Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Організація архівної справи як дієвого галузевого інформаційного ресурсу Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202102-15
Татарчук Л.
Сторінки: 239–249
Короткий огляд

Висвітлено цінність історичної і культурно-документної спадщини, що зберігається у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та питання її взаємодії з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) у вирішенні спільних завдань з формування архівного фонду, його структури і змісту наповнення. Акцентовано особливу увагу на актуальності спеціальних бібліотечно-архівних колекцій із «Фондів особового походження видатних вчених», які збережені та введені до наукового й культурного обігу. Засвідчено, що у бібліотеці зібрані видання з історії розвитку сільськогосподарської думки XIX ст. та її становлення, документи про видатних вчених і їхні наукові напрацювання, що будуть використовуватися для подальших досліджень. Для репрезентації і популяризації архівних документів використовується виставкова, видавнича діяльність у вигляді збірників, монографій, баз даних, складення реєстрів особливо цінних, унікальних документів, каталогів тощо. Здійснюється формування нової концепції роботи сектору архівознавства і документознавства ННСГБ НААН як відкритого інформаційного простору, спрямованої на розширення джерелознавчих досліджень у царині архівної справи та наповнення електронної бази архівних документів. Доведено вагомість ролі бібліотеки в організації архівної справи як ресурсу з висвітлення подій і процесів історичної дійсності у процесі становлення аграрної науки через опрацьовані унікальні архівні джерела, поінформованості суспільства про забутих з об’єктивних чи суб’єктивних причин видатних постатей аграрної науки. На власне переконання, це стратегічний і пріоритетний напрям діяльності установи, щоб наукові дослідження та особи, які їх забезпечують, не втрачали історичного, наукового й загальнодержавного значення, що потребує поглиблення співпраці з архівними установами України різного підпорядкування в царині дослідження документальних комплексів для створення у майбутньому єдиного інформаційного простору в системі архівних ресурсів України й розширення комплексу інформаційних послуг і сервісів для користувачів

Ключові слова
архів, формування, фонди особового походження, вчені, аграрна наука, історія, діяльність, сільськогосподарська бібліотека, репрезентація
Список використаних джерел та літератури
 1. Яременко Л. Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2009. Вип. 24. С. 127–138. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_24_11. Дата звернення 7.04.21.
 2. Делеган М. В. Архіви та їх роль у розвитку українського суспільства. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія: Історія. Вип. 7. Ужгород: вид–во Падяка В., 2002. С.192–205.
 3. Зворський С.Л. Активізація взаємодії архівів і бібліотек – вимога часу Архіви України. 2018. № 5–6. С. 7–21. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_5-6_3. Дата звернення 26.03.2021.
 4. Ляховицький В. П. УНДІАСД : п’ять років наукових досліджень в галузі архіво- та документознавства Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1999. Т. 4. С.18.
 5. Матяш І.Б. Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства. Український історичний журнал. 2009. № 2. С. 124-134. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/104904/10-Matyash.pdf?sequence=1 дата звернення 26.03.2021);
 6. Сендик З. О. Розробка архівістами України наукових основ комплектування державних архівів документами особового походження. Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1997. Т. 2. С. 6.
 7. Чиркова М. Ю. Доступ до архівної інформації як механізм формування суспільної свідомості. Архіви України. 2011. № 2-3. С. 37–39.
 8. Хащина Х. О. Аналіз сучасного стану організації архівної справи в архівних закладах Харківщини (на прикладі Державного архіву Харківської області. Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 38. С. 224–232. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_38_28.
 9. Юдіна Л. М. Читацька конференція як результат дослідницької роботи користувачів документами Національного архівного фонду. Архіви України. 2011. №. 6. С. 66–74.
 10. Вергунов В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення). Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка. Київ: Аграрна наука, 2017. 400 с. (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 100).
 11. Путівник по архівних установах України для дослідників історії аграрної науки / Нац. акад аграр. наук України, ННСГБ НААН; уклад. В. А. Вергунов, С. В. Яценко, А. С. Білоцерківська, Т. П. Шепітко. Вінниця : Корзун Д. Ю., 2015. 216 с. (Аграрна наука в особах, документах, бібліографії ; кн. 82).
References
 1. Jaremenko L. (2009). Dokumentni resursy arhivnogo fondu NAN Ukrai'ny v internet-seredovyshhi: mozhlyvosti vykorystannja ta transformacii'. [Documentary resources of the archival fund of the National Academy of Sciences of Ukraine in the Internet environment: possibilities of use and transformation]. Naukovi praci Nacional'noi' biblioteky Ukrai'ny im. V. I. Vernads'kogo. [Scientific works of the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky].Vyp. 24. S. 127–138. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_24_11. Data zvernennja 7.04.21. [in Ukrainian].
 2. Delegan M. V. (2002). Arhivy ta i'h rol' u rozvytku ukrai'ns'kogo suspil'stva. [Archives and their role in the development of Ukrainian society a]. Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nac. un-tu. Serija: Istorija. [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University un-tu. Series: History]. Vyp. 7. Uzhgorod: vyd–vo Padjaka V., S.192–205. [in Ukrainian].
 3. Zvors'kij S.L. (2018. № 5–6). Aktivіzacіja vzaєmodії arhіvіv і bіblіotek – vimoga chasu. [Activating the interaction of archives and libraries is a matter of time]. Arhіvi Ukraїni. [Archives of Ukraine]. S. 7–21. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_5-6_3. Data zvernennja 26.03.2021. [in Ukrainian].
 4. Ljahovic'kij V. P. (1999). UNDІASD : p’jat' rokіv naukovih doslіdzhen' v galuzі arhіvo- ta dokumentoznavstva. [UNIASD: five years of research in the field of archives and documentation]. Studii z arhіvnoi spravi ta dokumentoznavstva. [Studies in archival affairs and document science]. Kiyv. T. 4. S.18. [in Ukrainian].
 5. Matyash I.B. (2009. № 2). Metodolohichni zasady y ponyatiynyy aparat arkhivoznavstva. [Methodological principles and conceptual apparatus of archival science]. Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal. [Ukrainian Historical Journal]. S. 124-134. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/104904/10-Matyash.pdf?sequence=1 Data zvernennja 26.03.2021) [in Ukrainian].
 6. Sendyk Z. O. (1997). Rozrobka arkhivistamy Ukrayiny naukovykh osnov komplektuvannya derzhavnykh arkhiviv dokumentamy osobovoho pokhodzhennya. [Development by Ukrainian archivists of scientific bases of acquisition of state archives by documents of personal origin]. Studiyi z arkhivnoyi spravy ta dokumentoznavstva. [Studies in archival affairs and document science]. Kyyiv, T. 2. S. 6. [in Ukrainian].
 7. Chyrkova M. YU. (2011. № 2-3). Dostup do arkhivnoyi informatsiyi yak mekhanizm formuvannya suspilʹnoyi svidomosti. [Access to archival information as a mechanism of formation of public consciousness]. Arkhivy Ukrayiny. [Archives of Ukraine].S. 37–39. [in Ukrainian].
 8. Khashchyna KH. O. (2012). Analiz suchasnoho stanu orhanizatsiyi arkhivnoyi spravy v arkhivnykh zakladakh Kharkivshchyny (na prykladi Derzhavnoho arkhivu Kharkivsʹkoyi oblasti. [Analysis of the current state of organization of archival affairs in archival institutions of Kharkiv region (on the example of the State Archives of Kharkiv region]. Visnyk Kharkivsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi kulʹtury. [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture]. Vyp. 38. S. 224–232. [in Ukrainian].
 9. Yudina L. M. (2011. №. 6). Chytatsʹka konferentsiya yak rezulʹtat doslidnytsʹkoyi roboty korystuvachiv dokumentamy Natsionalʹnoho arkhivnoho fondu. [Reading conference as a result of research work of users of documents of the National Archival Fund]. Arkhivy Ukrayiny. [Archives of Ukraine]. S. 66–74. [in Ukrainian].
 10. Verhunov V. A. Natsionalʹna naukova silʹsʹkohospodarsʹka biblioteka Natsionalʹnoyi akademiyi ahrarnykh nauk Ukrayiny: istoriya ta suchasnistʹ (do 100-richchya vid dnya stvorennya). [National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine: history and modernity (to the 100th anniversary of its creation).]. Nats. akad. ahrar. nauk Ukrayiny; Nats. nauk. s.-h. b-ka. Kyyiv: Ahrarna nauka, 2017. 400 s. (Istoryko-bibliohrafichna seriya «Ahrarna nauka Ukrayiny v osobakh, dokumentakh, bibliohrafiyi». Kn. 100). [in Ukrainian].
 11. Putivnyk po arkhivnykh ustanovakh Ukrayiny dlya doslidnykiv istoriyi ahrarnoyi nauky [Guide to archival institutions of Ukraine for researchers of the history of agricultural science]. / Nats. akad ahrar. nauk Ukrayiny, NNS·HB NAAN; uklad. V. A. Verhunov, S. V. Yatsenko, A. S. Bilotserkivsʹka, T. P. Shepitko. Vinnytsya : Korzun D. YU., 2015. 216 s. (Ahrarna nauka v osobakh, dokumentakh, bibliohrafiyi ; kn. 82). [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия