Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Забезпечення агровиробників на українських землях Російської Імперії сільськогосподарськими машинами та перероблювальним обладнанням У 60-70-х роках ХІХ ст. повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-07
Аннєнкова Н., Бей Р.
Сторінки: 121–136
Короткий огляд

В статті визначені основні джерела забезпечення агровиробників на українських теренах Російської імперії сільгоспмашинами та знаряддями, а також устаткуванням для переробки сільгоспсировини, виявлені головні етапи процесу формування цих джерел і засадничі причини, що зумовили характер його ходи. З’ясовано, що в досліджуваний період відбувалися кількісно-якісні зміни основних джерел надходження аграрних машин і знарядь їх українським споживачам, які зумовлювалися, в першу чергу, сучасними ним соціально-економічними трансформаціями в Російській імперії у цілому. Встановлено, що впродовж усіх 60-х – 70-х років ХІХ ст. потреба українських агровиробників у передовому, в науково-технічному сенсі, обладнанні задовольнялася виключно через його імпорт, а сама ця потреба зростала по мірі зростання в Україні масштабів науково-технічної діяльності в сфері агровиробництва. Виготовлення ж примітивних сільгоспмашин на початку 1860-х років ще, здебільшого, здійснювалося безпосередньо їх користувачами, хоча перероблювального устаткування – вже профільними ремісничими та промисловими закладами. На кінець 60-х років ХІХ ст. такий спосіб виробництва машин став основним і при виготовленні сільгосптехніки, а в першій половині 1870-х років промислове виробництво аграрних машин шляхом копіювання їх конструкцій з зарубіжних прототипів стало домінувати над кустарним, остаточно витиснув його на рубежі 1870-х – 1880-х років з числа основних джерел надходжень такої техніки на відповідний ринок Російської імперії.

Ключові слова
аграрне машинобудування, сільськогосподарська техніка, підприємство, переробна промисловість, устаткування, механічна майстерня
Список використаних джерел та літератури
 1. 1. Безруцкий Л. П., Макеев Н. К. От серпа до комбайна. Минск :Ураджай, 1984. 239 с.
 2. Развитие механизации и электрификации сельского хозяйства Украинской ССР. / П. М. Василенко, Н. П. Барабан, И. А. Коваль и др.; АН УССР, Ин-т истории и др. Киев : Наук. думка, 1988. 472 с.
 3. Розенфельд С.Я., Клименко К.И. Историямашиностроения СССР. Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1960. 498 с.
 4. Успасский П.П. Из истории отечественного машиностроения. Москва : Гос. научн.-техн. изд-во машиностроительной лит-ры. 1952. 84 с.
 5. СільськегосподарствоУкраїни – від минулого до сьогодення. Т.ІІ. Від становлення земельних відносин до комплексної механізації виробництва. /М. В. Зубець, В. І. Власов, І. М. Годунов та ін. Київ : Аграрна наука, 2005. 280 с.
 6. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. Ч.ІІ. Економічна підготовка Великої Жовтневої соціалістичної революції. Фабрично-заводське виробництво. Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1962. 580 с.
 7. Внутреннее производство сельскохозяйственных машин и орудий в 1911 году и привоз их в Россию. Труды Статистич. Отделения Бюро Сельскохозяйственной Механики при Ученом Комитете. С-Петербург :Типо-литография М. П. Фроловой. 1913. 111 с.
 8. Пономарев Н.В. Обзор кустарних промыслов России. Под ред. Д.А. Тимирязева. С-Петербург : Паровая Скоропечатня М.М. Гутзац, 1902. 150 с.
 9. Аннєнкова Н., Бей Р., Коцур В. Зародження промислового виробництва сільськогосподарських машин та обладнання для переробної промисловості на українських землях Російської імперії у 40-50-х роках ХІХ ст. Історія науки і біографістика. 2021. № 3 URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2021-3/index.html
 10. Суворин А. С. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации/А. С. Суворин/Т. 2. С.-Петербург, 1895. 873 с.
 11. Аннєнкова Н.Г. Вплив митної політики Росії у сфері металопромисловості на розвиток виробництва верстатної продукції на українських землях імперії у другій половині ХІХ ст. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Історія науки і техніки». Харків : НТУ «ХПІ», 2013. № 68 (1041). С. 8-16.
 12. Рижева Надія Історія суднобудування на теренах України (від давніх до новітніх часів). Київ : ПП Сергійчук М.І., 2008. 476 с.
 13. Ленин С.Н. Сельскохозяйственныеорудия и машины. ПроизводительныесилыРоссии. Краткая характеристика различныхотраслей труда – соответственноклассификациивыставки. Под. общ. ред. В. И. Ковалевского. С.-Петербург. ТипографияА. Лейферта и тип. Исидора Гольдберга; «Экономическая», 1896. С.47–58.
 14. Афанасьев П. Машиностроение. Фабрично-заводская промышленность и торговля России. Изд. 2-е испр. и доп. С.-Петербург : Типография И.А. Ефрона. 1896. С.144-154.
 15. Орлов П.А., Будагов С.Г. Указатель фабрик и заводовЕвропейскойРоссии. Изд.3-е испр. и знач. доп. С.Петербург : Типография В. Киршбаума, 1894. 826 с.
 16. Список фабрик и заводов России на 1910 г. Москва, С-Петербург, Варшава : Торг. Дом Л. и Э. Метцль и Ко, 1910. 1418 с.
References
 1. Bezrutskiy L. P., Makeyev N. K. (1984). Ot serpa do kombayna. [From sickle to combine] Minsk : Uradzhay, 239 s. [in Russian]
 2. (1988). Razvitie mehanizacii i jelektrifikacii sel'skogo hozjajstva Ukrainskoj SSR. [Development of mechanization and electrification of agriculture in the Ukrainian SSR]. / P. M. Vasilenko, N. P. Baraban, I. A. Koval' i dr.; AN USSR, In-t istorii i dr. Kiev : Nauk. dumka, 472 s. [in Russian]
 3. Rozenfel'd S.Ja., Klymenko K.Y. (1960). Ystoryja mashynostroenyja SSSR. [History of machine building in the USSR]. Moskva : Yzd-vo Akademyy nauk SSSR, 498 s. [in Russian].
 4. Uspasskij P.P. (1952). Iz istorii otechestvennogo mashinostroenija. [From the history of domestic mechanical engineering]. Moskva : Gos. nauchn.-tehn. izd-vo mashinostroitel'noj lit-ry. 84 s. [in Russian].
 5. (2005). Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny – vid mynulogo do s'ogodennja. [Agriculture of Ukraine - from the past to the present]. T.II. Vid stanovlennja zemel'nyh vidnosyn do kompleksnoi' mehanizacii' vyrobnyctva. [From the formation of land relations to complex mechanization of production]. /M. V. Zubec', V. I. Vlasov, I. M. Godunov ta in. Kyi'v : Agrarna nauka, 280 s. [in Ukrainian].
 6. Nesterenko O.O. (1962). Rozvitok promislovosti na Ukrai'ni. [Industrial development in Ukraine]. Ch.II. Ekonomichna pidgotovka Velikoi' Zhovtnevoi' socialistichnoi' revoljucii'. Fabrichno-zavods'ke virobnictvo. [Economic preparation for the Great October Socialist Revolution. Factory production]. Kii'v : Vid-vo Akademii' nauk Ukrai'ns'koi' RSR, 580 s. . [in Russian].
 7. (1913). Vnutrenneye proizvodstvo sel'skokhozyaystvennykh mashin i orudiy v 1911 godu i privoz ikh v Rossiyu. Trudy Statistich. Otdeleniya Byuro Sel'skokhozyaystvennoy Mekhaniki pri Uchenom Komitete. [Domestic production of agricultural machinery and implements in 1911 and their import to Russia. Proceedings of Statistical. Branches of the Bureau of Agricultural Mechanics under the Scientific Committee]. S-Peterburg : Tipo-litografiya M. P. Frolovoy. 111 s. [in Russian].
 8. Ponomarev N.V. (1902). Obzor kustarnykh promyslov Rossii. [Review of handicrafts in Russia]. Pod red. D.A. Timiryazeva. S-Peterburg : Parovaya Skoropechatnya M.M. Gutzats, 150 s. [in Russian].
 9. Annyenkova N., Bey R., Kotsur V. (2021). Zarodzhennya promyslovoho vyrobnytstva silʹsʹkohospodarsʹkykh mashyn ta obladnannya dlya pererobnoyi promyslovosti na ukrayinsʹkykh zemlyakh Rosiysʹkoyi imperiyi u 40-50-kh rokakh ХІХ st. [The emergence of industrial production of agricultural machinery and equipment for processing industry in the Ukrainian lands of the Russian Empire in the 40-50s of the XIX century]. Istoriya nauky i biohrafistyka [History of science and biography]. № 3 URL : http://inb.dnsgb.com.ua/2021-3/index.html [in Ukrainian].
 10. Suvorin A. S. (1895). Vsja Rossija. Russkaja kniga promyshlennosti, torgovli, sel'skogo hozjajstva i administracii [All Russia. Russian book of industry, trade, agriculture and administration]. / A. S. Suvorin / T. 2. S.-Peterburg, 873 s. [in Russian].
 11. Annєnkova N.G. (2013). Vpliv mitnoї polіtiki Rosії u sferі metalopromislovostі na rozvitok virobnictva verstatnoї produkcії na ukraїns'kih zemljah іmperії u drugіj polovinі ХІХ st. [The influence of Russia's customs policy in the metal industry on the development of machine tool production in the Ukrainian lands of the empire in the second half of the nineteenth century.]. Vіsnik NTU «HPІ». Serіja «Іstorіja nauki і tehnіki». [Bulletin of NTU "HPI". Series "History of Science and Technology"]. Harkіv : NTU «HPІ», № 68 (1041). S. 8-16. [in Ukrainian].
 12. Ryzheva Nadiya (2008). Istoriya sudnobuduvannya na terenakh Ukrayiny (vid davnikh do novitnikh chasiv). [History of shipbuilding in Ukraine (from ancient to modern times)]. Kyyiv : PP Serhiychuk M.I., 476 s. [in Ukrainian].
 13. Lenin S.N. (1896). Sel'skokhozyaystvennyye orudiya i mashiny. [Agricultural implements and machines]. Proizvoditel'nyye sily Rossii. Kratkaya kharakteristika razlichnykh otrasley truda – sootvetstvenno klassifikatsii vystavki. [The productive forces of Russia. A brief description of the various branches of labor - according to the classification of the exhibition]. Pod. obshch. red. V. I. Kovalevskogo. S.-Peterburg. Tipografiya A. Leyferta i tip. Isidora Gol'dberga; «Ekonomicheskaya», S.47–58. [in Russian].
 14. Afanas'yev P. (1896). Mashinostroyeniye. [Mechanical engineering]. Fabrichno-zavodskaya promyshlennost' i torgovlya Rossii. [Factory industry and trade in Russia]. Izd. 2-ye ispr. i dop. S.-Peterburg : Tipografiya I.A. Yefrona. S.144-154. [in Russian].
 15. Orlov P.A., Budagov S.G. (1894). Ukazatel' fabrik i zavodov Yevropeyskoy Rossii. [Index of factories and plants in European Russia]. Izd.3-ye ispr. i znach. dop. S.Peterburg : Tipografiya V. Kirshbauma, 826 s. [in Russian].
 16. (1910). Spisok fabrik i zavodov Rossii na 1910 g. [List of factories and plants of Russia for 1910]. Moskva, S-Peterburg, Varshava : Torg. Dom L. i Je. Metcl' i Ko, 1418 s. [in Russian].
сайт создан компанией web студия