Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Участь Харківської астрономічної обсерваторії у спостереженні повного сонячного затемнення в червні 1936 року повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-08
Балишев М.
Сторінки: 137–154
Короткий огляд

Статтю присвячено дослідженню з історії астрономії у Харкові 1930-х років. Її метою є відображення подій, пов’язаних із роботою експедиції Харківської астрономічної обсерваторії під час спостереження повного сонячного затемнення 19 червня 1936 р. на Північному Кавказі.

Розглянуто передумови щодо участі університетської астрономічної обсерваторії у спостереженні затемнення Сонця; з’ясовано вибір місця дислокації експедиції; висвітлено процес формування наукової програми та інструментальної бази, яка застосовувалася під час спостережень; наведено етапи проведення робіт на тимчасовій обсерваторії у ст. Білореченській; узагальнено висновки з отриманих результатів. Архівні документи, які вперше були залучені до розгляду, дозволили відтворити хронологічну послідовність розвитку подій, пов’язаних із діяльністю харківських астрономів під час спостереження сонячного затемнення, уточнити низку маловідомих фактів.

Досліджено участь видатних астрономів Б. П. Герасимовича та М. П. Барабашова у підготовці експедиції університетської обсерваторії, охарактеризовано персональний доробок учених у формуванні наукових завдань та підготовку інструментальної бази.

Автором застосовано спеціальні методи дослідження (історико-хронологічний, ретроспективний та методи джерелознавчого аналізу), використання яких дозволило з’ясувати особливості залучення та участі представників Харківської астрономічної обсерваторії під час спостереження «великого радянського затемнення».

Передбачається, що матеріали історико-наукового дослідження роботи експедиції Харківської астрономічної обсерваторії під час спостереження повного сонячного затемнення 19 червня 1936 р. будуть використані у науково-дослідній роботі, присвяченій історії астрономії у Харкові першої половини ХХ ст.

Ключові слова
М. П. Барабашов, коронограф, спостереження Сонця, астрономічна експедиція, «велике радянське затемнення», сонячна корона, Харківська астрономічна обсерваторія
Список використаних джерел та літератури
 1. Барабашов Н. П. Об экспедиции АО ХГУ для наблюдения полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. Мироведение. 1936. Т. 25. № 6. С. 14–22.
 2. Барабашов Н. П. Полное солнечное затмение. Харків: Харківський робітник, 1936. 22 с.
 3. Барабашов Н. П. Экспедиция астрономической обсерватории Харьковского государственного университета для наблюдения полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. Труды экспедиций для наблюдения полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. 1938. Т. 1. С. 51–60.
 4. Барабашов М. П. Робота Астрономічної обсерваторії Харківського державного університету під час повного затемнення Сонця 19 червня 1936 року. Учені записки Харківського державного університету. 1937. Кн. 10. С. 71–78.
 5. Сємейкін Б. Є. Затемнення Сонця і Місяця (до сонячного затемнення 19 червня 1936 р.). Харків: Державне науково-технічне видавництво України. 1936. 60 с.
 6. Страшный Г. Л. Полное солнечное затмение 19 июня 1936 года. Мироведение. 1937. Т. 26. № 3. С. 190–191.
 7. Сластенов А. И. Астрономия в Харьковском университете за 150 лет (1805–1955). Харьков: ХГУ имени А. М. Горького, 1955. 184 с.
 8. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Под ред. проф. Ю. Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. 632 с.
 9. Документи поточного діловодства Харківської астрономічної обсерваторії (1934–1937). Архів Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 10. Балишев М. А. Історико-біографічне дослідження життя та творчості українського астрофізика професора Мстислава Сергійовича Саврона (1902–1943). Наука та наукознавство. 2020. № 2. С. 96–124.
 11. Balyshev, M. A. (2018). A Historical and Biographical Study of the Life and Scientific Work of Boris Semeykin (1900–1938). Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 34 (2). 98–101.
 12. Балишев М. А. Sic itur ad astra: научная биография и трагическая судьба Бориса Евгеньевича Семейкина (1900–1938). Историко-астрономические исследования. Дубна: Феникс, 2018. Т. 40. С. 127–169.
 13. Барабашов Н. П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1937 год. Астрономический журнал. 1938. Т.15. № 3. С. 278–279.
 14. Державний архів Харківської області (1936). Ф. Р-2792. Оп. 1. Спр. 20. 240 арк.
 15. Фенологические и метеорологические наблюдения во время солнечного затмения 19 июня 1936 г. на Ст. Белореченской. Бюллетень Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1939. № 1. 64 с.
 16. Барабашов Н. П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1936 год. Астрономический журнал. 1937. Т.14. № 3. С. 273–275.
 17. Барабашов Н. П. Отчет о деятельности Астрономической обсерватории Харьковского государственного университета за 1935 год. Астрономический журнал. 1936. Т.13. № 3. С. 282–283.
References
 1. Barabashov, N. P. (1936). Ob ekspedicii AO HGU dlya nablyudeniya polnogo solnechnogo zatmeniya 19 iyunya 1936 g. [About the expedition of the Astronomical Observatory of Kharkov State University to observe the total solar eclipse on June 19, 1936]. Mirovedenie, 25 (6). 14–22 [in Russian].
 2. Barabashov, N. P. (1936). Polnoe solnechnoe zatmenie [Total solar eclipse]. Kharkiv: Kharkiv Robitnik. 22 p [in Russian].
 3. Barabashov, N. P. (1938). Ekspediciya astronomicheskoj observatorii Har'kovskogo gosudarstvennogo universiteta dlya nablyudeniya polnogo solnechnogo zatmeniya 19 iyunya 1936 g. [Expedition of the Astronomical Observatory of Kharkov State University to observe the total solar eclipse on June 19, 1936]. Proceedings of expeditions to observe the total solar eclipse on June 19, 1936, 1. 51–60 [in Russian].
 4. Barabashov, M. P. (1937). Robota Astronomіchnoi observatorіi Harkіvs'kogo derzhavnogo unіversitetu pіd chas povnogo zatemnennya Sontsya 19 chervnya 1936 roku [The work of the Astronomical Observatory of Kharkiv State University during the total eclipse of the Sun on June 19, 1936]. Scientific notes of Kharkiv State University, 10. 71–78 [in Ukrainian].
 5. Semeykin, B. E. (1936). Zatemnennya Sontsya і Mіsyatsya (do sonyachnogo zatemnennya 19 chervnya 1936 roku) [Eclipse of the Sun and Moon (before the solar eclipse on June 19, 1936)]. Kharkiv: State Scientific and Technical Publishing House of Ukraine, 60 p [in Ukrainian].
 6. Strashniy, G. L. (1937). Polnoe solnechnoe zatmenie 19 iyunya 1936 goda [Total solar eclipse on June 19, 1936]. Mirovedenie, 26 (3). 190–191[in Russian].
 7. Slastenov, A. I. (1955). Astronomiya v Khar`kovskom universitete za 150 let (1805–1955). [Astronomy at Kharkov University for 150 years (1805–1955)]. Kharkiv: A. M. Gorky Kharkiv State University, 184 p [in Russian].
 8. Shkuratov, Y. G. (Ed.). (2008). 200 let astronomii v Harkovskom universitete [200 years of astronomy at Kharkiv University]. Kharkiv: Kharkiv National University, 632 p [in Russian].
 9. Dokumenty potochnogo dilovodstva Kharkivskoi astronomichnoi observatorii [Documents and records of the Kharkiv Astronomical Observatory] (1934–1937). Archives of the Institute of Astronomy V. N. Karazin Kharkiv National University [in Russian, in Ukrainian].
 10. Balyshev, M. A. (2020). Іstoriko-bіografіchne doslіdzhennya zhittya ta tvorchostі ukrains'kogo astrofіzyka profesora Mstislava Sergіjovycha Savrona (1902–1943) [Historical and biographical study of the life and work of Ukrainian astrophysicist Professor Mstislav Sergiyovych Savron (1902–1943)]. Science and science of science, 2. 96–124 [in Ukrainian].
 11. Balyshev, M. A. (2018). A Historical and Biographical Study of the Life and Scientific Work of Boris Semeykin (1900–1938). Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 34 (2). 98–101.
 12. Balyshev, M. A. (2018). Sic itur ad astra: nauchnaya biografiya i tragicheskaya sud'ba Borisa Evgen'evicha Semejkina (1900–1938) [Sic itur ad astra: Scientific biography and the tragic fate of Boris Evgenievich Semeikin (1900–1938)]. Studies in the History of Astronomy, 40. 127–169 [in Russian].
 13. Barabashov, N. P. (1938). Otchet o deyatel'nosti Astronomicheskoj observatorii Har'kovskogo gosudarstvennogo universiteta za 1937 god [Report on the activities of the Astronomical Observatory of Kharkov State University for 1937]. Astronomical Journal, 15 (3). 278–279 [in Russian].
 14. State Archives of the Kharkiv Region (1936). F. R–2792. In. 1. C. 20. 240 p [in Russian, in Ukrainian].
 15. Fenologicheskie i meteorologicheskie nablyudeniya vo vremya solnechnogo zatmeniya 19 iyunya 1936 g. na St. Belorechenskoj [Phenological and meteorological observations during the solar eclipse on June 19, 1936 at St. Belorechenskaya] (1939). Bulletin of the All-Union Astronomical and Geodetic Society. Moscow-Leningrad: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1. 64 p [in Russian].
 16. Barabashov, N. P. (1937). Otchet o deyatel'nosti Astronomicheskoj observatorii Har'kovskogo gosudarstvennogo universiteta za 1936 god [Report on the activities of the Astronomical Observatory of Kharkov State University for 1936]. Astronomical Journal, 14 (3). 273–275 [in Russian].
 17. Barabashov, N. P. (1936). Otchet o deyatel'nosti Astronomicheskoj observatorii Har'kovskogo gosudarstvennogo universiteta za 1935 god [Report on the activities of the Astronomical Observatory of Kharkov State University for 1935]. Astronomical journal, 13 (3). 282–283 [in Russian].
сайт создан компанией web студия