Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Міжнародний досвід та збереження культурної спадщини Республіки Казахстан в умовах глобалізації повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-02
Харковенко Р.
Сторінки: 25–42
Короткий огляд

У статті розглядаються та аналізуються особливості міжнародного досвіду та збереження культурної спадщини Республіки Казахстан в умовах глобалізації. Здійснено огляд пам'яткоохоронної галузі вказаної республіки в контексті співпраці з міжнародними інституціями у цій сфері, принципів впровадження державної політики розвитку охорони культурної спадщини Республіки Казахстан. Розглянуто передові сучасні практики збереження культурної спадщини, які знаходять своє втілення в реалізації успішних проектів, рекомендованих в якості прикладів для всіх країн світу.

Методологія дослідження ґрунтується на системі теоретичних принципів (системності, історизму, об’єктивності тощо), логічних прийомів (аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія, гіпотеза тощо) та конкретних засобів дослідження, що дали змогу висвітлити особливості збереження культурної спадщини Республіки Казахстан в умовах глобалізації з урахуванням передового міжнародного досвіду в цій галузі.

Основними результатами дослідження є вивчення, аналіз, узагальнення та систематизація основ діяльності міжнародних інституцій у сфері охорони культурної спадщини і принципів впровадження державної політики Республіки Казахстан.

Наукова новизна результатів дослідження статті полягає в здійсненні аналізу співпраці Республіки Казахстан з міжнародними інституціями в пам’яткоохоронній галузі в умовах глобалізації.

Висновки та конкретні пропозиції автора: найзначніший процес сучасного світу – економічна і культурна глобалізація, яка робить істотний вплив на проблеми формування та реалізації політики у сфері охорони культурної спадщини. На початку XXI ст. збереження пам’яток культурної спадщини є живим питанням. На сьогодні, коли з'являються нові тенденції і реалізовуються проекти в практиці збереження культурної спадщини, визначення самого поняття «збереження культурної спадщини» набуває більш широкого змісту.

Більше 75 років Республіка Казахстан є членом ЮНЕСКО. Але після проголошення незалежності республіки контакти з ЮНЕСКО значно активізувалися і з відкриттям в грудні 1994 р. Офісу ЮНЕСКО в Алмати стали більш національно орієнтованими. Як наслідок, стали можливі певні досягнення у взаємовідносинах Республіки Казахстан та ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини.

В Республіці Казахстан питання у сфері охорони культурної спадщини належать до першочергових. Одним із пріоритетів просування Республіки Казахстан до числа 50-ти найбільш конкурентноздатних і динамічно розвинених держав світу є зміцнення ролі культури в процесі становлення державності країни на основі багатонаціональності та багатоконфесійності Республіки Казахстан. На сьогодні в свідомості казахстанського суспільства вкоренилася й успішно реалізовується ідея, суть якої полягає в тому, що казахстанець повинен бути не тільки здоровим та освіченим, але, перш за все, культурним.

Ключові слова
охорона культурної спадщини, об'єкт культурної спадщини, пам'ятка
Список використаних джерел та літератури
 1. Європейська конвенція Ради Європи «Про охорону археологічної спадщини» (переглянута). Валлетта, 16 січня 1992. URL: archaeology-russia.org/laws/ets66.shtml.
 2. Богуславський М. М. Міжнародна охорона культурних цінностей. Москва: Междунар. отношения, 1979. 192 с.
 3. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (1954 р.). URL: www.unesco.ru/docs/gaaga.pdf.
 4. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності (1970 р.). URL: www.unesco.ru/docs/conv_vyu.pdf.
 5. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.). URL: unesco.ru/docs/convention.pdf.
 6. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини (2001 р.). URL: unesco.ru/docs/russconv.pdf.
 7. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.). URL: www.unesco.ru/docs/intangible-convention.pdf.
 8. Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.). URL: unesco.ru / files / docs / Convention_Diversity% 20of% 20Cultural% 20 Expressions_2005_official_rus.pdf.
 9. Ратифіковані документи: конвенція ЮНЕСКО з питань культури і МОП, з трудових відносин (1999 р.). Всесвітня доповідь по культурі. 2000+: Культурне розмаїття: конфлікт і плюралізм. М.: Магістр-Пресс: ЮНЕСКО, 2000. 416 с.
 10. Бученакі М. План дій ЮНЕСКО з консервації і реставрації пам'яток культури. Всесвітня доповідь по культурі. 2000+: Культурне розмаїття: конфлікт і плюралізм. М.: Магістр-Пресс: ЮНЕСКО, 2000. С. 146.
 11. Байпаков К. М. Западнотюркский и Тюргешский каганаты: тюрки и согдийцы, степь и город. Алматы, 2010.
 12. Казахстанская правда. 2012. № 19–20. 17 января.
 13. Сборник нормативных правовых актов, регулирующих сферу культуры в Республике Казахстан. Сост.: Министерство культуры и информации Республики Казахстан. Астана, 2008. 165 с.
 14. Вишнева О. Формирование системы государственных учреждений в СССР в области охраны памятников истории и культуры. Жуасовские чтения – 13: материалы республиканской научно-теоретической конференции. Караганда: ТОО «Гласир», 2009. С. 26–30.
 15. Казахстанская правда. 2007. № 181. 20 ноября.
 16. Макаров Н. А. Грабіжницькі розкопки як фактор знищення археологічної спадщини Росії. «Круглий стіл» Ради Федерації «Збереження археологічної спадщини Росії». Інформаційні документи. М., 19 березня 2004 р.
 17. Скляревський М. Я. Проблеми охорони та збереження об'єктів археологічної спадщини. Круглий стіл Ради Федерації «Збереження археологічної спадщини Росії». Інформаційні документи. М., 19 березня 2004 р.
 18. Леві-Стросс Л. Нові уявлення про культурну спадщину і Конвенція з всесвітньої спадщини. Всесвітня доповідь по культурі. 2000+: Культурне розмаїття: конфлікт і плюралізм. М.: Магістр-Пресс: ЮНЕСКО, 2000. С. 154.
 19. World Heritage List. URL: whc.unesco.org/en/list.
 20. Казахстан на порозі нового ривка вперед у своєму розвитку. Стратегія входження Казахстану до числа 50-ти найбільш конкурентноздатних країн світу. Послання Президента Республіки Казахстан Н. Назарбаєва народу Казахстану. Казахстанська правда. 2006. 2 березня (№ 45–16).
 21. Діяльність Представництва ЮНЕСКО в Казахстані. URL: unesco.kz/publications/newsletter/news3rus.pdf.
 22. Інформаційне агентство «Казахстан сьогодні». Астана. 23 жовтня 2007.
References
 1. Yevropejs'ka konventsiia Rady Yevropy «Pro okhoronu arkheolohichnoi spadschyny» (perehlianuta) [European Convention of the Council of Europe «On the Protection of the Archaeological Heritage» (revised)]. Valletta, January 16, 1992. URL: archaeology-russia.org/laws/ets66.shtml. [in Malta].
 2. Boguslavsky M. (1979). Mizhnarodna okhorona kul'turnykh tsinnostej [International protection of cultural values]. M.: International. relations, 1979. 192 p. [in Russian].
 3. Konventsiia pro zakhyst kul'turnykh tsinnostej u vypadku zbrojnoho konfliktu (1954 r.) [Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954)]. URL: www.unesco.ru/docs/gaaga.pdf. [in Ukrainian].
 4. Konventsiia pro zakhody, spriamovani na zaboronu i zapobihannia nezakonnomu vvezenniu, vyvezenniu ta peredachi prava vlasnosti na kul'turni tsinnosti (1970 r.) [Convention on Measures to Prohibit and Prevent the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)]. URL: www.unesco.ru/docs/conv_vyu.pdf. [in Ukrainian].
 5. Konventsiia pro okhoronu vsesvitn'oi kul'turnoi i pryrodnoi spadschyny (1972 r.) [Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972)]. URL: unesco.ru/docs/convention.pdf. [in Ukrainian].
 6. Konventsiia pro okhoronu pidvodnoi kul'turnoi spadschyny (2001 r.) [Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage (2001)]. URL: unesco.ru/docs/russconv.pdf. [in Ukrainian].
 7. Konventsiia pro okhoronu nematerial'noi kul'turnoi spadschyny (2003 r.) [Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003)]. URL: www.unesco.ru/docs/intangible-convention.pdf. [in Ukrainian].
 8. Konventsiia pro okhoronu ta zaokhochennia rozmaittia form kul'turnoho samovyrazhennia (2005 r.) [Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005)]. URL: unesco.ru / files / docs / Convention_Diversity% 20of% 20Cultural% 20 Expressions_2005_official_rus.pdf. [in Ukrainian].
 9. Ratyfikovani dokumenty: konventsiia YuNESKO z pytan' kul'tury i MOP, z trudovykh vidnosyn (1999 r.). Vsesvitnia dopovid' po kul'turi. 2000+: Kul'turne rozmaittia: konflikt i pliuralizm [Ratified documents: UNESCO Convention on Culture and the ILO, on Labor Relations (1999). World Report on Culture. 2000+: Cultural Diversity: Conflict and Pluralism]. M.: Master-Press: UNESCO, 2000. 416 p. [in Russian].
 10. Buchenaki M. (2000). Plan dij YuNESKO z konservatsii i restavratsii pam'iatok kul'tury. Vsesvitnia dopovid' po kul'turi. 2000+: Kul'turne rozmaittia: konflikt i pliuralizm [UNESCO Action Plan for the Conservation and Restoration of Cultural Monuments. World Report on Culture. 2000+: Cultural Diversity: Conflict and Pluralism]. M.: Master-Press: UNESCO, 2000. S. 146. [in Russian].
 11. Baipakov K. (2010). Zapadnotiurkskyj y Tiurheshskyj kahanaty: tiurky y sohdyjtsy, step' y horod [West Turkic and Turgesh kaganates: Turks and Sogdians, steppe and city]. Almaty, 2010. [in Kazakhstan].
 12. Kazakhstanskaia pravda [Kazakhstanskaya Pravda]. 2012. № 19–20. January 17. [in Kazakhstan].
 13. Sbornyk normatyvnykh pravovykh aktov, rehulyruiuschykh sferu kul'tury v Respublyke Kazakhstan [Collection of normative legal acts regulating the sphere of culture in the Republic of Kazakhstan]. Compiled by: Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Astana, 2008. 165 p. [in Kazakhstan].
 14. Vishneva O. (2009). Formyrovanye systemy hosudarstvennykh uchrezhdenyj v SSSR v oblasty okhrany pamiatnykov ystoryy y kul'tury. Zhuasovskye chtenyia – 13: materyaly respublykanskoj nauchno-teoretycheskoj konferentsyy [Formation of the system of state institutions in the USSR in the field of protection of historical and cultural monuments. Zhuasovskie readings – 13: materials of the republican scientific-theoretical conference]. Karaganda: LLP «Glazir», 2009. S. 26–30. [in Kazakhstan].
 15. Kazakhstanskaia pravda [Kazakhstanskaya Pravda]. 2007. № 181. November 20. [in Kazakhstan].
 16. Makarov N. (2004). Hrabizhnyts'ki rozkopky iak faktor znyschennia arkheolohichnoi spadschyny Rosii. «Kruhlyj stil» Rady Federatsii «Zberezhennia arkheolohichnoi spadschyny Rosii». Informatsijni dokumenty [Robbery excavations as a factor in the destruction of Russia's archaeological heritage. «Round table» of the Federation Council «Preservation of Russia's archaeological heritage». Information documents]. March 19, 2004. [in Russian].
 17. Sklyarevsky M. (2004). Problemy okhorony ta zberezhennia ob'iektiv arkheolohichnoi spadschyny. Kruhlyj stil Rady Federatsii «Zberezhennia arkheolohichnoi spadschyny Rosii». Informatsijni dokumenty [Problems of protection and preservation of archaeological heritage. «Round table» of the Federation Council «Preservation of the archaeological heritage of Russia». Information documents]. Moscow, March 19, 2004. [in Russian].
 18. Levi-Strauss L. (2000). Novi uiavlennia pro kul'turnu spadschynu i Konventsiia z vsesvitn'oi spadschyny. Vsesvitnia dopovid' po kul'turi. 2000+: Kul'turne rozmaittia: konflikt i pliuralizm [New ideas about cultural heritage and the World Heritage Convention. World Report on Culture. 2000+: Cultural Diversity: Conflict and Pluralism]. M.: Master-Press: UNESCO, 2000. S. 154. [in Russian].
 19. World Heritage List. URL: whc.unesco.org/en/list. [in England].
 20. Kazakhstan na porozi novoho ryvka vpered u svoiemu rozvytku. Stratehiia vkhodzhennia Kazakhstanu do chysla 50-ty najbil'sh konkurentnozdatnykh krain svitu. Poslannia Prezydenta Respubliky Kazakhstan N. Nazarbaieva narodu Kazakhstanu [Kazakhstan is on the verge of a new leap forward in its development. Kazakhstan's strategy to become one of the 50 most competitive countries in the world. Message of the President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan]. Kazakhstanskaya Pravda. 2006. March 2 (№ 45–16). [in Kazakhstan].
 21. Diial'nist' Predstavnytstva YuNESKO v Kazakhstani [Activities of the UNESCO Office in Kazakhstan]. URL: unesco.kz/publications/newsletter/news3rus.pdf. [in Kazakhstan].
 22. Informatsijne ahentstvo «Kazakhstan s'ohodni» [Information Agency «Kazakhstan Today»]. Astana. October 23, 2007. [in Kazakhstan].
сайт создан компанией web студия