Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Формування колекції писанок Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-04
Ткаченко В.М.
Сторінки: 66–81
Короткий огляд

У статті досліджується та висвітлюється збірка писанок НІЕЗ «Переяслав». Серед її предметів знаходяться роботи відомих майстринь З. Сташук, Т. Ктіторової, С. Влененко та ін.

Зокрема, автор досліджує її орнаментальні особливості, класифікується за роками надходжень та технологіями виготовлення.

Методологічну основу для розробки теми становлять принципи історичності та системності, які зумовлюють вивчення й узагальнення інформації на основі науково-критичного аналізу джерел та літератури.

Колекція писанок, що сформована у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. хоч і є незначною та становить собою певний інтерес. Серед предметів маємо великодні яйця, що виготовлені різними техніками та відомими майстринями-писанкарками. Переважають у збірці писанки розписані традиційною восковою технікою.

Ключові слова
колекція, писанка, мотиви, мистецтво, виставки, НІЕЗ Переяслав
Список використаних джерел та літератури
 1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Ф. 1-дод. Од. зб. 310. Арк. 75–76.
 2. Наукові фонди Інституту археології НАН України. Ф. 9. Од. зб. 79. 53 арк.
 3. Фонди Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Інвентарні групи: «Е» – етнографія; «М» – мистецтво; «З» – Заболотний; «МС» – Михайло Сікорський.
 4. Білоусько В., Тетеря Д. Писанки за мотивами орнаментів трипільської культури: нові надходження до зібрання Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Наукові записки з української історії: зб. наук. ст. 2019. Вип. 45. С. 81–91.
 5. Заїка Н. Рушники затоплених сіл Переяславщини кінця ХІХ – другої половини ХХ ст. у колекції НІЕЗ «Переяслав». Переяславський літопис. 2019. С. 127–132.
 6. Роботи Василя Завгороднього (із фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»): Альбом-каталог / уклад.: І. Гайдаєнко, С. Пригонюк. Київ: ТОВ «Видавничий будинок» Аванпост-Прим, 2018. 182 с.
 7. Розпис декоративний в зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Каталог / Автори-упорядники Л. Годліна, С. Тетеря. Переяслав-Хмельницький, 2006. 32 с.
 8. Ткаченко В. НІЕЗ «Переяслав». України славні імена / авт.-упор. Мацієвська Л. М. Київ: ТОВ «Український рейтинг», 2009. – 240 с.
 9. Ткаченко В. Розвиток українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації: дис. … к. і. н.: 07.00.05; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2012. 214 с.
 10. Ткаченко В. Роль музеїв України в збереженні та популяризації мистецтва писанки у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Сіверщина в історії України: наукове видання. Глухів–Київ, 2017. Вип. 10. С. 483–486.
 11. Традиційний натільний одяг українців кінця ХІХ – третьої чверті ХХ ст. За матеріалами  виставок 2014–2018 років. Каталог / Автори-упорядники М. Бондаренко, С. Вовкодав, Н. Юхименко. Київ: ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2018. 96 с.
 12. Шкіра Л. Дерев’яні різьблені сволоки у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав. «Православ’я в Україні» збірник за матеріалами IX Міжнародної наукової конференції до 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Руси-України та 30-річчя з часу відродження Київської православної богословської академії». Київ, 2019. С. 684–699.
 13. URL: https://www.niez.com.ua/ Виставки. (дата звернення 01.04.2019 р.)
References
 1. Arkhivni naukovi fondy rukopysiv ta fonozapysiv IMFE im. M.T. Rylskoho NAN Ukrainy. [Archival scientific foundations of manuscripts and phonograms IMFE them. M.T. Rilsky National Academy of Sciences of Ukraine]. F. 1-add. Od. save 310. Аrcs. 75–76.
 2. Naukovi fondy Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy. [Scientific foundations of the Institute of Archeology of the NAS of Ukraine]. F. 9. Od. save. 79. 53 arcs.
 3. Fondy Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav». Inventarni hrupy: «E» – etnohrafiia; «M» – mystetstvo; «Z» – Zabolotnyi; «MS» – Mykhailo Sikorskyi. [Funds of Pereyaslav National Historical and Ethnographic Reserve. Inventory groups: «E» - ethnography; «M» is art; «Z» - Zabolotny; «MS» - Mikhail Sikorsky].
 4. Bilousko, V., Teteria, D. (2019). Pysanky za motyvamy ornamentiv trypilskoi kultury: novi nadkhodzhennia do zibrannia Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav». [Writes accompanied by the Trypille culture ornamentations: new receipts for the collection of Pereyaslav National Historical and Ethnographic Reserve]. Scientific Notes on Ukrainian History: Collection scientific articles, Pereyaslav-Khmelnytsky. (Vols. 45), pp. 81–91, (in Ukrainian)
 5. Zaika, N. (2019). Rushnyky zatoplenykh sil Pereiaslavshchyny kintsia XIX – druhoi polovyny XX st. u kolektsii NIEZ «Pereiaslav». [Towels of flooded villages of Pereyaslav region of late XIX – second half of XX century in the Pereyaslav National Historical and Ethnographic Reserve collection]. Pereyaslav Chronicle: Collection scientific articles, Pereyaslav-Khmelnytsky. (Vols. 15), pp. 127–132, (in Ukrainian)
 6. Gaydaenko, I., Prigonyuk, S. (Compiled by). (2018). Roboty Vasylia Zavhorodnoho (iz fondovoi kolektsii Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav»): Albom-kataloh. [The works of Vasyl Zavgorodny (from the stock collection of the National Historical and Ethnographic Reserve Pereyaslav): Album-catalog]. Kyiv: Publishing House LLC Avanpost-Prim. (in Ukrainian)
 7. Hodlina, L., Teteria, S. (Compiled by). (2006). Rozpys dekoratyvnyi v zibranni Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav». Kataloh. [The painting is decorative in the collection of Pereyaslav National Historical and Ethnographic Reserve. Catalog]. Pereyaslav-Khmelnitsky. (in Ukrainian)
 8. Tkachenko, V. (2009). NIEZ «Pereiaslav». [Ukrainy slavni imena / avt.-upor. Matsiievska L. M.] Pereyaslav National Historical and Ethnographic Reserve. [Glorious names of Ukraine / auto-emphasis. Matsievska L.M.]. Kyiv: Ukrainian Rating LLC. (in Ukrainian)
 9. Tkachenko, V. (2012). Rozvytok ukrainskoho pysankarstva kintsia Х I Х – pochatku ХХ I st. : rehionalni osoblyvosti, suchasni transformatsii. [Development of the Ukrainian Easter egg of the late XIX – early XXI century: regional features, modern transformations. The dissertation of the candidate of historical sciences: specialty. Ethnology. 07.00.05. Kyiv]. (in Ukrainian)
 10. Tkachenko, V. (2017). Rol muzeiv Ukrainy v zberezhenni ta populiaryzatsii mystetstva pysanky u kintsi XX – na pochatku XXI st. [The role of museums of Ukraine in the preservation and popularization of the art of Easter eggs in the late XX – early XXI centuries]. Sivershchyna in the history of Ukraine: a scientific publication. Hlukhiv–Kyiv. (Vols. 10), pp. 483–486. (in Ukrainian)
 11. Bondarenko, M., Vovkodav, S., Yukhymenko, N. (2018). Tradytsiinyi natilnyi odiah ukraintsiv kintsia XIX – tretoi chverti XX st. Za materialamy vystavok 2014–2018 rokiv. Kataloh. [Traditional underwear of Ukrainians of the late XIX – third quarter of the XX century. According to the exhibitions 2014–2018. Catalog]. Kyiv: Avanpost-Prim Publishing House LLC. (in Ukrainian).
 12. Skira, L. (2019). Dereviani rizbleni svoloky u zibranni Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav. [«Pravoslavia v Ukraini» zbirnyk za materialamy IX Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii do 1050-richchia upokoiennia sviatoi rivnoapostolnoi Olhy, velykoi kniahyni Rusy-Ukrainy ta 30-richchia z chasu vidrodzhennia Kyivskoi pravoslavnoi bohoslovskoi akademii»]. Wood carved bastards in the collection of the National Historical and Ethnographic Reserve Pereyaslav. [«Orthodoxy in Ukraine» is a collection of materials from the IX International Scientific Conference on the 1050th anniversary of the resting of St. Equal Apostle Olga, Grand Duchess of Rus-Ukraine, and the 30th anniversary of the revival of the Kiev Orthodox Theological Academy»]. Kyiv, pp. 684–699. (in Ukrainian)
 13. URL: https://www.niez.com.ua/ Exhibitions. (accessed 01/04/2019) (in Ukrainian)
сайт создан компанией web студия