Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Технічне забезпечення системи організації сплаву лісу через пороги Дніпра (ХІХ – середина ХХ ст) повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka201904-08
Горбовий О.А.
Сторінки: 133–145
Короткий огляд

У статті проаналізовано організацію лісосплаву через 9 порогів на Дніпрі, який забезпечував дефіцитною деревиною південний степ. Автор використав історично-генетичний, статистичний та описовий методи. Він встановив, що у ХІХ – першій половині ХХ ст. деревина була головним товаром на Дніпрі. Сплав плотів був набагато дешевшим, ніж транспортування колод залізницею. У 1832–1842 рр. лоцмани використовували природний хід на порогах від 30 до 94 днів при тихій погоді. У 1854 р. штучний фарватер подовжив сплав вантажів на близько 1,5 місяця. Протягом ХІХ ст. зростала кількість плотів, які сплавили Дніпром: від 1 тис. 200 плотів на початку ХІХ ст. до 2 тис. 500 – 3 тис. 500 плотів у кінці ХІХ ст. Також збільшився сплав плотів порогами: за 1832–1842 рр. через них пропущено 4 тис. 939 плотів, за 1877–1887 рр. – 7 тис. 166 і 1/2 плотів. Аварії у порогах траплялися не часто (у 1832–1842 рр. розбилося лише 107 плотів).

Ключові слова
Дніпро, пліт, ліс, пороги, лоцман, фарватер, лісосплав, вантаж
Список використаних джерел та літератури
 1. [Головачев] Днепровские пороги. Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. 1845. Т. 1. № 3. С. 192–217.
 2. Глушко М. Етнографія бойківського лісосплаву. Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Львів, 1992. Т. CCXXIII: Праці секції етнографії та фольклористики. С. 155–171.
 3. Глушко М. Сплав лісу в басейні Ужа. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 2: Овруччина. 1995 / НАН України. Інститут народознавства; ред.: С. Павлюк, М. Глушко. Львів: [б. и.], 1997 (1999). С. 45–50.
 4. Днепр и его система / Издание Киевского округа путей сообщения. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1908. 111 с.
 5. Днепровские пороги. Записки Одесскаго общества истории и древностей. 1853. Т. 3. С. 581–586.
 6. Каргопольцовъ И. Н. Путеводитель по р. Днепру и его порогамъ. Екатеринославъ: Типографія Н. Я. Павловскаго, 1888. 367 с.
 7. Лісосплав через Дніпро. Всесвіт. 1925. № 18. 1 жовтня. С. 15.
 8. Омельченко Г. М. Дніпрові лицарі. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2000. 184 с.
 9. Очерк деятельности Киевского округа путей сообщения / Сост. Н. Я. Арондар, С. В. Вейнбейн, С. А. Вислоцкий и др. Киев: Лито-типография «С. В. Кульженко», 1913. [4], 364 с.
 10. Россия. Полное географическое описание нашего отечества: [В 19-ти т.]. Т. 14: Новороссия и Крым / Сост. Б. Г. Карпов, П. А. Федулов, В. И. Каратыгин [и др.]. 1910. VIII, 983 с.
 11. Россия. Полное географическое описание нашего отечества: [В 19-ти т.]. Т. 9: Верхнее Поднепровье и Белоруссия / Сост. В. П. Семенов, М. В. Довнар-Запольский, Д. З. Шендрик [и др.]. 1905. VIII, 620 с.
 12. Фосс А. Г. Днепровские пороги и их влияние на торговые сношения При-Днепровскаго района. Херсон: Тип. Н. О. Ващенко, 1885. 34 с.
 13. Червинский П. Экономические скитания: у 2 частях. Отечественные записки. 1880. Т. ССLI (251). № 7. Июль (2 часть). С. 71–116.
References
 1. [Golovachev] (1845). Dneprovskie porogi [Dnieper rapids]. Zhurnal Glavnogo upravlenija putej soobshhenija i publichnyh zdanij [Journal of the General directorate of railways and public buildings]. T. 1. № 3. S. 192–217. [in Russian].
 2. Hlushko M. (1992). Etnohrafiia boikivskoho lisosplavu [Ethnography of Boikiv timber rafting]. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Tarasa Shevchenka[Notes of the Taras Shevchenko Scientific Society]. Lviv, 1992. T. CCXXIII: Pratsi sektsii etnohrafii ta folklorystyky. S. 155–171. [in Ukrainian].
 3. Hlushko M. (1997 (1999)). Splav lisu v baseini Uzha[Timber rafting in the Uzh basin]. Polissia Ukrainy: materialy istoryko-etnohrafichnoho doslidzhennia[Polissya of Ukraine: materials of historical and ethnographic research]. Vyp. 2: Ovruchchyna. 1995 / NAN Ukrainy. Instytut narodoznavstva; red.: S. Pavliuk, M. Hlushko [№ 2: Ovruchchyna. 1995 / NAN of Ukraine. Institute of Ethnology; Edited by S. Pavlyuk, M. Glushko]. Lviv: [b. y.]. S. 45–50. [in Ukrainian].
 4. Dnepr i ego sistema [The Dnieper and its system]. Kiev: Tip. S. V. Kul'zhenko, 1908. 111 s. [in Russian].
 5. Dneprovskie porogi [Dnieper rapids]. Zapiski Odesskago obshhestva istorii i drevnostej[Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. 1853. T. 3. S. 581–586. [in Russian].
 6. Kargopol'cov I. N. Putevoditel' po r. Dnepru i ego porogam [Guide to the river Dnieper and its rapids]. Ekaterinoslav: Tipografіja N. Ja. Pavlovskago, 1888. 367 s. [in Russian].
 7. Lisosplav cherez Dnipro [Timber rafting through Dnіpro]. Vsesvit[Cosmos]. 1925. № 18. 1 zhovtnia. S. 15. [in Ukrainian].
 8. Omelchenko H. M. Dniprovi lytsari [Dnipro knights]. Dnipropetrovsk: Polihrafist, 2000. 184 s. [in Ukrainian].
 9. Ocherk dejatel'nosti Kievskogo okruga putej soobshhenija [An essay of the activities of the Kiev district of communication] / Sost. N. Ja. Arondar, S. V. Vejnbejn, S. A. Vislockij i dr. Kiev: Lito-tipografija «S. V. Kul'zhenko», 1913. [4], 364 s. [in Russian].
 10. Rossija. Polnoe geograficheskoe opisanie nashego otechestva: [V 19-ti t.]. T. 14: Novorossija i Krym [Russia. Full geographical description of our country: [In 19 volumes]. T. 14: New Russia and Crimea] / Sost. B. G. Karpov, P. A. Fedulov, V. I. Karatygin [i dr.]. 1910. VIII, 983 s. [in Russian].
 11. Rossija. Polnoe geograficheskoe opisanie nashego otechestva: [V 19-ti t.]. T. 9: Verhnee Podneprov'e i Belorussija [Russia. Full geographical description of our country: [In 19 volumes]. T. 9: Upper Dnieper and Belarus] / Sost. V. P. Semenov, M. V. Dovnar-Zapol'skij, D. Z. Shendrik [i dr.]. 1905. VIII, 620 s. [in Russian].
 12. Foss A. G. Dneprovskie porogi i ih vlijanie na torgovye snoshenija Pri-Dneprovskago rajona [Dnieper rapids and their impact on trade relations of the Dnieper region]. Herson: Tip. N. O. Vashhenko, 1885. 34 s. [in Russian].
 13. Chervinskij P. Jekonomicheskie skitanija: u 2 chastjah [Economic wanderings: in 2 parts]. Otechestvennye zapiski[Fatherland notes]. 1880. T. SSLI (251). № 7. Ijul' (2 chast'). S. 71–116. [in Russian]
сайт создан компанией web студия