Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Деякі аспекти охорони пам’яток архітектури в контексті сучасного містобудування республіки Туркменістан повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-01
Харковенко Р.
Сторінки: 1–12
Короткий огляд

У статті розглядаються та аналізуються особливості охорони пам’яток архітектури Республіки Туркменістан. Здійснено огляд історичного минулого і принципів державного управління вказаної республіки. Виокремлено національні особливості охорони, збереження й використання пам’яток архітектури в Республіці Туркменістан.

Методологія дослідження ґрунтується на системі теоретичних принципів (системності, історизму, об’єктивності тощо), логічних прийомів (аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія, гіпотеза тощо) та конкретних засобів дослідження, що дали змогу висвітлити особливості у сфері охорони пам’яток архітектури Республіки Туркменістан.

Основними результатами дослідження є вивчення, аналіз, узагальнення та систематизація основ національної сфери охорони культурної спадщини в частині пам’яток архітектури Республіки Туркменістан.

Наукова новизна результатів дослідження статті полягає в здійсненні аналізу еволюційних змін та охорони пам’яток архітектури в контексті сучасного містобудування, визначенні основних завдань для туркменських архітекторів в майбутньому з урахуванням збереження культурної спадщини Республіки Туркменістан.

Висновки та конкретні пропозиції автора: сьогодні, як ніколи, цінуються, бережуться і розвиваються культурні, мистецькі та архітектурні традиції туркменської землі, які є основою створення сміливої, новаторської, самобутньої архітектури, які, в той же час, створюють умови для дбайливого збереження національної культурної спадщини. Важливою сферою архітектурно-будівельної діяльності Республіки Туркменістан є реставрація пам'яток архітектури, вміле формування навколо пам'яток архітектури нового культурного оточення та відродження історичних міст. Туркменська архітектура постійно оновлюється, опановуючи новітні технічні і технологічні засоби та не втрачаючи при цьому зв’язки з багатовіковими традиціями.

Ключові слова
культурна спадщина, об'єкт культурної спадщини, пам'ятка архітектури
Список використаних джерел та літератури
 1. Звернення Президента Туркменістану до учасників Міжнародної наукової конференції «Археологічна та етнографічна наука Туркменістану в епоху нового Відродження і великих перетворень: досягнуті рубежі й майбутні завдання». Нейтральний Туркменістан, 10.11.2010.
 2. Памятники архитектуры Туркменистана. Е. Атагарриев, О. Бердиев, А. Губа, Д. Дурдиев, А. Карриев, О. Оразов, В. Пилявский, Т. Ходжаниязов, Х. Юсупов; Товарищество охраны памятников истории и культуры Туркменской ССР. Ленинград: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1974. 344 с.
 3. Материалы Международной научной конференции «Средневековые города Туркменистана в системе Евразийской цивилизации». Ашхабад: Илим, 2012. 189 с.
 4. Про охорону пам'яток історії та культури Туркменістану: Закон Республіки Туркменістан від 1992 р.
 5. Балтай А., Оразов О. Историко-культурные памятники Туркменистана: истоки и будущее. Ашхабад: Илим, 2012. 212 с.
 6. Поточний архів Міністерства культури та інформаційної політики України.
 7. Максаковський В. П. Всесвітня культурна спадщина: науково-популярне довідкове видання. М., 2002, 168 с.
 8. История государства и права зарубежных стран. Под ред. К. И. Батира. М.: Проспект, 2009. 496 с.
 9. Бобенко А. В., Максименко А. В. Система охраны исторических памятников зарубежья. Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XIII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2012. 256 с.
References
 1. Address of the President of Turkmenistan to the participants of the International Scientific Conference «Archaeological and Ethnographic Science of Turkmenistan in the New Renaissance and Great Transformations: Achieved Frontiers and Future Tasks». Neutral Turkmenistan, 10.11.2010. [in Turkmenistan]
 2. Atagarriev, E., Berdiev, O., Guba, A., Durdiev D., Karriev, A., Orazov, O., Pilyavsky, V., Khodzhaniyazov, T., Yusupov, H. (1974). Architectural monuments of Turkmenistan; Association for the Protection of Historical and Cultural Monuments of the Turkmen SSR. Leningrad: Stroyizdat, Leningrad branch. 344. [in Russian]
 3. Materials of the International Scientific Conference «Medieval cities of Turkmenistan in the system of Eurasian civilization». Ashgabat: Ilim, 2012. 189. [in Turkmenistan]
 4. Law of the Republic of Turkmenistan «On the protection of historical and cultural monuments of Turkmenistan» of 1992. [in Turkmenistan]
 5. Baltai, A., Orazov, O. (2012). Historical and cultural monuments of Turkmenistan: origins and future. Ashgabat: Ilim. 212. [in Turkmenistan]
 6. Current archive of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. [in Ukrainian]
 7. Maksakovsky, V. P. (2002). World Cultural Heritage: popular science reference publication. Moscow. 168. [in Russian]
 8. Batyr, K. I. ed. (2009). History of the state and law of foreign countries. Moscow: Prospekt. 496. [in Russian]
 9. Bobenko, A. V., Maksimenko, A. V. (2012). System of protection of historical monuments abroad. Questions of modern jurisprudence: collection. Art. by mater. XIII International scientific-practical conf. Novosibirsk: SibAK. 256. [in Russian]
сайт создан компанией web студия