Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 До змін аграрного мислення: від культурних рослин до культури землеробства повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-01
Базів В.
Сторінки: 1–24
Короткий огляд

В епоху наростання в сучасному світі четвертої (цифрової) хвилі, зростають вимоги до інтелектуалізації сільськогосподарської діяльності, в якій інформаційно-технологічна сторона нерозривно повʼязана із соціокультурною. У аграрних практиках склався трикутник «діяльність-мова-мислення», реальність яког втілюється в конкретні перетворення ландшафтів і комунікаційний потенціал спільнот, в той час, як аграрне мислення залишалося в тіні.

Використання земельних ресурсів для вирощування культурних рослин створило довготривалий стереотип у мисленні аграріїв, який регулярно відтворювався і закріплювався продуктивними агротехнологіями. Таким чином, виник конкретний прошарок аграрного мислення , якому відповідає сукупність ознак (реальність «пустого світу», «континентальна» техніка мислення, економіко-технологічні пріоритети), що створило передумови для виокремлення етапу становлення і еволюції аграрного мислення).

Розуміння подальших зрушень в аграрному мисленні передбачає ефект динамічної взаємодії відсутніх раніше факторів (феномен «повного світу», техніка «острівного мислення», ціннісні пріоритети агросфери),котра формує нову парадигму мислення. Це означає, що виникає нова ситуація, котра визначається особливостями агросфери, де головним ресурсом стає інтелектуально-творчий потенціал людини, яка знаходить своє відображення у культурі землеробства..

Ключові слова
землеробство, культурні рослини, аграрне мислення, культура землеробства
Список використаних джерел та літератури
 1. Третьяк А.М., Другак В.М. Земельна політика та земельні відносини, соціально-економічні і духовні аспекти розвитку. Київ : Інститут аграрної економіки, 2007. 186 с.
 2. Магазинщиков Т.М. Земельний кадастр: підручник. Львів : Світ, 1991. 452 с.
 3. Організація сільськогосподарського використання земель на ландшафтно-екологічній основі / За ред. П.Г. Казьміра. Львів : СПОЛОМ. 2009. 254 с.
 4. Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьонний Ю.В., Танчик С.П. Землеробство. Київ. 2010. 464 с.
 5. Крисаченко В.С. Екологічна культура. Київ.1996. 352 с.
 6. Шпикуляк О.Г. Агрономічне обслуговування сільськогосподарських підприємств як інноваційна детермінанта їх ефективності. Ефективна економіка №4, 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1076
 7. Культура землеробства і урожай, битва за урожай, збирання врожаю, внесення мінеральних і органічних добрив URL: https://jak koshachek.com(articles/kultura-zemlerobstva-i-urozhaj-bitva-za urozaj.html
 8. Шпорт Г.М. Культура землеробства українських переселенців Тоболо-Іртишського межиріччя (кінець ХIХ – початок ХХ ст..): сільськогосподарські знаряддя праці. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Історія». 2013. Вип.47. С.45-57.
 9. Надточій В. Реформувати мислення. Agrotimes. 20 вересня 2021 р. URL: agrotimes.ua/interview/reformuvatu-myslenya/
 10. Von Weizsaecker, E., Wijkvan, A. Come On! Capitalism, Shorttermism, Population and the Destruction and the Planet. Springer, 2018. 220 р.
 11. Вергунов В.А., Костєв В.М. Культура землеробства як фактор цивіліогенезу. Київ : IАЕ УААН, 2002. 72 с.
 12. Cозінов О.О. Агросфера України в ХХI столітті. Вісник НАН України. 2001. № 10. С. 7-16.
References
 1. 1. Tret'jak A.M., Drugak V.M. (2007). Zemel'na polityka ta zemel'ni vidnosyny, social'no-ekonomichni i duhovni aspekty rozvytku. [Land policy and land relations, socio-economic and spiritual aspects of development]. Kyi'v : Instytut agrarnoi' ekonomiky. 186 s. [In Ukrainian].
 2. Magazynshhykov T.M. (1991). Zemel'nyj kadastr [Land cadastre]: pidruchnyk. L'viv : Svit. 452 s. [In Ukrainian].
 3. (2009). Organizacija sil's'kogospodars'kogo vykorystannja zemel' na landshaftno-ekologichnij osnovi [Organization of agricultural land use on a landscape-ecological basis] / Za red. P.G. Kaz'mira. L'viv : SPOLOM. 254 s. [In Ukrainian].
 4. Gudz' V.P., Prymak I.D., Bud'onnyj Ju.V., Tanchyk S.P. (2010). Zemlerobstvo. [Agriculture]. Kyi'v. 464 s. [In Ukrainian].
 5. Krysachenko V.S. (1996). Ekologichna kul'tura. [Ecological culture]. Kyi'v. 352 s. [In Ukrainian].
 6. Shpykuljak O.G. (2012. №4). Agronomichne obslugovuvannja sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv jak innovacijna determinanta i'h efektyvnosti. [Agronomic service of agricultural enterprises as an innovative determinant of their efficiency]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy] URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1076. [In Ukrainian].
 7. Kul'tura zemlerobstva i urozhaj, bytva za urozhaj, zbyrannja vrozhaju, vnesennja mineral'nyh i organichnyh dobryv. [Culture of agriculture and harvest, battle for the harvest, harvesting, application of mineral and organic fertilizers]. URL: https://jak koshachek.com (articles/kultura-zemlerobstva-i-urozhaj-bitva-za urozaj.html [In Ukrainian].
 8. Shport G.M. (2013). Kul'tura zemlerobstva ukrai'ns'kyh pereselenciv Tobolo-Irtyshs'kogo mezhyrichchja (kinec' ХІХ – pochatok ХХ st..): sil's'kogospodars'ki znarjaddja praci. [The culture of agriculture of Ukrainian settlers of the Tobolo-Irtysh interfluve (late nineteenth - early twentieth century.): Agricultural tools]. Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu im. V.N. Karazina. Serija «Istorija». [Bulletin of Kharkiv National University. V.N. Karazina. History Series]. Vyp.47. S.45-57. [In Ukrainian].
 9. Nadtochij V. (2021). Reformuvaty myslennja. [Reform thinking]. Agrotimes. 20 veresnja. URL: agrotimes.ua/interview/reformuvatu-myslenya/ [In Ukrainian].
 10. Von Weizsaecker, E., Wijkvan, A. (2018). Come On! Capitalism, Shorttermism, Population and the Destruction and the Planet. Springer. 220 р. [In English].
 11. Vergunov V.A., Kostjev V.M. (2002). Kul'tura zemlerobstva jak faktor cyviliogenezu. [Culture of agriculture as a factor of civiliogenesis]. Kyi'v : IAE UAAN. 72 s. [In Ukrainian].
 12. Cozinov O.O. (2001). Agrosfera Ukrai'ny v ХХІ stolitti. [Agrosphere of Ukraine in the XXI century]. Visnyk NAN Ukrai'ny. [Bulletin of the NAS of Ukraine]. № 10. S. 7-16.
сайт создан компанией web студия