Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Бібліотеки світу: історія створення та сучасні інформаційні можливості (на прикладі Франції та Німеччини) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-14
Ситнікова А.
Сторінки: 225–238
Короткий огляд

У статті висвітлено історичні етапи становлення світових бібліотек, аспекти використання та розповсюдження інформації на різних її носіях, можливості користування в електронному вигляді та повнотекстовому доступі.

Мета статті – дослідження історії та інформаційних можливостей іноземних бібліотек, практичне застосування нових електронних технологій у бібліотечних системах.

Досліджено історію діяльності двох іноземних бібліотек: Національної бібліотеки Франції та Німецької Національної бібліотеки. Наукова новизна публікації полягає в обґрунтуванні внеску світових бібліотек в нові процеси електронної інформатизації, створенні власних оцифрованих баз. Методологія дослідження ґрунтується на використанні методів історико-наукового аналізу, порівнянні, систематизації.

Також у статті описано формування фондів світових бібліотек, їх наповнення та зміст, розглядаються переваги впровадження нових технологій, які створюють комфорт для користувачів, щоб одержати потрібну інформацію в будь-який час. Це однозначно впливає на науковий прогрес іноземних країн. Адже збереження паперової інформації на електронних носіях значно покращили діяльність національних бібліотек, що вирішило проблему довгострокового зберігання інформації у стінах установ. Проаналізовано електронні бази світових бібліотек, участь у міжнародних проектах, зокрема Національну бібліотеку Франції, яка стала учасницею у Франкомовній інформатизованій мережі (RFN – Réseau fhrancophone numérique), з 1 листопада 2011 р., цифрову бібліотеку Gallica, яка розпочала свою діяльність з1997 р. та Німецьку Національну бібліотеку, для якої важливі стали проекти:«SHAMAN» (Sustaining Heritage trought Multivalent Archiving), «IMPAKT» (Improving Access to Text) «Europa Net».

Ключові слова
інформаційні можливості, цифрові бібліотеки, новітні технології, бібліотека, інформація
Список використаних джерел та літератури
 1. Гірзбєрг Д. Німецька національна бібліотека: Лейпциг – Франкфурт - на -Майні – Берлін. Бібліотеки світу. 2007. №2. С. 37-38.
 2. Дідик М. В. Закордонний досвід підтримки читання. Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2015р.) Київ, 2015. С. 104-106.
 3. Каліберда Н., Ясінська О., Півнюк О. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки. Бібліотечний вісник. 2016. № 6. С. 22-28.
 4. Кириченко Р. Національна бібліотека Франції (сторінки історії та досвіду роботи). Бібліотечний вісник. 1999. №5. С. 31-33.
 5. Малолєтова Н. Національна бібліотека Франції – основні напрями діяльності. Бібліотечний вісник. 2013. №5. С. 20-27.
 6. Малолєтова Н. Німецька Національна бібліотека у Лейпцигу: основні напрями діяльності. Бібліотечний вісник. 2010. №6. С. 34-39.
 7. Медвідь Т. П. Систематизація бібліотечно-інформаційних баз даних з питань сільского господарства як можливість відображення нових знань галузі. Бібліотечний вісник. 2012. №2. С. 26-29.
 8. Мишак А. Інформаційні ресурси сучасних бібліотек: світовий досвід. Історія науки і біографістика. 2020. №4. URL: http//inb.dnsgb.com.ua/2020-4/index.html. (дата звернення: 15.04. 2021)
 9. Ніколаєв І.В., Криворучко Н. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: вип.27. 2015. С. 294-301.
 10. Швець С. М. Питання інформаційних ресурсів: зв’язок національних зі світовими. Правова інформатика: №3(23). 2009. С. 42-51.
References
 1. Hirzbierh D. (2007). Nimetska natsionalna biblioteka: Leiptsyh – Frankfurt - na -Maini – Berlin. [German National Library: Leipzig - Frankfurt am Main – Berlin]. Biblioteky svitu.[Libraries of the world] 2, 37-38. 29 [in Ukrainian].
 2. Didyk M. V.(2015) Zakordonnyy dosvid pidtrymky chytannya.[Foreign experience of reading support] Biblioteka XXI stolittya: perspektyvy ta innovatsiyi.(Materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi). [Library of the 21-st century: Perspectives and Innovations: materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (Kyiv, the 23-d of April 2015) ] Kyiv, 2015, 104-106 [in Ukrainian].
 3. Kaliberda, N., Yasinska, O., & Pivniuk, O. (2016). Elektronni informatsiini resursy v systemi bibliotechno-informatsiinoho obsluhovuvannia naukovoi biblioteky [Electronic information resources in the system of library and information services of the scientific library]. Bibliotechnyi visnyk [Library Bulletin]. 6, 22 [in Ukrainian].
 4. Kyrychenko R. (1999). Natsionalna biblioteka Frantsii (storinky istorii ta dosvidu roboty). [ National Library of France (pages of history and experience)] Bibliotechnyi visnyk [Library Bulletin]. 5, 31-33 [in Ukrainian].
 5. Malolietova N. (2013). Natsionalna biblioteka Frantsii – osnovni napriamy diialnosti. [The National Library of France- the main activity]. Bibliotechnyi visnyk [Library Bulletin]. 5, 20-27 [in Ukrainian].
 6. Malolietova N. (2010). Nimetska Natsionalna biblioteka u Leiptsyhu: osnovni napriamy diialnosti. [German National Library in Leipzig: main activities]. Bibliotechnyi visnyk [Library Bulletin]. 6, 34-39 [in Ukrainian].
 7. Medvid T. P. (2012). Systematyzatsiia bibliotechno-informatsiinykh baz danykh z pytan silskoho hospodarstva yak mozhlyvist vidobrazhennia novykh znan haluzi. [Systematization of library and information databases on agriculture as an opportunity to reflect new knowledge of the field]. Bibliotechnyi visnyk [Library Bulletin]. 2, 26-29. [in Ukrainian].
 8. Myshak A. (2020). Informatsiini resursy suchasnykh bibliotek: svitovyi dosvid. [Information resources of modern libraries: world experience]. Istoriia nauky i biohrafistyka [History of science and biography]. 4. URL: http//inb.dnsgb.com.ua/2020-4/index.html. (accessed : 15.04.2021) [in Ukrainian].
 9. Nikolaiev I.V., Kryvoruchko N. V. (2015). Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u roboti bibliotek. [Use of modern information technologies in the work of libraries]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. [Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences]. 27, 294-301 [in Ukrainian].
 10. Shvets S. M. (2009). Pytannia informatsiinykh resursiv: zv’iazok natsionalnykh zi svitovymy. [Information resources: the connection between national and global. Pravova informatyka. [Legal informatics]. 3(23), 42-51 [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия