Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Володимир Листопад: життя і творчість в умовах радянської дійсності (1912 – 1985) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-03
Ільницький В., Бойчук А., Душний А.
Сторінки: 29–44
Короткий огляд

У статті на основі архівно-кримінальних справ (Володимира і Парасковії Листопад) та матеріалів приватних архівів (Андрія та Єфросинії Душних) заповнюється наявна лакуна у дослідженні постаті Володимира Листопада. Опрацювання зазначених матеріалів дозволило, зокрема, встановити загальну інформацію про його родину (батька, матір, братів, сестру, дружину та дитину) та відомості про життєвий шлях: працю у книжковому магазині (1928 – 1937), навчання у Музичному інституті імені Миколи Лисенка (1937 – 1939), працю у Львівській філармонії (1939 – 06.1941), театрі «Вар’єте» та книжковому магазині (1941 – 07.1942), секретарство у конторі «Закупу і аудиту» (м. Рівне), виконання обов’язків регента церковного хору при автокефальній церкві (1942 – 1943), працю у старшинській школі «Дружинники» (1943), службу в ЧА (02.1944 – 11.1945), викладання у Львівському культурно-освітньому училищі (тепер – Львівський фаховий коледж культури і мистецтв) (1960 – 1970-і) та Старосамбірській дитячій музичній школі (1972 – 1975). Встановлено факт вербування В. Листопада радянськими силовими органами, однак на співпрацю він так і не пішов, намагаючись її уникнути (навіть переїхав із Рівного до Львова). За це був засуджений та відбував покарання впродовж восьми років. Розкривається також творчий шлях Листопада, а саме: композиторський доробок (оригінальні твори, перекладення та інструментування для бандури, хору, оркестру); роботу диригентом та керівником колективів (Львівська Капела «Діброва», ансамбль бандуристів ДМШ м. Старий Самбір).

Ключові слова
репресії, ОУН, УПА, старшинська школа «Дружинники», творчість
Список використаних джерел та літератури
 1. Архів Управління Служби безпеки України у Львівській області, спр. П-32016.
 2. Архів Управління Служби безпеки України у Рівненській області, спр. П-15229.
 3. Душний А., Ільницький В. Творчі сегменти Володимира Листопада. Академічне народно-інструментальне мистецтво: традиції та сучасність (до 80-річчя заснування кафедри народних інструментів Київської консерваторії): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. С. 60–62.
 4. ІІ-й Відкритий регіональний конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (Старий Самбір, 20 лютого 2008): програма. [ред.-упоряд. А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: Посвіт, 2008. С. 4.
 5. Листопадові дзвіночки: зб. пісень для дітей [Ноти]. [ред.-упоряд. Н. Якимець, Р. Кундис]. Дрогобич: Пóсвіт, 2012. 21 с.
 6. Листопадові піснепади: зб. пісень для бандури [Ноти]. [ред.-упоряд. Н. Якимець, Р. Кундис]. Дрогобич: Посвіт, 2012. 47 с.
 7. Львівське державне училище культури і мистецтв: буклет. Львів, 2010. 28 с.
 8. Записано від Єфросинії Душної, 1953 р. н., записане у с. Стрільбичі, Старосамбірського району, 17 липня 2018 р. // Зберігається в приватному архіві Андрія Душного.
 9. Рукописи творів Володимира Листопада // Зберігається в приватному архіві Єфросинії Душної.
 10. Рукопис твору Володимира Листопада (присвята А. Душному) // Зберігається в приватному архіві Андрія Душного.
 11. Фотосвітлини // Зберігається в приватному архіві Єфросинії Душної.
 12. Програма творчого звіту самодіяльних композиторів Львівщини (Львів, 28-29 січня 1961). Львів, 1961. 8 с.
 13. Реабілітовані історією. Рівненська область / редкол. тому (співгол. М. М. Драганчук, співгол. О. В. Муляренко, відп. секр. А. А. Жив’юк та ін.); кер. кол. упоряд. А. А. Жив’юк. – Кн. 6. – Рівне: Дятлик М., 2016. – 628 с.
References
 1. Arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy u Lvivskii oblasti [Archive of the Security Service of Ukraine in Lviv region], spr. P-32016. [in Russian].
 2. Arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy u Rivnenskii oblasti [Archive of the Security Service of Ukraine in Rivne region], spr. P-15229. [in Russian].
 3. Dushnyi, A., Ilnytskyi, V. (2019) Tvorchi sehmenty Volodymyra Lystopada [Creative segments of Volodymyr Listopad]. Akademichne narodno-instrumentalne mystetstvo: tradytsii ta suchasnist (do 80-richchia zasnuvannia kafedry narodnykh instrumentiv Kyivskoi konservatorii): materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (рр. 60–62). Kyiv: NMAU im. P. I. Chaikovskoho. [in Ukrainian].
 4. II-y Vidkrytyi rehionalnyi konkurs baianistiv-akordeonistiv «Vizerunky Prykarpattia» [II Open Regional Competition of Accordionists “Patterns of Prykarpattia”] (Staryi Sambir, 20 liutoho 2008): prohrama. [red.-uporiad. A. Dushnyi, B. Pyts]. Drohobych: Posvit, 2008. S. 4. [in Ukrainian].
 5. Lystopadovi dzvinochky: zb. pisen dlia ditei [November bells: coll. songs for children] [Noty]. [red.-uporiad. N. Yakymets, R. Kundys]. Drohobych: Pósvit, 2012. 21 s. [in Ukrainian].
 6. Lystopadovi pisnepady: zb. pisen dlia bandury [November songs: coll. songs for bandura] [Noty]. [red.-uporiad. N. Yakymets, R. Kundys]. Drohobych: Posvit, 2012. 47 s. [in Ukrainian].
 7. Lvivske derzhavne uchylyshche kultury i mystetstv [Lviv State School of Culture and Arts]: buklet. Lviv, 2010. 28 s. [in Ukrainian].
 8. Zapysano vid Yefrosynii Dushnoi, 1953 r. n., zapysane u s. Strilbychi, Starosambirskoho raionu, 17 lypnia 2018 r. // Zberihaietsia v pryvatnomu arkhivi Andriia Dushnoho. [In Ukrainian].
 9. Rukopysy tvoriv Volodymyra Lystopada [Manuscripts of the works of Vladimir November] // Zberihaietsia v pryvatnomu arkhivi Yefrosynii Dushnoi. [in Ukrainian].
 10. Rukopys tvoru Volodymyra Lystopada (prysviata A. Dushnomu) [Manuscript of the work of Vladimir November (dedicated to A. Dushny)]. Zberihaietsia v pryvatnomu arkhivi Andriia Dushnoho. [in Ukrainian].
 11. Fotosvitlyny [Photographs]. Zberihaietsia v pryvatnomu arkhivi Yefrosynii Dushnoi.
 12. Prohrama tvorchoho zvitu samodiialnykh kompozytoriv Lvivshchyny [Program of creative report of amateur composers of Lviv region] (Lviv, 28-29 sichnia 1961). Lviv, 1961. 8 s. [in Ukrainian].
 13. Reabilitovani istoriieiu. Rivnenska oblast [Rehabilitated by history. Rivne region] / redkol. tomu (spivhol. M. M. Drahanchuk, spivhol. O. V. Muliarenko, vidp. sekr. A. A. Zhyviuk ta in.); ker. kol. uporiad. A. A. Zhyviuk. Kn. 6. Rivne: Diatlyk M., 2016. 628 s. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия