Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Діяльність Канівського державного музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» у складі Академії наук УРСР у 1951 – 1963 рр. повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-01
Вербицька О.І.
Сторінки: 1-21
Короткий огляд

У статті проведено аналіз документального комплексу, що знаходиться в архіві Шевченківського національного заповідника, з метою вивчення історії діяльності закладу у галузі розвитку та популяризації життя та творчості Т.Г. Шевченка у період відомчого підпорядкування закладу АН УРСР. Показано внесок у розвиток музею керівництва та визначних вчених АН УРСР. Представлено інформацію про дослідні теми, котрі отримали свій розвиток у зазначений період, зокрема зі збору відомостей про шевченківські найменування в УРСР та на території СРСР, видання та наукові і ювілейні заходи, що відбулись у заповіднику. Системно викладено аспекти діяльності заповідника у галузі екскурсійної, лекційної, фондової роботи, з розробки експозиційних планів, покращення кадрового та матеріального забезпечення, благоустрою. Проаналізовано зміни обсягів діяльності заповідника за кожним напрямом на початку його діяльності у складі Академії наук та в останній період. Детальне дослідження звітних документів дозволило зробити висновок про бурхливий розвиток музейної шевченкіани у період підготовки до шевченківських ювілеїв у 1961 та 1964 рр. Воно виразилось у значному збільшенні кількості наукових публікацій та прочитаних співробітниками музею лекцій, проведених екскурсій для громадськості, змінах експозиції, збільшенні фондів, поліпшенні благоустрою та культурно-побутового обслуговування відвідувачів, ремонту і переобладнання приміщення музею та території навколо могили Т.Г Шевченка.

Ключові слова
НАН України, Шевченківський національний заповідник, науково-організаційна документація, джерела з історії шевченкознавства, музейна шевченкіана
Список використаних джерел та літератури
 1. Тарахан-Береза З. П. Святиня. Науково-історичний літопис Тарасової Гори. Київ, 1998. 428 с.
 2. Святиня і голодомор: документи і матеріали з наукового архіву Шевченківського національного заповідника» / упор. О. Білокінь. Львів, 2003. 62 с.
 3. Брижицька С. А. Осмислення долі працівників музею Т. Г. Шевченка в добу великого терору (1937–1938 рр.). Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Дніпро, 2018. С. 155–157.
 4. Білокінь О. В., Дзима В. В. Роль архівів у дослідженні історії Тарасової (Чернечої) гори та інформуванні суспільства. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/konferenciji/21-22_05_2015/BilokinOlga-DzymaVita.pdf. (дата звернення: 03.02.2020).
 5. Вербіцька О. І. Комплекс історико-культурних заповідників і музеїв Т.Г. Шевченка у складі АН УРСР у 1951–1955 рр. (за протоколами засідань Президії АН УРСР). Національна пам’ять : соціокультурний та духовний вимір. Національна та історична пам’ять : Збірник наукових праць. Вип. 4. Київ, 2012. С. 183–198; Вербіцька О. І. Діяльність музейних закладів Т. Г. Шевченка АН УРСР у контексті збереження історико-культурної спадщини в 1956–1960 рр. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.). Київ, 2014. С. 116–120.
 6. Історія Національної академії наук України. 1951–1955 : Частина 1. Документи і матеріали / Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського та ін. Київ, 2012. 884 с.; Історія Національної академії наук України. 1951–1955: Частина 2. Додатки / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського та ін. Київ, 2012. 916 с.; Історія Національної академії наук України. 1956–1960 : Частина 1. Документи і матеріали / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського та ін. Київ, 2016. 872 с.; Історія Національної академії наук України. 1956–1960 : Частина 2. Додатки / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського та ін. Київ, 2016. 1064 с.
 7. Протокол № 11 засідання Президії Академії наук УРСР від 24 лютого 1956 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 695, арк. 109–110.
 8. Протокол № 11-Б засідання Президії Академії наук УРСР від 23 лютого 1957 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 742. Арк. 79.
 9. Протокол № 71-Б засідання Президії Академії наук УРСР від 22 грудня 1956 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 699, арк. 410.
 10. Протокол № 37-Б засідання Президії Академії наук УРСР від 28 травня 1957 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 747, арк. 12.
 11. План роботи Канівського державного музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» на 1959 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. Відділення історії, філософії та права. Спр. 476. Арк. 1.
 12. Протокол № 9 засідання Президії Академії наук УРСР від 9 березня 1951 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 405. Арк. 258–297.
 13. Звіт про роботу Канівського музею Т. Г. Шевченка за І півріччя 1951 р. // Науковий архів Шевченківського національного заповідника. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 14. Арк. 2–3.
 14. Звіт про роботу Канівського державного музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» за 1953 р. // Науковий архів Шевченківського національного заповідника. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 16. Арк. 12.
 15. Контрольні списки наукових співробітників. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. Відділ наукових кадрів та аспірантури. Спр. 220. Арк. 28. Спр. 233. Арк. 52. Спр. 249. Арк. 77. Спр. 286. Арк. 88.
 16. Звіт про роботу Державного заповідника «Могила Т.Г. Шевченка». 1951 р. // Науковий архів Шевченківського національного заповідника. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 13. Арк. 3.
 17. Звіт про роботу Канівського музею Т.Г. Шевченка 1952 р. // Науковий архів Шевченківського національного заповідника. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 15. Арк. 3.
 18. Звіт про роботу Канівського державного музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» за 1954 р. // Науковий архів Шевченківського національного заповідника. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 18. Арк. 3–4, 18.
 19. Звіт Канівського державного музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» про роботу за 1962 р. // Науковий архів Шевченківського національного заповідника. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 33. Арк. 1–9.
 20. Звіт про роботу Канівського державного музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» за 1951 р. // Науковий архів Шевченківського національного заповідника. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 12. Арк. 6, 12.
 21. Звіт про роботу Канівського державного музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» за 1955 р. // Науковий архів ШНЗ. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 20. Арк. 6.
 22. Звіт Канівського державного музею-заповідника «Могила Т.Г. Шевченка» про роботу за 1961 р. // Науковий архів Шевченківського національного заповідника. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 29. Арк. 8.
 23. Протокол № 11 засідання Президії Академії наук УРСР від 24 лютого 1956 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 695. Арк. 109–110.
 24. Протокол № 35-Б засідання Президії Академії наук УРСР від 3 червня 1960 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 941. Арк. 183.
 25. Протокол № 22 засідання Президії Академії наук УРСР від 3 червня 1963 р. // Архів Президії НАН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 1252. Арк. 54–66.
References
 1. Tarakhan-Bereza, Z. P. (1998). Sviatynia. Naukovo-istorychnyi litopys Tarasovoi Hory. [Shrine. Scientific and historical chronicle of Tarasova Gora]. Kyiv. 428. [in Ukrainian].
 2. (2003). Sviatynia i holodomor: dokumenty i materialy z naukovoho arkhivu Shevchenkivskoho natsionalnoho zapovidnyka [The Shrine and the Holodomor: Documents and Materials from the Scientific Archive of the Shevchenko National Reserve] / upor. O. Bilokin [compiler O. Bilokin]. Lviv. 62. [in Ukrainian].
 3. Bryzhytska, S. A. (2018). Osmyslennia doli pratsivnykiv muzeiu T. H. Shevchenka v dobu velykoho teroru (1937–1938 rr.) [Understanding the fate of the workers of the Shevchenko Museum in the Great Terror (1937–1938)] / Sotsialno-humanitarni nauky ta suchasni vyklyky [Socio-humanities and contemporary challenges]. Dnipro. 155–157. [in Ukrainian].
 4. Bilokin, O. V., Dzyma, V. V. (2015). Rol arkhiviv u doslidzhenni istorii Tarasovoi (Chernechoi) hory ta informuvanni suspilstva [The role of archives in the study of the history of Tarasova (Chernech a) Mountain and informing the society]. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/konferenciji/21-22_05_2015/BilokinOlga-DzymaVita.pdf. [in Ukrainian].
 5. Verbitska, O. I. (2012). Kompleks istoryko-kulturnykh zapovidnykiv i muzeiv T. H. Shevchenka u skladi AN URSR u 1951–1955 rr. (za protokolamy zasidan Prezydii AN URSR) [The complex of historical and cultural reserves and museums T. Shevchenko in the Academy of Sciences of Ukrainian SSR in 1951–1955 (according to the minutes of the meetings of the Presidium of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR)] / Natsionalna pamiat : sotsiokulturnyi ta dukhovnyi vymir. Natsionalna ta istorychna pamiat : Zbirnyk naukovykh prats . [National memory: socio-cultural and spiritual dimension. National and Historical Memory: A Collection of Scientific Papers]. 4. Kyiv. 183–198; Verbitska, O. I. (2014). Diialnist muzeinykh zakladiv T. H. Shevchenka AN URSR u konteksti zberezhennia istoryko-kulturnoi spadshchyny v 1956–1960 rr. [The activity of the museums of T. Shevchenko of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR in the context of the preservation of historical and cultural heritage in 1956–1960]. Mistse i rol bibliotek u formuvanni natsionalnoho informatsiinoho prostoru : materialy Mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 21–23 zhovt. 2014 r.)[The place and role of libraries in the formation of the national information space: materials Intern. of sciences. conf. (Kyiv, October 21–23, 2014).]. Kyiv. 116–120. [in Ukrainian].
 6. (2012). Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1951–1955 : Chastyna 1. Dokumenty i materialy. [History of the National Academy of Sciences of Ukraine. 1951–1955: Part 1. Documents and Materials]. Kyiv. 884; (2012) Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1951–1955: Chastyna 2. Dodatky. [History of the National Academy of Sciences of Ukraine. 1951–1955: Part 2. Appendices]. Kyiv. 916; (2016) Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1956–1960 : Chastyna 1. Dokumenty i materialy. [History of the National Academy of Sciences of Ukraine. 1956–1960: Part 1. Documents and Materials]. Kyiv. 872; (2016) Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1956–1960 : Chastyna 2. Dodatky. [History of the National Academy of Sciences of Ukraine. 1956–1960: Part 2. Appendices]. Kyiv. 1064. [in Ukrainian].
 7. (1956) Protokol № 11 zasidannia Prezydii Akademii nauk URSR vid 24 liutoho 1956 r. [Minutes No. 11 of the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR of February 24, 1956 ]. Archiv Prezydii NAN Ukrainy [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. 1. Unit 695. Leafs 109–110.
 8. (1957) Protokol № 11-B zasidannia Prezydii Akademii nauk URSR vid 15 liutoho 1957 r . [Minutes № 11-B of the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR of February 15, 1957]. Arkhiv Prezydii NAN Ukrainy [Archive of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. 1. Unit 742. Leaf 79.
 9. (1956) Protokol № 71-B zasidannia Prezydii Akademii nauk URSR vid 22 hrudnia 1956 r. [Minutes № 71-Bof the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the Ukrain ian SSR of of December 22, 1956]. Archiv Prezydii NAN Ukrainy [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. 1. Unit 699. Leaf 410.
 10. (1957) Protokol № 37-B zasidannia Prezydii Akademii nauk URSR vid 28 travnia 1957 r. [Minutes № 37-B of the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR of May 28, 1957]. Arkhiv Prezydii NAN Ukrainy [Archive of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. 1. Unit 747. Leaf 12.
 11. (1959). Plan roboty Kanivskoho derzhavnoho muzeiu-zapovidnyka «Mohyla T. H. Shevchenka» na 1959 r. [Plan of work of the Kaniv State Museum-Reserve «Tomb of T. Shevchenko» for 1959]. Archiv Prezydii NAN Ukrainy [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. Department of History, Philosophy and Law. Unit 476. Leafs. 1. [in Ukrainian].
 12. (1951). Protokol № 9 zasidannia Prezydii Akademii nauk URSR vid 9 bereznia 1951 r. [Minutes № 9 of the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the Ukrain ian SSR of March 9, 1951]. Archiv Prezydii NAN Ukrainy [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. 1. Unit 405. Leafs 258–297. [in Ukrainian].
 13. (1951). Zvit pro robotu Kanivskoho muzeiu T. H. Shevchenka za I pivrichchia 1951 r. [Report on the work of the Kanev Museum of T. Shevchenko for the first half of 1951]. Naukovyi arkhiv Shevchenkivskoho natsionalnoho zapovidnyka [Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 14. Leafs 2–3. [in Ukrainian].
 14. (1953). Zvit pro robotu Kanivskoho derzhavnoho muzeiu-zapovidnyka «Mohyla T. H. Shevchenka» za 1953 r. [Report on the work of the Kaniv State Museum-Reserve «Tomb of T. Shevchenko» for 1953]. Naukovyi arkhiv Shevchenkivskoho natsionalnoho zapovidnyka [Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 16. Leaf 12. [in Ukrainian].
 15. (1956, 1957, 1958, 1960) Kontrolni spysky naukovykh spivrobitnykiv. [Checklists of researchers.] Arkhiv Prezydii NAN Ukrainy. [Archive of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. Department of scientific personnel and postgraduate studies. Unit 220. Leaf 28. Unit 233. Leaf 52. Unit 249. Leaf 77. Unit 286. Leaf 88 et al. [in Ukrainian].
 16. (1951). Zvit pro robotu Derzhavnoho zapovidnyka «Mohyla T. H. Shevchenka». 1951 r. [Report on the work of the Kaniv State Museum-Reserve «Tomb of T. Shevchenko» for 1951]. Naukovyi arkhiv Shevchenkivskoho natsionalnoho zapovidnyka. [Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 13. Leaf 3. [in Ukrainian].
 17. (1952). Zvit pro robotu Kanivskoho muzeiu T. H. Shevchenka 1952 r. [Report on the work of the Kaniv State Museum of T. Shevchenko for 1952]. Naukovyi arkhiv Shevchenkivskoho natsionalnoho zapovidnyka [Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 15. Leafs 11–12. [in Ukrainian].
 18. (1954). Zvit pro robotu Kanivskoho derzhavnoho muzeiu-zapovidnyka «Mohyla T. H. Shevchenka» za 1954 r. [Report on the work of the Kaniv State Museum-Reserve «Tomb of T. Shevchenko» for 1954]. Naukovyi arkhiv Shevchenkivskoho natsionalnoho zapovidnyka [Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 18. Leafs 3–4. [in Ukrainian].
 19. (1962). Zvit Kanivskoho derzhavnoho muzeiu-zapovidnyka «Mohyla T. H. Shevchenka» pro robotu za 1962 r. [Report on the work of the Kaniv State Museum-Reserve «Tomb of T. Shevchenko» for 1962]. Naukovyi arkhiv Shevchenkivskoho natsionalnoho zapovidnyka[Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 33. Leafs 1–9. [in Ukrainian].
 20. (1951). Zvit pro robotu Kanivskoho derzhavnoho muzeiu-zapovidnyka «Mohyla T. H. Shevchenka» za 1951 r. [Report on the work of the Kaniv State Museum-Reserve «Tomb of T. Shevchenko» for 1951]. Naukovyi arkhiv ShNZ[Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 12. Leaf 6. [in Ukrainian].
 21. (1955). Zvit pro robotu Kanivskoho derzhavnoho muzeiu-zapovidnyka «Mohyla T. H. Shevchenka» za 1955 r. [Report on the work of the Kaniv State Museum-Reserve «Tomb of T. Shevchenko» for 1955]. Naukovyi arkhiv ShNZ[Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 20. Leaf 6. [in Ukrainian].
 22. (1961). Zvit Kanivskoho derzhavnoho muzeiu-zapovidnyka «Mohyla T. H. Shevchenka» pro robotu za 1961 r. [Report on the work of the Kaniv State Museum-Reserve «Tomb of T. Shevchenko» for 1961]. Naukovyi arkhiv Shevchenkivskoho natsionalnoho zapovidnyka[Scientific archive of the Shevchenko National Reserve]. F. 1. Op. 3. Unit 29. Leafs 8. [in Ukrainian].
 23. (1956). Protokol № 11 zasidannia Prezydii Akademii nauk Ukrain ian RSR vid 24 liutoho 1956 r. [Minutes № 11 of the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR of February 24, 1956]. Archiv Prezydii NAN Ukrainy [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. 1. Unit 695. Leafs 109–110. [in Ukrainian].
 24. (1960). Protokol № 35-B zasidannia Prezydii Akademii nauk Ukrain ian RSR vid 3 chervnia 1960 r. [Minutes № 35-B of the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR of June 3, 1960]. Archiv Prezydii NAN Ukrainy [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. 1. Unit 941. Leaf 183. [in Ukrainian].
 25. (1963). Protokol № 22 zasidannia Prezydii Akademii nauk Ukrainian RSR vid 3 chervnia 1963 r. [Minutes № 22 of the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR of June 3, 1963]. Archiv Prezydii NAN Ukrainy [Archives of the Presidium of the NAS of Ukraine]. F. 251. Op. 1. Unit 1252. Leaf 54–66. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия