Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Діяльність В. М. Сойфера в галузі металургії та ливарництва повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-14
Журило Д., Жуменкова Д.
Сторінки: 128–138
Короткий огляд

Стаття присвячена аналізу науково-практичної діяльності в галузі металургії та ливарництва, доктора технічних наук, винахідника та дослідника Володимира Марковича Сойфера.

З середини ХХ сторіччя металургія та ливарництво отримали новий імпульс швидкого розвитку, що пов’язано з появою оригінальних способів виплавки та розливки сплавів на основі заліза. З другого боку, машинобудівні підприємства вимагали якісного металу. Академічні інститути та навчальні заклади України та колишнього СРСР намагалися вирішити проблему забезпечення підприємств сировиною. У цих умовах проявився талант дослідника, який дозволив В. М. Сойферу зі співробітниками зробити фундаментальні дослідження у галузі плавильних печей для сплавів на основі заліза. Вони дозволили різко збільшити час роботи обладнання та отримати чималий економічний ефект. При використанні футеровочних мас нового типу з’явилася можливість запровадження безперервної розливки сплавів на основі заліза в умовах вже існуючих підприємств. Володимир Маркович є активним популяризатором історії металургії та ливарництва, автором більш, ніж 250 наукових робіт, у тому числі 4-х монографій.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціальні історичні методи дослідження. Історіографічним та джерелознавчим аналізом виявлено, що в них не приділено належної уваги діяльності чималої кількості видатних науковців, особливо їх винахідницькій діяльності.

Ключові слова
історія науки і техніки України, історія металургії, ливарництво, винахідницька діяльність, Володимир Маркович Сойфер, електропечі, футерування
Список використаних джерел та літератури
 1. Журило А. Г., Журило Д. Ю. Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины. Краткие очерки: монография. Харьков: Підручник НТУ «ХПІ», 2013. 260 с.
 2. Архів «УкрНДІМету». Справа Сойфера В.М. 11 с.
 3. Центральний Державний науково-технічний архів України. Ф. Р-13. Комплекс 3 – 5. Оп. 2. Спр. 745. Интенсификация процесса выплавки стали за счет применения кислорода на заводе «Азовсталь».
 4. Центральний Державний науково-технічний архів України. Ф. Р-13. Комплекс 3 – 5. Оп. 2. Спр. 746. Интенсификация мартеновского процесса за счет комбинированного применения кислорода.
 5. Центральний Державний науково-технічний архів України. Ф. Р-13. Комплекс 3 – 5. Оп. 4. Спр. 204. Внедрение выплавки стали с применением кислорода на заводе им. Кирова.
 6. Центральний Державний науково-технічний архів України. Ф. Р-13. Комплекс 3 – 5. Оп. 4. Спр. 210. Усовершенствование технологии передела фосфористих чугунов на заводе «Азовсталь».
 7. Медовар Б.И. Металлургия вчера, сегодня, завтра. К. Наукова думка, 1990. 191 с.
 8. Сойфер В.М. Выплавка стали в кислых электропечах. Москва: Машиностроение, 2009. 480 с.
References
 1. Zhurilo A. G., Zhurilo D. Yu. (2013) Vydayushchiesya metallurgi i liteyshchiki Khar'kovshchiny. Kratkie ocherki: monografiya. [Outstanding metallurgists and foundry workers of Kharkiv region. Brief essays: monograph.] Khar'kov: Pіdruchnik NTU «KhPІ», 260. [In Russian].
 2. Arhіv of UkrNDIMet. [Archive of Ukrainian Metal Research Institute] The case of Soifer V. M. 11 arc. [in Russian].
 3. Tsentralnyi Derzhavnyi naukovo-tekhnichnyi arkhiv Ukrainy. [Central State Scientific and technical archive of Ukraine] F.- Р – 13. Kompleks 3-5. Op. 2. Spr. 745. [In Russian].
 4. Tsentralnyi Derzhavnyi naukovo-tekhnichnyi arkhiv Ukrainy. [Central State Scientific and technical archive of Ukraine] F.- Р – 13. Kompleks 3-5. Op. 2. Spr. 746. [In Russian].
 5. Tsentralnyi Derzhavnyi naukovo-tekhnichnyi arkhiv Ukrainy. [Central State Scientific and technical archive of Ukraine] F.- Р – 13. Kompleks 3-5. Op. 4. Spr. 204. [In Russian].
 6. Tsentralnyi Derzhavnyi naukovo-tekhnichnyi arkhiv Ukrainy. [Central State Scientific and technical archive of Ukraine] F.- Р – 13. Kompleks 3-5. Op. 4. Spr. 210. [In Russian].
 7. Medovar B. I. (1990) Metallurgiya vchera, segodnya, zavtra. [Metallurgy yesterday, today, tomorrow.] Kiev. Naukova dumka, 191 s. [In Russian].
 8. Sojfer V. M. (2009) Vyplavka stali v kislyh elektropechah. [Steel melting in acidic electric furnaces.] Moscow: Mashinostroenie, 480 s. [In Russian].
сайт создан компанией web студия