Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Репресований лікар Северин Данилевич (1921–1993): біографічний нарис за матеріалами архівно-кримінальної справи повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-02
Галів М., Михаць Р.
Сторінки: 13–28
Короткий огляд

У статті розкрити біографію лікаря Северина Данилевича (1921 – 1993), який брав участь в українському визвольному русі середини ХХ ст. й був репресований радянськими спеціальними органами. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, науковості, авторської об’єктивності, біографічному підході, а також на загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення), спеціально-історичних (археографічний, історико-генетичний, історико-системний) методах. Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше в українській історичній біографістиці досліджуються життя та діяльність лікаря Северина Данилевича (1921 – 1993).

У житті та діяльності Северина Данилевича можна виділити декілька головних етапів: 1) дитинство і юність (1921 – 1940), проведене в рідному селі, здобуття середньої освіти в Тернополі; 2) здобуття вищої освіти у Львівському медичному інституті (1940 – 1944), яке, з огляду на складні обставини воєнного часу, декілька разів переривалося; 3) участь в українському визвольному русі (січень – листопад 1944), в рамках якого лікар займав посаду референта медичних справ Дрогобицького окружного проводу ОУН; 4) перебування в ув’язненні (1944 – 1956) у Воркутинському виправно-трудовому таборі (Комі АРСР); 5) звільнення і повернення до цивільного життя (1956 – 1993), повторне здобуття вищої медичної освіти, реабілітація на початку 1990-х рр. Безумовно, вирішальний вплив на життєвий шлях С. Данилевича мала його участь в націоналістичному підпіллі, де виконував обов’язки референта медичних справ («санітарного референта») Дрогобицького окружного проводу ОУН, займався заготівлею медикаментів для УПА, лікував поранених повстанців. Загалом, доля лікаря С. Данилевича є черговою ілюстрацією руйнівного впливу сталінської тоталітарної системи на життя кожної «маленької людини».

Ключові слова
Северин Данилевич, ОУН, УПА, Дрогобич, репресії, реабілітація політв’язнів
Список використаних джерел та літератури
 1. Архів Управління Служби безпеки України у Львівській області (Архів УСБУ Львівської обл.). Спр. П. 28336, 54 арк.
 2. Гранас-Ониськів В. Курси біля Труханова. Спомин. Літопис Української повстанської армії. Т. 23: Медична опіка в УПА. Торонто-Львів: «Літопис УПА», 1992. С. 196–202.
 3. Для Вкраїни жили і вмирали. 75 років УПА: спогади учасників ОУН – УПА / Упоряд. Т. Кульпа. Збараж, 2017. 89 с.
 4. Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945 – 1952). Дрогобич: Вимір, 2009. 368 с.
 5. Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / Наук. ред. Л. Тимошенко. Дрогобич, Коло, 2009. 320 с.
 6. Паньківський К. Роки німецької окупації. Ньюарк–Нью-Йорк–Торонто: Життя і мислі, 1965. 479 с.
 7. Реабілітовані історією. У 27 томах. Львівська область. Книга 4: м.Дрогобич, Дрогобицький район. Львів: Простір-М, 2019. 760 с.
 8. Ріпецький М. Санітарна служба в Лемківському курені УПА. Літопис Української повстанської армії. Т. 23: Медична опіка в УПА. Торонто-Львів: «Літопис УПА», 1992. С. 103–140.
 9. Романяк М., Богаченко М. Медицина Дрогобича. Історичні нариси. Дрогобич: Коло, 2008. 456 с.
References
 1. Arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy u Lvivskii oblasti [Archive of the Security Service of Ukraine in Lviv region]. Case P. 28336, 54 p.
 2. Hranas-Onyskiv, V. (1992). Kursy bilia Trukhanova. Spomyn [Courses near Trukhaniv. Memoirs]. Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii. T. 23: Medychna opika v UPA. Toronto-Lviv: «Litopys UPA». S. 196–202. [in Ukrainian].
 3. Kulpa, T. (Comp.) (2017). Dlia Vkrainy zhyly i vmyraly. 75 rokiv UPA: spohady uchasnykiv OUN – UPA [They lived and died for Ukraine. 75 years of the Ukrainian Insurgent Army: memories of OUN – UPA members]. Zbarazh. [in Ukrainian].
 4. Ilnytskyi, V. (2009). Drohobytska okruha OUN: struktura i kerivnyi sklad (1945 – 1952) [Drohobych district of the OUN: structure and leadership (1945 – 1952)]. Drohobych: Vymir. [in Ukrainian].
 5. Tymoshenko, L. (Ed.) (2009). Narysy z istorii Drohobycha (vid naidavnishykh chasiv do pochatku XXI st.) [Essays on the history of Drohobych (from ancient times to the beginning of the XXI century)]. Drohobych, Kolo. [in Ukrainian].
 6. Pankivskyi, K. (1965). Roky nimetskoi okupatsii [Years of German occupation]. Niuark–Niu-York–Toronto: Zhyttia i mysli. [in Ukrainian].
 7. Reabilitovani istoriieiu. (2019). Reabilitovani istoriieiu. U 27 tomakh. Lvivska oblast. Knyha 4: m.Drohobych, Drohobytskyi raion [Rehabilitated by history. In 27 volumes. Lviv region. Book 4: Drohobych, Drohobych district]. Lviv: Prostir-M. [in Ukrainian].
 8. Ripetskyi, M. (1992). Sanitarna sluzhba v Lemkivskomu kureni UPA [Sanitary service in the Lemko Battalion of the Ukrainian Insurgent Army]. Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii. T. 23: Medychna opika v UPA. Toronto-Lviv: «Litopys UPA». S. 103–140. [in Ukrainian].
 9. Romaniak, M., Bohachenko, M. (2008). Medytsyna Drohobycha. Istorychni narysy [Drogobichʼs medicine. Historical essays]. Drohobych: Kolo. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия