Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Іоанн Георгій Пінзель у соціокультурному просторі України повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-03
Білик Н., Угрин А.
Сторінки: 43–55
Короткий огляд

Іоанн Георгій Пінзель (?–1761) сформувався як особистість і митець у Галичині в період домінування художнього стилю бароко. Біографія одного з найталановитіших скульпторів ХVІІІ ст. пов’язана з містом Бучач, що на Тернопільщині. Його творча спадщина репрезентує тісний зв’язок західноукраїнських земель із європейською культурою. Донині збереглися чисельні твори майстра, створені ним для християнських храмів Галичини. Скульптури І. Г. Пінзеля відобразили новий феномен пластики як синтезу європейських художніх традицій бароко з особливостями місцевої різьби, їм притаманні глибокий психологізм образів та яскрава експресивна форма втілення авторського задуму. Майже всі вцілілі твори І. Г. Пінзеля зібрані до державних музеїв Західної України. Донедавна творча спадщина майстра була відома лише у вузьких професійних колах. Сьогодні постать митця, якого називають «галицьким Мікеланджело», потребує належної уваги та визнання в Україні. Мета дослідження – дослідити постать Іоанна Георгія Пінзеля в соціокультурному просторі України, проаналізувати основні напрями популяризації імені та творчої спадщини скульптора в ХХІ ст. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному застосуванні загальнонаукових методів, в тому числі аналізу та синтезу, та історичних методів, зокрема історико-порівняльного, історико-типологічного та історико-системного. Наукова новизна отриманих результатів відображається як в самій постановці проблеми, так і у комплексному підході до її вирішення, робота є дослідженням популяризації творчої спадщини І. Г. Пінзеля в Україні. Постать І. Г. Пінзеля відіграє вагому роль у соціокультурному просторі України. Популяризації імені та творчості скульптора сприяли державні та громадські ініціативи: проведення «Року Іоанна Георгія Пінзеля» у 2007 році, організація фестивалю «Дні Пінзеля у Бучачі», знімання фільмів, видання наукових розвідок, мистецьких альбомів, художніх творів, присвячених І. Г. Пінзелю. Чисельні заходи проєкту «Під зорею Пінзеля» підвищили обізнаність про вагомий внесок творчої спадщини І. Г. Пінзеля в культурне різноманіття Галичини та міжкультурний діалог із Західною Європою, сприяли розвитку культурної дипломатії в ХХІ ст.

Ключові слова
Іоанн Георгій Пінзель, скульптор, соціокультурний простір, Україна
Список використаних джерел та літератури
 1. Білик Н., Угрин А. Збереження творчої спадщини Іоанна Георгія Пінзеля в музеях Тернополя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. Тернопіль, 2019. № 2 (вип. 41). С. 163–169.
 2. Возницький Б. Микола Потоцький староста Канівський та його митці архітектор Бернард Меретин і сницар Іоан Георгій Пінзель. Львів : Центр Європи, 2005. 160 с. ; іл.
 3. Возняк Т. Брендування міста Пінзелем. URL: https://zaxid.net/statti_tag50974/ (дата звернення: 12.10.2021).
 4. Возняк Т. Життєпис та інтелектуальна біографія Майстра Пінзеля. Іоанн Георг Пінзель. Скульптура. Перетворення : альбом. К. : Грані-Т, 2007. С. 7–14.
 5. Гулій Г. Євгенія Кононенко презентувала історико-містичний роман. URL: https://www.unian.ua/culture/39539-evgeniya-kononenko-prezentuvala-istoriko-mistichniy-roman.html (дата звернення: 12.10.2021).
 6. Дні Пінзеля. URL: https://www.facebook.com/DaysPinzel/ (дата звернення: 12.10.2021).
 7. Єгорова І. Проголошено Рік Пінзеля! URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/skulptor-rivnya-mikelandzhelo-stav-simvolom-obiednannya-dlya-galichini (дата звернення: 12.10.2021).
 8. Килинович М. Івона Лобан. «Пінзель. Бароко. Львів». Вишивка. 2018. С. 20–21.
 9. Крвавич Д. Скульптор Пінзель – феномен мистецтва XVIII ст. Українська скульптура періоду бароко. Записки НТШ. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів. 1998, Т. 236. С. 135–145.
 10. Кришталева О. Івона Лобан та Пінзель. Львів. Бароко. URL: https://korali.info/cikavi-lyudi/ivona-loban-ta-pinzel_-lviv_-baroko.html (дата звернення: 12.10.2021).
 11. Під зорею Пінзеля. URL: https://www.facebook.com/underthepinzelstar/ (дата звернення: 12.10.2021).
 12. Стецько В. Відображення творчості Іоанна Геогія Пінзеля у збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Збірник праць : том 8. Музеї Тернопільщини. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. С. 475–495.
 13. Стецько В. Пінзель і Тернопільщина. Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. 48 с.
 14. Таїна Пінзеля : альбом / упоряд. та передм. Віри Стецько. К. : Майстер книг, 2012. 168 с.
 15. Угрин А. Проект «Під зорею Пінзеля» як філантропічна ініціатива українського підприємництва. Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємництва та управління на сучасному етапі : м-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених [м. Тернопіль, ТНЕУ, 15 листопада 2018 р.]. Тернопіль, 2018. С. 150–152.
 16. Чайківська Я. Тарас Демкура: «Бізнес має бути соціально відповідальним». URL: https://www.tenews.org.ua/post/view/1520691201-taras-demkura-biznes-mae-buti-socialno-vidpovidalnim (дата звернення: 12.10.2020).
References
 1. Bilyk N., Uhryn A. (2019. № 2 (vyp. 41)). Zberezhennia tvorchoi spadshchyny Ioanna Heorhiia Pinzelia v muzeiakh Ternopolia [Preservation of I. G. Pinzel's creative heritage in the museums of Ternopil]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Mystetstvoznavstvo. Ternopil, P. 163–169. [in Ukrainian].
 2. Voznytskyi B. (2005). Mykola Pototskyi starosta Kanivskyi ta yoho myttsi arkhitektor Bernard Meretyn i snytsar Ioan Heorhii Pinzel [Mykola Pototsky, the elder Kanivsky and his artists, architect Bernard Meretin and dreamer John Georg Pinzel], Lviv: Tsentr Yevropy. 160 p. [in Ukrainian].
 3. Vozniak T. Brenduvannia mista Pinzelem [Branding of the city by Pinzel]. URL: https://zaxid.net/statti_tag50974/ [in Ukrainian].
 4. Vozniak T. (2007). Zhyttiepys ta intelektualna biohrafiia Maistra Pinzelia [Master Pinzel's biography and intellectual biography]. Ioann Heorh Pinzel. Skulptura. Peretvorennia : albom [John Georg Pinzel. Sculpture. Convert: album], Kyiv: Hrani-T. P. 7–14. [in Ukrainian].
 5. Hulii H. Yevheniia Kononenko prezentuvala istoryko-mistychnyi roman [Eugenia Kononenko presented a historical and mystical novel]. URL: https://www.unian.ua/culture/39539-evgeniya-kononenko-prezentuvala-istoriko-mistichniy-roman.html [in Ukrainian].
 6. Dni Pinzelia [Days of Pinzel]. URL: https://www.facebook.com/DaysPinzel/ [in Ukrainian].
 7. Yehorova I. Proholosheno Rik Pinzelia! [The Year of the Pinzel has been proclaimed!] URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/skulptor-rivnya-mikelandzhelo-stav-simvolom-obiednannya-dlya-galichini [in Ukrainian].
 8. Kylynovych M. (2018). Ivona Loban. «Pinzel. Baroko. Lviv» [Ivona Loban. «Pinzel. Baroko. Lviv»]. Vyshyvka. P. 20–21. [in Ukrainian].
 9. Krvavych D. (1998. Vol. 236). Skulptor Pinzel – fenomen mystetstva XVIII st. [Sculptor Pinsel – a phenomenon of art of the XVIII century]. Ukrainska skulptura periodu baroko. Zapysky NTSh. Pratsi Komisii obrazotvorchoho ta uzhytkovoho mystetstva. Lviv. P. 135–145. [in Ukrainian].
 10. Kryshtaleva O. Ivona Loban ta Pinzel. Lviv. Baroko [Ivona Loban and Pinzel. Lviv. Baroko]. URL: https://korali.info/cikavi-lyudi/ivona-loban-ta-pinzel_-lviv_-baroko.html [in Ukrainian].
 11. Pid zoreiu Pinzelia [Under the Star of Pinzel]. URL: https://www.facebook.com/underthepinzelstar/ [in Ukrainian].
 12. Stetsko V. (2013). Vidobrazhennia tvorchosti Ioanna Heohiia Pinzelia u zbirtsi Ternopilskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu [Reflection of the work of John Georg Pinzel in the collection of Ternopil Regional Museum of Local Lore]. Zbirnyk prats : tom 8. Muzei Ternopilshchyny. Ternopil: TzOV «Terno-hraf». P. 475–495. [in Ukrainian].
 13. Stetsko V. (2007). Pinzel i Ternopilshchyna [Pinzel and Ternopil region], Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. 48 p. [in Ukrainian].
 14. (2012). Taina Pinzelia : albom / uporiad. ta peredm. V. Stetsko [Pinzel's Secret: Album / Order. and pre. V. Stetsko], Kyiv : Maister knyh. [in Ukrainian].
 15. Uhryn A. (2007). Proekt «Pid zoreiu Pinzelia» yak filantropichna initsiatyva ukrainskoho pidpryiemnytstva [The project «Under the Star of Pinzel» as a philanthropic initiative of Ukrainian entrepreneurship]. Aktualni problemy vitchyznianoi ekonomiky, pidpryiemnytstva ta upravlinnia na suchasnomu etapi : m-ly III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. studentiv ta molodykh vchenykh [m. Ternopil, TNEU, 15 lystopada 2018 r.]. Ternopil. P. 150–152. [in Ukrainian].
 16. Chaikivska Ya. Taras Demkura: «Biznes maie buty sotsialno vidpovidalnym» [Taras Demkura: «Business must be socially responsible»]. URL: https://www.tenews.org.ua/post/view/1520691201-taras-demkura-biznes-mae-buti-socialno-vidpovidalnim [in Ukrainian].
сайт создан компанией web студия