Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Лідери дворянства Катеринославської губернії С.С. Деконський Та Е.К. Бродський – розробники основ племінного вдосконалення сільськогосподарських тварин повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-05
Бородай І.
Сторінки: 73–90
Короткий огляд

Мета дослідження – висвітлити внесок предводителів дворянства Катеринославської губернії, меценатів С.С. Деконського та Е.К. Бродського у розроблення базових методів розведення сільськогосподарських тварин. На основі комплексного використання принципів історизму, науковості та об’єктивності, а також загальнонаукових, міждисциплінарних і спеціальних історичних методів висвітлено основні тенденції становлення та риси епохи скотозаводського мистецтва на українських землях. Реконструйовано біографії відомих українських скотозаводчиків С.С. Деконського та Е.К. Бродського, зусиллями яких розроблено основні заходи з поліпшення вітчизняного скотарства, організовано перші зразкові племінні розплідники, обґрунтовано переваги та апробовано методи чистопородного розведення і схрещування сільськогосподарських тварин, впроваджено ведення племінних книг як фундамент для становлення вітчизняної племінної справи в масштабах Російської імперії. Отримані селекційні здобутки популяризували на сільськогосподарських виставках, аукціонах з продажу племінних тварин, з’їздах з тваринництва, своїх наукових працях. Вперше вивчено консультативну діяльність С.С. Деконського та Е.К. Бродського як членів сільськогосподарських товариств всеросійського та регіонального значення.

Ключові слова
історія тваринництва, племінна справа, сільськогосподарське товариство, чистопородне розведення, схрещування, племінне стадо, С.С. Деконський, Е.К. Бродський
Список використаних джерел та літератури
 1. Абуков С. Н. Загальна характеристика приватного землеволодіння в Катеринославській губернії в пореформений період (1861–1905 рр.). Нові сторінки історії Донбасу: зб. статей. Донецьк, 2009. Кн. 17–18. С. 104–112.
 2. Борисенко Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Колос, 1967. 461 с.
 3. Бородай І. С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки : монографія / НААН, ДНСГБ. Вінниця, 2012. 416 с. (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»; кн. 59).
 4. Васильев В. А. Отдел животноводства на Екатеринославской Южно-Русской Обласной Выставке в 1910 г. Екатеринослав, 1911. 163 с.
 5. Васильев В. А. Хозяйство действительного статского советника Эраста Константиновича Бродского, землевладельца Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии. Екатеринослав: Типография К.А. Андрущенко, 1913. 36 с.
 6. Васильев В. А. Хозяйство действительного статского советника Эраста Константиновича Бродского, землевладельца Верхнеднепровского уезда, Екатеринославской губернии. Екатеринослав, 1913. 52 с.
 7. Деконский С. С. История завода серого украинскаго скота Степана Степановича Деконского и доклад его «О методе улучшения серого украинскаго скота в самом себе». Москва, 1903. 30 с.
 8. Заруба В. Н. Дворяне Екатеринославской губернии. Днипро: «Лира», 2016. 560 с.
 9. Инисаков В. Ф. Племенное скотоводство С. С. Деконского (Екатеринославская губерния). Молочное хозяйство. №34. 1913. С. 28–30.
 10. Кожевников Е. В., Гуревич Д. Я. Отечественное коневодство. История, современность, проблемы. Москва: Агропромиздат, 1990. 221 с.
 11. Кочергін І.О. Соціальна трансформація Катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.): монографія. Дніпропетровськ: Герда, 2015. 576 с.
 12. Лобашев М. Е. Очерки по истории русского животноводства. Москва–Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1954. 342 с.
 13. Опель В. А. Из заводской практики и наблюдений. Вестник сельского хозяйства. 1925. №3. С. 67–69.
 14. Тележняк К. О. Катеринославські меценати Деконські. Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник. Дніпропетровськ : НГУ, 2007. Вип. 4. С. 66–71.
 15. Труды областного съезда по животноводству с 14 по 24 сентября 1903 года в Харькове / Харьковское общество сельского хозяйства. Харьков, 1904. Т. 1. 265 с.
 16. Циганенко Л. Ф. Дворянство Півдня України (друга половина XVIII – 1917 р.): монографія. Ізмаїл: СМИЛ, 2009. 384 с
 17. Чирвинский Н. П. Общее животноводство. СПб, 1888. 260 с. (Учебники составленные по поручению Департамента земледелия и сельской промышленности).
 18. Эраст Константинович Бродский. Краткий биографический очерк. Екатеринослав: Типография братства Св. Владимира, 1908. 14 с.
References
 1. Abukov, S. N. (2009). Zaghaljna kharakterystyka pryvatnogho zemlevolodinnja v Katerynoslavsjkij ghuberniji v poreformenyj period (1861–1905 rr.) [General characteristics of private land tenure in the Ekaterinoslav province in the post-reform period (1861–1905)]. Novi storinky istoriji Donbasu [New pages in the history of Donbass]: zb. Statej. Donecjk. 17–18. 104–112. [in Ukrainian].
 2. Borisenko, Ye. Ja. (1967). Razvedenie sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh [Breeding of farm animals]. 4-e izd., pererab. i dop. Moskva: Kolos. 461. [in Russian].
 3. Borodai, I. S. (2012). Teoretyko-metodologhichni osnovy stanovlennja ta rozvytku vitchyznjanoji zootekhnichnoji nauky [Theoretical and methodological bases of formation and development of domestic zootechnical science]. Vinnycja. 414. [in Ukrainian].
 4. Vasil'ev, V. A. (1911). Otdel zhivotnovodstva na Ekaterinoslavskoj Juzhno-Russkoj Oblasnoj vіstavke v 1910 g. [Department of animal husbandry at the Yekaterinoslav South-Russian Regional Exhibition in 1910]. Ekaterinoslav. 163. [in Russian].
 5. Vasil'ev, V. A. (1913). Hozjajstvo dejstvitel'nogo statskogo sovetnika Jerasta Konstantinovicha Brodskogo, zemlevladel'ca Verhnedneprovskogo uezda Ekaterinoslavskoj gubernii [The economy of the actual state councilor Erast Konstantinovich Brodsky, landowner of the Verkhnedneprovsky district of the Yekaterinoslav province]. Ekaterinoslav: Tipografija K.A. Andrushhenko. 36. [in Russian].
 6. Vasil'ev, V. A. Hozjajstvo dejstvitel'nogo statskogo sovetnika Jerasta Konstantinovicha Brodskogo, zemlevladel'ca Verhnedneprovskogo uezda, Ekaterinoslavskoj gubernii [The economy of the actual state councilor Erast Konstantinovich Brodsky, landowner of the Verkhnedneprovsky district, Yekaterinoslav province]. Ekaterinoslav, 1913. 52. [in Russian].
 7. Dekonskij, S. S. (1903). Istorija zavoda serogo ukrainskago skota Stepana Stepanovicha Dekonskogo i doklad ego «O metode uluchshenija serogo ukrainskago skota v samom sebe» [The history of the Gray Ukrainian cattle plant by Stepan Stepanovich Dekonsky and his report "On the method of improving the Gray Ukrainian cattle in oneself"]. Moskva. 30. [in Russian]
 8. Zaruba, V. N. (2016). Dvoriane Ekaterinoslavskoi gubernii [Nobles of the Yekaterinoslav province]. Dnipro. 560. [in Russian].
 9. Inisakov, V. F. (1913). Plemennoe skotovodstvo S.S. Dekonskogo (Ekaterinoslavskaja gubernija) [History of the Gray Ukrainian cattle plant by Stepan Stepanovich Dekonsky and his report "On the method of improving the Gray Ukrainian cattle in oneself". Molochnoe hozjajstvo [Dairy farm]. № 34. 28–30. [in Russian].
 10. Kozhevnikov, E. V., & Gurevich, D. Ja. (1990). Otechestvennoe konevodstvo. Istorija, sovremennost', problem [Domestic horse breeding. History, modernity, problems]. Moskva: Agropromizdat. 221. [in Russian].
 11. Kocherghin, I. O. (2015). Socialjna transformacija Katerynoslavsjkogho dvorjanstva (drugha polovyna XIX st. – pochatok XX st.) [Social transformation of the Ekaterinoslav nobility (second half of the XIX century – beginning of the XX century): monoghrafija. Dnipropetrovsjk. 576. [in Ukrainian].
 12. Lobashev, M. E. (1954). Ocherki po istorii russkogo zhivotnovodstva [Essays on the history of Russian animal husbandry]. Moskva–Leningrad : Izd-vo Akademii nauk SSSR. 342. [in Russian].
 13. Opel', V. A. (1925). Iz zavodskoj praktiki i nabljudenij [From factory practice and observations]. Agricultural Bulletin [Vestnik sel'skogo hozjajstva]. 3. 67–69. [in Russian].
 14. Telezhnjak, K. O. (2007). Katerynoslavsjki mecenaty Dekonsjki [Katerynoslav patrons Deaconsky]. Istorija i kuljtura Prydniprov'ja: Nevidomi ta malovidomi storinky [History and culture of the Dnieper: Unknown and little-known pages]: naukovyj shhorichnyk. Dnipropetrovsk. 4. 66–71. [in Ukrainian].
 15. (1904). Trudy oblastnogo s'ezda po zhivotnovodstvu s 14 po 24 sentjabrja 1903 goda v Har'kove [Proceedings of the regional congress on animal husbandry from 14 to 24 September 1903 in Kharkov] / Har'kovskoe obshhestvo sel'skogo hozjajstva. Har'kov. 1. 265. [in Russian].
 16. Cyghanenko, L. F. (2009). Dvorjanstvo Pivdnja Ukrajiny (drugha polovyna XVIII – 1917 r.) [Nobility of the South of Ukraine (second half of XVIII – 1917)]: monoghrafija. Izmajil. 384. [in Ukrainian].
 17. Chirvinskij, N. P. (1908). Obshhee zhivotnovodstvo [General animal husbandry]. SPb. 260. (Uchebniki sostavlennye po porucheniju Departamenta zemledelija i sel'skoj promyshlennosti). [in Russian].
 18. (1908). Jerast Konstantinovich Brodskij. Kratkij bіograficheskij ocherk [Erast Konstantinovich Brodsky. Brief biographical sketch]. Ekaterinoslav: Tipografija bratstva Sv. Vladimira. 14. [in Russian].
сайт создан компанией web студия