Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Жінки – дійсні члени (академіки) Національної академії наук України (1918–2018) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202001-15
Шеремета Л.О.
Сторінки: 244-263
Короткий огляд

Статтю присвячено актуальній і важливій темі – місцю жінок у науці, гендерній нерівності та видатним жінкам-академікам у Національній академії наук України. Зокрема, у статті проаналізовано співвідношення чоловіків і жінок, які мають звання академік НАН України. Простежено, у яких галузях науки жінок-академіків більше. Представлено про них коротку біографічну довідку, а також їхні наукові досягнення та відкриття. Так, під часу аналізу кількісного складу академіків з’ясовано, що за сторічну історію становлення і розвитку Академії наук обрано 658 академіків, із них всього лише 12 – жінки. Станом на початок 2020 р. дійсних членів – 179, із них жінок – 5. Це звання присудили майже по 350 спеціальностях із різних галузей науки (найбільше із фізико-математичних, технічних і біологічних наук, найменше із соціологічних та географічних наук). Найбільше жінок-академіків обрано із медичних наук – 5, по 2 жінки – із біологічних та економічних наук та по 1 – із фізико-математичних, історичних та геологічних наук.

Ключові слова
жінки-академіки, Національна академія наук України, наука, гендерна нерівність, біографія
Список використаних джерел та літератури
 1. Огородник Л.М. Гендерні дослідження: місце українських жінок в освіті та науці. Педагогічний дискурс. 2011. Випуск 9. С. 251–254.
 2. Маврина О.А., Михайлюк О.І. Внесок жінок-учених у розвиток радянської науки в Україні в 20–30 рр. ХХ ст. Історичні записки. 2012. Випуск 36. С. 233–240.
 3. Троян. В., Таран Н. Гендерна освіта у підготовці наукової молоді (з досвіду роботи ГО «Жінки в науці»). Українознавчий альманах. 2010. Випуск 4. С. 187–190.
 4. Ісакова Н.Б. Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні. Наука та наукознавство. 2018. № 2 (100). С. 68–90.
 5. Зернецька О., Мирончук О. Гендерна політика у сфері академічної науки. Політичний менеджмент. 2008. № 5. С. 116–127.
 6. Набок С. Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історія та сучасність. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2012. № 2 (58). С. 261–271.
 7. Оксана Кісь. Фемінізм – це про людей. URL: https://dt.ua/interview/oksana-kis-feminizm-ce-pro-lyudey-304340_.html
 8. Місце жінки – на кухні науки. URL: http://gifts.kunsht.com.ua/sciencekitchen;
 9. Жінки в науці: що досліджують і відкривають українки. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-42992784
 10. Там, де нас нема: дискримінація жінок у науці. URL: https://womo.ua/tam-de-nas-nema-diskriminatsiya-zhinok-v-nautsi/
 11. Жінка і наука: подруги чи суперниці? URL: https://dt.ua/SCIENCE/zhinka_i_nauka_podrugi_chi_supernitsi.html
 12. Women in Science. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs51-women-in-science-2018-en.pdf
 13. Международный день женщин и девочек в науке
  11 февраля
  . URL: http://www.un.org/ru/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
 14. Урядом затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryadom-zatverdzheno-derzhavnu-socialnu-programu-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021-roku
 15. Учені НАН України стали лауреатками української премії L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці». URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4458
 16. Науковиця Академії стала лауреаткою ІІ української премії L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці». URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5861
 17. Маліцький Б.А., Грачев О.О., Кубальський О.Н., Корнілов В.А., Рибачук В.П., Хорєвін В.І., Головащенко Л.Р., Овчарова Л.П. Національна академія наук України: статистичний та наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу. Київ, 2018. С. 124–125.
 18. До складу Національної академії наук України обрано нових членів. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3825
 19. Дійсні члени (академіки) НАН України. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Members/Pages/Academicians.aspx
 20. Справа позаштатного академіка Павлової М.В. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 9. Спр. 2. 10 арк.
 21. Палій В.М., Храмов Ю.О. Національна академія наук України 1918–2013. Персональний склад. 6-е вид., доп. і випр. Київ: Фенікс, 2013. 444 с.
 22. Дефорж Г.В. Внесок академіка ВУАН М.В. Павлової в розвиток еволюційної палеонтології. Питання історії науки і техніки. 2015. № 3. С. 39–45.
 23. Личное дело академика Смирновой-Замковой Александры Ивановны // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 506. Спр. 29. 166 арк.
 24. Шеремета Л.О. Академік О.І. Смирнова-Замкова – відомий учений-патологоанатом: джерела для реконструкції біографії. Гілея. Вип. 100 (№ 9). 2015. С. 53–57.
 25. Протокол засідання Загальних зборів АН УРСР від 10 червня 1964 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. Секретаріат. Спр. 1374. 62 арк.
 26. Завалішина Л.І. Прихотько Антоніна Федорівна. Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник. Київ, 2017. 772 с.
 27. Личное дело Бутенко Зои Андреевны // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 632а Спр. 2. 89 арк.
 28. Єльська Ганна Валентинівна. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000004151
 29. Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України: 3-е вид., переробл. і доповн. Київ: КММ, 2018. 456 с.
 30. 90-річчя академіка НАН України О.М. Лук’янової. Вісник НАН України. 2013. № 1. С. 94–95.
 31. Мала Любов Трохимівна. Герої – освітяни і науковці України / Упоряд.: О.А. Сай та ін. 2-ге вид., перероб. Київ: Генеза, 2012. 464 с.
 32. Булгаков Ю.В. Пучківська Надія Олександрівна. Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: путівник. Київ, 2017. 772 с.
 33. Слободян Л.О. Академік Н.О. Пучківська: життя та наукова діяльність за документами особового фонду Інституту архівознавства НБУВ. Українська біографістика. Випуск 12. 2015. С. 237–250.
 34. Скок Марина Володимирівна. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000012404
 35. Єфименко Тетяна Іванівна. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000004229
References
 1. Ohorodnyk, L.M. (2011. Vypusk 9) Henderni doslidzhennia: mistse ukrainskykh zhinok v osviti ta nautsi. [Gender Studies: the Place of Ukrainian Women in Education and Science] Pedahohichnyi dyskurs. [Pedagogical discourse]. S. 251–254. [in Ukrainian].
 2. Mavryna, O. A., Mykhailiuk, O. I. (2012. Vypusk 36) Vnesok zhinok-uchenykh u rozvytok radianskoi nauky v Ukraini v 20–30 rr. XX st. [The contribution of women scientists to the development of Soviet science in Ukraine in the 20-30s. XX century] Istorychni zapysky. [Historical notes] S. 233–240.
 3. Troian, V., Taran, N. (2010. Vypusk 4) Henderna osvita u pidhotovtsi naukovoi molodi (z dosvidu roboty HO «Zhinky v nautsi»). [Gender education in the training of young scientists (from the experience of the public association "Women in Science")] Ukrainoznavchyi almanakh. [Ukrainian studies almanac]. S. 187–190.
 4. Isakova, N.B. (2018. № 2 (100)) Hendernyi parytet u nautsi: tendentsii v sviti ta v Ukraini. [Gender Parity in Science: Trends in the World and in Ukraine] Nauka ta naukoznavstvo. [Science and science of science]. S. 68–90.
 5. Zernetska, O., Myronchuk, O. (2008. № 5) Henderna polityka u sferi akademichnoi nauky. [Gender Policy in Academic Science]. Politychnyi menedzhment. [Political management]. S. 116–127.
 6. Nabok, S. (2012. № 2 (58)) Pytannia hendernoi rivnosti v naukovii politytsi y akademichnii praktytsi: istoriia ta suchasnist. [Gender Equality in Science Policy and Academic Practice: Past and Present]. Naukovi zapysky IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. [Scientific notes of IPiEND named after IF Kuras NAS of Ukraine]. S. 261–271.
 7. Oksana Kis. Feminizm – tse pro liudei. [Feminism is about people]. URL: https://dt.ua/interview/oksana-kis-feminizm-ce-pro-lyudey-304340_.html
 8. Mistse zhinky – na kukhni nauky. [A woman's place is in the kitchen of science]. URL: http://gifts.kunsht.com.ua/sciencekitchen
 9. Zhinky v nautsi: shcho doslidzhuiut i vidkryvaiut ukrainky. [Women in science: what Ukrainian women explore and discover]. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-42992784
 10. Tam, de nas nema: dyskryminatsiia zhinok u nautsi. [Where we are not: discrimination against women in science]. URL: https://womo.ua/tam-de-nas-nema-diskriminatsiya-zhinok-v-nautsi/
 11. Zhinka i nauka: podruhy chy supernytsi? [Woman and science: girlfriends or rivals?]. URL: https://dt.ua/SCIENCE/zhinka_i_nauka_podrugi_chi_supernitsi.html
 12. Women in Science. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs51-women-in-science-2018-en.pdf
 13. Mezhdunarodnыi den zhenshchyn y devochek v nauke 11 fevralia. [International Day of Women and Girls in Science 11 February]. URL: http://www.un.org/ru/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
 14. Uriadom zatverdzheno Derzhavnu sotsialnu prohramu zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv na period do 2021 roku. [Government approves State Social Program for Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men until 2021]. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryadom-zatverdzheno-derzhavnu-socialnu-programu-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021-roku
 15. Ucheni NAN Ukrainy staly laureatkamy ukrainskoi premii L’ORÉAL-IuNESKO «Dlia zhinok u nautsi». [Scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine became winners of the Ukrainian L’ORÉAL-UNESCO award "For Women in Science".]. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4458
 16. Naukovytsia Akademii stala laureatkoiu II ukrainskoi premii L’ORÉAL-UNESKO «Dlia zhinok u nautsi». [The scientist of the Academy became the winner of the II Ukrainian award L’ORÉAL-UNESCO "For women in science"]. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5861
 17. Malitskyi, B. A., Hrachev, O. O., Kubalskyi, O. N., Kornilov, V. A., Rybachuk, V. P., Khorievin, V. I., Holovashchenko, L. R., Ovcharova, L. P. (2018) Natsionalna akademiia nauk Ukrainy: statystychnyi ta naukometrychnyi analiz efektyvnosti naukovoho potentsialu. [National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of the effectiveness of scientific potential]. Kyiv, S. 124–125.
 18. Do skladu Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy obrano novykh chleniv. [New members have been elected to the National Academy of Sciences of Ukraine]. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3825
 19. Diisni chleny (akademiky) NAN Ukrainy. [Full members (academics) of the NAS of Ukraine]. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Members/Pages/Academicians.aspx
 20. Sprava pozashtatnoho akademika Pavlovoi M. V. [The case of freelance academician Pavlova M.V.]. // Arkhiv Prezydii NAN Ukrainy. F. 251. Op. 9. Spr. 2. 10 ark.
 21. Palii, V. M., Khramov, Yu. O. (2013) Natsionalna akademiia nauk Ukrainy 1918–2013. Personalnyi sklad. [National Academy of Sciences of Ukraine 1918–2013. Personal composition.]. 6-e vyd., dop. i vypr. Kyiv: Feniks. 444 s.
 22. Deforzh, H. V. (2015. № 3) Vnesok akademika VUAN M. V. Pavlovoi v rozvytok evoliutsiinoi paleontolohii. [The contribution of Academician VUAN MV Pavlova in the development of evolutionary paleontology]. Pytannia istorii nauky i tekhniky. [Questions of the history of science and technology]. S. 39–45.
 23. Lychnoe delo akademyka Smyrnovoi-Zamkovoi Aleksandri Yvanovni [Personal file of Academician Smirnova-Zamkova Alexandra Ivanovna] // Arkhiv Prezydii NAN Ukrainy. F. 251. Op. 506. Spr. 29. 166 ark.
 24. Sheremeta, L. O. Akademik O. I. (2015.Vyp. 100 (№ 9)) Smyrnova-Zamkova – vidomyi uchenyi-patolohoanatom: dzherela dlia rekonstruktsii biohrafii. [Academician OI Smirnova-Zamkova is a well-known pathologist: sources for the reconstruction of the biography]. Hileia. [Gilea]. S. 53–57.
 25. Protokol zasidannia Zahalnykh zboriv AN URSR vid 10 chervnia 1964 r. [Minutes of the meeting of the General Assembly of the USSR Academy of Sciences of June 10, 1964]. // Arkhiv Prezydii NAN Ukrainy. F. 251. Op. Sekretariat. Spr. 1374. 62 ark.
 26. Zavalishyna, L. I. (2017) Prykhotko Antonina Fedorivna. [Pryhotko Antonina Fedorivna]. Osobovi arkhivni fondy vchenykh NAN Ukrainy v Instytuti arkhivoznavstva Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: putivnyk. [Personal archival funds of scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine at the Institute of Archival Studies of the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky: a guide]. Kyiv. 772 s.
 27. Lychnoe delo Butenko Zoy Andreevni [Personal file of Zoya Andreevna Butenko] // Arkhiv Prezydii NAN Ukrainy. F. 251. Op. 632a Spr. 2. 89 ark.
 28. Yelska Hanna Valentynivna. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000004151
 29. Tsyban, V. O. (2018) Nahorody Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy: [Highlands of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 3-e vyd., pererobl. i dopovn. Kyiv: KMM. 456 s.
 30. (2013. № 1) 90-richchia akademika NAN Ukrainy O.M. Luk’ianovoi. [90th Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine O.M. Luk’ianovoi]. Visnyk NAN Ukrainy. [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine]. S. 94–95.
 31. (2012) Mala Liubov Trokhymivna. Heroi – osvitiany i naukovtsi Ukrainy [Mala Lyubov Trokhimivna. Heroes - Consecrations and Science of Ukraine] / Uporiad.: O. A. Sai ta in. 2-he vyd., pererob. Kyiv: Heneza,. 464 s.
 32. Bulhakov, Yu. V. (2017) Puchkivska Nadiia Oleksandrivna. Osobovi arkhivni fondy vchenykh NAN Ukrainy v Instytuti arkhivoznavstva Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: putivnyk. [Puchkivska Nadiya Oleksandrivna. Personal archival funds of scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine at the Institute of Archival Studies of the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky: a guide]. Kyiv. 772 s.
 33. Slobodian, L. O. (Vypusk 12. 2015) Akademik N. O. Puchkivska: zhyttia ta naukova diialnist za dokumentamy osobovoho fondu Instytutu arkhivoznavstva NBUV. Ukrainska biohrafistyka. [Academician NO Puchkivska: life and scientific activity according to the documents of the personal fund of the Institute of Archival Studies of the National Library of Ukraine. Ukrainian biography]. S. 237–250.
 34. Skok Maryna Volodymyrivna.  URL: http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000012404
 35. Yefymenko Tetiana Ivanivna. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000004229
сайт создан компанией web студия