Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Чисельний, національний та соціальний склад населення Городенківського повіту Станіславського воєводства у міжвоєнний період 1919 – 1939 рр) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-06
Левкун О.
Сторінки: 87–120
Короткий огляд

У даній статті автором проведене ґрунтовне дослідження, актуальність якого полягає у відображенні об’єктивної реконструкції історичного розвитку етнорегіону Покуття і присвячена вивченню чисельного, національного та соціального складу населення Городенківського повіту Станіславського воєводства у міжвоєнний період. У цей час жителям довелося жити у складних економічних і політичних умовах, сюди спостерігався спад. Органи влади Другої Речі Посполитої стримували національний та соціально-економічний розвиток українців Галицького Покуття. Однак, вони мали можливість через участь у виборах дещо впливати на політичне життя краю. Переписи населення виконували не тільки статистичну функцію, вони виступали засобом реалізації політичних планів, ставали чинниками реформ. Політична складова будь-яких соціальних зрізів завжди була вагомою причиною для їх фальсифікації. Передумовою даного дослідження стало з’ясування кількісної складової. Без цього неможливий аналіз наукової проблеми.

У статті розкрито і проаналізовано результати переписів населення 1921 р. та 1931 р., охарактеризовано національний та соціальний склад мешканців Городенківського повіту Станіславського воєводства у міжвоєнну добу часів Другої Речі Посполитої. Проаналізовані умови праці, проживання, висвітлено вплив політики полонізації та осадництва на збільшення чисельності польського населення до 21 відсотка Також, визначено показники відновлення корінного українського населення, що за короткий час повністю компенсувало величезні втрати у роки Першої світової війни, та визначено етнічний склад населення повіту, взаємовідносини та стосунки між різними націями в повіті. В результаті вдалось з’ясувати, що за кількістю населення у повіті найбільше проживало українців - 73,5 %, поляків – 21,2 %, євреїв – 5,1 %. Доведено, що переважна більшість населення Городенківського повіту, який входить в етнорегіон Покуття, проживало у сільській місцевості – 78,4%, у містах: Городенці, Обертині, Чернелиці – 21,6%.

Предметом дослідження є населення Городенківського повіту, як частини Покуття, його чисельний склад, матеріально-просторова діяльність у повсякденному житті (зайнятість, житло, харчування).

Дослідження питання етнодемографії Городенківського повіту є актуальним і створює нові підходи до бачення та розуміння загальних історичних процесів на Покутті, як невід’ємної частини Галичини.

Ключові слова
Городенківський район, Друга Річ Посполита, етнічний склад населення, євреї Городенківщини, вірмени, перепис населення, конфесія, Латинники, статистика, римо-католики Покуття
Список використаних джерел та літератури
 1. Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (wojewodztw) na obszarze b. Krolestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy. Dziennik Ustaw. 1920. №117. S. 2064-2066.
 2. Юхим’юк О.М. Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918 - 1939): Автореф. дис. канд. юр.наук:12.00.01. Львів, 2003. 20 с.
 3. Юрчук О.Ю. Українське питання у польській консервативній думці міжвоєнного періоду (1918 – 1939): Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02. Львів, 2005. 19 с.
 4. Jabłonski H. Narodziny drugiej Rzeczypospolitej (1918–1919). Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962. 312 s.
 5. Pobudka : organ Komitetu Obywatelskiego VI-go Okręgu m. Lwowa 1918, nr 3 (8 listopada).
 6. Pobudka : organ Komitetu Obywatelskiego VI-go Okręgu m. Lwowa 1918, nr 3 (10 listopada).
 7. «Галицький гродський суд, м.Галич книга вписів, угод, донесень і декретів Галицького гродського суду, 1519-1521 рр.» Центральний Державний Історичний архів України у Львові (далі ЦДІА у Львові)ф. 6, оп. 1,спр.8,арк.353-354.
 8. Великочий В.С. Покуття: соціокультурна характеристика краю пограниччя Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. / [редкол.: Н. В. Федотова (гол. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2015. – Ч. 1. – С. 167-169.
 9. Еберхард Пьотр. Зміни націнальної структури населения України в XX столітті / Перекл. А. Вовк. Варшава, 2006. 250 с. (Geopolitical Studies, vol. 13)
 10. Brzoza С. Historia Polski 1918–1945 / С. Brzoza, A. Sowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009. 754 s.
 11. Іллюшин І.І. Бжоза Ч., Сова А.Л. Історія Польщі 1918-1945 Український історичний журнал. 2008. № 1. С. 216-219.
 12. Городенщина. Історично-мемуарний збірник. Зредагував Михайло Г. Марунчак. Нью-Йорк - Торонто - Вінніпег. 1978 ст.820 – 858.
 13. Бачинський М. Городенщина в світлі статистичних даних, зібраних на підставі передвоєнних польських і післявоєнних совєтських джерел. Городенщина. Історично-мемуарний збірник. Нью Йорк - Торонто - Вінніпег, 1978. с.50-58.
 14. Яшан В. Парохії і церкви. Городенщина. Історично мемуарний збірник, с. 63.
 15. Кубійович, Володимир Михайлович. Західні Українські Землі в межах Польщі 1920-1939. Western Ukraine Within Poland 1920-1939 : (етнографічні відношення) / Володимир Кубійович; Укр. Публіцист.-Наук. Ін-т. – Чикаго; Нью-Йорк: Укр. Публіцист.-Наук.Ін-т,1963. 31c.
 16. Кубійович В. Етнічні групи південнозахідної України (Галичини) на 1.1.1939. Національна статистика Галичини. Мюнхен : Logos, 1983. 207 с.
 17. Ковальчак Г.І. Економічний розвиток західноукраїнських земель: монографія. Київ : Наукова думка, 1988. с. 193.
 18. Паньків І.М. Польська, німецька та вірменська етнічні меншини в соціокультурних процесах на Покутті (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.): дис. канд. іст. наук. Івано-Франківськ, 2007. С. 95–98.
 19. Чорній П. І. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.): демографічні та етнокультурні процеси: дис. канд. іст. наук: 07.00.05 / НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Інститут народознавства.Львів,2011.248с.
 20. Монолатій І. Єврейський дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Judaica Ukrainica. 2012. № 1. С. 73–110.
 21. Микола Вітенко. Етнокондиційний склад населення Галичини в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Галичина. Ів. Фр. 2012, ч. 20 – 21, 552 с. науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис.
 22. Адалкін С. Аграрні відносини на західній Україні. Автореф. дис. кан. іст. наук: 07.00.01. Історія України. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 1952. 18с.
 23. Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації: монографія. Львів: Інститут народознавства, 2018. с.75.
 24. Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації: монографія. Львів : Інститут народознавства, 2018. с.76.
 25. Редліх ІІІ. Разом і нарізно в Бережанах. Поляки, євреї та українці. 1919, 1945, Київ.м2007. 64с.
 26. Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації: монографія. Львів: Інститут народознавства, 2018. с.76.
 27. Гон М.М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: монографія. Рівне: Волинські обереги, 2006. с.87-89.
 28. Дунін-Борковський П. Проблема сокальського кордону. ZBRUČ. URL:https://zbruc.eu/node/11818
 29. Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО) № 35(05) С44П. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności dn. 30 września 1921 r. i innych żródeł urzędowych.–Warszawa, 1923. T. XIV. S.5-6.
 30. Леся Ковач Національне питання у міжвоєнній Польщі: аналіз основних концепцій Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України 2019 3-4 99-100 с. 85.
 31. Іван Монолатій "Все стало нашим": Міжетнічні взаємини в Коломиї за першої радянської окупації (1939–1941рр.) http://kolomyya.org/histpub/historypub58.htmМонолатій.
 32. Іван Монолатій Галицькі євреї в австрійський період (1772-1918 рр.) http://www.ji.lviv.ua/n51texts/monolatij1.htm
 33. Кривава книга / Упорядник, автор передмови Ярослав Радевич–Витвицький. Передрук видань 1918 – 1921 рр. Дрогобич. Відродження, 1994.с.117.
 34. Макарчук С. Етносоціальний розвиток та національні відносини на західноукраїнських землях у період імперіалізму. Львів: Вища школа, 1983 с. 115.
 35. Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО) Spis Spółdzielni (na dzién 1 stycznia 1934 część ІV). Warszawa, 1935. S. 44.
 36. Свідчення Рашковецького Івана Степановича 1930 року народження, освіта вища, проживає у селі Серафинці вулиця Січових стрільців Городенківської міської ради Івано-Франківської області.
 37. Покуття. Історико-етнографічний нарис. – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. –Львів: Манускрипт, друк ТОВ «Майстерня книги», 2010. с.86
 38. Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО) № 35(05) С44П.Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności dn. 30 września 1921 r. i innych żródeł urzędowych. –Warszawa, 1923. – T. XIV. – S.5-6.
 39. Бачинський М. Городенщина в світлі статистичних даних, зібраних на підставі передвоєнних польських і післявоєнних совєтських джерел. Городенщина. Історично-мемуарний збірник. НьюЙорк - Торонто - Вінніпег, 1978. с. 50-58.
 40. Свідчення Каратник Марії Миколаївної 1938 року народження, освіта вища, проживає у селі Серафинці вулиця Івана Франка Городенківської міської ради Івано-Франківської області.
 41. Свідчення Яшана Василя Савовича 1945 року народження, освіта вища, проживає у селі Серафинці вулиця Івана Франка Городенківської міської ради Івано-Франківської області.
 42. Свідчення Рашковецького Івана Степановича 1930 року народження, освіта вища, проживає у селі Серафинці вулиця Січових стрільців Городенківської міської ради Івано-Франківської області.
 43. Блонський Р. Медицина-кредо мого життя. Упорядкування Левкун Я. Івано-Франківськ : «Місто НВ»2017 р.с.130.
 44. Блонський Р. Медицина-кредо мого життя. Упорядкування Левкун Я. Івано-Франківськ видавництво «Місто НВ»2017 р.с.130-131.
 45. Блонський Р. Медицина-кредо мого життя. Упорядкування Левкун Я. Івано-Франківськ видавництво «Місто НВ»2017 р.с.131.
 46. Бачинський М. Городенщина в світлі статистичних даних, зібраних на підставі передвоєнних польських і післявоєнних совєтських джерел. Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978.с.50-58.
 47. Садовський В. Людність західно-українських земель по польському перепису 30 вересня 1921 року. Студії з поля суспільних наук і статистики. Статистична комісія НТШ. Т. IV. Вип. 1 / за ред. д-ра М. Кордуби. Л., 1927. с.23-24.
 48. Садовський В. В. Північно-західна Україна в світлі статистики. Літ. -наук. вістн. Львів, 1924. Ч. 11. С. 156–166; Ч. 12. С. 16.
 49. Юлія Вялова Леон Василевський про проблеми ідентифікації української національної меншини у Другій Речі посполитій Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 20: Міжвідомчий збірник наукових праць. Київ : Інститут історії України НАН України, 2011.с. 14-15.
 50. Макарчук С. Етносоціальний розвиток та національні відносини на західно -українських землях у період імперіалізму. - Львів: Вища школа, 1983 с.121.
 51. Васюта, І. К. 1971. Селянський рух на Західній Україні в 1919–1939 роках. Львів : Видавництво Львівського університету с.39.
 52. Державний архів Івано-Франківської області . Інформація повітових старостів про осіб, які підозрюються у комуністичній та українській націоналістичній діяльності на території Станиславівського воєводства /12.ХІ.1921р. – 12. VІІ. 1922рр ./ Ф. 2. оп.1 справа 20 арк. 17-18.
 53. Еберхард Пьотр. Зміни націнальної структури населения України в XX столітті / Перекл. А. Вовк. ‒ Варшава, 2006. ‒ 250 с. ‒ (Geopolitical Studies, vol. 13) [редкол.: Н. В. Федотова (гол. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2015. – Ч. 1. – С. 167-169.
 54. Archiwum Akt Nowych. Zespul 71/11, Sygnatura 21. - 78 str
 55. Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО), ф. 631, on. 1,спр.158 Метричні книги села Серафинці - 4 -7 , 66-70 арк.
 56. Bocheński А. , S. Łoś, W. Byczkowski, Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerweńskiej. Bocheński A., Łoś S., Bączkowski W., 1938, Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej, Warszawa. С.59.
 57. Krysiński A., 1935, Rozwój stosunków etnicznych na Ziemi Czerwieńskiej w Polsce Odrodzonej, „Sprawy Narodowościowe”, R. IX, nr 5-6, Warszawa.с.87.
 58. Кухарчук Христина Іванівна Організаційно-правові форми кадрової політики в органах прокуратури Східної Галичини 1867–1939 років: історико-правове дослідження. Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидата юридичних наук Національний університет «Львівська політехніка», 2020.с.232
 59. Кубійович В. Етнічні групи південнозахідної України (Галичини) на 1.1.1939. Національна статистика Галичини. Мюнхен : Logos, 1983. С. 25-26.
 60. Кубійович В. Етнічні групи південнозахідної України (Галичини) на 1.1.1939. Національна статистика Галичини. Мюнхен : Logos1983.С.113.
 61. Станиславівське воєводство і Станиславівський повіт у світлі перепису з 1931року. Газета «Діло», 17 січня 1932 року,с.2.
 62. Словарь української мови : у 4 т. / [упоряд. Б. Грінченко]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. Т. 2 : З–Н /[упоряд. Б. Грінченко]. 1958. 573 с.
 63. Словник української мови : у 11 т. [голова ред. кол. І. К. Білодід]. Київ. : Наукова думка, 1970. Т. 4 :І–М / [ред. А. А. Бурячок, П. П. Доценко]. 1973. 840 с закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р.Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. Київ : Ґенеза, 2001. 1136.
References
 1. (1920. №117). Charter of the day December 3, 1920. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (vojewodztw) na obszarze b. Krolestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakow now on the composition of the Polish Commonwealth with the Spears and Orava. Dziennik Ustaw. S. 2064-2066
 2. Yukhimyuk О.М. (2003). Pravovyy status orhaniv mistsevoho samovryaduvannya na terytoriyi Zakhidnoyi Ukrayiny u skladi Polʹshchi (1918 - 1939) [Legal status of local governments in Western Ukraine as part of Poland (1918 - 1939)]: Avtoref. dys. kand. yur.nauk:12.00.01 Lviv, 20 p.
 3. Yurchuk O.Yu.( 2005). Ukrayinsʹke pytannya u polʹsʹkiy konservatyvniy dumtsi mizhvoyennoho periodu (1918 – 1939) [The Ukrainian question in the Polish conservative thought of the interwar period (1918 - 1939)]: Avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.02. Lviv, 19p.
 4. Jabloński H. (1962). Narodziny drugiej Rzeczypospolitej (1918–1919) [Birthdays of the Second Rzeczypospolitej 1918-1919]. P. 23. Warszawa: Wiedza Powszechna, 312 p.
 5. (1918, No. 3). Awakening: the body of the Committee of the Population of the VI District m. Lwowa (October 8).
 6. (1918, No. 3). Awakening: the body of the Committee of the Obywatelskiego VI-go Okręgu m. Lwowa (October 10).
 7. (2015). Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv (hereinafter CDIA in Lviv) "Galician City Court, Halych book of entries, agreements, reports and decrees of the Galician City Court, 1519-1521." f. 6, op. 1, file 8, sheets 353-354. abstracts of reports All-Ukrainian. scientific-practical conf. / [editor: NV Fedotova (ed.) and others]. Mykolaiv: MF KNUKiM, Part 1. P. 167-169.
 8. Velykochy V.S. (2015). Pokuttya: sotsiokulʹturna kharakterystyka krayu pohranychchya [Pokuttya: socio-cultural characteristics of the border region] Stan ta perspektyvy rozvytku kulʹturolohichnoyi nauky v Ukrayini [State and prospects of development of cultural science in Ukraine]: zb. tez dopovidey Vseukr. nauk.-prakt. konf. / [redkol.: N. V. Fedotova (hol. red.) ta in.] . Mykolaiv: MF KNUKiM, Part 1. P. 167-169.
 9. Eberhard Piotr. (2006). Zminy natsinalʹnoyi struktury naselenyya Ukrayiny v XX stolitti / Perekl. A. Vovk. [Changes in the national structure of the population of Ukraine in the XX century]. Warsaw, 250 p. (Geopolitical Studies, vol. 13)
 10. Brzoza S. (2009). Historia Polski 1918–1945 / S. Brzoza, A. Sowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 754 p .
 11. Illyushyn I.I. Bzhoza CH., Sova A.L. (2008. № 1). Istoriya Polʹshchi 1918-1945. [History of Poland 1918-1945]. Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal [Ukrainian Historical Journal]. P. 216-219.
 12. Mykhaylo H. Marunchak. (1978). Horodenshchyna. Istorychno-memuarnyy zbirnyk. Grodno region. Historical and memoir collection. Edited by Mikhail G. Marunchak. New York - Toronto - Winnipeg. pp.820 - 858.
 13. Bachynsky M. (1978). Horodenshchyna v svitli statystychnykh danykh, zibranykh na pidstavi peredvoyennykh polʹsʹkykh i pislyavoyennykh sovyet·sʹkykh dzherel. [Grodno region in the light of statistical data collected on the basis of pre-war Polish and post-war Soviet sources]. Horodenshchyna. Istorychno-memuarnyy zbirnyk. [Grodno region. Historical and memoir collection]. New York ; Toronto; Winnipeg, p.50-58.
 14. Yashan V. Parokhiyi i tserkvy. [Parishes and churches]. Horodenshchyna. Istorychno memuarnyy zbirnyk. [Grodno region. Historical memoir collection], p. 63.
 15. Kubiyovych, Volodymyr Mykhailovych. (1963).Western Ukraine Within Poland 1920-1939 [(Ukraine (ethnographic relations)] / Volodymyr Kubiyovych; Ukr. Publicist.-Science. Inst. - Chicago; New York: Ukr. Publicist.-Nauk.In-t. 31c.
 16. Kubiyovych V. (1983). Etnichni hrupy pivdennozakhidnoyi Ukrayiny (Halychyny) na 1.1.1939. Natsionalʹna statystyka Halychyny [Ethnic groups of southwestern Ukraine (Galicia) on 1.1.1939. National statistics of Galicia]. Munich: Logos, 207p.
 17. Kovalchak GI (1988). Ekonomichnyy rozvytok zakhidnoukrayinsʹkykh zemelʹ [Economic development of Western lands]: a monograph K .: Scientific Opinion, p.193.
 18. Pankiv IM (2007). Polʹsʹka, nimetsʹka ta virmensʹka etnichni menshyny v sotsiokulʹturnykh protsesakh na Pokutti (druha polovyna ХІХ – 30-ti rr. ХХ st.) [Polish, German and Armenian ethnic minorities in socio-cultural processes in Pokut (second half of the nineteenth - 30's of the twentieth century.)]: Dis. Cand. ist. Sciences. Ivano-Frankivsk, P. 95–98.
 19. Chorniy PI (2011). Etnichni hrupy Halychyny mizhvoyennoho periodu (1919–1939 rr.): demohrafichni ta etnokulʹturni protsesy [Ethnic groups of Galicia of the interwar period (1919–1939): demographic and ethnocultural processes]: dis. Cand. ist. Sciences: 07.00.05 / NAS of Ukraine; Institute of Ukrainian Studies. I. Krypyakevych; Institute of Ethnology. Lviv, 248p.
 20. Monolatiy I. (2012). Yevreysʹkyy dyskurs zakhidnoukrayinsʹkoyi etnopolitychnoyi sfery (kinetsʹ ХІХ – pochatok ХХ st.) [Jewish discourse of the Western Ukrainian ethnopolitical sphere (late nineteenth - early twentieth century.)]. Judaica Ukrainica. № 1. S. 73–110.
 21. Mykola Vitenko.(2012). Etnokondytsiynyy sklad naselennya Halychyny v ostanniy tretyni ХІХ – na pochatku ХХ st. [Ethno-conditional composition of the population of Galicia in the last third of the XIX - early XX centuries]. Galicia. Iv. Fr., pp. 20 - 21, 552 p. scientific and cultural-educational local lore journal.
 22. Adalkin S. (1952). Ahrarni vidnosyny na zakhidniy Ukrayini. [Agrarian relations in western Ukraine]. Abstract. dis. can. ist. Science: 07.00.01. History of Ukraine / Adalin S. Pavlovych.- Lviv: LNU. I. Franko, 18p.
 23. Chorniy P. (2018). Etnichni hrupy Halychyny mizhvoyennoho periodu: mizhetnichne (spiv)zhyttya ta sotsiokulʹturni transformatsiyi [Ethnic groups of Galicia of the interwar period: interethnic (singing) life and socio-cultural transformations]: monograph. - Lviv: Institute of Ethnology, p.75.
 24. Chornii P. (2018). Etnichni hrupy Halychyny mizhvoyennoho periodu: mizhetnichne (spiv)zhyttya ta sotsiokulʹturni transformatsiyi Ethnic groups of Galicia of the interwar period: interethnic (singing) life and socio-cultural transformations: monograph. Lviv: Institute of Ethnology, p.76.
 25. Redlich III. (2007). Razom i narizno v Berezhanakh. Polyaky, yevreyi ta ukrayintsi. 1919, 1945 [Together and separately in Brzezany. Poles, Jews and Ukrainians. 1919, 1945], K. p. 64.
 26. Chornii P. (2018). Etnichni hrupy Halychyny mizhvoyennoho periodu: mizhetnichne (spiv)zhyttya ta sotsiokulʹturni transformatsiyi Ethnic groups of Galicia of the interwar period: interethnic (singing) life and socio-cultural transformations: monograph. Lviv: Institute of Ethnology, p.76.
 27. Gon MM (2006). Osoblyvosti mizhetnichnoyi vzayemodiyi v konteksti politychnykh protsesiv na zakhidnoukrayinsʹkykh zemlyakh u mizhvoyennyy period. [ Features of interethnic interaction in the context of political processes in Western Ukraine in the interwar period]: a monograph. Rivne: Volyn charms, p.87-89.
 28. Dunin-Borkovsky P. The problem of the Sokal border // ZBRUČ. URL: https: //zbruc.eu/node/11818
 29. State Archives of Ivano-Frankivsk Region (hereinafter - DAIFO) № 35 (05) С44П.Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Compiled on the basis of the results of the first popular list of insanity dn. September 30, 1921 i innych żródeł urzędowych. – Warszawa, 1923. - T. XIV. - P.5-6
 30. Lesia Kovacs National issue in interwar Poland: analysis of the basic concepts of the institute of political and ethno-national research named after if Kuras NAS of Ukraine 2019 3-4 99-100 p. 85.
 31. Ivan Monolatiy "Everything has become ours": Interethnic relations in Kolomyia during the first Soviet occupation (1939-1941) http://kolomyya.org/histpub/historypub58.htmMonolatiy.
 32. Ivan Monolatiy Galician Jews in the Austrian period (1772-1918) http://www.ji.lviv.ua/n51texts/monolatij1.htm
 33. (1994). Kryvava knyha / Uporyadnyk, avtor peredmovy Yaroslav Radevych–Vytvytsʹkyy. Peredruk vydanʹ 1918 – 1921 rr [Bloody Book/ Compiler, author of the foreword Yaroslav Radevich - Vytvytsky. Reprint of publications 1918 – 1921. Drohobych. Renaissance, p.117.
 34. Makarchuk S. (1983). Ethnosocial development and national relations in Western Ukraine in the period of imperialism. - Lviv: Higher School, 115.
 35. (1935). State Archives of the Ivano-Frankivsk Region (hereinafter - DAIFO) Spis Spółdzielni (on 1 January 1934 part IV). Warszawa,. P. 44.
 36. Testimony of Ivan Stepanovych Rashkovetsky, born in 1930, higher education, lives in the village of Serafinka, Sichovy Striltsiv Street, Horodenka City Council, Ivano-Frankivsk Region.
 37. Penance. Historical and ethnographic essay. - Precarpathian National University. V. Stefanika. –Lviv: Manuscript, printing of Book Workshop LLC, 2010. p.86
 38. State Archives of Ivano-Frankivsk Region (hereinafter - DAIFO) № 35 (05) С44П.Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Compiled on the basis of the results of the first popular list of insanity dn. September 30, 1921 and other sources of equipment. –Warszawa, 1923. - T. XIV. - P.5-6.
 39. Bachynsky M. (1978). Grodno region in the light of statistical data collected on the basis of pre-war Polish and post-war Soviet sources / M. Bachynsky // Grodno region. Historical and memoir collection. - New York ; Toronto; Winnipeg, p. 50-58.
 40. Testimony of Maria Mykolayivna Karatnyk, born in 1938, higher education, lives in the village of Serafinka, Ivana Franka Street, Horodenka City Council, Ivano-Frankivsk Region.
 41. Testimony of Yashan Vasyl Savovych, born in 1945, higher education, lives in the village of Serafinka, Ivan Franko Street, Horodenka City Council, Ivano-Frankivsk Region.
 42. Testimony of Ivan Stepanovych Rashkovetsky, born in 1930, higher education, lives in the village of Serafinka, Sichovykh Striltsiv Street, Horodenka City Council, Ivano-Frankivsk Region.
 43. Blonsky R. (2017). Medicine is the credo of my life. Arrangement Levkun J. Ivano-Frankivsk publishing house "City of NV" p.130.
 44. Blonsky R. (2017). Medicine is the credo of my life. Arrangement Levkun J. Ivano-Frankivsk publishing house "City of NV" p.130-131.
 45. Blonsky R. Medicine is the credo of my life. Arrangement Levkun J. Ivano-Frankivsk publishing house "City of NV" 2017 p.13 1.
 46. Bachynsky M. Grodno region in the light of statistical data collected on the basis of pre-war Polish and post-war Soviet sources / M. Bachynsky // Grodno region. Historical and memoir collection. - New York ; Toronto; Winnipeg, 1978.p.50-58.
 47. Sadovsky V. Population of Western Ukrainian lands according to the Polish census of September 30, 1921 // Studies in the field of social sciences and statistics. Issued by the Statistical Commission of the NTSh. T. IV. Vip. 1 / for ed. Dr. M. Corduby. - L., 1927. p.23-24.
 48. Sadovsky VV North-Western Ukraine in the light of statistics // Lit. -science. news Lviv, 1924. Part 11. pp. 156–166; Part 12. P. 16.
 49. Yulia Vyalova (2011). Leon Vasylevsky on the problems of identification of the Ukrainian national minority in the Second Commonwealth International relations of Ukraine: scientific research and discoveries. - Vip. 20: Interdepartmental collection of scientific papers. - Kyiv: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 14-15.
 50. Makarchuk S. Ethnosocial development and national relations in the western Ukrainian lands during imperialism. - Lviv: Higher School, 1983 p.121
 51. Vasyuta, IK (1971). Peasant movement in Western Ukraine in 1919-1939. Lviv: Lviv University Publishing House p.39.
 52. State Archives of Ivano-Frankivsk region. Information of county elders about persons suspected of communist and Ukrainian nationalist activities on the territory of Stanislaviv Voivodeship / November 12, 1921. - 12. VII. 1922 / F. 2. op.1 case 20 sheets. 17-18.
 53. Eberhard Piotr. (2015). Changes in the national structure of the population of Ukraine in the XX century / Translated. A. Vovk. - Warsaw, 2006. - 250 p. - (Geopolitical Studies, vol. 13) [ed .: NV Fedotova (ed.) And others]. - Mykolaiv: MF KNUKiM, Part 1. P. 167-169.
 54. Archiwum Akt Nowych. Zespul 71/11, Sygnatura 21. - 78 str
 55. State Archives of Ivano-Frankivsk Region (hereinafter - DAIFO), f. 631, on. 1, file 158 Metric books of the village of Serafintsi - 4 -7, 66-70 sheets.
 56. Bocheński A., S. Łoś, W. Byczkowski, The Polish-Ukrainian problem in the Earth Czerweńskiej. Bocheński A., Łoś S., Bączkowski W., 1938, Polish-Ukrainian problem in the Czerwieńskie Land, Warsaw. P.59.
 57. Krysiński A., 1935, Development of ethnic relations in the Czerwieńska Ziemi in Poland Odrodzonej, “Sprawy Narodowościowe”, R. IX, nr 5-6, Warszawa.s.87
 58. Kukharchuk Khrystyna Ivanivna (2020). Organizational and legal forms of personnel policy in the prosecutor's office of Eastern Galicia in 1867-1939: historical and legal research. Dissertation for the degree of Candidate of Law, Lviv Polytechnic National University, p.232
 59. Kubiyovych V. Ethnic groups of southwestern Ukraine (Galicia) on 1.1.1939. National statistics of Galicia / V. Kubiyovych. - Munich: Logos, 1983. pp. 25-26.
 60. Kubiyovych V. (1983). Ethnic groups of southwestern Ukraine (Galicia) on 1.1.1939. National statistics of Galicia / V. Kubiyovych. - Munich: Logos, P.113
 61. Stanyslavivsʹke voyevodstvo i Stanyslavivsʹkyy povit u svitli perepysu z 1931roku. Hazeta «Dilo», 17 sichnya 1932 roku,s.2
 62. (1958). Dictionary of the Ukrainian language: in 4 volumes / [order. B. Grinchenko]. К.,. Т. 2: З Н / [ B. Grinchenko]. 573 p.
 63. (1973). Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes [ed. count. IK Bilodid]. К.: Наукова думка, 1970. - Т. 4: І – М / [ред. AA Buryachok, PP Dotsenko].- 840 с. I. Horseshoes, R. Shusta. - 2nd ed., Doopr. and add. - К.: неенеза, 2001. 1136 с. 2.
сайт создан компанией web студия