Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Збереження здоров’я дітей та молоді, охорона материнства засобами фізичної культури та євгеніки у науковій спадщині професора В.Я.Підгаєцького повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-14
Миздренко О., Годун Н.
Сторінки: 139–153
Короткий огляд

У зв’язку з тенденціями сьогодення, які проявляються у погіршенні стану здоров’я дітей і учнівської молоді, закономірно виникає необхідність пошуку ефективних методичних підходів до збереження здоров’я дітей та молоді, охорони материнства до прищеплення учням інтересу для занять фізичною культурою та впровадження новітніх технологій у систему шкільного фізичного виховання. Вивчення досвіду минулих поколінь, а саме розробок відомих вчених медико-профілактичного профілю, займає вагоме місце у цьому процесі.

Зокрема, у даній статті проаналізовано науковий спадок відомого в 20-х роках. ХХ ст. вченого-гігієніста, професора Володимира Яковича Підгаєцького у галузі фізичної культури, євгеніки, гігієни праці, висвітлено розроблені ним методики збереження здоров’я дітей та молоді, охорони материнства. Розкрито значення наукових пошуків і розробок вченого, які сприяли започаткуванню та розвитку в Україні нових для того часу наукових напрямків: антропосоціології, євгеніки, медичної генетики, фізичного виховання людини, гігієни праці, фізіології і психології праці, наукової організації праці в сільському господарстві.

Водночас, висвітлено активну участь професора В.Я. Підгаєцького у створенні осередків наукової роботи з даної проблематики. Проаналізовано першочергові заходи з фізичної культури, які в поєднанні з активною консультативною допомогою у справі боротьби зі спадковими хворобами, на думку вченого повинні були лягти в основу євгенічної політики країни, яка б сприяла покращенню демографічної ситуації.

Поряд з опікуванням фізичним розвитком, вихованням фізичних здібностей та виправленням помилок у розвитку молодого покоління, актуальною тематикою наукової роботи професора В.Я. Підгаєцького були дослідження гігієни та охорони материнства і дитинства. Будучи досвідченим фахівцем в галузі наукової організації праці, вчений неабияку увагу приділяв охороні генеративної функції жінки, як майбутньої матері. Беручи до уваги фізіологічні особливості жіночого організму, В.Я. Підгаєцький розкрив значення руйнівного впливу на організм жінки промислової праці, особливо за відсутності належної охорони професійної діяльності жіноцтва.

Ключові слова
євгеніка, здоров’я, фізична культура, охорона материнства, охорона жіночої праці
Список використаних джерел та літератури
 1. Асташова О.М., Лимонченко А.С., Сафонова М.С. Підвищення ефективності розвитку фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 17 (204), ч. ІІ. С. 79-84.
 2. Болотіна О.В. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи із школярами спеціальної медичної групи у сучасних умовах вищої освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 17 (204), ч. ІІ. С. 6-12.
 3. Ганіткевич Я.В. Українські лікарі – вчені першої половини ХХ століття та їх наукові школи. Бібліографічні записки та бібліографія. Львів: В-во НТШ. 2002. 542 с.
 4. Кундієв Ю.І., Яворівський О.П., Трахтенберг І.М., Сахарчук І.М. Володимир Підгаєцький: повернення із забуття. 1889-1937. Житомир: Полісся, 2008. 324 с.
 5. Макаренко И.М., Полякова И.М. Библиографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991). Київ: Здоров’я, 1991. 160 с.
 6. Підгаєцький В.Я. Гігієна праці, для технічних вишів та самоосвіти. Харків: Державне видавництво України, 1929. 167 с.
 7. Підгаєцький В.Я. З приводу значення фізичної культури для міського пролетаріату. Красный спорт. 1923 №2. С. 9-11.
 8. Підгаєцький В.Я. З приводу сучасних умов реалізації фізичної культури. Красный спорт. 1923. №3-4. С. 5-7.
 9. Подгаецький В.Я. К вопросу о положении попечения о детях в Германии Профилактическая медицина. 1923. №1-2. С. 95-104.
 10. Підгаєцький В.Я. Роль і сучасні завдання фізичної культури. Киевский медицинский журнал. 1922. № 6. С. 15-22.
 11. Підгаєцький В.Я. Євгеніка, або наука про поліпшення майбутніх поколінь. Додаток до журналу «Шлях освіти». 1923. № 11-12. С. 1-23.
 12. Підгаєцький В.Я. Фізична культура. Вправне володіння тілом. Київ: Друкарня Військово-редакційної ради Київської військової округи. 1923. 48 с.
 13. Плющ Василь. Медична наука в Україні у першій половині ХХ-го сторіччя. Матеріали до історії української медицини. Нью-Йорк, Мюнхен. 1975. Т. 1. 342 с.
 14. Пундій Павло Українські лікарі. Біблографічний довідник. Кн. І: Естафета поколінь національного відродження. Львів-Чикаго. 1994. 327 с.
References
 1. Astashova O.M., Lymonchenko A.S., Safonova M.S. (2010. № 17 (204)). Pidvyshchennya efektyvnosti rozvytku fizychnoho vykhovannya u zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladakh. [Improving the effectiveness of the development of physical education in secondary schools]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. [Bulletin of Taras Shevchenko Lviv National University].ch. II. S. 79-84. [in Ukrainian]
 2. Bolotina O.V. (2010. № 17 (204)) Osoblyvosti pidhotovky maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul'tury do ozdorovchoyi roboty iz shkolyaramy spetsial'noyi medychnoyi hrupy u suchasnykh umovakh vyshchoyi osvity. [Features of preparation of future teachers of physical culture for improving work with schoolboys of special medical group in modern conditions of higher education] Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. [Bulletin of Taras Shevchenko Lviv National University]. ch. II. S. 6-12. [in Ukrainian]
 3. Hanitkevych Ya.V. (2002). Ukrayins'ki likari – vcheni pershoyi polovyny ХХ stolittya ta yikh naukovi shkoly. Bibliohrafichni zapysky ta bibliohrafiya. [Ukrainian doctors are scientists of the first half of the twentieth century and their scientific schools] L'viv: V-vo NTSh. 542 s. [in Ukrainian]
 4. Kundiyev Yu.I., Yavorivs'kyy O.P., Trakhtenberh I.M., Sakharchuk I.M. (2008). Volodymyr Pidhayets'kyy: povernennya iz zabuttya. 1889-1937. [Volodymyr Pidhayetsky: returning from oblivion. 1889-1937]. Zhytomyr: Polissya. 324 s. [in Ukrainian]
 5. Makarenko Y.M., Polyakova Y.M. (1991). Byblyohrafycheskyy slovar' zaveduyushchykh kafedramy y professorov Kyevskoho medytsynskoho ynstytuta (1841-1991). [Bibliographic dictionary of heads of departments and professors of the Kiev Medical Institute (1841-1991)]. Kyyiv: Zdorov’ya. 160 s.
 6. Pidhayets'kyy V.Ya. (1929). Hihiyena pratsi, dlya tekhnichnykh vyshiv ta samoosvity. [Health, for technical universities and self]. Kharkiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrayiny. 167 s. [in Ukrainian].
 7. Pidhayets'kyy V.Ya. (1923). Z pryvodu znachennya fizychnoyi kul'tury dlya mis'koho proletariatu. [On the importance of physical culture for the urban proletariat]. Krasnуy sport. [Red sports]. №2. S. 9-11. [in Ukrainian]
 8. Pidhayets'kyy V.Ya. (1923). Z pryvodu suchasnykh umov realizatsiyi fizychnoyi kul'tury. [About modern conditions of realization of physical culture]. Krasnуy sport. [Red sports]. №3-4. S. 5-7. [in Ukrainian]
 9. Podhaets'kyy V.Ya. (1923). K voprosu o polozhenyy popechenyya o detyakh v Hermanyy. [On the situation of child care in Germany]. Profylaktycheskaya medytsyna. [Preventive medicine]. №1-2. S. 95-104. [in Russian]
 10. Pidhayets'kyy V.Ya. (1922). Rol' i suchasni zavdannya fizychnoyi kul'tury. [The role and modern tasks of physical culture]. Kyevskyy medytsynskyy zhurnal. [Kiev Medical Journal]. № 6. S. 15-22. [in Ukrainian]
 11. Pidhayets'kyy V.Ya. (1923. №11-12). Yevhenika, abo nauka pro polipshennya maybutnikh pokolin'. [Eugenics, or the science of improving future generations]. Dodatok do zhurnalu «Shlyakh osvity». [Supplement to the magazine "Path of Education"]. S. 1-23. [in Ukrainian]
 12. Pidhayets'kyy V.Ya. (1923). Fizychna kul'tura. Vpravne volodinnya tilom. [Physical Education. Skillful possession of the body]. Kyyiv: Drukarnya Viys'kovo-redaktsiynoyi rady Kyyivs'koyi viys'kovoyi okruhy. 48 s. [in Ukrainian]
 13. Plyushch Vasyl'. (1975). Medychna nauka v Ukrayini u pershiy polovyni ХХ-ho storichchya. [Medical science in Ukraine in the first half of the twentieth century. Materials on the history of Ukrainian medicine]. Materialy do istoriyi ukrayins'koyi medytsyny. N'yu-York, Myunkhen. T. 1. 342 s. [in Ukrainian]
 14. Pundiy Pavlo (1994). Ukrayins'ki likari. Biblohrafichnyy dovidnyk. Kn. I: Estafeta pokolin' natsional'noho vidrodzhennya. [Ukrainian doctors. Bibliographic reference book. Book I: Relay of generations of national revival]. L'viv-Chykaho. 327 s. [in Ukrainian]
сайт создан компанией web студия