Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Історичні аспекти культури амаранту в Україні повна стаття
doi.org/10.31073/istnauka202104-09
Грюнвальд Н.
Сторінки: 155–166
Короткий огляд

У даній статті розглянуто історичну ретроспективу культури амаранту в Україні. За допомогою використання системного, описового і предметно-хронологічного методів та джерелознавчого аналізу висвітлено особливості вирощування маловідомої цінної культури амаранту та потенційні можливості для різних галузей. Звернено увагу на давнє походження рослини, її використання як основного продукту харчування у стародавніх народів світу та повернення до системного вивчення амаранту вже в ХХ ст. Встановлено, що активізація дослідницьких пошуків відбулася в 1980-х рр. у зв’язку з потребою урізноманітнення зернових культур, збільшення їх сортового і видового асортименту. Комплексність потенціалу використання сировини з амаранту викликала зацікавленість у багатьох країнах Європи й зокрема в Україні. Провідними фахівцями по культурі амаранту стали дослідники Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та ін.

З’ясовано наявність ґрунтовних напрацювань учених з селекції амаранту, вивчення біологічних і біохімічних особливостей культури, а також її продуктивного потенціалу. Дослідниками оптимізовано колекційний фонд і продовжується добір найбільш перспективних видів амаранту. На основі визначених чинників впливу на врожайність культури амаранту розроблено технології вирощування та переробки амаранту на кормові, харчові, технічні та інші цілі. За результатами тривалих досліджень науковцями обґрунтовано можливості ефективного вирощування й переробки амаранту в Україні, до Державного Реєстру рослин України занесено 24 сорти вітчизняної селекції. Зазначено про потребу подальшого системного вивчення культури амаранту та популяризації його використання у переробних галузях

Ключові слова
культура амаранту, поживна цінність, технології вирощування, використання сировини
Список використаних джерел та літератури
 1. Гопцій Т.І. Амарант: біологія, вирощування, перспективи використання, селекція: монографія. Харків : ХДАУ, 1999. 273 с.
 2. Терентьєва Є. Амарант – рослина минулого і майбутнього. Світ рослин. 2003. № 10. С. 22–28.
 3. Рахметов Д.Б., Андрущенко А.В., Кривицький К.М. Амарант (щириця): від інтродукції до використання. Київ : Укр. фітосоціолог. центр, 2009. 54 с.
 4. Рева М.Л., Рева Н.Н. Дикі їстівні рослини України. Київ : Наукова думка, 1976. 168 с.
 5. Академик Н.И. Вавилов. Избранные труды в 5 т. Москва-Ленинград : Наука, 1965. Т. 5. 788 с.
 6. Стрижов А. Амаранти. Наука і життя. 1979. № 11. С. 159–160.
 7. Topwal, M. (2019). Review on Amaranth: Nutraceutical and Virtual Plant for Providing Food Security and Nutrients. Acta scientific agriculture, 3(1), 9–15. URL: https://actascientific.com/ASAG/pdf/ASAG-03-0285.pdf
 8. Mlakar S. G. et. al. Nutrition value and use of grain amaranth: potential future application in bread making. Agricultura. 2009. Vol. 6. Iss. 2. P. 43–53.
 9. Гопцій Т.І., Воронков М.Ф., Бобро М.А. та ін. Амарант: селекція, генетика та перспективи вирощування: монографія. Харків : ХНАУ, 2018. 362 с.
 10. Гопцій Т.І., Проскурнін М.В. Генетико-статистичні методи в селекції : навч. посіб. Харків, 2003. 102 с.
References
 1. Hoptsii, T.I. (1999). Amarant: biolohiia, vyroshchuvannia, perspektyvy vykorystannia, selektsiia: monohrafiia [Amaranth: biology, cultivation, prospects for use, selection: monograph]. Kharkiv : KhDAU. 273.
 2. Terentieva, Ye. (2003). Amarant – roslyna mynuloho i maibutnoho [Amaranth is a plant of the past and future]. Svit roslyn [The world of plants]. № 10. 22–28.
 3. Rakhmetov, D.B., Andrushchenko, A.V., Kryvytskyi, K.M. (2009). Amarant (shchyrytsia): vid introduktsii do vykorystannia [Amaranth: from introduction to use]. Kyiv : Ukr. fitosotsioloh. tsentr. 54.
 4. Reva, M.L., Reva, N.N. (1976). Dyki yistivni roslyny Ukrainy [Wild edible plants of Ukraine]. Kyiv : Naukova dumka. 168.
 5. (1965). Akademyk, N.Y. Vavylov. Yzbrannыe trudы v 5 t. [Academician N.I. Vavilov. Selected works in 5 volumes.] Moskva-Lenynhrad : Nauka. T. 5. 788.
 6. Stryzhov, A. (1979). Amaranty [Amaranth]. Nauka i zhyttia [Science and life]. № 11. 159–160.
 7. Topwal, M. (2019). Review on Amaranth: Nutraceutical and Virtual Plant for Providing Food Security and Nutrients. Acta scientific agriculture, 3(1), 9–15. URL: https://actascientific.com/ASAG/pdf/ASAG-03-0285.pdf ().
 8. Mlakar S. G. et. al. (2009). Nutrition value and use of grain amaranth: potential future application in bread making. Agricultura. Vol. 6. Iss. 2. 43–53.
 9. Hoptsii, T.I., Voronkov, M.F., Bobro, M.A. ta in. (2018). Amarant: selektsiia, henetyka ta perspektyvy vyroshchuvannia: monohrafiia [Amaranth: selection, genetics and cultivation prospects: monograph]. Kharkiv : KhNAU. 362.
 10. Hoptsii, T.I., Proskurnin, M.V. (2003). Henetyko-statystychni metody v selektsii [Genetic and statistical methods in breeding] : navch. Posib. Kharkiv. 102.
сайт создан компанией web студия