Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Науково-організаційна діяльність професора Л.І. Рубцова у 1946-1947 рр. повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-12
Рубцова О.Л., Клименко С.В., Похильченко О.П., Чувікіна Н.В., Бреяк О.В., Горб В.К., Довгалюк Н.І.
Сторінки: 199-215
Короткий огляд

Досліджено першу роботу в Україні (1946–1947) ландшафтного архітектора, доктора біологічних наук, професора Леоніда Івановича Рубцова Аналіз літературних та архівних джерел та натурне обстеження території колишньої дачі М.С. Хрущова на місці зруйнованого монастиря у Межигір’ї дало можливість припустити, що деяку кількість рослин, привезених співробітниками Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (нині – Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України) у 1946 р. з Німеччини, було висаджено на дачі М.С. Хрущова за проектом і під керівництвом Л. І. Рубцова. Встановлено, що насадження, що збереглися на території колишніх урядових дач, мають значну наукову цінність як дендрологічна колекція та приклад ландшафтного вирішення композиції кінця 1940-х років. Одержані дані розкривають одну з важливих сторінок творчості відомого дендролога та ландшафтного архітектора Л.І. Рубцова.

Ключові слова
Л.І. Рубцов, Межигір’я, дача М.С. Хрущова, ботанічний сад, насадження, ландшафтна архітектура
Список використаних джерел та літератури
 1. Бреяк О. Будівлі Межигір’я. Пам’ятки України. 2014. № 9. С. 22–23.
 2. Деревья и кустарники. Голосеменные: Справочник / Отв. Ред Л.И. Рубцов. К.: Наук.Думка, 1971. 156 с.
 3. Деревья и кустарники. Покрытосеменные: Справочник / Отв. ред. Л.И. Рубцов. К.: Наук. думка, 1974. 590 c.
 4. Леонід Іванович Рубцов (1902–1980): біобібліографія / Уклад.: О.Л. Рубцова, Н.В. Чувікіна, Л.О. Ісакова; відп. редактор М.І. Шумик. Київ: Моляр С.В., 2012. 32 с.
 5. Леонід Іванович Рубцов. Документи про життя і діяльність. Фонди музею історії НБС імені М.М. Гришка НАН України. Арк. 1.
 6. Л.І. Рубцов. Особова справа. Фонди музею історії НБС імені М.М. Гришка НАН України. 100 арк.
 7. Івакін В., Козюба В. Пам’ятки Межигір’я у світлі археологічних досліджень. Пам’ятки України. 2014. № 9. С. 18–21.
 8. Кашеварова Н.Г. З історії радянського повсякдення другої половини 1930-х років: межигірські дачі партійних функціонерів за німецькими даними 1943 р. [Електронний ресурс] / НАН України. Інститут історії України. К., 2018. 36 с. Режим доступу:  URL: http://resource.history.org.ua/item/0014189 (дата звернення: 14.02.2020).
 9. Кузнецов С.И. Современные биологические проблемы ландшафтного строительства в свете научных взглядов профессора Л.И. Рубцова. Международные чтения, посвященные 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова: материалы научной конференции, 15–18 мая 2012 года. К.: Моляр С.В., 2012. С. 38–43.
 10. Мешкова В.И. Творческая деятельность Л.И. Рубцова в садово-парковом искусстве (на примере экспозиций Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. Інтродукція рослин. 2002. № 2. С. 108–110.
 11. Професор Лихвар Данило Федорович (1902–1986) Бібліогр. покажчик наук. праць, УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, А.С. Щиголь; Наук. ред. В.А. Вергунов. Київ : Аграрна наука, 2002. С. 170–179.
 12. Річний звіт про закордонні відрядження співробітників ботанічного саду (відрядження до Німеччини), 1947 р. Архів НБС імені М.М. Гришка НАН України. Оп. 1. Спр. 32. 72 арк.
 13. Рубцов Л.И., Жоголева В.Г., Ляпунова Н.А. Сад сирени (сирингарий) Центрального республиканского ботанического сада АН УССР. Киев : Изд-во АН УССР, 1961. 76 с.
 14. Рубцова Е.Л. Вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в проектирование парков Украины. Інтродукція рослин. 2016. № 3. С. 41–49.
 15. Рубцова Е.Л., Романец Е.И. Вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в создание ботанических садов. Інтродукція рослин. 2016. № 1. С. 64–74.
 16. Рубцова Е.Л., Чувикина Н.В. ВИРовский период научной деятельности Леонида Ивановича Рубцова: среди корифеев и будущих друзей. Hortus Botanicus. 2018. Т. 13. C. 4–16.
 17. Рубцова О.Л., Чувікіна Н.В. Доктор біологічних наук, професор Леонід Іванович Рубцов – знавець квітниково-декоративних рослин. Інтродукція рослин. 2019. № 3. С. 97–102.
 18. Солтани Г.А. История создания дендропарка «Южные культуры" (персоны и события. Hortus Botanicus, 2014. Т. 9. С. 22–34.
 19. Чувікіна Н.В., Клименко С.В. Вони будували Сад: Біографічний довідник. К.: Цукор України, 2009. 172 с.
References
 1. Breiak, O. (2014, 9). Budivli Mezhyhirya [Buildings of Mezhyhirya]. Pamiatky Ukrainy. 22–23. [in Ukrainian].
 2. (1971) Derev`ya i kustarniki. Golosemenny`e: Spravochnik [Trees and shrubs. Gymnosperms: Directory] / Otv. Red L.I. Rubczov. K.: Nauk.Dumka. 156 p. [in Russian].
 3. (1974) Derev`ya i kustarniki Pokry`tosemenny`e.: Spravochnik [Trees and shrubs. Angiosperms: Directory] / Otv. Red L.I. Rubczov. K.: Nauk.Dumka. 590 p. [in Russian].
 4. (2012) Leonid Ivanovych Rubtsov (1902–1980): biobibliohrafiia [Leonid Ivanovych Rubtsov (1902–1980): biobibliography] / Uklad.: O.L. Rubtsova, N.V. Chuvikina, L.O. Isakova; vidp. redaktor M.I. Shumyk. Kyiv: Moliar S.V.. 32 p. [in Ukrainian].
 5. Leonid Ivanovich Rubczov. Dokumenti pro zhittya i` diyalnist. [Leonid Ivanovich Rubtsov. Documents about life and creation] Fondi muzeyu istoriyi NBS imeni M.M. Grishka NAN Ukrayini. [Funds to the Museum of History of the M.M. Grishko NBS NAS of Ukraine] S. 1. [in Ukrainian].  
 6. Leonid Ivanovich Rubtsov. Osobova sprava. [L.I.Rubtsov. Personal file]. Fondyi muzeya istorii NBS imeni N.N. Grishko NAN Ukrainyi. [Funds of the Museum of History of the M.M. Grishko NBS NAS of Ukraine] 100 s. [in Ukrainian].
 7. (2014, 9) Ivakin V., Koziuba V. Pam’iatky Mezhyhirya u svitli arkheolohichnykh doslidzhen. [Landmarks of Mezhyhirya in the Light of Archaeological Research]. Pamiatky Ukrainy [Attractions of Ukraine]. P. 18–21. [in Ukrainian].
 8. (2018) Kashevarova N.H. Z istorii radianskoho povsiakdennia druhoi polovyny 1930-kh rokiv: mezhyhirski dachi partiinykh funktsioneriv za nimetskymy danymy 1943 r. [From the history of the Soviet quotidian life of the second half of the 1930s: summer houses of party functionaries in Mezhyhirya according to German data of 1943]. NAN Ukrainy Institut istorii Ukrainy. [NAS of Ukraine. Institute of History of Ukraine]. K. 36 p. URL : http://resource.history.org.ua/item/0014189 (data zvernennia [Date of application]: 14.02.2020). [in Ukrainian]
 9. Kuzneczov S.I. (2012) Sovremennye biologicheskie problemy landshaftnogo stroitelstva v svete nauchny`kh vzglyadov professora L.I. Rubczova. [Modern biological problems of landscape construction in the light of the scientific views of Professor L.I. Rubtsov] Mezhdunarodny`e chteniya, posvyashhenny`e 110-letiyu so dnya rozhdeniya doktora biologicheskikh nauk, professora Leonida Ivanovicha Rubczova: materialy` nauchnoj konferenczii, 15–18 maya 2012 goda. [International readings dedicated to the 110th birthday of the Doctor of Biological Sciences, Professor Leonid Ivanovich Rubtsov: proceedings of a scientific conference, May 15–18, 2012]. K.: Molyar S.V.. P. 38–43. [in Russian].
 10. Meshkova V.I. (2002. № 2) Tvorcheskaya deyatel`nost` L.I. Rubczova v sadovo-parkovom iskusstve (na primere ekspoziczij Naczionalnogo botanicheskogo sada imeni N.N. Grishko NAN Ukrainy. [Creative activity of L.I. Rubtsov in landscape gardening art (on the example of expositions of the M.M. Grishko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine] I`ntrodukczi`ya roslin. [Plant sntroduction]. P. 108–110. [in Russian].
 11. (2002) Profesor Lykhvar Danylo Fedorovych (1902–1986) Bibliohr. pokazhchyk nauk. Prats [Professor Lykhvar Danylo Fedorovych (1902–1986) Bibliograghic index of sciences], UAAN. TsNSHB; Uklad.: V.A. Verhunov, A.S. Shchyhol; Nauk. red. V.A. Verhunov. K.: Ahrarna nauka. P. 170–179. [in Ukrainian]
 12. Richnij zvit pro zakordonni` vi`dryadzhennya spi`vrobi`tniki`v botani`chnogo sadu (vi`dryadzhennya do Ni`mechchini), 1947 r. [Reports on the business trips of employees of the Central Republican Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR]. Arhіv NBS іmenі M.M. Grishka NAN Ukraїni. CRBS AS of USSR [Archive M.M. Grishko NBC NAS of Ukraine.]. Op. 1. Spr. 32. 72 ark. [in Russian].
 13. Rubtsov L.I., Zhogoleva V.G., Lyapunova N.A. (1961) Sad sireni (syringarij) Central'nogo respublikanskogo botanicheskogo sada AN USSR [Lilac garden (syringary) of the Central Republican Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR]. Kiev : Izd-vo AN USSR. 76 p. [in Russian].
 14. Rubtsova E.L. (2016. № 3) Vklad doktora biologicheskih nauk, professora L.I. Rubcova v proektirovanie parkov Ukrainy [The contribution of the Doctor of Biological Sciences, Professor L.I. Rubtsov to the design of Ukrainian parks]. Іntrodukcіya roslin [Plant Introduction]. P. 41–49. [in Russian].
 15. Rubtsova E.L., Romanets E.I. (2016. № 1) Vklad doktora biologicheskih nauk, professora L.I. Rubcova v sozdanie botanicheskih sadov [The contribution of the Doctor of Biological Sciences, Professor L.I. Rubtsov to the design of Ukrainian parks]. Іntrodukcіya roslin [Plant Introduction]. P. 64–74. [in Russian].
 16. Rubtsova E.L., Chuvikina N.V. (2018, 13) VIRovskij period nauchnoj deyatel'nosti Leonida Ivanovicha Rubcova: sredi korifeev i budushchih druzej [The period of scientific activity of Leonid Ivanovich Rubtsov at N.I. Vavilov institute of plant industry (VIR): among luminaries and future friends]. Hortus Botanicus. P. 4–16.11. [in Russian].
 17. Rubtsova O.L., Chuvikina N.V. Doktor biolohichnykh nauk, profesor Leonid Ivanovych Rubtsov – znavets kvitnykovo-dekoratyvnykh roslyn. Introduktsiia Roslyn [Doctor of Biological Sciences, Professor Leonid Ivanovich Rubtsov – connoisseur of flowering and ornamental plants]. Introduktsiia Roslyn [Plant Introduction]. 2019. № 3. P. 97–102. [in Ukrainian].
 18. Soltani G.A. Istoriya sozdaniya dendroparka «Yuzhny`e kul`tury`" (persony` i soby`tiya. [History of the arboretum «Yuzhnye Cultury» (persons and events)] Hortus Botanicus, 2014. Т.9. P. 22–34. [in Russian].
 19. Chuvikina N.V., Klimenko S.V. Voni buduvali Sad: Biografi`chnij dovidnik. [They built the Garden: A Biographical Guide.] K.: Czukor Ukrayini, 2009. 172 p. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия