Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Науково-організаційні засади становлення і розвитку сільськогосподарської дослідної справи в імператорських Харківському і Київському університетах (початок ХІХ ст. – 1860-ті рр.) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-14
Голікова О.
Сторінки: 91–127
Короткий огляд

Досліджено історичні передумови формування науково-організаційних засад сільськогосподарської дослідної справи як самостійної галузі природознавства в найстаріших в Україні імператорських Харківському та Київському університетах. Хронологія роботи охоплює час від заснування закладів вищої освіти до початку модернізаційних процесів 60-х рр. ХІХ ст. Показано процес утворення й еволюцію профільних кафедр згідно зі статутними документами та проаналізовано особливості формування їх кадрового складу. Узагальнено роль іноземної професури та вплив класичних німецьких університетів на розвиток профільних кафедр на початковому етапі їх існування. Висвітлено значення державних заходів з розв’язання проблеми підготовки кадрів для кафедр сільського господарства. Розглянуто напрями науково-дослідницької діяльності і наведено уточнений перелік друкованих праць видатних університетських професорів кафедр сільського господарства та лісівництва Харківського та Київського університетів: В. Я. Кочетова, І. Ф. Якубовського, С. М. Ходецького. Відзначено внесок професорів інших природничих кафедр у становлення засад галузевої дослідної справи. Розкрито історію створення університетських ботанічних садів як центрів дослідницької діяльності. Установлено значення діяльності засновника Філотехнічного товариства В. Н. Каразіна з погляду започаткування галузевого дослідництва на Слобожанщині.

Ключові слова
сільськогосподарська дослідна справа, галузеве дослідництво, галузева освіта, імператорський Харківський університет, імператорський Київський університет, кафедра сільського господарства, В. Я. Кочетов, І. Ф. Якубовський, С. М. Ходецький
Список використаних джерел та літератури
 1. Енкен Б. К. Развитие опытного дела в России и его современное положение: доклад помощника Харьковской областной с.-х. селекционной станции //Отд. Оттиск из журнала Полтавского Общество сельского хозяйства. Полтава: Электрич. Типо-Литография И. Л. Фришберга, 1912. 52 с.
 2. Вергунов В. А. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні. Від зародження до академічного існування: організаційний аспект / НААН, ННСГБ. Київ: Аграр. наука, 2012. 416 с. (Іст.-бібліогр. серія «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії; кн. 68).
 3. Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні: у 3 ч. / НААН, ННСГБ. Київ: Аграр. Наука, 2018.
 4. Вергунов В. А. Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ ст. – початок ХХІ ст.) дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.07. Переяслав-Хмельницький, 2019. 595 с.
 5. Вергунов В. А. Доробок ученого (наукова діяльність професора С. М. Ходецького у тваринництві). Тваринництво України. 2007. № 8. С. 38–40.
 6. Вергунов В. А. Ходецький Старіон Мартиніанович (1820–1887). Видатні постаті України: бібліогр. довідник / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко та ін.; гол. редкол. Г. В. Щокін. 2-ге вид., доп. Київ, 2007. С. 1341–1343.
 7. Вергунов В. А. Культурно-просветительская элита России XVIII–XIX вв. как двигатель процесса агрономии вообще и опытничества в животноводстве. Історія науки і біографістика. 2008. №4. URL: https://fermer.ru/files/v2/forum/231448/08vergunov.pdf (дата звернення: 06.05.2021).
 8. Мусієнко М., Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л., Стороженко В. Університет Святого Володимира – Київський державний університет: генезис біологічної науки (1834–1933). Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Біологія. Вип. 1. 2014. С. 5–14.
 9. Мусієнко М. М. Бацманова Л. М. Минуле і сучасне біологічної науки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1834–2014 рр.). Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. 2014. Т. 14. С. 9–13. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178041 (дата звернення: 03.05.2021).
 10. Мусієнко М. М., Остапченко Л. І., Таран Н., Бацманова Л. Минуле в сьогоденні заради майбутнього: Імператорський університет Св. Володимира – Київський національний університет імені Тараса Шевченка: генезис аграрної науки і освіти (1834–2019 рр.). Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Біологія. Вип. 3. С. 7–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_biol_2019_3_4 (дата звернення: 03.05.2021).
 11. Бородай І. С. Теоретико-методологічні та інституціональні чинники становлення зоотехнічної науки в Україні. Основни проблеми на съвременната наука – 2010: тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф., 17–25 апреля, 2010 р. История. Философия. Политика. Психология и социология. София: БялГРАД» ООД, 2010. Т. 15. С. 13–18.
 12. Бородай І. С. Професор С. М. Ходецький: біля витоків вітчизняної зоотехнічної науки. URL: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Istoria/47427.doc.htm (дата звернення: 05.05.2021)
 13. Бородай І. С. До історії становлення зоотехнічної науки в Україні. Київська старовина: наук. іст.-філол. журн. / Київ. славіст. ун-т. Київ, 2010. № 1. С. 3–10. URL: https://www.libr.dp.ua/text/kievstar2010_1_Borodaj.pdf
 14. Білан Л. Л., Білан С. О. Система підготовки фахівців-аграрників в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Київ: Аграр. освіта, 2011. 168 с.
 15. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельніков, Б. П. Зайцев та ін. Харків: Фоліо, 2004. 750 с.
 16. Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 1: (1802–1815 гг.). Харьков: Паровая Тип. и Литогр. Зильберберг, 1893–1898. 1219 с.
 17. Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2: (1815–1835 гг.). Харьков: Паровая Тип. и Литогр. Зильберберг, 1904. 1136 с.
 18. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / под ред. проф. И. П. Осипова и проф. Д. И. Багалея; Издание ун-та. Харьков: Тип. фирмы «Адольф Дарре», 1908. 625 с.
 19. Владимирский-Буданов М. Ф. История императорского университета Св. Владимира. Т. І: Университет Св. Владимира в царствование императора Николая Павловича. Киев: Тип. имп. Университета Св. Владимира, 1884. 674 с.
 20. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834–1884) / сост. и изд. под ред. ординар. проф. В. С. Иконникова. Киев: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1884. XXXVI, 816 с.
 21. Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского Университета Св. Владимира (1834–1884) / изд. под ред. ордин. профес. В. С. Иконникова. Киев: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1884. III, 419, 68 с.
 22. Вергунов В. А. Агрономічна думка в Київському університеті: започаткування, становлення та розвиток. Київський національний університет у ХХІ столітті: тези ювіл. наук.-теорет. конф., присвяч. 170-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 24 червня 2004 р. Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2004. С. 68–69.
 23. Вергунов В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – один із фундаторів вітчизняної сільськогосподарської справи. Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук. пр. / відп. ред. О.Я. Пилипчук. Київ, 2003. Вип. 13. С. 25–28.
 24. Костенко О. О. Становлення і розвиток сільськогосподарської науки та освіти в університеті Святого Володимира (1834–1917). Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.07 / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2006. 20 с.
 25. Устав Императорского Харьковского университета. Периодическое сочинение об успехах народного просвещения. Санкт-Петербург: Императорская Академия наук, 1805. № 10. С. 225–290. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/668 (дата звернення: 30.01.2021)
 26. Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. Москва: Языки Славянской Культуры, 2009. 165 с.
 27. Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России. Т. 3: Университетская профессура и подготовка Устава 1835 года. Москва: Изд-во МГУ, 2003. 480 с.
 28. Кравченко. В. В. Харківський університет у другій половині 20 – середині 50-х років ХІХ ст. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна за 200 років / Бакіров В. С., Духопельников В. М., Зайцев Б. П. та ін. Харків: Фоліо, 2004. С. 129.
 29. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905), составленный профессорами Д. И. Багалеем, Н. В. Сумцовым, В. П. Бузескулом / Харьков. ун-т. Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1906. XIV, 329 с.
 30. Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Санкт-Петербург: Изд. А. С. Суворина, 1889. 538 с.
 31. Зайкевич А. Е. Кафедра агрономии. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Под ред. проф. И. П. Осипова и проф. Д. И. Багалея. Харков: Тип. фирмы «Адольф Дарре», 1908. С. 355–357.
 32. Сочинения профессоров императорского Харьковского университета. Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1862. Ч. 114 [CXIV.] № 6. Отд. 4. С. 138.
 33. Історія Харківського університету (1804–2006): У 3 ч.: Сист. бібліогр. покажч. / Уклад.: М. Г. Швалб та ін.; Ред.: О. С. Журавльова. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. С. 247.
 34. Кочетов В. А. Современный кризис мериносового овцеводства и меры, которые вызывает он в важнейших странах Европы. Санкт-Петербург: Тип. С. Степанова, 1870. 21 с.
 35. Кочетов В. А. Харьковская очередная выставка сельских произведений 1859 года. Харьков: Тип. ун-та, 1860. 143 с.
 36. Павлова Т. Г. Столетний юбилей историко-филологического факультета: взгляд из ХХI столетия [Вступ. статья]. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков, 1908 / Репр. изд. Харьков: Сага, 2007. С. 5–45.
 37. Либих, Ю. Химия в приложении к земледелию и физиологии растений. 7-е изд. / пер. проф. П. А. Ильенкова. Санкт-Петербург: Тип. Ф. Фивега и сына в Брауншвейге, 1864. ХІХ. 339 с.
 38. Альбицкий А. А. Кафедра химии. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) [III. Биогр. словарь профессоров и преподавателей] / Под ред. проф. И. П. Осипова и проф. Д. И. Багалея; Издание ун-та. Харьков: Тип. фирмы «Адольф Дарре», 1908. С. 102–103.
 39. Арнольди В. М. Кафедра ботаники. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) [III. Биогр. словарь профессоров и преподавателей] / под ред. проф. И. П. Осипова и проф. Д. И. Багалея; Издание ун-та. Харьков: Тип. фирмы «Адольф Дарре», 1908. С. 209–210.
 40. Алехин А. А. Ботанический сад Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: История и современность. Биол. вести. 2004. Т. 8. № 1. С. 3–7.
 41. Краснов А. М. Харьковский университетский сад и его новые задачи. Харьков. сб.: лит.-науч. приложение к «Харьковскому Календарю» на 1890 год. Вып. 4. Харьков: Тип. Губернского Правления, 1890. С. 112. URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/8861 (дата звернення: 25.04.2021).
 42. Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем / Издание Харьков. ун-та. Харьков: Тип. и литография М. Зильберберг и С-вья, 1910. С. 174–394.
 43. Багалей Д. И. Просветительская деятельность Василия Назаровича Каразина. Харьков: Тип. Адольфа Дарре, 1893. 31 с.
 44. Каразин В. Н. Мысли о учреждении Филотехническаго Общества. Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем / Издание Харьков. ун-та. Харьков: Тип. и литография М. Зильберберг и С-вья, 1910. С. 174–178.
 45. Роммель К.-Д. Спогади про моє життя та мій час / Крістоф Дітріх фон Роммель; відп. ред. і упоряд. В. В. Кравченко; пер. з нім. В. Л. Маслійчук, Н. А. Оніщенко; редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. Харків: Майдан, 2001. 235 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах / Східний інститут українознавства ім. Ковальських (Харків)).
 46. Тихий Н. И. Филотехническое общество (1810–1819). В. Н. Каразин. Его жизнь и общественная деятельность. Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1905. С. 142–199.
 47. Данилевский Г. П. Украинская старина: Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков: Издание Зеленского и Любарского, 1866. 403 с.
 48. Якубовский И. Ф. О капитале в сельском хозяйстве. Журн. Мин-ва нар. просвещения. Санкт-Петербург, 1848. Ч. LX. Отд. ІІ. С. 211.
 49. Вейнберг Л. Ходецкий, Ставрион Мартинианович. Рус. биогр. словарь / Имп. русское ист. о-во; под наблюдением А. А. Половцова. Т. 21: Фабер – Цявловский. Санкт-Петербург: Тип. Главного управления уделов, 1901. С. 383.
 50. Ходецкий С. М. Руководство к уходу за крупным рогатым скотом, изложенное в применении к тем полосам России, в которых производится скотоводство хозяйственное // Ответ на задачу, предложенную Ученым Комитетом Министерства государственных имущества на конкурс 1846–1847 года. Санкт-Петербург: Тип. Мин-ва Гос. Имуществ, 1851. 218 с.; кресл. [4].
 51. Перепелкин А. П. Поездка в Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Новгородскую, Олонецкую и Вологодскую губернии с целью изучения скотоводства и его экономического положения. Москва: Унив. тип., 1875. 32 с.
 52. Ренненкампф Н. К. Очерки юридической энциклопедии. Изд 2-е, испр. и доп. Киев: Изд. Н. Я. Оглоблина, 1880. С. 255, 258. (перше видання в «Университетских известиях», 1868 р.).
 53. Ходецкий С. М. Обозрение успехов сельского хозяйства в России с историческим изложением правительственных мер по улучшению хозяйства: речь ординарного профессора С. М. Ходецкого в торжественном собрании Императорского университета Св. Владимира, 9 июня 1855 г. Киев: Унив. тип., 1856. 212 с.
 54. Шевчук С. В. Рудольф Эрнстович Траутфеттер (1809–1889) – ботаник, знаток флоры России / Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. URL: http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-176-3/ (дата звернення: 05.05.2021)
References
 1. Enken B. K. (1912). Razvitie opytnogo dela v Rossii i ego sovremennoe polozhenie: doklad pomoshchnika Har'kovskoj oblastnoj s.-h. selekcionnoj stancii: otd. ottisk iz zhurnala Poltavskogo Obshchestvo sel'skogo hozyajstva [Development of experimental work in Russia and its current situation: the report of the assistant of the Kharkiv regional agricultural selection station: a separate print from the journal of the Poltava Society of Agriculture]. Poltava: Elektricheskaya Tipo-Litografiya I. L. Frishberga. 52. [in Russian].
 2. Verhunov V. A. (2012). Silskohospodarska doslidna sprava v Ukraini. Vid zarodzhennia do akademichnoho isnuvannia: orhanizatsiinyi aspekt [Agricultural research in Ukraine. From origin to academic existence: organizational aspect]. Kyiv: Ahrarna nauka. 416. [in Ukrainian].
 3. Verhunov V. A. (2018). Istoriia silskohospodarskoi doslidnoi spravy v Ukraini: u 3 ch. [History of agricultural research in Ukraine: in 3 parts]. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian].
 4. Verhunov, V. A. (2019). Naukovo-orhanizatsiini zasady funktsionuvannia silskohospodarskoi doslidnoi spravy na terenakh Ukrainy (druha polovyna ХІХ st. – pochatok ХХІ st.) [Scientific and organizational principles of functioning of agricultural research in Ukraine (second half of the XIX century – beginning of the XXI century)]. Doctor’s thesis. Pereiaslav-Khmelnytskyi. 595. [in Ukrainian].
 5. Verhunov V. A. (2007). Dorobok uchenoho (naukova diialnist profesora S. M. Khodetskoho u tvarynnytstvi) [The achievements of the scientist (scientific activity of Professor S. M. Khodetsky in animal husbandry)]. Tvarynnytstvo Ukrainy [Livestock of Ukraine]. 8. 38–40. [in Ukrainian].
 6. Verhunov V. A. (2007). Khodetskyi Starion Martynianovych (1820–1887) [Khodetsky Starion Martinianovich (1820–1887)]. Vydatni postati Ukrainy: bibliohr. dovidnyk [Prominent figures of Ukraine: bibliographic reference]. Kyiv. 1341–1343. [in Ukrainian].
 7. Verhunov V. A. (2008). Kulturno-prosvetytelskaia эlyta Rossyy XVIII–XIX vv. kak dvyhatel protsessa ahronomyy voobshche y opыtnychestva v zhyvotnovodstve [Cultural and educational elite of Russia XVIII–XIX centuries. as the engine of the process of agronomy in general and experience in animal husbandry]. Istoriia nauky i biohrafistyka [History of science and biography]. 4. https://fermer.ru/files/v2/forum/231448/08vergunov.pdf (last accessed: 06.05.2021). [in Ukrainian].
 8. Musiienko M., Ostapchenko L., Taran N., Batsmanova L., Storozhenko V. (2014). Universytet Sviatoho Volodymyra – Kyivskyi derzhavnyi universytet: henezys biolohichnoi nauky (1834–1933) [Universytet Svyatoho Volodymyra – Kyyivsʹkyy derzhavnyy universytet: henezys biolohichnoyi nauky (1834–1933)]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Biolohiia [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Biology]. 1. 5–14. [in Ukrainian].
 9. Musiienko M. M. Batsmanova L. M. (2014). Mynule i suchasne biolohichnoi nauky u Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka (1834–2014 rr.) [Past and present of biological science at Taras Shevchenko National University of Kyiv (1834–2014)]. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv: Zb. nauk. pr. [Factors of experimental evolution of organisms: Coll. Science. ave.]. 14. 9–13. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178041 (last accessed: 03.05.2021). [in Ukrainian].
 10. Musiienko M. M., Ostapchenko L. I., Taran N. Yu., Batsmanova L. M. (2019). Mynule v sohodenni zarady maibutnoho: Imperatorskyi universytet Sv. Volodymyra – Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka: henezys ahrarnoi nauky i osvity (1834–2019 rr.) [Past and Present for the Future: St. Vladimir's Imperial University - Taras Shevchenko National University of Kyiv: Genesis of Agrarian Science and Education (1834–2019)]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Biolohiia [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Biology]. 3/ 7–22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_biol_2019_3_4 (last accessed: 03.05.2021). [in Ukrainian].
 11. Borodai I. S. (2010). Theoretical-methodological and institutional factors of formation of zootechnical science in Ukraine [Theoretical-methodological and institutional factors of formation of zootechnical science in Ukraine]. Osnovny problemy na sъvremennata nauka – 2010: Mizhnar. nauk.-prak. konf., 17–25 aprelia, 2010 r.: tezy dopov. Ystoryia. Fylosofyia. Polytyka. Psykholohyia y sotsyolohyia [Basic problems of modern science – 2010: International. scientific-practical Conf., April 17–25, 2010: these additions. History. Philosophy. Politics. Psychology and sociology]. Sofiya: ByalGRAD» OOD. 15.13–18. [in Ukrainian].
 12. Borodai I. S. (2009). Profesor S. M. Khodetskyi: bilia vytokiv vitchyznianoi zootekhnichnoi nauky [Professor S.M. Khodetsky: at the origins of domestic zootechnical science]. http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Istoria/47427.doc.htm (last accessed: 05.05.2021). [in Ukrainian].
 13. Borodai I. S. (2010). Do istorii stanovlennia zootekhnichnoi nauky v Ukraini [To the history of formation of zootechnical science in Ukraine]. Kyivska starovyna: naukovyi istoryko-filolohichnyi zhurnal [Kyiv Antiquity: Scientific Historical and Philological Journal]. 1. 3–10. https://www.libr.dp.ua/text/kievstar2010_1_Borodaj.pdf (last accessed: 05.05.2021). [in Ukrainian].
 14. Bilan L. L., Bilan S. O. (2011). Systema pidhotovky fakhivtsiv-ahrarnykiv v Ukraini (KhIKh – pochatok KhKh st.): monohrafiia [System of training of agrarian specialists in Ukraine (XIX – beginning of XX century): monograph]. Kyiv, Ahrarna osvita,. 168. [in Ukrainian].
 15. Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina za 200 rokiv (2004) / V. S. Bakirov, V. M. Dukhopelnikov, B. P. Zaitsev ta in. [Kharkiv National University named after VN Karazin for 200 years]. Kharkiv: Folio. 750. [in Ukrainian].
 16. Bahalei D. Y. (1893–1898). Opyt istorii Har'kovskogo universiteta (po neizdannym materialam): 1802–1815 [The experience of the history of Kharkiv University (based on unpublished materials): 1802–1815]. Har'kov: Parovaya Tipografiya i Litografiya. Zil'berberg. 1. 1219. [in Russian].
 17. Bahalei D. Y. (1904). Opyt istorii Har'kovskogo universiteta (po neizdannym materialam): 1815–1835 [The experience of the history of Kharkiv University (based on unpublished materials): 1815–1835]. Har'kov: Parovaya Tipografiya i Litografiya. Zil'berberg. 2. 1136. [in Russian].
 18. Osipov I. P., Bahalei D. Y. (1908). Fiziko-matematicheskij fakul'tet Har'kovskogo universiteta za pervye sto let ego sushchestvovaniya (1805–1905) [Physics and Mathematics Faculty of Kharkov University in the first hundred years of its existence (1805–1905)]. Harkov: Tip. firmyi «Adolf Darre». 625. [in Russian].
 19. Vladimirskij-Budanov M. F. (1884). Istoriya imperatorskogo universiteta Sv. Vladimira. [Istoriya imperatorskogo universiteta Sv. Vladimira]. Universitet Sv. Vladimira v carstvovanie imperatora Nikolaya Pavlovicha. [Universitet Sv. Vladimira v carstvovanie imperatora Nikolaya Pavlovicha]. Kiev: Tip. imp. Universiteta Sv. Vladimira. 1. 674 s. [in Russian].
 20. Ikonnikov V. S. (1884). Biograficheskij slovar' professorov i prepodavatelej Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira (1834–1884) [Biographical Dictionary of Professors and Teachers of the Imperial University of St. Vladimir (1834–1884)]. Kiev: Tip. imp. Universiteta Sv. Vladimira. XXXVI. 816. [in Russian].
 21. Ikonnikov V. S. (1884). Istoriko-statisticheskie zapiski ob uchenyh i uchebno-vspomogatel'nyh uchrezhdeniyah Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira (1834–1884) [Historical and statistical notes about scientists and educational support institutions of the Imperial University of St. Vladimir (1834–1884)]. Kiev: Tip. imp. Universiteta Sv. Vladimira. III. 419. 68. [in Russian].
 22. Verhunov V. A. (2004). Ahronomichna dumka v Kyivskomu universyteti: zapochatkuvannia, stanovlennia ta rozvytok [Agronomic thought at the University of Kiev: the beginning, formation and development]. Kyivskyi natsionalnyi universytet u ХХІ stolitti: tezy yuvil. nauk.-teoret. konf., prysviach. 170-richchiu Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka, 24 chervnia 2004 r. [Kyiv National University in the XXI century: anniversary anniversary. scientific-theoretical conf., dedicated. 170th anniversary of Kyiv. nat. un-tu them. Taras Shevchenko, June 24, 2004]. Kyiv: VPTs «Kyiv. un-t». 68–69. [in Ukrainian].
 23. Verhunov V. А. (2003). Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka – odyn iz fundatoriv vitchyznianoi silskohospodarskoi spravy [Taras Shevchenko National University of Kyiv is one of the founders of domestic agricultural business]. Istoriia ukrainskoi nauky na mezhi tysiacholit: zb. nauk. prats [History of Ukrainian science at the turn of the millennium: coll. Science. works]/ vidp. red. O.Ia. Pylypchuk. Kyiv. 13. 25–28. [in Ukrainian].
 24. Kostenko O. O. (2006). Stanovlennia i rozvytok silskohospodarskoi nauky ta osvity v universyteti Sviatoho Volodymyra (1834–1917) [Становлення та розвиток сільськогосподарської науки та освіти в університеті Святого Володимира (1834–1917)]. Extended abstract of PhD dissertation. Pereiaslav-Khmelnytskyi. 20. [in Ukrainian].
 25. Ustav Imperatorskogo Harkovskogo universiteta [Charter of the Imperial Kharkiv University] (1805). Periodicheskoe sochinenie ob uspehah narodnogo prosvescheniya [Periodic essay on the success of public education]. Sankt-Peterburg: Imperatorskaya Akademiya nauk,. 10. 225–290. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/668 (last accessed: 30.01.2021). [in Russian].
 26. Andreev A. Yu. (2009). Rossiyskie universitetyi XVIII – pervoy polovinyi XIX veka v kontekste universitetskoy istorii Evropyi [Russian Universities of the 18th - First Half of the 19th Centuries in the Context of European University History]. Moskva: Yazyiki Slavyanskoy Kulturyi.165. [in Russian].
 27. Petrov F. A. (2003). Formirovanie sistemyi universitetskogo obrazovaniya v Rossii. Universitetskaya professura i podgotovka Ustava 1835 goda [Formation of the system of university education in Russia. University professorship and preparation of the Charter of 1835.]. Moskva: Izd-vo MGU. 3. 480 s. [in Russian].
 28. Kravchenko V. V. (2004). Kharkivskyi universytet u druhii polovyni 20 – seredyni 50-kh rokiv ХІХ st. [Kharkiv University in the second half of the 20 – mid 50's of the XIX century]. Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina za 200 rokiv [Kharkiv National University named after VN Karazin for 200 years]. Kharkiv: Folio. 129. [in Ukrainian].
 29. Bagaley D.I., Sumtsov N.V., Buzeskul V.P. (1906). Kratkiy ocherk istorii Harkovskogo universiteta za pervyie sto let ego suschestvovaniya (1805–1905) [A brief outline of the history of Kharkov University in the first hundred years of its existence (1805–1905)]. Harkov: Tip. firmyi «Adolf Darre». XIV. 329. [in Russian].
 30. Suhomlinov M. I. (1889). Issledovaniya i stati po russkoy literature i prosvescheniyu [Research and articles on Russian literature and education]. Sankt-Peterburg: Izd. A. S. Suvorina. 538. [in Russian].
 31. Zaykevich A. E. (1908). Kafedra agronomii [Department of Agronomy]. Fiziko-matematicheskij fakul'tet Har'kovskogo universiteta za pervye sto let ego sushchestvovaniya (1805–1905) [Physics and Mathematics Faculty of Kharkov University in the first hundred years of its existence (1805–1905)]. Harkov: Tip. firmyi «Adolf Darre». 355–357. [in Russian].
 32. Sochineniya professorov imperatorskogo Harkovskogo universiteta [Works of professors of the Imperial Kharkov University] (1862). Zhurnal Ministerstva narodnogo prosvescheniya [Journal of the Ministry of Public Education]. 114 [CXIV.]. 6. 4. 138. [in Russian].
 33. Shvalb M. H., Zhuravlova O. S. Istoriia Kharkivskoho universytetu (1804–2006): U 3 ch.: Syst. bibliohr. Pokazhch [History of Kharkiv University (1804-2006): At 3 hours: Syst. biblіogr. show]. (2007). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina. 247. [in Ukrainian].
 34. Kochetov V. A. (1870). Sovremennyiy krizis merinosovogo ovtsevodstva i meryi, kotoryie vyizyivaet on v vazhneyshih stranah Evropyi [The current crisis of merino sheep breeding and the measures it causes in the most important countries of Europe.]. Sankt-Peterburg: Tip. S. Stepanova, 1870. 21. [in Russian].
 35. Kochetov V. A. (1860). Harkovskaya ocherednaya vyistavka selskih proizvedeniy 1859 goda [Kharkov regular exhibition of rural works of 1859]. Harkov: Tip. un-ta, 1860. 143. [in Russian].
 36. Pavlova T. G. (2007). Stoletniy yubiley fiziko-matematicheskogo fakulteta: vzglyad iz HHI veka: Vstup. Statya [The centenary of the Faculty of Physics and Mathematics: a view from the XXI century: Introductory article]. Fiziko-matematicheskiy fakultet Harkovskogo universiteta za pervyie sto let ego suschestvovaniya (1805–1905) [Physics and Mathematics Faculty of Kharkov University in the first hundred years of its existence (1805-1905).]. Harkov, 1908 / Repr. izd. Harkov: Saga. 5–45. [in Russian].
 37. Libih, Yu. (1864). Himiya v prilozhenii k zemledeliyu i fiziologii rasteniy [Chemistry as applied to agriculture and plant physiology]. Sankt-Peterburg: Tip. F. Fivega i syina v Braunshveyge. ХІХ. 339. [in Russian].
 38. Albitskiy A. A. (1908). Kafedra himii [Department of Chemistry]. Fiziko-matematicheskij fakul'tet Har'kovskogo universiteta za pervye sto let ego sushchestvovaniya (1805–1905) [Physics and Mathematics Faculty of Kharkov University in the first hundred years of its existence (1805–1905)]. Harkov: Tip. firmyi «Adolf Darre». 102-103. [in Russian].
 39. Arnoldi V. M. (1908). Kafedra botaniki [Department of Botany]. Fiziko-matematicheskiy fakultet Harkovskogo universiteta za pervyie sto let ego suschestvovaniya (1805-1905) [Fiziko-matematicheskij fakul'tet Har'kovskogo universiteta za pervye sto let ego sushchestvovaniya (1805–1905) [Physics and Mathematics Faculty of Kharkov University in the first hundred years of its existence (1805–1905)]. Harkov: Tip. firmyi «Adolf Darre». 209–210. [in Russian].
 40. Alehin A. A. (2004). Botanicheskiy sad Harkovskogo natsionalnogo universiteta imeni V. N. Karazina: Istoriya i sovremennost [Botanical Garden of V.N.Karazin Kharkiv National University: History and Present]. Biologicheskie vesti [Biological news]. 8. 1. 3–7. [in Russian].
 41. Krasnov A. M. (1890). Harkovskiy universitetskiy sad i ego novyie zadachi [Kharkiv University Garden and its New Tasks]. Harkovskiy sbornik: Literaturno-nauchnoe prilozhenie k «Harkovskomu Kalendaryu» na 1890 god [Kharkov collection: Literary and scientific supplement to the «Kharkov Calendar» for 1890]. Vyip. 4. Harkov: Tip. Gubernskogo Pravleniya. 4. 104–114. http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/8861 (last accessed: 25.04.2021). [in Russian].
 42. Bagaley D. I. (1910). Sochineniya, pisma i bumagi V. N. Karazina, sobrannyie i redaktirovannyie prof. D. I. Bagaleem [Works, letters and papers of V. N. Karazin, collected and edited by prof. D. I. Bagaley]. Harkov: Tip. i litografiya M. Zilberberg i S-vya. 174–394. [in Russian].
 43. Bagaley D. I. (1893). Prosvetitelskaya deyatelnost Vasiliya Nazarovicha Karazina [Educational activities of Vasily Nazarovich Karazin]. Harkov. Tip. Adolfa Darre. 31. [in Russian].
 44. Karazin V. N. (1910). Myisli o uchrezhdenii Filotehnicheskago Obschestva [Thoughts on the establishment of the Philotechnical Society]. Sochineniya, pisma i bumagi V. N. Karazina, sobrannyie i redaktirovannyie prof. D. I. Bagaleem [Works, letters and papers of V. N. Karazin, collected and edited by prof. D. I. Bagaley]. Harkov: Tip. i litografiya M. Zilberberg i S-vya. 174–178. [in Russian].
 45. Rommel K.-D. (2001). Spohady pro moie zhyttia ta mii chas / Kristof Ditrikh fon Rommel; vidp. red. i uporiad. V. V. Kravchenko; redkol.: P. S. Sokhan (holova) ta in. [Memories of my life and my time / Christoph Dietrich von Rommel; resp. ed. and order. V. V. Kravchenko; editor: P. S. Sokhan (chairman) and others.]. Kharkiv: Maidan. 235. [in Ukrainian].
 46. Tihiy N. I. (1905). V. N. Karazin. Ego zhizn i obschestvennaya deyatelnost [V. N. Karazin. His life and social activities]. Kiev: Tip. Imp. un-ta sv. Vladimira. 142–199. [in Russian].
 47. Danilevskiy G. P. (1866). Ukrainskaya starina: Materialyi dlya istorii ukrainskoy literaturyi i narodnogo obrazovaniya [Ukrainian antiquity: Materials for the history of Ukrainian literature and public education]. Harkov: Izdanie Zelenskogo i Lyubarskogo. 403. [in Russian].
 48. Yakubovskiy I. F. (1848). O kapitale v selskom hozyaystve [About capital in agriculture]. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosvescheniya [Journal of the Ministry of Public Education]. Sankt-Peterburg. LX. II. 211–236. [in Russian].
 49. Veynberg L. (1901). Hodetskiy, Stavrion Martinianovich [Khodetsky, Stavrion Martinianovich]. Russkiy biograficheskiy slovar / pod nablyudeniem A. A. Polovtsova [Russian biographical dictionary / under the supervision of A. A. Polovtsov]. Sankt-Peterburg: Tip Glavnogo upravleniya udelov. 21. 383. [in Ukrainian].
 50. Hodetskiy S. M. (1851). Rukovodstvo k uhodu za krupnyim rogatyim skotom, izlozhennoe v primenenii k tem polosam Rossii, v kotoryih proizvoditsya skotovodstvo hozyaystvennoe / Otvet na zadachu, predlozhennuyu Uchenyim Komitetom Ministerstva gosudarstvennyih imuschestva na konkurs 1846-1847 goda [Guidelines for the care of cattle, set out in application to those areas of Russia in which livestock is produced / Answer to the task proposed by the Scientific Committee of the Ministry of State Property for the competition of 1846-1847.]. Sankt-Peterburg: Tip. Min-va Gos. Imuschestv. 218.; kresl. [4]. [in Russian].
 51. Perepelkin A. P. [1875]. Poezdka v Tverskuyu, Yaroslavskuyu, Kostromskuyu, Novgorodskuyu, Olonetskuyu i Vologodskuyu gubernii s tselyu izucheniya skotovodstva i ego ekonomicheskogo polozheniya [Trip to Tver, Yaroslavl, Kostroma, Novgorod, Olonets and Vologda provinces to study cattle breeding and its economic situation]. Moskva: Univ. tip. 32. [in Russian].
 52. Rennenkampf N. K. (1880). Ocherki yuridicheskoy entsiklopedii [Essays on the legal encyclopedia]. Kiev: Izd. N. Ya. Ogloblina. 287. [in Russian].
 53. Hodetskiy S. M. (1856). Obozrenie uspehov selskogo hozyaystva v Rossii s istoricheskim izlozheniem pravitelstvennyih mer po uluchsheniyu hozyaystva: rech ordinarnogo professora S. M. Hodetskogo v torzhestvennom sobranii Imperatorskogo universiteta Sv. Vladimira, 9 iyunya 1855 g. [Review of the successes of agriculture in Russia with a historical presentation of government measures to improve the economy: a speech by ordinary professor S. M. Khodetsky in a ceremonial meeting of the Imperial University of St. Vladimir, June 9, 1855]. Kiev: Univer. tip. 212. [in Russian].
 54. Shevchuk S. V. Rudolf Ernstovich Trautfetter (1809–1889) – botanik, znatok floryi Rossii [Rudolf Ernstovich Trautfetter (1809–1889) – botanist, expert on the flora of Russia]. Elektronnaya biblioteka Muzeya antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN [Electronic library of the Museum of Anthropology and Ethnography. Peter the Great (Kunstkamera) RAS]. http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-176-3/ (last accessed: 05.05.2021). [in Russian].
сайт создан компанией web студия