrus sativus L.) in Ukrainian conditions. Botanical and agronomic essay]. News of the Kharkiv Agricultural Institute. Kharkiv, no. 8-9, 29-41. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия