Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Внесок академіка НАН України Олексія Григоровича Ситенка (1927–2002 рр.) в розвиток теоретичної фізики повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-14
Товмаченко В.М.
Сторінки: 221-243
Короткий огляд

Висвітлено життєвий і творчий шлях видатного вченого, фізика–теоретика, яскравої багатогранної особистості, щирого патріота України академіка НАН України Олексія Григоровича Ситенко. Він автор численних наукових праць – монографій та навчальних посібників з ядерної фізики та фізики плазми, перевиданих у США, Англії, інших країнах. Монографії Олексія Григоровича стали класичними в науковій літературі і широко цитуються. Основні наукові інтереси О.Г. Ситенка були пов’язані з теоретичною ядерною фізикою і теорією плазми. Зокрема, О.Г. Ситенко виконав піонерські роботи з кінетичної теорії плазми в зовнішньому магнітному полі і таким чином був причетний до надважливої проблеми створення енергетичного реактора на основі керованого термоядерного синтезу. Олексій Григорович є, безумовно, одним із тих яскравих представників українських учених, завдяки яким Україна сьогодні сприймається в світі як держава з високим рівнем фундаментальної науки. Його любили і шанували не лише на теренах України, а й далеко за її межами. Розглянуто наявний історіографічний матеріал по темі дослідження. Встановлено, що діяльність вченого висвітлена в основному в нечисленних джерелах, присвячених його пам’яті; в інтернеті, на сайтах установ, де він працював; спеціальні історіографічні дослідження практично відсутні. Ситенка О.Г. добре знають фізики, в той же час широкому загалу він знайомий недостатньо. Мета дослідження – ознайомлення широкого загалу дослідників з життям і творчим шляхом непересічної особистості, видатного українського вченого, який зробив величезний внесок не лише у вітчизняну, а і у світову науку, був всебічно обдарованою людиною, знавцем української і світової культури. Методологічну основу публікації склали загальнонаукові та історичні методи дослідження: аналізу, синтезу, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, а також історіографічний та джерелознавчий аналіз.

Ключові слова
Олексій Григорович Ситенко, теоретична фізика, фізика плазми, ядерна фізика, ядерні процеси, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, О.І. Ахієзер
Список використаних джерел та літератури
 1. Поснова Т. В. Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // 2018. № 3(43). 2 т. С.81-87.
 2. Олексій Ситенко - 90 років від дня народження. Сайт Херсонської обласної наукової бібліотеки. (12.02.2017). URL : https://lib.kherson.ua/en-oleksiy-sitenko-90-rokiv-z-dnya-narodzhennya.htm/
 3. Храмов Ю. О. Ситенко Олексій Григорович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. – Т. 9 : С. 570. — ISBN 978-966-00-1290-5.
 4. Толок В.Т., Коган В.С., Власов В.В. Физика и Харьков. Харьков : Тимченко, 2009. 408 с.
 5. Таньшина А. Світочі науки. Олексій Ситенко. Світогляд. 2016. № 2. С. 34–40.
 6. Бар’яхтар В.Г., Наумовець А.Г., Парасюк О.С. Пам’яті Олексія Григоровича Ситенка. Укр. фіз. журн. 2002. Т. 47, N 2. С. 203–205.
 7. Незабутні постаті. Ситенко Олексій Григорович. Сайт фізичного фак-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. 11.04.2012. URL : https://www.phys.univ.kiev.ua/1014-strong-sitenko-oleksiy-grigorovich-strong
References
 1. Posnova, T. V. (2018). Kreatyvna ekonomika: sutnist, osoblyvosti ta peredumovy formuvannia. [Creative economy: essence, features and prerequisites of formation.]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka»[ International scientific journal Internauka]. Kyiv. № 3(43). 2 t., 81–87. [in Ukrainian]
 2. Oleksii Sytenko. (2017 2 lutogo).  90 rokiv vid dnia narodzhennia. [90th birthday]. Sait Khersonskoi oblasnoi naukovoi biblioteky. [Site Hersonskoj oblasnoj biblioteki im. Olesj Gonchara.] [Oles Honchar Kherson regional universal scientific library].  URL : https://lib.kherson.ua/en-oleksiy-sitenko-90-rokiv-z-dnya-narodzhennya.htm. [in Ukrainian]
 3. Khramov Yu. O. (2012)/ Sytenko Oleksii Hryhorovych [Sitenko Alexey Grigorievich] // Entsyklopediia istorii Ukrainy : u 10 t. / redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in. ;[ Encyclopedia of history of Ukraine: at 10 tons / editorial board: V. A. Smoliy (head) and ін.] Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. – K. : Nauk. dumka, 2012. – T. 9 : S. 570. [in Ukrainian].
 4. Tolok, V. T., Kohan, V.S. and Vlasov, V. V. (2009). Fyzyka i Kharkov. [Physics and Kharkov]. Kharkov : Timchenko, 408. [in Russian]
 5. Tanshyna A. (2016). Svitochi nauky. Oleksii Sytenko. [Candles of science. Oleksiy Sitenko.]. Svitohliad. [Worldview]. Kyiv. № 2. 34–40. [in Ukrainian]
 6. Bar’iakhtar V.H., Naumovets A.H., Parasiuk O.S. (2002). Pam ’ iati Oleksiia Hryhorovycha Sytenka. [In memory of Alexei Grigorievich Sitenko]. Ukr. fiz. zhurn.[ Ukr. phys. magazine] Kyiv. 47, N 2. 203–205. [in Ukrainian]
 7. (2012) Nezabutni postati. Sytenko Oleksii Hryhorovych.  [Unforgettable personalities. Alexey Grigorievich Sitenko.]. Sait fizychnoho fak - tu KNU im. Tarasa Shevchenka. [Site of the Faculty of Physics of KNU named after Taras Shevchenko]. URL :https://www.phys.univ.kiev.ua/1014-strong-sitenko-oleksiy-grigorovich-strong. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия