Електронний каталог ННСГБ НААН online
Electronic catalog
NSAL NAAS online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Modernization of agricultural production in the USSR and its results in the BSSR (1953–1964) full article
doi.org/10.31073/istnauka202001-03
Smyakhovich M.
Pages: 33-54
Summary

Social contradictions were objective prerequisites, undermining the foundations of workers' power, Soviet statehood, inhibiting the economic development of the existing socio-political system, caused the emergence and growth of its general crisis. The agrarian policy of the Soviet state is a reflection of the fundamental contradiction inherent in the Soviet system of living arrangements, the contradiction between the interests of workers and the interests of peasants. One of the directions of the agrarian policy for resolving social contradictions was the modernization of agricultural production, undertaken in September 1953. The implementation of government initiatives aimed at accelerating the development of the agricultural industry in Belarus has yielded positive results.

Keywords
USSR, BSSR, agrarian policy, exploitation of the labor of the peasantry, modernization of agriculture, restructuring of the administrative system, results of modernization
References
 1. Beznin M. A., Dimoni T. M. (1999) Sotsialnyy protest kolkhoznogo krestyanstva (vtoraya polovina 1940-kh – 1960-e gg.) [Social protest of the collective farm peasantry (second half of the 1940s – 1960s)] // Otechestvennaya istoriya. 1999. No 3. 81–99. [in Russian].
 2. Venzher V. G. (1965) Ispolzovanie zakona stoimosti v kolkhoznom proizvodstve [Use of the law of value in collective farm production]. M., 1965. 350. [in Russian].
 3. Verbitskaya O. M. (1992) Rossiyskoe krestyanstvo: ot Stalina k Khruschevu. Seredina 40-kh –nachalo 60-kh godov [Russian peasantry: from Stalin to Khrushchev. Mid 40s – early 60s]. M.: Nauka, 1992. 224. [in Russian].
 4. Vert N. (1998) Istoriya sovetskogo gosudarstva [History of the Soviet state]. 1900–1991: Per. s fr. 2-e izd. M.: INFRA-M, Izdatelstvo «Ves Mir», 1998. [in Russian].
 5. Gіstoryya Belaruskay SSR. U 5-tsі t. T. 5 (1975) [History of the Belarusian Soviet Socialist Republic. In 5 vol. Vol. 5] / red. kal. І. M. Іgnatsenka (starsh.). Mіnsk: 1975. 776. [in Belarusian].
 6. Derevyanko A. P., Shabelnikova N. A. (2008) Istoriya Rossii: uchebnoe posobie [History of Russia: a training manual] – 3-e izd. M., 2008. [in Russian].
 7. Istoriya Belarusi: Voprosy i otvety (1993) [History of Belarus: Questions and Answers] / sost. G. YA. Golenchenko [i dr.]. Minsk: Belarus, 1993. 208. [in Russian].
 8. Istoriya gosudarstva i prava Belorusskoy SSR (v dvukh tomakh), t.2. (1937–1975 gg.) (1976) [History of state and law of the Belarusian SSR (in two volumes), vol. 2]. Minsk: Nauka i tekhnika, 1976. 656. [in Russian].
 9. Istoriya KPSS. V 6-ti t. T. 5. Kn. 2 (1945–1959 gg.) (1980) [History of the CPSU. In 6 volumes. Vol. 5. Book. 2 (1945–1959)] / glav. red. P. N. Fedoseev (pred.) i dr. M., 1980. 691. [in Russian].
 10. Istoriya sotsialisticheskoy ekonomiki SSSR. V semi tomakh. Tom 6 (1980) [The history of the socialistic economy of the USSR. In seven volumes. Volume 6] / redkol. V. A. Vinogradov. M., 1980. 659. [in Russian].
 11. Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuza v rezolyutsiyakh i resheniyakh sezdov, konferentsiy i plenumov TSK (1898–1971). Izdanie vosmoe. T. 7. 1955–1959 (1971) [The Communist Party of the Soviet Union in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the Central Committee (1898–1971). Eighth Edition. Vol. 7. 1955–1959]. M.: Politizdat, 1971. 559. [in Russian].
 12. Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuza v rezolyutsiyakh i resheniyakh sezdov, konferentsiy i plenumov TSK (1898–1971). Izdanie vosmoe. T. 8. 1959–1965 (1972) [The Communist Party of the Soviet Union in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the Central Committee (1898–1971). Eighth Edition. Vol. 8. 1959-1965]. M.: Politizdat, 1972. 567. [in Russian].
 13. Mazuraў K. T. (1962) Daklad na naradze rabotnіkaў selskay gaspadarkі Belarusі 11 studzenya 1962 g. [Report at a meeting of agricultural workers of Belarus January 11, 1962] // Zvyazda. 1962. 14 studzenya. [in Belarusian].
 14. Materyyaly plenuma TSK KPSS, 15–16 sakavіka 1989 g. (1989) [Materials Plenum, March 15-16, 1989]. Mіnsk: Belarus, 1989. 63. [in Belarusian].
 15. Mirovaya ekonomika. Kratkiy spravochnik (1965) [World economy. Quick reference]. M.: Ekonomika, 1965. 307. [in Russian].
 16. Mor T. (1987) Utopiya [Utopia]. M.: Nauka. 1987. 416. [in Russian].
 17. Narodnoe khozyaystvo BSSR. Stat. sbornik (1963) [The national economy of the BSSR. Statistic compilation]. Minsk: Gosizdat BSSR, 1963. 511. [in Russian].
 18. Osvobozhdennaya Belarus. Dokumenty i materialy. V 2-kn. Kn.1. Sentyabr 1943 – dekabr 1944 (2004) [Liberated Belarus. Documents and materials. In 2 books. Book 1. September 1943 – December 1944] / sost.: V. I. Adamushko [i dr.]. Minsk: NARB, 2004. 398. [in Russian].
 19. Otechestvennaya istoriya. ХХ vek (1999) [National history. XX century]. M.: «Agar», «Randevu–AM», 1999. [in Russian].
 20. Resheniya partii i pravitelstva po khozyaystvennym voprosam. V 5-ti t. 1917–1967 gg. Sbornik dokumentov za 50 let. T. 3. 1941–1952 gg. (1968) [Decisions of the party and government on economic issues. In 5 volumes 1917-1967. Collection of documents for 50 years. Vol. 3. 1941–1952] M.: Gospolitizdat, 1968. [in Russian].
 21. Rech tov. K. T. Mazurova na plenume TSK KPSS (1962) [Speech comrade K.T. Mazurov at the plenum of the Central Committee of the CPSU] // Pravda. 1962. 21 noyabrya. [in Russian].
 22. Sbornik Zakonov i Ukazov Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR (1938 – iyul 1956 g.) (1956) [Collection of Laws and Decrees of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR (1938 – July 1956)]. M.: Gosudarstvennoe izdatelstvo yuridicheskoy literatury, 1956. 500. [in Russian].
 23. Smekhovich N. V. (2017) Selskokhozyaystvennaya epopeya N. Khruscheva: novoe prochtenie na primere Belarusi (1953–1964 gg.) [Agricultural saga of N. Khrushchev: a new reading on the example of Belarus (1953–1964)] / Istoricheskoe prostranstvo. Problemy istorii stran SNG [Historical space. Problems of the history of the CIS countries]. M.: Nauka, 2017. 132–151. [in Russian].
 24. Smyakhovіch M. U. (2015) Aplata pratsy ў kalgasakh і saўgasakh BSSR (1944–1985 gg.) [Wages in collective farms and state farms BSSR (1944-1985)] // Vestsі natsyyanalnay akademіі navuk Belarusі [Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus]. 2015. 3. 50–59. [in Belarusian].
 25. Smyakhovіch M. U. Selskaya gaspadarka Belarusі ў 1943–1991 gg.: etapy razvіtstsya, dasyagnennі, vopyt (2017) [Agriculture Belarus in 1943-1991 gg:. Stages of development, achievements and experience]. Mіnsk: Belaruskaya navuka, 2017. 439. [in Belarusian].
 26. Ukaz Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR «O nagrazhdenii ordenami i medalyami kolkhoznikov, rabotnikov MTS i sovkhozov, spetsialistov selskogo khozyaystva, partiynykh, sovetskikh i komsomolskikh rabotnikov Belorusskoy SSR» (1958) [Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR “On the awarding of orders and medals to collective farmers, workers of the MTS and state farms, agricultural specialists, party, Soviet and Komsomol workers of the Belarusian SSR”] // Zvyazda. 1958. 19 studzenya. [in Russian].
 27. Khruschev N. S. (1957) V blizhayshie gody dognat Soedinennye SHtaty Ameriki po proizvodstvu myasa i moloka na dushu naseleniya [In the coming years to catch up with the United States of America for the production of meat and milk per capita] // Pravda. 1957. 24 maya. [in Russian].
 28. Khruschev N. S. O kontrolnykh tsifrakh razvitiya narodnogo khozyaystva na 1959–1965 gg. / Doklad i zaklyuchitelnoe slovo na vneocherednom ХХІ sezde Kommunisticheskoy partii Sovetskogo Soyuza (1959) [On the control figures for the development of the national economy for 1959-1965 / Report and closing remarks at the extraordinary XXI Congress of the Communist Party of the Soviet Union]. M.: Gospolitizdat, 1959. 175. [in Russian].
 29. Khruschev N. S. (1962) Stroitelstvo kommunizma v SSSR i razvitie selskogo khozyaystva. T. 2 [The construction of communism in the USSR and the development of agriculture. Vol. 2]. M.: Gospolitizdat, 1962. 534. [in Russian].
 30. Khruschev N. S. (1963) Stroitelstvo kommunizma v SSSR i razvitie selskogo khozyaystva. T. 4 [The construction of communism in the USSR and the development of agriculture. Vol 4]. M.: Gospolitizdat, 1963. 478. [in Russian].
 31. Khruschev N. S. (1963) Stroitelstvo kommunizma v SSSR i razvitie selskogo khozyaystva. T. 6 [The construction of communism in the USSR and the development of agriculture. Vol. 6]. M.: Gospolitizdat, 1963. 479. [in Russian].
 32. Khruschev N. S. (1963) Stroitelstvo kommunizma v SSSR i razvitie selskogo khozyaystva. T. 7 [The construction of communism in the USSR and the development of agriculture. Vol. 7]. M.: Gospolitizdat, 1963. 495. [in Russian].
 33. Khruschev N. S. (1964) Stroitelstvo kommunizma v SSSR i razvitie selskogo khozyaystva. T. 8 [The construction of communism in the USSR and the development of agriculture. Vol. 8]. M.: Gospolitizdat, 1964. 559. [in Russian].
 34. Ekonomika Sovetskoy Belorussii (1976) [The economy of Soviet Belarus]. 1917–1967  / red. kol. F. S. Martinkevich (otv. red.). Minsk: Nauka i tekhnika, 1976. 542. [in Russian].
powered by web студия