Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Розвиток професійно-технічної освіти на українських землях на початку ХХ ст повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-02
Клапчук С.М.
Сторінки: 33–42
Короткий огляд

Використовуючи методи конкретно-історичного та проблемного аналізу, розглядається становлення і розвиток професійно-технічної освіти в Україні на початку ХХ ст. Особливу увагу приділено розвитку профтехосвіти серед робітників і селян. Охарактеризовано діяльність Центральної ради і Тимчасового уряду зі створення нової загальної та профтехосвіти в країні. Показано доробок українських істориків щодо аналізу професійної освіти серед трудового народу. Наголошено на створенні широкої системи профтехучилищ, технікумів та спеціальних курсів для підготовки кадрів.

За період 1917‒1920 рр. у сфері професійно-технічної освіти відбулися кардинальні зміни: відбулися радикальні перетворення на шляху національно-культурного відродження українського народу. Створено національну систему освіти, розгорнулася ліквідація неписьменності серед дорослого населення. Разом з тим, національно-демократичні уряди підійшли до проблеми забезпечення кваліфікованими кадрами виробництва шляхом створення широкої системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів як через систему профтехучилищ, так і систему спеціальних курсів для промислових підприємств сільськогосподарського та економічного профілів.

Ключові слова
українська культура, Центральна Рада, Гетьманщина, Т. Шевченко, П. Скоропадський, підготовка кадрів робітників і селян
Список використаних джерел та літератури
 1. Грушевський М. Про українську мову та українську школу. Київ, 1991. С. 13.
 2. Вісті з Центральної Ради. 1917. 19 берез.
 3. Розовик Д. Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917‒1920 рр.). Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2002. 311 с.
 4. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). Ф. 2001. Оп. 1. Спр. 160. Арк. 14, 35, 36.
 5. Розовик Д. Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917‒1920 рр. Київ : Аквілон-Плюс, 2009. С. 211, 216.
 6. Розовик Д. Ф. Національно-культурне будівництво в Україні у 1917‒1920 рр. Київ : Аквілон-Плюс, 2009. С. 7, 18, 19.
 7. Розовик Д. Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917–1920 рр. Київ : Аквілон-Плюс, 2009. С. 211, 544.
 8. ЦДАВО України. Ф. 2001. Оп. 1. Спр. 1065. Арк. 10; Спр. 284. Арк. 59; Спр. 59. Арк. 109.
 9. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 26. Арк. 25, 59; Спр. 256. Арк. 117.
 10. ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 1065. Арк. 10; Спр. 264. Арк. 167; Спр. 59. Арк. 109.
 11. Розовик Д. Ф. Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр. Київ : Аквілон-Плюс, 2009. С. 54.
 12. ЦДАВО України. Ф. 336. Спр. 2582. Арк. 15–16.
 13. ЦДАВО України. Ф. 2001. Оп. 1. Спр. 160. Арк. 14, 35, 36.
 14. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 1. Спр. 422. Арк. 270, 279, 303; Спр. 1022. Арк. 14.
 15. Клапчук С. М., Білик Б. І., Горбань Ю. А. та ін. Історія української та зарубіжної культури. 6-те вид., випр. і доп. Київ : Знання Прес, 2007. 358 c.
 16. Розовик Д. Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920 рр.). Київ : ВПЦ Київський університет, 2002. С 67.
References
 1. Hrushevskiy, M. (1991). Pro ukrayinsku movu ta ukrayinsku shkolu [About the Ukrainian language and the Ukrainian school]. Kyiv. 13. [in Ukrainian].
 2. (1917). Visti z Tsentralnoyi Radu [News from the Central Council], [in Ukrainian].
 3. Rozovyk, D. F. (2002). Ukrayinske kulturne vidrodzhennya v roky nacionalno-demokratychnoyi revolyuciyi (1917-192 0 ) [Ukrainian cultural revival during the years of the national-democratic revolution (1917-1920 years)]. Kyiv. 311. [in Ukrainian].
 4. TsDAVO Ukrainy, f. 2001, op. 1, spr. 160, ark. 14, 35, 36. [in Ukrainian].
 5. Rozovyk, D. F. (2002). Ukrayinske kulturne budivnycztvo v Ukrayini u 1917-1920 rr. [Ukrainian cultural construction in Ukraine in 1917-1920.]. Kyiv. 544. [in Ukrainian].
 6. TsDAVO Ukrainy, f. 1065, op. 1, spr. 264, ark. 10, 59. [in Ukrainian].
 7. TsDAVO Ukrainy, f. 1065, op. 1, spr. 59, ark. 109. [in Ukrainian].
 8. TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 2, spr. 26, ark. 25, 59. [in Ukrainian].
 9. TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 2, spr. 256, ark. 117. [in Ukrainian].
 10. TsDAVO Ukrainy, f. 2201, op. 1, spr. 1065, ark. 10. [in Ukrainian].
 11. TsDAVO Ukrainy, f. 2201, op. 1, spr. 264, ark. 55, 167. [in Ukrainian].
 12. TsDAVO Ukrainy, f. 336, op. 1, spr. 2582, ark. 15-16. [in Ukrainian].
 13. TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 1, spr. 422, ark. 270, 279, 303. [in Ukrainian].
 14. TsDAVO Ukrainy, f. 166, op. 1, spr. 1022, ark. 14. [in Ukrainian].
 15. (2007). Istoriya ukrayinskoyi ta zarubizhnoyi kultury [History of Ukrainian and foreign culture]. Kyiv. 358. [in Ukrainian].
 16. Rozovyk, D. F. (2002). Ukrayinske kulturne vidrodzhennya v roky nacionalno - demokratychnoyi revolyuciyi (1917-1920) [Ukrainian cultural revival during the years of the national-democratic revolution (1917-1920 years)]. Kyiv. 67. [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия