Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Професійна діяльність та політичні погляди С.П. Тимошенка повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-05
Дьякова О., Бондаренко А.
Сторінки: 72–86
Короткий огляд

Метою дослідження є висвітлення дореволюційної біографії українського громадського, політичного діяча, архітектора Сергія Прокоповича Тимошенка, зростання національної свідомості. Методологічна основа роботи ґрунтується на сучасних націологічних засадах, зокрема на історичних і соціологічних методах дослідження, а саме принципах історизму, системності, а також біхевіористичному і крос-культурному методах. Наукова новизна розвідки полягає у подальшому вивченні біографії С.П. Тимошенка. Період життя в Російській імперії є важливим у біографії С.П. Тимошенка. Це час становлення його як національно свідомої особистості, досвідченого інженера і популярного архітектора. Багато із створеного ним і сьогодні прикрашає міста бувшої імперії. Зодчий доклав багато зусиль аби у своїх спорудах зберегти та модернізувати національний, український, стиль. Також він вів громадську, політичну роботу. Перебуваючи, наприклад, у Харкові, робив все від нього залежне для збереження українського обличчя міста. Бажання зберегти культуру свого народу і привело його у 1917 році до лав борців за незалежність України.

Ключові слова
Сергій Прокопович Тимошенко, архітектор, політичний діяч, громадський діяч, революція, емігрант
Список використаних джерел та літератури
 1. 1. Автобіографія адміністративного старшини Військового міністерства Української Народної Республіки Оникія Богуна, 1925-1927 рр. Реабілітовані історією. Рівненська область / кер. кол. упоряд. А. А. Жив’юк. Кн. 7. Рівне : Дятлик М., 2017. С. 22-134.
 2. Вітченко Д. Харківський період життя та творчості Сергія Тимошенка Пам’ятки України. 2014. С. 42-51.
 3. Власенко В. Архітектор і політик (Сергій Тимошенко) Уродженці Сумщини – учасники Української революції 1918-1921 рр. Суми, 2016. С. 115-130.
 4. Дорошенко В. Українство в Росії. Пам'яткова книжка СВУ. Відень 1917. С. 40.
 5. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле. 1901-1914. Вініпеґ, Манітоба, 1949. 168 с.
 6. Лінда С., Богданова Ю. Архітектурна та громадська діяльність Сергія Тимошенка у Львові Архітектурна спадщина України. Вип. 3 / За ред. П.А Ричкова. К.: ПП ДМ, 2012. С. 255-264.
 7. Скальський В. Обговорення ІІІ Універсалу у Харківській міській думі (29 листопада та 2 грудня 1917 року) Український історичний збірник. 2011. Вип. 14. С. 278-289.
 8. Тимошенко С. Воспоминания. К.: Наукова думка, 1993. 423 с.
 9. Верстюк В.Ф., Осташко Т. Тимошенко Сергій Прокопович Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. К., 1998. С. 171-172.
 10. Українська Центральна Рада : документи і матеріали: У 2 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. К.: Наук. думка, 1996 . Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. 589 с.
 11. Українське відродження 1917-1920 рр. на Сумщині: Т.1. / Автор-упор.: Г.М. Іванущенко. Суми: ФОП Наталуха А.С., 2010. 280 с.
 12. Уткін О. Український вчений професор С.П. Тимошенко (1881–1950) Київські історичні студії: наук. журнал 2020. № 1 (10). С. 163-167.
 13. Харків у 1917-1941 роках // Історія міста Харкова. ХХ століття / О.В. Ярмиш, С.І. Посохов та ін. Харків: Фоліо, Золоті сторінки, 2004. С. 151-309.
 14. Чепелик В. Український архітектурний модерн. URL: http://alyoshin.ru/Files/publika/4enelik/4enelik_05.html
 15. Черкаська Г. Брати Тимошенки – вчені світової слави. URL: https://uahistory.com/topics/famous_people/2360 (дата звернення 01.02.2021) Чикаленко Є. Щоденник (1918-1919). К.: Темпора, 2011. 424 с.
References
 1. (2017). Avtobiografiya administratyvnjgj starshyny Viys`kobogo ministerstva Ukrayns`koi Narodnoi Respubliky Onykiya Boguna, 1925-1927 rr. [Autobiography of the administrative officer of the Ministry of War of the Ukrainian People's Republic Onykiy Bohun, 1925-1927]. Reabilitovani istoriyeyu. Ravnens`ka oblast` - Rehabilitated by history. Rivne region. Books 7. Zhyn`yuk A.A. (Eds.). Rivne: Dyatlyk. S. 22-134. [in Ukrainian].
 2. Vitchenko D. (2014). Kharkivs`kyy period zhyttya ta tvorchosti Sergiya Tymoshenka [Kharkiv period of Serhiy Tymoshenko's life and work]. Pam`yatky Ukrainy. - Sights of Ukraine. S. 42-51. [in Ukrainian].
 3. Vlasenko V. Arkhitektor I polityk (Sergiy Tymoshenko) [Architect and politician (Serhiy Tymoshenko)]. Urodzhentsi Sumshchyny – Uchasnyky Ukrains`koi revoliutsiy 1918-1921 rr. – Natives of Sumy region – participants of the Ukrainian revolution of 1918-1921. S. 115-130. [in Ukrainian].
 4. Doroshenko V. Ukraynstvo v Rosiy, Pam`yatkova knyzhka SVU [Ukraine in Russia. Memorable book of ULU]. Viden`. 1917. S. 40. [in Ukrainian]
 5. Doroshenko D. (1949). Moy spomyny pro davnie vynule. 1901-1914. [My memories of the ancient past. 1901-1914]. Winnipeg, Manitoba. 168 s. [in Ukrainian].
 6. Linda S., Bogdanova Yu. (2012). Arkhitekturna ta gromads`ka diyal`nast` Sergiya Tymoshenka u L`vovi. Arkhitekturna spadshchyna Ukrayny - Architectural heritage of Ukraine. Issue 3. Kiyv: PP DM. S. 255-264. [in Ukrainian].
 7. Skal`s`kiy V. Obgovorennia III Universalu u Kharkivs`kiy mis`kiy dumi (29 lystopada ta 2 grudnia 1917 roku) [Discussion of the Third Universal in the Kharkiv City Duma (November 29 and December 2, 1917)]. Ukrains`kiy istorichniy zbirnyk - Ukrainian historical collection. (in Ukrainian) 2011. Issue 14. S. 278-289.
 8. Tymoshenko S. (1993). Vospominaniya [Memories] Kiyv: Naukova dumka. 423 s. [in Russian].
 9. Verstiuk V.F., Ostashko T. (1998). Tymoshenko Serhiy Prokopovich [Serhiy Prokopovych Tymoshenko]. Diyachi Ukrains`koy Tsentral`njy Rady: Biografichniy dovidnyk – Figures of the Ukrainian Central Council: Biographical reference book. Kiyv. S. 171-172. [in Ukrainian].
 10. (1998). Ukrains`ka Tsentral`na Rada: dokumenty i materialy [10. Ukrainian Central Council: documents and materials]: U 2 vol. Kiyv, Vol. 1: 4 bereznya – 9 grudnya 1917 r. [March 4 - December 9, 1917] [in Ukrainian].
 11. (2019). Ukrayns`ke vidrodzhennia 1917-1920 rr. na Sumshchyny [12. Ukrainian revival of 1917-1920 in the Sumy region]: Vol. 1 / Author-compiler G.M. Ivanushchenko. Sumy: FOP Natalukha A.S. 280 s. [in Ukrainian].
 12. Utkin O. (2020). Ukrains`kiy vcheniy professor S.P. Tymoshenko (1881–1950). Ryyvs`ki istorichni studiy: nauk. Zhurnak – Kyiv historical studies: science. magazine. № 1 (10). S. 163-167. [in Ukrainian].
 13. (2004). Kharkiv u 1917-1941 rokakh [Kharkiv in 1917-1941] Istoriia mista Kharkova XX stolittia – History of Kharkiv in the 20th Century. Kharkiv: Folio; Zoloti storinky. S. 151-309. [in Ukrainian]
 14. Chepelyk V. Ukrains`kiy arkhitekturniy modern [Ukrainian architectural modernism]. URL: http://alyoshin.ru/Files/publika/4enelik/4enelik_05.html (appeal date 01.02.2021) [in Ukrainian]
 15. Cherkas`ka G. Braty Tymoshenky – vcheni svitovoy slavy [The Tymoshenko brothers are world-famous scientists]. URL: https://uahistory.com/topics/famous_people/2360 (appeal date 01.02.2021) [in Ukrainian]
 16. Chykalenko Ye. , (2011). Shchodennyk (1918-1919) [Diary (1918-1919)]. Kiyv: Tempora424 s. [in Ukrainian]
сайт создан компанией web студия